Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 [778] 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 ... 2903
11656
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2015, 08:17:08 AM »
7.  Tirup Poovanam:திருவருள் புரிந்தாள் ஆண்டுகொண் டிங்ஙன்
    சிறியனுக் கினியது காட்டிப்
பெரிதருள் புரிந்தா னந்தமே தரும்நின்
    பெருமையிற் பெரியதொன் றுளதே
மருதர சிருங்கோங் ககில்மரம் சாடி
    வரைவளங் கவர்ந்திழி வையைப்
பொருதிரை மருங்கோங் காவண வீதிப்
    பூவணம் கோயில்கொண் டாயே. (1) 


O! Lord Abider, Granter of Grace in the shrine of TIRUP POOVANAM - a town with marts,
on river Vaigai in tidal rise, from hills descending, lashing, the mountain flora and the trees
Marudu, Arasu, Kongu, Akil athwart the hilly cover;
- Is there anything worthier on Earth
Than your worthiness supreme that grants to me unworthy, though,
Bliss and Grace in excess reveals the God Ecstatic?


Arunachala Siva.

11657
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2015, 08:11:59 AM »
6.  Gangaikonda Choleswaram:


அன்னமாய் விசும்பு பறந்தயன் தேட
    அங்ஙனே பெரியநீ சிறிய
என்னைஆள் விரும்பி என்மனம் புகுந்த
    எளிமையை யென்றும்நான் மறக்கேன்
முன்னம்மால் அறியா ஒருவனாம் இருவா
    முக்கணா நாற்பெருந் தடந்தோட்
கன்னலே தேனே அமுதமே கங்கை
    கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. (1) Eons ago in times of yore, for fair Tirumal, You remained obscure, twosome as Siva-Sakti.
O! triple-eyed One! Sweet cane like one in relish!
O! Doughty, broad four shouldered One! Honey! Ambrosia! Abider in Gangaikonda Choleswaram!
Too high for Brahma to scale in Swan`s guise,  to fly the space and perch on your crest, you are;
Yet easy, willing to take me though low, with charitas, I can`t forget!

Arunachala Siva.

11658
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2015, 08:07:16 AM »
Karuvur Tevar:

5. Thirailokya Sundaram:நீரோங்கி வளர்கமலம்
    நீர்பொருந்தாத் தன்மையன்றே
ஆரோங்கிமுகம் மலர்ந்தாங்
    கருவினையேன் திறம்மறந்தின்
றூரோங்கும் பழிபாரா
    துன்பாலே விழுந்தொழிந்தேன்
சீரோங்கும் பொழிற்கோடைத்
    திரைலோக்கிய சுந்தரனே. (1)


Mirthfully with a beaming face, my restraints giving in, despite open cavil,
Unabashed I yielded myself to you Lord, Abiding in Thirilokya Sundaram of Kotai city.
But, still, I am far from receiving your history, and wither like a lotus stalk
without waters, sapless and dry, I, a woman-in-woe, wear away.


Arunachala Siva.

11659
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2015, 08:00:18 AM »
Karuvur Tevar:

4.  Tiru Mukha Thalai:புவனநா யகனே அகவுயிர்க் கமுதே
    பூரணா ஆரணம் பொழியும்
பவளவாய் மணியே பணிசெய்வார்க் கிரங்கும்
    பசுபதீ பன்னகா பரணா
அவனிஞா யிறுபோன் றருள்புரிந் தடியேன்
    அகத்திலும் முகத்தலை மூதூர்த்
தவளமா மணிப்பூங் கோயிலும் அமர்ந்தாய்
    தனியனேன் தனிமைநீங் குதற்கே. (1) 

Lord of all worlds! Sweet Ambrosia to them that reach you in Release! Full Featured Benign!
Ruby repeating Veda through coral mouth! Divine gracing servitors!
Cobra wrapped, exuding Gnosis on this earth sun-warmed, biding in my bosom to correct my
insentience, abiding in the gemmy shrine of argent halo in Tiru Mukha Thalai!
You are the willer with boundless sanctifying grace.

Arunachala Siva.

