Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 [777] 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 ... 3062
11641
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 09:09:30 AM »
Verse  56:


ஆளுடைத் தொண்டர் செய்த
   ஆண்மையுந் தம்மைக் கொல்ல
வாளினைக் கொடுத்து நின்ற
   வளவனார் பெருமை தானும்
நாளுமற் றவர்க்கு நல்கும்
   நம்பர்தாம் அளக்கி லன்றி
நீளுமித் தொண்டின் நீர்மை
   நினைக்கில்ஆர் அளக்க வல்லார்.


Only the Lord who for ever blesses them
Can gauge the manliness of the servitor of servitors
And the glory of the Chozha who offered to be
Beheaded with his own sword; who else
Can dare measure their glory and grace
Extending and expanding for ever and ever.   

Arunachala Siva.

11642
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 09:07:26 AM »
Verse 55:


மற்றவர் இனைய தான
   வன்பெருந் தொண்டு மண்மேல்
உற்றிடத் தடியார் முன்சென்
   றுதவியே நாளும் நாளும்
நற்றவக் கொள்கை தாங்கி
   நலமிகு கயிலை வெற்பில்
கொற்றவர் கணத்தின் முன்னாம்
   கோமுதல் தலைமை பெற்றார்.He continued his service of helping servitors
At their hour of need and spent his days thus;
He pursued his ideal of goodly askesis
And came to be blessed with the stewardship
Of the Lord's hosts in hallowed Mount Kailash.

Arunachala Siva.

11643
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 09:04:48 AM »
Verse  54:


தம்பிரான் பணிமேற் கொண்டு
    சிவகாமி யாருஞ் சார
எம்பிரான் அன்ப ரான எறிபத்தர்
   தாமும் என்னே
அம்பலம் நிறைந்தார் தொண்டர்
   அறிவதற் கரியார் என்று
செம்பியன் பெருமை உன்னித்
   திருப்பணி நோக்கிச் சென்றார்.Sivakamiyar proceeded to the temple
To perform his service; Yeri-Patthar, our Lord?s servitor,
Thought thus: "Ha, it is impossible to comprehend
The servitors of the Lord of the Ambalam!"
Contemplating the glory of the Chozha king
He too set out to perform his service.

Arunachala Siva.

11644
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 09:02:29 AM »
Verse 53:


அந்நிலை எழுந்த சேனை
   ஆர்கலி ஏழு மொன்றாய்
மன்னிய ஒலியின் ஆர்ப்ப
   மண்ணெலாம் மகிழ்ந்து வாழ்த்தப்
பொன்னெடும் பொதுவில் ஆடல்
   நீடிய புனிதர் பொற்றாள்
சென்னியிற் கொண்டு சென்னி
   திருவளர் கோயில் புக்கான்.

It looked as though the seven oceans merged
And roared as a single main
When the King's armies raised a jubilant uproar;
All the worlds rejoiced and blessed the monarch;
The king wearing as it were the golden feet
Of the Ambalam's Dancer, entered his palace.   


Arunachala Siva.

11645
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 08:59:58 AM »
Verse 52:ஆனசீர்த் தொண்டர் கும்பிட்
   டடியனேன் களிப்ப இந்த
மானவெங் களிற்றில் ஏறி
   மகிழ்ந்தெழுந் தருளும் என்ன
மேன்மையப் பணிமேற் கொண்டு
   வணங்கிவெண் குடையின் நீழல்
யானைமேல் கொண்டு சென்றார்
   இவுளிமேல் கொண்டு வந்தார்.

The devotee paid obeisance to the king and said:
"I beseech you to ride the great and mighty tusker
That I may feel delighted." The king who came
Thither riding a steed rode the elephant
Under the shade of his white parasol
To honor the command of the servitor.

Arunachala Siva.

11646
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 08:57:33 AM »
Verse  51:


மட்டவிழ் அலங்கல் வென்றி
   மன்னவர் பெருமான் முன்னர்
உட்டரு களிப்பி னோடும்
   உறங்கிய தெழுந்த தொத்து
முட்டவெங் கடங்கள் பாய்ந்து
    முகிலென முழங்கிப் பொங்கும்
பட்டவர்த் தனத்தைக் கொண்டு
   பாகரும் அணைய வந்தார்.


The mahouts rose up as if from slumber;
The royal tusker ichorous trumpeted uproariously
Like rumbling clouds; this they drove rejoicing
Before the triumphant king of fragrant garland.

Arunachala Siva.

11647
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 08:55:36 AM »
Verse 50:


இருவரும் எழுந்து வானில்
   எழுந்தபே ரொலியைப் போற்ற
அருமறைப் பொருளாய் உள்ளார்
   அணிகொள்பூங் கூடை தன்னில்
மருவிய பள்ளித் தாம
   நிறைந்திட அருள மற்றத்
திருவருள் கண்டு வாழ்ந்து
   சிவகாமியாரும் நின்றார்.The king and the devotee then rose up and hailed
The celestial voice; the Lord who indeed
Is the import of the rare Vedas
Caused the basket to be filled with the self-same flowers
By His grace at which Sivakamiyar marvelled,
And felt happily blessed.

Arunachala Siva.

11648
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 08:53:00 AM »
Verse  49:


ஈரவே பூட்டும் வாள்விட்
   டெறிபத்தர் தாமும் அந்த
நேரியர் பெருமான் தாள்மேல்
   விழுந்தனர் நிருபர் கோனும்
போர்வடி வாளைப் போக
   எறிந்துஅவர் கழல்கள் போற்றிப்
பார்மிசை பணிந்தார் விண்ணோர்
   பனிமலர் மாரி தூர்த்தார்.


