Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 [775] 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 2903
11611
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2015, 08:44:38 AM »
2. Koil (Chidambaram)பவளமால் வரையைப் பனிபடர்ந் தனையதோர்
    படரொளி தருதிரு நீறும்
குவளை மாமலர்க் கண்ணியும் கொன்றையும்
    துன்றுபொற் குழற்றிருச் சடையுந்
திவள மாளிகை சூழ்தரு தில்லையுட்
    டிருநடம் புரிகின்ற
தவள வண்ணனை நினைதொறும் என்மனம்
    தழல்மெழு கொக்கின்றதே. (1) 

As coral Hill is snow clad, looks He, with Holy Ash of argent sheen.
His locks are matted studded with large nenuphar, and cassia blooms, laced and loose; curly
and auric, He performs the holy Dance in Thillai City, with mansions aglow.
As one thinks of the canescent hues on Him Siva, my heart, as wax melts when close to a flame.


Arunachala Siva.

11612
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2015, 08:23:47 AM »
9th Tirumurai:

7.  Tiru vaali Amudhanar:


Tiru Isaippaa:


1.  Koil (Chidambaram):

மையல் மாதொரு கூறன் மால்விடை
    யேறி மான்மறி யேந்தி யதடங்
கையன் கார்புரை யுங்கறைக்
    கண்டன் கனன் மழுவான்
ஐயன் ஆரழல் ஆடு வான்அணி
    நீர்வயல் தில்லை யம்பலத்தான்
செய்யபாதம் வந்தென் சிந்தை
    யுள் ளிடங் கொண் டனவே. (1)


He is the abider in auric spatium of Thillai, girt by water-rich green fields;
He is the Half of Parvati doting on His mien extreme;
He rides the Taurus-guised fair Tirumal;
He is armed with a deer-calf, in a stretch;
His neck is dark scud-hued venom blue;
He carries Fire and `mazhu`, nice  flames;
He is the Lord whose ruddy feet reside in my heart,
His home.


Arunachala Siva.

11613
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2015, 08:19:05 AM »
9th Tirumurai:


6. VeNattadigal:

Tiru Isaippaa:

Koil (Chidambaram):


துச்சான செய்திடினும் பொறுப்பரன்றே
    ஆள் உகப்பார்
கைச்சாலும் சிறுகதலி இலைவேம்புங்
    கறிகொள்வார்
எச்சார்வும் இல்லாமை நீ அறிந்தும்
    எனதுபணி
நச்சாய்காண் திருத்தில்லை நடம்பயிலும்
    நம்பானே. (1)O, My Lord in abidance at Holy Thillai, kind to their vassals, the rulers brook
their baser deeds even.
Though bitter, unsweet are raw bananas and neem buds, cooks use them in cooking.
For me,  other than you, there is grasp or hold none.
Though you know of my given-up-ness,
I know not why you resent my service.

Arunachala Siva.

11614
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2015, 08:13:52 AM »
Tirumurai 9:


Kandarathiyar:

Tiru Isaippaa:

1.  Koil  (Chidambaram):


மின்னார் உருவம் மேல்வி ளங்க
    வெண்கொடி மாளிகைசூழப்
பொன்னார் குன்றம் ஒன்று வந்து
    நின்றது போலும்என்னாத்
தென்னா என்று வண்டு பாடும்
    தென்றில்லை யம்பலத்துள்
என்னா ரமுதை எங்கள் கோவை
    என்றுகொல் எய்துவதே. (1) 

In the Holy site of Thillai fair, Maidens flash on mansion terrace, and white flags festoon around;
a mount beaten of gold, it beseems, has come to stay there bees drone,
The tune of `Tennaa` there in the auric Hall, abides the dear ambrosial Lord ours to grace.
When would I reach Him close?


Arunachala Siva.

11615
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 29, 2015, 07:50:23 AM »Kavyakanta Ganapati Sastri was so named by his parents, since he was born after intense prayers to Ganapati.  His father had a vision of Ganapati as a child, moving in all fours, in front of Siva's image.  Kavyakanta Ganapati Sastri was elder to Bhagavan Ramana by about 2 or 3 years. Ganapati took pride
that he was Ganapati and Bhagavan Ramana was his younger brother, Skanda. He says about this in Sri Ramana Gita.

Sri M. Sivaprakasam Pillai, the questioner of Who am I? was also a great Ganapati devotee.  He was doing pujas to Ganapati in the Hill.  Someone guided him to go to the living Siva, Bhagavan Ramana, instead
of praying to Ganapati, for answering his burning questions about marriage, spiritual life etc.,

Several Ganapati devotees who meditated before Bhagavan Ramana had seen Him as Ganapati and
Skanda of Pazhani.

Sarvadikari, Swami Niranjananda's first son was named Ganesan. This gentleman, when he was hardly
four years old, had climbed to Bhagavan's sofa and sat with Bhagavan Ramana!  Bhagavan
Ramana touched him and blessed him!

Seshadri Swamigal who was also elder to Bhagavan Ramana, treated Him, as his younger brother.  In the early years, Bhagavan Ramana was called Chinna Seshadri, the younger Seshadri, by the people
of Tiruvannamalai.  In Seshadri Swamigal's Asramam, there is a Vinayaka stone image, under the peepul tree, as you enter the Ashram.  I think he is called Navasakti Vinayaka. 

Arunachala Siva.     