11660
Non dualtiy and practice:-

1. Practising Nonduality, treating everyone is equal, no higher and lower castes, no White and
no Afro-American, no man and no woman, is impossible in this dualistic world.  India govt.
tried to abolish casteism and Brahmin supremacy.  It resulted in various new classifications only.
There are govt.approved schemes for scheduled castes, scheduled tribes, other back ward
classes etc.,  Banning one type of classification gave room for another type of classification.
Still poverty continues in India. People suffer due to new classifications.  The American govt.
banned segregation between Whites and Blacks, since John Kennedy's times.  Today, is America
without any classifications?

There is a huge gap between rich and poor in U.S.  There are social security schemes for unemployed Americans.  The super-rich lobby rules the nation.  Hence duality is bound to be there in human life.
Practice non duality in Heart.  Treat everyone without difference.  Love everyone, help everyone.
Feed every poor person regardless of castes, color and sex.  This is what Ramana meant
by practising Non-duality in Heart.  Mixed marriages alone would not solve the problem.  If mixed
marriages could help society, say between a White and Afro-American, then why not a super rich
Hollywood actor marry a slum girl of New York?  It does not happen. Why not a rich scheduled caste
person of India, marry a poor brahmin girl?  It does not happen.  You try to solve the casteism but
you cannot solve the rich-poor divide.

   
2. With Guru, the disciple can never practice non duality.  During the search for the Truth, Guru is a
different person.  He becomes One as  you, only when you are realized.  Till such time, He is a
different person, and there is duality, since there is a learner and a Jnani.  If the learner becomes a Jnani, then all are one.  Bhagavan Ramana has also said this idea in ULLadu Narpadu, Sad Darsanam,
Supplement Verse No. 39.

Arunachala Siva. 

11661Even animals and plants can have liberation.  What is necessary is only a vasana-free mind. 
It is with vasanas that we get into all problems in life.  There is an interesting anecdote
about Cow Lakshmi's case.  When Bhagavan Ramana was with Mother Azhagamma, keeping
one hand on her chest and another on her head, and caused subsidence of all vasanas.  He lifted
His hands only after mind and prana merged in Heart.  In Cow Lakshmi's case, Bhagavan Ramana
did not stay with her, till her last breath.  When someone asked why that difference, Bhagavan Ramana replied:  Why should I?  She had no vasanas left, even before her last breath.  Hence there was
no need to stay till end.

There is one story in Arunachala Puranam.  There was one cactus-bush on the Hill.  It was waiting for deliverence.  When Uma came to the Hill, for doing penance to get half the form of
Annamalai, she accidentally trampled on the cactus bush.  The bush caught fire and got destroyed,
with one huge flame rising about in the sky and reaching the Hill, to convey its deliverance
to Uma!

Arunachala Siva.

11662
Verse 117 of Ozhivil Odukkam:

Abandoning formal worship, both inner and outer, yogic samadhis and those sleep like states,
in which the kriya yogis mimic the true Jnanis who are free of the discriminating consciousness,
the the true Jnani who are free of the discriminating consciousness , the true Jnanis abide in the Self,
so that the worldly bondage disappears, like the flame of a lighted lamp in day light or the rays of
from a crystal at midday.  Who can compare them? (117)

The verse begins with another reference to meditation on the six energy centers of the body,
each with its radiant deity, the aaru athaaram.  The yogi becomes identified with each of these in turn,
using intensive concentration and visualization techniques. See also Verse 94 and notes.

The aim of such practices is to raise up the energies of the gross and subtle bodies along the spinal
column, and to concentrate them in the Brahmarandhra center, located in the brain, at which point
the mind becomes totally dormant as in deep sleep.  This state is condemned by the Jnani as worse
than useless because the mind and mental faculties resume their former activities once it is ended,
but and because the individual, in such a state, is deprived of any further opportunity to seek the true
goal of merging definitely with the Self or Sivam.  He may give up tat search,  mistakenly regarding this
state as ultimate goal.

In the state of realization the individual ego, which was so prominent in its former state of ignorance,
is subsumed in the Self losing its individual activity.  Similarly the flame of a lighted lamp, although
shining brightly in the darkness of night, becomes invisible during the day, being entirely subsumed
in the bright light of the sun.  Also, in the state of realization, all the mental faculties (here referred to as
'pasam' - the worldly bond)  subside into the Self and become inactive. In a similar way, a crystal or
prism will emit colored rays in all directions when the light strikes it at various angles during the morning
and evening, but still will remain  clear when the rays of the sun fall from directly overhead at midday.

