Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 [774] 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 ... 3172
11596
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:38:01 AM »
Verse 3:

கார ணங்கண் ணுதற்கன்பர் என்னவே
வார மாகி மகிழ்ந்தவர் தாள்மிசை
ஆரும் அன்பொடு வீழ்ந்தஞ் சலிமுகிழ்த்
தீர நன்மொழி எய்த இசைத்துளார்.As devotees are to Siva dear, he would fall
At their feet in inner love and feel happy; he would
Before them fold his hands in adoration,
And address them with words of cool married to piety.   


Arunachala Siva.

11597
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:35:55 AM »
Verse 2:


அப்ப திக்கு முதல்வர்வன் றொண்டர்தாம்
ஒப்ப ரும்பெரு நம்பிஎன் றோதிய
செப்ப ருஞ்சீர்க் குலச்சிறை யார்திண்மை
வைப்பி னால்திருத் தொண்டில் வழாதவர்.


The leader of the great town was he, hailed
By Van-Tondar as peerless Peru Nampi; he was
Kulacchiraiyar of ineffable glory; firm-poised
In pious servitorship, he would not swerve therefrom.   


Arunachala Siva.

11598
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:32:03 AM »
Kulachiraiyar Puranam:


Verse  1:


பன்னு தொல்புகழ்ப் பாண்டிநன் னாட்டிடைச்
செந்நெ லார்வயல் தீங்கரும் பின்னயல்
துன்னு பூகப் புறம்பணை சூழ்ந்தது
மன்னு வண்மையி னார்மண மேற்குடி.


In hoary, goodly and glorious Pandyan country
Hailed by the great is a town of ever-abiding foison
Called Manamelkudi; it is rich in paddy-fields;
Sugar-canes thrive there; near them grow areca trees thick.

Arunachala Siva.

11599
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:28:13 AM »
Verse 429:


அடியனேன் ஆதரவால்
   ஆண்டஅர சின்சரிதப்
படியையான் அறிந்தபடி
   பகர்ந்தேன்அப் பரமுனிவன்
கடிமலர்மென் சேவடிகள்
   கைதொழுது குலச்சிறையார்
முடிவில்புகழ்த் திருத்தொண்டின்
   முயற்சியினை மொழிகின்றேன்.


The humble servitor that I am, I historicized
The life of godly Tirunavukkarasar, adoring
That divine Muni's roseate feet-very like soft
Fragrant flowers-, as it lay within my knowledge;
Adoring him as before and blessed with his grace,
I will how narrate the servitorship of Kulacchiraiyar
Which is truly glorious and boundless.

(Tirunavukkarasar Puranam concluded.)

Arunachala Siva..   

11600
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:23:26 AM »
Verse 428:


வானவர்கள் மலர்மாரி
   மண்நிறைய விண்ணுலகின்
மேனிறைந்த ஐந்துபே
   ரியவொலியும் விரிஞ்சன்முதல்
யோனிகளா யினஎல்லாம்
   உளநிறைந்த பெருமகிழ்ச்சி
தானிறைந்த சித்திரையிற்
   சதயமாந் திருநாளில்.

On the Sadayam day of Chitthirai his ascension
Took place; the heavenly ones showered flowers
Which overflowed and filled the earth; the five
Celestial Tuntupis resounded in the realms ethereal;
All lives from Brahma onward
Were filled inly with great joy.


Arunachala Siva.

11601
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:20:32 AM »
Verse 427:


மண்முதலாம் உலகேத்த
   மன்னுதிருத் தாண்டகத்தைப்
புண்ணியா உன்னடிக்கே
   போதுகின்றேன் எனப்புகன்று
நண்ணரிய சிவானந்த
   ஞானவடி வேயாகி
அண்ணலார் சேவடிக்கீழ்
   ஆண்டஅர சமர்ந்திருந்தார்.


He hymned the ever-during Tandakam divine
Hailed by all the worlds inclusive of this earth, thus:
"O Holy One! I am coming to Thee!" He completed
The decade; his form was now that of Siva's blissful
Gnosis, seldom accessible; the kingly servitor ruled
By the Lord came to abide for ever under the roseate feet
Of the Supreme One.


Arunachala Siva.   

11602
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:13:30 AM »
Verse  426:

மன்னியஅந் தக்கரணம்
   மருவுதலைப் பாட்டினால்
தன்னுடைய சரணான
    தமியேனைப் புகலூரன்
என்னையினிச் சேவடிக்கீழ்
   இருத்திடும்என் றெழுகின்ற
முன்னுணர்வின் முயற்சியினால்
   திருவிருத்தம் பலமொழிந்தார்.

His consciousness, will and deed which direct
His inner sensorium had merged with Him; he hymned
Many a divine Viruttham, impelled by his past good, thus;
"The Lord of Pukaloor would sure for ever keep me
That had taken refuge in Him, under His redemptive feet."   


Arunachala Siva.

11603
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:09:47 AM »
Verse  425:


இந்நிலைமை உலகேழும்
   எய்தஅறிந் தியல்பேத்த
மன்னியஅன் புறுபத்தி
   வடிவான வாகீசர்
மின்னிலவும் சடையார்தம்
   மெய்ப்பொருள்தான் எய்தவரும்
அந்நிலைமை அணித்தாகச்
   சிலநாள்அங் கமர்ந்திருந்தார்.All the seven words coming to know of this, his state,
Hailed him to gain that beatitude; Vakeesar has
Now the very form of loving Bhakti ever-during;
The time for getting united with the Lord whose matted hair   
Dazzles like lightning, -- the Ens Entium --, drew near;
He there abode for a few days.