The devotee unhanded the sword with which
He was to saw away his neck, and fell at the feet
Of the Chozha king -- the Lord of righteous path.
The king too threw away the sword -- a fit weapon of war --,
And hailed the feet of the devotee and fell on earth
Prostrating before him; the celestial beings showered cool flowers.   

Arunachala Siva.

11649
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 08:49:49 AM »
Verse  48:


தொழுந்தகை யன்பின் மிக்கீர்
   தொண்டினை மண்மேற் காட்டச்
செழுந்திரு மலரை யின்று
   சினக்கரி சிந்தத் திங்கள்
கொழுந்தணி வேணிக் கூத்தர்
    அருளினால் கூடிற் றென்றங்
கெழுந்தது பாக ரோடும்
   யானையும் எழுந்த தன்றே.


"O ye servitors of exceeding devotion
(Fit to be adored by all), To demonstrate the greatness of loving service
To God, unto men on earth,
The grace of the Lord,
The wearer of the crescent on His crest,
Hath this day caused the spilling of goodly flowers
By the incensed elephant."
(Behold the wonder). The elephant and the mahouts stood resurrected.   


Arunachala Siva.

Arunachala Siva.

11650
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 08:47:22 AM »
Verse 47:


வளவனார் விடாது பற்ற
   மாதவர் வருந்தி நிற்ப
அளவிலாப் பரிவில் வந்த
   இடுக்கணை யகற்ற வேண்டிக்
களமணி களத்துச் செய்ய
   கண்ணுதல் அருளால் வாக்குக்
கிளரொளி விசும்பின் மேல்வந்
   தெழுந்தது பலருங் கேட்ப.

Tight was the grip of the Chozha king, and great
Was the grief of the tapaswi great;
To avert the catastrophe that sprang
From boundless love, there arose from
The bright sky expanse, by the grace of
The blue-throated Lord, an un-bodied voice
Which could be heard by many:   


Arunachala Siva.

11651
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 08:44:55 AM »
Verse 46:


புரிந்தவர் கொடுத்த வாளை
   அன்பர்தங் கழுத்தில் பூட்டி
அரிந்திட லுற்ற போதில்
   அரசனும் பெரியோர் செய்கை
இருந்தவா றிதுவென் கெட்டேன்
    என்றெதிர் கடிதிற் சென்று
பெருந்தடந் தோளாற் கூடிப்
   பிடித்தனன் வாளுங் கையும்.


Thus thinking he set the sword on his neck
And was about to saw it away; the king then
Burst out thus: "Behold the deed of the great one!
Alas I am lost!" He rushed to him quick
And with his long arms held the devotee's hand and sword.

Arunachala Siva.

11652
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2016, 08:42:26 AM »
Verse 45:


வன்பெருங் களிறு பாகர்
   மடியவும் உடைவா ளைத்தந்
தென்பெரும் பிழையி னாலே
   யென்னையுங் கொல்லு மென்னும்
அன்பனார் தம்மைத் தீங்கு
   நினைந்தன னென்று கொண்டு
முன்பென துயிர்செ குத்து
   முடிப்பதே முடிவென் றெண்ணி.

The devotee thought thus: "I've caused the death
Of his mighty mammoth and its mahouts;
Yet would he give me his sword to kill him
In expiation of his sin; oh, I've thought of causing evil
To him -- a devotee great; it is but meet
That I put an end to my life;
That indeed is the fitting solution."   

Arunachala Siva.

11653
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 13, 2016, 07:22:32 AM »I am happy to know that your family is known to K.V. Mama and his family.  In fact one astonishing
thing happened when I and my wife visited the Asramam on the Jayanti Day, 1.1.2010. 
I met the father of one Ramana Prasad, my son's class mate in Bishop Cotton Boys' School in Bangalore.
I know that gentleman since our children's school days, and I guessed he must be a Ramana devotee,
from the name of his son.  This gentleman and his wife were talking to us for some time and he
suddenly said that he is the great grand son of Chellammal!  I did not know this information beforehand.
This Ramana Prasad is now working in U.S.  They asked what my son Hari Balaji is doing.  I told him
that he is working in Hongkong. Then he said that his son is getting married on 16th March 2010
and we should attend the wedding and Hari should also make it from Hongkong if possible.
Ramana devotees understand each other like a serpent knowing its legs, as they say in Tamizh.

Arunachala Siva.

11654
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 13, 2016, 07:18:37 AM »Bhagavan Ramana's humor is itself quite harmless. His children were also making jokes like Him,
without harming anyone and at the same time revealing highest Truth.

Once one kitchen server, I think it is Sampurnamma, served Bhagavan Ramana with more of rice.
Bhagavan Ramana told her:  It is quite a large quantity.  Sampurnamma said:  "What is
large?  What is small?  It is all in the mind!"

Bhagavan laughed heartily and said:  "O, You are telling my teachings to me!"

Arunachala Siva,

11655
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 13, 2016, 07:16:29 AM »

Suri Nagamma's life is one great wonder.  Even for writing Letters from Sri Ramanasramam,
she had some opposition.  Sarvadhikari did not want her to write anything, after some time.
Bhagavan Ramana kept as usual mum.  But later Sarvadhikari relented and today we have got
2 volumes of her letters which are simple (and not pedantic like those of Munagala and others)
but very revealing in regard to Bhagavan Ramana's teachings.

Devaraja Mudaliar used to make fun of Suri Nagamma calling her as Telugu Secretary of Bhagavan.  Bhagavan Ramana used to refer any matters regarding Telugu poetry to her.  Like that, Muruganar
was His Tamizh Secretary, Kavyakanta was His Sanskrit Secretary and Devaraja Mudaliar himeself
was His English Secretary!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 [777] 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 ... 3062