Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 [779] 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 ... 3073
11671
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 21, 2016, 08:53:35 AM »
Verse 36:


அயல்வரைப் புலத்தின் வந்தார்
   அருங்குடி யிருப்பின் உள்ளார்
இயல்வகை உணவி லார்ந்த
   எயிற்றியர் எயின ரெல்லாம்
உயர்கதி ருச்சி நீங்க
   ஒழிவில்பல் நறவு மாந்தி
மயலுறு களிப்பின் நீடி
   வரிசிலை விழவு கொள்வார்.

The visitors from adjoining hills and the local people
Ate exceedingly well; as the sun crossed the meridian
The hunters and huntresses started bibing
Limitless liquor of various types.
Thus were they all happily inebriate during the fete.   

Arunachala Siva.

11672
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 21, 2016, 08:51:49 AM »
Verse 35:


செந்தினை இடியும் தேனும்
    அருந்துவார் தேனில் தோய்த்து
வெந்தஊன் அயில்வார் வேரி
    விளங்கனிக் கவளம் கொள்வார்
நந்திய ஈயல் உண்டி
   நசையொடும் மிசைவார் வெவ்வே
றந்தமி லுணவின் மேலோர்
   ஆயினர் அளவி லார்கள்.


Some feasted on the powder of red millet and honey;
Some ate cooked flesh soaked in honey;
Some took wood-apples mixed with honey;
Some gorged winged white-ants well-cooked;
Thus the hunters gormandized various dishes.   

Arunachala Siva.

11673
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 21, 2016, 08:49:32 AM »
Verse  34:


ஐவன அடிசில் வெவ்வே
   றமைத்தன புற்பாற் சொன்றி
மொய்வரைத் தினைமென் சோறு
   மூங்கில்வன் பதங்கள் மற்றும்
கைவினை எயின ராக்கிக்
   கலந்தவூன் கிழங்கு துன்றச்
செய்வரை யுயர்ப்ப வெங்கும்
   கலந்தனர் சினவில் வேடர்.The expert cooks of the hunting clan cooked
Wild rice and other grains and also millet soft
Along with the hard grains of bamboos.
These were minced with tubers and meat;
The food-heap looked like a hill;
The wielders of angry bows gathered there to eat.   

Arunachala Siva.

11674
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 21, 2016, 08:47:47 AM »
Verse  33:


சிலையினைக் காப்புக் கட்டும்
   திண்புலி நரம்பிற் செய்த
நலமிகு காப்பு நன்னாள்
   நாகனார் பயந்த நாகர்
குலம்விளங் கரிய குன்றின்
   கோலமுன் கையிற் சேர்த்தி
மலையுறை மாக்க ளெல்லாம்
   வாழ்த்தெடுத் தியம்பி னார்கள்.

With the selfsame gut of the fierce tiger
Which was used as raksha for the bow,
At the hour propitious they wound the beauteous wrist
Of hill-like Thinnan, the son of Nakan
And the scion of the hunters' tribe.
All the foresters loud proclaimed their benediction.   

Arunachala Siva.

11675
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 21, 2016, 08:45:10 AM »
Verse  32:


பான்மையில் சமைத்துக் கொண்டு
   படைக்கலம் வினைஞர் ஏந்தத்
தேனலர் கொன்றை யார்தம்
   திருச்சிலைச் செம்பொன் மேரு
வானது கடலின் நஞ்சம்
   ஆக்கிட அவர்க்கே பின்னும்
கானஊன் அமுத மாக்கும்
   சிலையினைக் காப்புச் சேர்த்தார்.The craftsmen who had duly wrought a bow
For the occasion, held it; the bow of Siva who wears
Honeyed KonRai -- the hill of Meru -- did excel Mount Mantara
Which but churned poison out of the main;
On the bow like unto Mount Meru, which would
For Siva procure fitting victuals from jungle
They wound the raksha.


Arunachala Siva.

11676
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 21, 2016, 08:42:31 AM »
Verse  31:


மல்கிய வளங்கள் எல்லாம்
   நிறைந்திட மாறில் சீறூர்
எல்லையில் அடங்கா வண்ணம்
   ஈண்டினர் கொணர்ந்தா ரெங்கும்
பல்பெருங் கிளைஞர் போற்றப்
   பராய்க்கடன் பலவும் நேர்ந்து
வில்விழா எடுக்க வென்று
   விளம்பினன் வேடர் கோமான்.They filled the little town with such wealth;
The citizens of the peerless town could not contain
What they brought with them in such abundance.
The King of hunters, Nakan then announced:
"Perform all the rituals of worship to the gods
To the delectation of the multi-foliate kith and kin
For the initiatory ceremony of archery."

Arunachala Siva.