Arunachala Siva.

11604
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:06:51 AM »
Verse 424:


மாதரவர் மருங்கணைய
   வந்தெய்தி மதனவசக்
காதலவர் புரிந்தொழுகுங்
   கைதவங்கள் செய்திடவும்
பேதமிலா ஓருணர்விற்
   பெரியவரைப் பெயர்விக்க
யாதும்ஒரு செயலில்லா
   மையில்இறைஞ்சி எதிரகன்றார்.


The Apsaras, great, neared him and indulged
In all libidinous deceits resorted to by the lust-borne;
Unable to shake him from his peak
Of undifferentiated oneness, and totally stymied,
They adored him and from him departed.   


Arunachala Siva.

11605
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:02:30 AM »
Verse 423:

இம்மாயப் பவத்தொடக்காம்
   இருவினைகள் தமைநோக்கி
உம்மால்இங் கென்னகுறை
   உடையேன்யான் திருவாரூர்
அம்மானுக் காளானேன்
   அலையேன்மின் நீர்என்று
பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலுள்
   எனுந்திருத்தாண் டகம்புகன்றார்.


Addressing them -- the embodied twofold deeds
Which would push one into the bewildering sea
Of birth and death --, he said: "What is it that I lack
That you should fulfill it" I am a servitor
Of the Lord of Tiruvaroor.  This said, he hymned
The divine Tandakam which oped thus:
"This ocean great of bewildering falsity."

Arunachala Siva.   

11606

The Self is revealing all the time.  At the waking level, at the dream level, and at the deep sleep level.
The Self reveals because that it is its nature.  The Self is eternal light.  It reveals the world, the body,
the senses and the mind.  Even in deep sleep, where the mind, senses, and the body are absent,
the Self is still revealing.  It is like fire, where the burning capacity manifests when something flammable
like a piece of wood, is brought near it.  Fire burns only when something comes into contact with it. 

But unlike fire, the revelation of the Self is always manifest because it reveals not only the presence of
objects, as in the case of waking and dream states, but also the absence of objects, as in the case of
deep sleep.  The power of revelation of the Self is manifest in the presence as well as the absence
of objects.

It is the non-relational Self that becomes the Jiva, due to Avidya. The mind-sense-body complex is a
product of Avidya.  What is called the Jiva is the Self in association with or conditioned by the mind-body complex.  The Jiva is the Self in the body.  Though the Self by its very nature is non-relational, it becomes relational, as it were, with the mind sense body complex and gets involved in empirical existence as the knower, agent and enjoyer.  The Self-in-itself, which is not involved in any empirical experience, is called Tuirya, or simply the Fourth.


Arunachala Siva.

11607
What is knowledge (vijnana)?

It is that state of stillness, pure consciousness which is experienced by the aspirant and which is
like the waveless ocean or the motionless ether.

- Sri Ramana Maharshi, Spiritual Instruction, Chapter III.

Arunachala Siva.   

11608
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: May 08, 2016, 12:18:39 PM »
Today is the Liberation Day of Queen Mangayarkarasi, the queen of Pandya king who came back to
Saivism, after Tiru Jnana Sambandhar cured his stomach pain. I have given the detailed story of
the Queen Mangayarkarasi in my serial of 63 Saiva Saints elsewhere.   

Day of liberation  - Chitrai month, Rohini star day.

Arunachala Siva. 

11609
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 08, 2016, 12:14:14 PM »
Verse  16:


16: கிளியே, கிளைஞர் மனத்தே கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும்
ஒளியே, ஒளிரும் ஒளிக்கு இடமே, எண்ணில் ஒன்றும் இல்லா
வெளியே, வெளி முதல் பூதங்கள் ஆகி விரிந்த அம்மே.-
அளியேன் அறிவு அளவிற்கு அளவானது அதிசயமே.

கிளி போன்றவளே! தாயே! உன்னை நினைந்து வழிபடும் அடியார் மனத்தினிலே சுடர் விட்டுப் பிரகாசிக்கும் ஒளியே! அவ்வாறு ஒளிரும் ஒளிக்கு நிலையாக இருப்பவளே! ஒன்றுமே இல்லாத அண்டமாகவும், அவ்வண்டத்தினின்று ஐம்பெரும் பூதங்களாகவும் விரிந்து நின்ற தாயே! எளியேனாகிய என் சிற்றறிவுக்கு நீ எட்டுமாறு நின்றதும் அதிசயமாகும்!

O the one who looks like a green parrot!  O Mother!  You will be like a brilliant Light in the minds of
devotees who contemplate on You and pray to You.  You are also the substratum of that Light.  You
are like the vacant Andam and spread  like as five elements there!  O Mother, it is a wonder that You
are available to my petty knowledge!       

contd.,

Arunachala Siva.

11610
Educative Value:

Education is a 'conversation transmission' and renewal of culture. It should help a person to earn his
vocational aims, as also in the harmonious development of his mental faculties.  The Gita helps to attain
these aims.  In the classroom of the battlefield, Krishna is the teacher and Arjuna the pupil.  The educational
concepts sought to be emphasized here include dharma, swadharma, karma etc., Like an expert teacher,
Krishna reminds Arjuna about his first and foremost duty as a warrior, namely military combat. Sraddha
is the term used to inspire Arjuna, a term replete with references to faith, trust, dedication, and so forth.

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 [774] 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 ... 3172