***

Arunachala Siva.         

11663
Verse 116:  Ozhivil Odukkam:

Although the nature of the ego consciousness has been pointed out to them, they still seek Sivam,
just as the serpent with a jewel on its head continues to seek out darkness, even when it is already
enveloped by it. Such behavior is akin to someone digging a well in a lake to find water, for fighting
with his own shadow to be free of it.   Who are they that have the power remove this ego consiousness
and abide as Sivam?   (116)


In this comparison it is assumed that the jewel on the head of the serpent emits its own light. Therefore
however deep it burrows, the darkness in which it would otherwise be enveloped (the undifferentiated
Self) will always be dissipated by the light of that jewel (the discriminating consciousness).  Similarly,
Sivam will always evade who seek it through their own ego consciousness.  If the serpent follows the
jewel, the natural darkness will re-assert itself, and there will be no need to seek it,just as, when the ego
consciousness is turned inward and subsides, there is no need to seek Sivam.

***

Contd.,

Arunachala Siva.           


11664
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 27, 2015, 12:36:46 PM »
45.10.14:


புண்ணியபா வங்கள் பொருந்தாமெய் யன்பரெல்லாம்
நண்ணியபே ரின்பசுகம் நானணைவ தெந்நாளோ. 14.


When is the day to be
That I attain the Supreme Bliss
Which devotees true, all, attained,
Whom neither Good nor Evil ever sought.

Arunachala Siva.

11665
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 27, 2015, 12:34:57 PM »
45.10.13:தீங்கரும்பென் றால்இனியா தின்றால் இனிப்பனபோல்
பாங்குறும்பே ரின்பம் படைக்குநாள் எந்நாளோ. 13.When is the day to be
That I in fact am served the supreme Bliss?
The sugarcane is not going to taste sweet
By mere pronouncing its name;
Only by eating will the sweetness be known.

Arunachala Siva.

11666
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 27, 2015, 12:33:08 PM »
45.10.12:


கானற் சலம்போன்ற கட்டுழலைப் பொய்தீர
வானமுத வாவி மருவுநாள் எந்நாளோ. 12.

When is the day to be
That I reach the Lake of Heavenly Ambrosia
Rejecting the falsity of birth's bondage,
As the Waters of distant mirage.

Arunachala Siva.

11667
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 27, 2015, 12:31:25 PM »
45.10.11:


மண்ணூ டுழன்ற மயக்கமெல்லாந் தீர்ந்திடவும்
விண்ணூ டெழுந்தசுகம் மேவுநாள் எந்நாளோ. 11.


When is the day to be
That rid of the worldly allurements
Wherein I wallowed,
I reach the Bliss
That rose through the heavens?

Arunachala Siva.


11668
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 27, 2015, 12:28:23 PM »
45.10.10:

கன்னலுடன் முக்கனியுங் கற்கண்டுஞ் சீனியுமாய்
மன்னும்இன்ப ஆரமுதை வாய்மடுப்ப தெந்நாளோ. 10.

When is the day to be
That I partake of the Bliss of Ambrosia
That tastes sweet
As sugarcane, triple-fruit, candy and sugar?

Arunachala Siva.


11669
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 27, 2015, 12:26:12 PM »
45.10.9:


உள்ளத்தி னுள்ளே தான் ஊறுஞ் சிவானந்த
வெள்ளந் துளைந்து விடாய்தீர்வ தெந்நாளோ. 9.


When is the day to be
That I sport in the Waters of Siva Bliss
Which within wells up,
And so slake my thirst?


Arunachala Siva.

11670
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 27, 2015, 12:24:10 PM »
45.10.8:


தற்பரத்தி னுள்ளேயுஞ் சாலோக மாதியெனும்
பொற்பறிந்தா னந்தம் பொருந்துநாள் எந்நாளோ. 8.


When is the day to be
That even within the Un-created Being
I experience Saloka and the rest,
And taste of the Bliss thereof?

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 [778] 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 ... 2903