11677
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 21, 2016, 07:14:16 AM »


C.V. Subramania Iyer writes:-

Once four ladies came to Sri Ramanasramam to have darshan of Bhagavan Ramana.  They belonged
to different nationalities - an American, an Italian, a French and an Indian Christian. They sat in
the prayer hall near the southern wall right in front of Bhagavan, after duly paying their respects to
Him.  The American lady began the conversation putting questions to Him and getting answers which
were interpreted by a devotee in the Hall.  In the end, the American lady asked Bhagavan Ramana:  "Bhagavan! Can we have your Grace for our spiritual development?" 

Bhagavan replied:  "If you had not the Grace, you would not have thought of coming here."
What an encouraging reply!  No one who came to His presence ever went away discouraged.
To an earnest enquirer, He would always say:  "You are already That, only the veil of ignorance
has to be removed."  Swami Vivekananda used to tell his followers:  "Don't believe the self possessed
teacher who says:  "I see, but you cannot see."  Bhagavan never observed any secrecy with regard
to His teachings.

(Source: Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 6. Sri Ramanasramam, Tiruvannnamlai.)

Arunachala Siva. 

11678
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 21, 2016, 07:11:10 AM »

My Life and Quest:

Arthur Osborne writes in the above book:

I had been a great meat-eater all my life, taking meat daily, often, in one form or another,
three times a day, morning, noon and night, except for a short period at Oxford when I had been
a vegetarian as a result of reading Leonardo da Vinci's saying that we are all cemetries of dead
animals.  At Tiruvannamalai, we ate less meat than ever before but did not completely renounce it. 
By the time, we moved to Madras we had given up cooking meat at home, but every Tuesday I used
to go into town at lunchtime to lay my weekly stock of tobacco and I could eat meat at a restaurant. 
One Tuesday, I ordered a chicken pulav but when it arrived I felt I could not just face the thought of
eating it.  It was not any theoretical objection or even feeling of compassion for this chicken, just an
inner revulsion.  So I sent it back and ordered for fried fish instead.  Next Tuesday, I repeated this order,
but I had the same feeling about that also and sent it back.  I never ate meat or fish again.

The meditation sets up a finer vibration and to in some ways makes one more sensitive to food and environment.  The point had been reached when vegetarianism had become a necessity.

I soon gave up smoking too.  I felt that smoking is also a sort of undercurrent so I felt that it was
a spurious imitation, an actual impurity once the meditational vibration was awakened.  I had twice
before in my life given up smoking.  Both times, I started again about six months later.  This time,
however, it was final.  I gave it away with the remaining tobacco in my pouch and all my pipes
to a journalist, who fancied himself as a pipe smoker.

Arunachala Siva.

11679
So far the agonizing conflict of loyalties had been purely internal, with Chadwick's God and his country
wrestling for his soul.  But now the call of duty was more than a matter of mere royalty and sentiment.
It was a legal obligation which brought the irresistible force into direct contact with the immovable
object. Remaining in the Asramam was both absolutely imperative and completely impossible.  If Alan
Chadwick was trapped in such an insoluble dilemma, the only way to stop being Alan Chadwick at all.
So it was that to dodge the call up this most loyal of Englishmen renounced his passport and took
Indian citizenship. Then,  in March 1942, just a few days before his fifty second birthday, he took the last
step and renounced his name itself.  From now on, he would be not Alan Chadwick, but Sadhu Arunachala.

So it was a different man who emerged at the end of the war, with a different nationality, a different name
and a very different future. Until now, Chadwick had always cherished the hope of one day going home,
of seeing England, family and friends again.   When he had arrived in the Asramam, it had never for a
moment occurred to him that he might be exiled here for the rest of his life.  Yet when the chips were
down, Chadwick found again and again that he simply could not bring himself to part from his Guru,
his best of friends.  Without the war, he might never been called upon to prove the depths of his devotion.
But he had demonstrated it now, to Bhagavan, to future generations, and perhaps also to himself.
Perhaps without the war, Alan would never have realized just how hopelessly attached he had become to
his dear Ramana.  Perhaps he could only really understand it by being called upon to give up all he had.
When it was all over, he must sometimes have looked at the ruins of his life and wondered what on earth
had happened.  What he had lost compared to what he had gained.

contd.,

Arunachala Siva.       

11680
Later in he Asramam while meditating, the Devi appeared to me holding various ornaments and weapons,
and offering them to me, a form which I later identified as a form of Durga, called Mahishasuramardini.
These I came to know were different teachings and practices that she  bestowed to her devotees, just
as she gave them to her son Skanda. One needs plenty of such tools in order to be successful in one's
meditation.   There are so many obstacles for which different methods are needed. These have proved
very helpful, if not crucial through time.  I have learned to appreciate the abundance of such approaches.
Rather than struggling mentally with any problems, I call up one of the weapons of the Goddess to deal with them.