11616

During Bhagavan Ramana's post- Nirvana years, Muruganar continued to stay in Tiruvannamalai.  He conducted discourses on Sri Arunachala Stuti Panchakam and Sad Darsanam and Upadesa Saram.
One of the fortunate students was T.R. Kanakamma.  She grasped the message of Bhagavan Ramana,
through the words of Muruganar.  Later, when the Asramam requested T.R. Kanakamma to write
a simple commentary in Tamizh for Bhagavan's complete works, she reluctantly agreed but completed her task, mainly on the basis of Muruganar's discourses.  This two volume book in Tamizh is a splendid work
giving the simple meaning and message of Bhagavan Ramana's works, including the difficult Sad
Darsanam.

Muruganar kept himself in silent meditation, during his last two or three years.  Many later year devotees came to him and requested him to speak about his years with Bhagavan Ramana.  He invariably did not answer.  What is there to say?  How to explain the non-dual experience to someone else?  He
kept his experience, without diluting it in spoken words.

Once someone asked him: "What is your Sadhana for this?" Muruganar kept quiet for some time.  Then he explained: "Sadhana? What Sadhana?  Where was the time for all that? The moment I saw Him, my ego
was annihilated.  Then where is separateness for doing this Sadhana and that Sadhana?"
He resumed his silence.

Arunachala Siva.

11617
Verse 118 of Ozhivil Odukkam:

The Self now awakens the Jiva from darkness of absolute nescience, (unites it with the mind and senses),
and (finally) abolishes the objective delusion of waking, and sleep, gradually consuming the ego consciousness as the flame consumes the wick of a lamp.  Therefore the only recourse is to give oneself up as a prey to the Self,
the one who devours one's ego consciousness.  The very act of thinking about it will drive it away from you.
(118).

In Saiva Siddhanta the soul is pictured as being initially sunk in a state of total nescience.  It is only Sivam
that, bringing in contact with the thirty six tattvas, causing it to experience the three malams, and finally
eradicating those defilement through the power of its grace, can lead to the state of oneness with itself. Once
it becomes united with the tattvas, the Jiva alienates between Sakalam (waking, dreaming, in which a manifold objective world appears, in gross and subtle form respectively, and Kevalam (deep sleep), which
although a state of non differentiation in which no world appears, is not the state of absolute nesceince,
referred to previously.               

Since it is impossible for the mind to seek the Self, it can only present itself in a condition of submission,
where it can easily be subsumed in the Self.  It therefore must offer itself up a prey, as it were, to be
devoured by the Self.

contd.,

Arunachala  Siva.

11618
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 28, 2015, 03:27:47 PM »
45.12.12:


எவ்வுயிருந் தன்னுயிர்போல் எண்ணுந் தபோதனர்கள்
செவ்வறிவை நாடிமிகச் சிந்தைவைப்ப தெந்நாளோ. 12


When is the day to be
That I repose my thought in the Knowledge Supreme
Of the men of tapas
Who consider all life as their own.

Arunachala Siva.


11619
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 28, 2015, 03:25:48 PM »
45.12.11:


பாக்கியங்க ளெல்லாம் பழுத்து மனம்பழுத்தோர்
நோக்குந் திருக்கூத்தை நோக்குநாள் எந்நாளோ. 11.

When is the day to be
That I witness the Divine Dance,
Those ripe in mind and felicity witness.

Arunachala Siva.


11620
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 28, 2015, 03:23:31 PM »
45.12.10:


கண்டஇட மெல்லாங் கடவுள்மயம் என்றறிந்து
கொண்டநெஞ்சர் நேயநெஞ்சிற் கொண்டிருப்ப தெந்நாளோ. 10When is the day to be
That I bear in my heart love
For those in their heart hath realized
That God is pervasive all.

Arunachala Siva.

11621
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 28, 2015, 03:21:20 PM »
45.12.9:

வீறியவே தாந்தமுதல் மிக்க கலாந்தம்வரை
ஆறுமுணர்ந் தோருணர்வுக் கன்புவைப்ப தெந்நாளோ. 9.


When is the day to be
That I adore the realization
Of those who have realized the Six Ends,(1)
From Vedanta to Kalanta.

FootNotes:

[1] The Six Ends are: Vedanta, Siddhanta, Yoganta, Bodhanta, Nadanta and Kalanta.

Arunachala Siva.

11622
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 28, 2015, 03:17:56 PM »
45.12.8:


When is the day to be
That I follow the Way
Of those who have ceased
Arguments and disputations
Of contending faiths?

தர்க்கமிட்டுப் பாழாஞ் சமயக் குதர்க்கம்விட்டு
நிற்குமவர் கண்டவழி நேர்பெறுவ தெந்நாளோ. 8.

Arunachala Siva.


11623
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 28, 2015, 02:23:47 PM »
45.12.7:

குற்றச் சமயக் குறும்படர்ந்து தற்போதம்
அற்றவர்கட் கற்றபொருட் கன்புவைப்ப தெந்நாளோ. 7.When is the day to be
That I adore the Being
Who is realized by them,
That art devoid of self-consciousness,
And of attachment to faith, particular.

Arunachala Siva.

11624
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 28, 2015, 02:21:52 PM »
45.12.6:


மெய்த்தகுலங் கல்விபுனை வேடமெலாம் ஓடவிட்ட
சித்தரொன்றுஞ் சேராச் செயலறிவ தெந்நாளோ. 6.


When is the day to be
That I understand
The detached deeds of Siddhas
Who have put to flight
Caste, community, learning and conventional habiliment?

Arunachala Siva.

11625
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 28, 2015, 02:19:11 PM »
45.12.5:


கற்கண்டால் ஓடுகின்ற காக்கைபோல் பொய்ம்மாயச்
சொற்கண்டால் ஓடும்அன்பர் தோய்வறிவ தெந்நாளோ. 5.When is the day to be
That I consort with the devotees
Who flee when they hear words of falsehood,
Even as the crow doth
When it seeth a stone aimed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 [775] 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 2903