In connection between Ramana and Skanda led me more deeply into the works of Ganapati Muni, one of
Ramana's earliest and greatest disciples, who more than anyone lauded Ramana as Skanda.  Ganapati
produced many beautiful Sanskrit verses connecting the two.  This served as a door into Ganapati's
work and his vision of Ramana.  It further served to connect my Vedic work with Ramana.  Ganapati
connected both Skanda and Ramana with Agni, the sacred fire of the Vedas, the embodiment of Vedic
wisdom.  Eventually I came into contact with K. Natesan, a great disciple of Ganapati who resides at
the Asramam, who so kindly gave me Ganapati's unpublished works and helped explain these connections
to me. This brought the influence of Ganapati as a constant inspiration. Ganapati was a great devotee of
the Goddess, particularly in the form of Uma, and brings her blessings to those who honor him.

contd.,

Arunachala Siva.         

11681
Verse  262:

That which manifests in different things by name and form, and yet remains in its own pristine glory,
like gold in different ornaments  -- always Brahman-- Thou art That.  Think this in thine own self.

Verse 263:

To whom there is no superior, the superior of all, one blissfulness, truth, knowledge and bliss, eternal
and immortal -- that is Brahman.  Thou art That .  Think this in thine own self.

Verse 264:

After all these that have been said, he who sees within his own self according to the dictates of the scriptures,
and becomes free from all doubts, knows this Atman as definitely as water in the hand.

Verse  265:

Only the consciousness free from all doubts know that, as the king among the soldiers. Taking your stand
in that Self always, reduce everything to the Atman.

Verse  266:

In the cave of the heart, separate from the manifested and the unmanifested, Brahman exists -  the Truth,
Supreme, the One. He who knows Brahman within his own soul and abides in Him, for him there is no
entering a body.  (rebirth).

contd.,

Arunachala Siva.       

11682
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:30:01 AM »
Verse  30:


மலைபடு மணியும் பொன்னும்
   தரளமும் வரியின் தோலும்
கொலைபுரி களிற்றின் கோடும்
    பீலியின் குவையும் தேனும்
தொலைவில்பல் நறவும் ஊனும்
    பலங்களுங் கிழங்குந் துன்றச்
சிலையுடை வேடர் கொண்டு
   திசைதொறும் நெருங்க வந்தார்.


From all directions came the practicing bowmen
With gems of the hills, gold and pearls,
And also hides of tigers, tusks of murderous tuskers,
Heaps of peacock feathers, (wild) honey,
And countless jars of liquor, varieties of meat
Fruits and tubers too.

Arunachala Siva.   

11683
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:27:48 AM »
Verse  29:


வேடர்தங் கோமான் நாகன்
   வென்றிவேள் அருளாற் பெற்ற
சேடரின் மிக்க செய்கைத்
    திண்ணன்விற் பிடிக்கின் றான்என்
றாடியல் துடியுஞ் சாற்றி
   யறைந்தபே ரோசை கேட்டு
மாடுயர் மலைக ளாளும்
   மறக்குலத் தலைவ ரெல்லாம்.


All the heroic leaders of the hills in the neighborhood
Heard the loud announcement through beat of tudi
That Thinnan -- the son of the hunters? king Nakan,
Whose deeds proclaim him to be greater than
Men of great intellect, the one born on earth
By the grace of Lord Skandan --, is about to be
Initiated in the art of archery.


Arunachala Siva.

11684
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:25:53 AM »
Verse  28:


தந்தையும் மைந்த னாரை
   நோக்கித்தன் தடித்த தோளால்
சிந்தையுள் மகிழப் புல்லிச்
   சிலைத்தொழில் பயிற்ற வேண்டி
முந்தையத் துறையின் மிக்க
   முதியரை அழைத்துக் கூட்டி
வந்தநாட் குறித்த தெல்லாம்
   மறவர்க்குச் சொல்லி விட்டான்.


His father felt glad that he reached the proper age;
He hugged him close with his strong shoulders;
Desiring to train him well in archery
He gathered the old and veteran bowmen;
After due consultation with them all, he fixed
An auspicious day and proclaimed it to his tribesmen.   

Arunachala Siva.

11685
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:23:47 AM »
Verse  27:


அலர்பகல் கழிந்த அந்தி
   ஐயவிப் புகையு மாட்டிக்
குலமுது குறத்தி யூட்டிக்
   கொண்டுகண் துயிற்றிக் கங்குல்
புலரஊன் உணவு நல்கிப்
   புரிவிளை யாட்டின் விட்டுச்
சிலமுறை யாண்டு செல்லச்
   சிலைபயில் பருவஞ் சேர்ந்தார்.


At dusk a matron of the hunting tribe would
Twirl round him a platter of smoking mustard,
Feed him and put him to bed in the place assigned;
At dawn she would feed him with meat
And leave him to pursue his sport.
Thus rolled on a few years, and he now reached
The age when he could be taught to wield the bow.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 [779] 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 ... 3073