Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 [774] 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 ... 3195
11596
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:33:49 AM »
Verse  21:


இன்ன பரிசு திருப்பணிகள்
   பலவுஞ் செய்தே ஏழுலகும்
மன்னும் பெருமைத் திருவாரூர்
   மன்னர் அடியார் வழிநிற்பார்
அன்ன வண்ணந் திருவிளையாட்
   டாடி அருள எந்நாளும்
நன்மை பெருக நமிநந்தி
   அடிகள் தொழுதார் நாம்உய்ய.As he performed manifold acts of service,
The Lord of Tiruvaroor whose glory fills
The seven worlds, and who for ever
Is poised in the love of His devotees,
Graced the festivities as prayed by Naminandi;
The servitor adored Him;
Weal and welfare increased;
We too stand redeemed.

Arunachala Siva.

11597
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:31:04 AM »
Verse 20:


வென்றி விடையார் மதிச்சடையார்
   வீதி விடங்கப் பெருமாள்தாம்
என்றுந் திருவா ரூர்ஆளும்
   இயல்பின் முறைமைத் திருவிளையாட்
டொன்றுஞ் செயலும் பங்குனிஉத்
   திரமாந் திருநாள் உயர்சிறப்பும்
நின்று விண்ணப் பஞ்செய்த
   படிசெய் தருளும் நிலைபெற்றார்.The Lord Veethivitangka who wears the crescent
In His matted hair and rides the victorious Bull
For ever rules Tiruvaroor and performs His acts
Playful and divine at once;
Pangkuni Uttara festival too marks His glory;
Naminandi prayed to the Lord that he be
Blessed to witness these; (his prayer was heard).   

Arunachala Siva.

11598
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:28:17 AM »
Verse  19:


நாத மறைதேர் நமிநந்தி
   அடிக ளார்நற் தொண்டாகப்
பூத நாதர் புற்றிடங்கொள்
   புனிதர்க் கமுது படிமுதலாம்
நீதி வளவன் தான்வேண்டும்
   நிபந்தம் பலவும் அரியணையின்
மீது திகழ இருந்தமைத்தான்
   வேதா கமநூல் விதிவிளங்க.As a result of the servitorship of Naminandi
Who was poised in the Vedas -- the very form of Nada --,
For providing all that is needed right from
The daily nectarean offerings and pooja,
To the Lord of all lives, the hallowed One
Enshrined at the Anti-hill,
Many endowments were made that the way
Of the Vedas and the Agamas might thrive,
By the Chozha-King who reigned
From the throne of Justice.


Arunachala Siva.

11599
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:21:48 AM »
Verse  18:


பண்டு போலப் பலநாளும்
   பயிலும் பணிசெய் தவர்ஒழுகத்
தண்டி அடிக ளால்அமணர்
   கலக்கம் விளைந்து சார்வில்அமண்
குண்டர் அழிய ஏழுலகும்
   குலவும் பெருமை நிலவியதால்
அண்டர் பெருமான் தொண்டர்கழல்
   அமரர் பணியும் அணியாரூர்.
When as usual he plied himself in the acts of service
For many days, the base Samanas that were
Confounded by Dandi Adikal perished;
In "Tiruvaroor where the Devas hailed the feet
Of the Servitors of their Lord Siva,
Glory came to abide, praised by the seven worlds.   


Arunachala Siva.

11600
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:19:32 AM »
Verse 17:


வந்து வணங்கி அரனெறியார்
   மகிழுங் கோயில் வலங்கொண்டு
சிந்தை மகிழப் பணிந்தெழுந்து
   புறம்பும் உள்ளுந் திருப்பணிகள்
முந்த முயன்று பகலெல்லாம்
   முறையே செய்து மறையவனார்
அந்தி அமையத் தரியவிளக்
   கெங்கும் ஏற்றி அடிபணிவார்.Arriving thither he adored Him;
He went round the temple of Ara-Neri
Where the Lord abides in joy;
Delighted he prostrated before the Lord,
Rose up and duly performed all service
Within and without the temple during the day;
When it was evening, he lit the lamps everywhere
And adored the feet of the Lord.   

Arunachala Siva.

11601
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:17:21 AM »
Verse  16:


இரவு சென்று தம்பதியில்
   எய்தி மனைபுக் கென்றும்போல்
விரவி நியமத் தொழில்முறையே
   விமலர் தம்மை அருச்சித்துப்
பரவி அமுது செய்தருளிப்
   பள்ளி கொண்டு புலர்காலை
அரவம் அணிவார் பூசையமைத்
   தாரூர் நகரின் மீண்டணைந்தார்.He returned home that night and duly
Performed the pooja for the Pure One as usual;
Then he ate his meal and went to bed;
He woke up at day-break and duly performed
The pooja for the Lord whose jewels are snakes,
And then left for Tiruvaroor.   

Arunachala Siva.

11602
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:15:14 AM »
Verse  15:


நிறையும் பரிசு திருவிளக்கு
   விடியும் அளவும் நின்றெரியக்
குறையுந் தகளி களுக்கெல்லாம்
    கொள்ள வேண்டும் நீர்வார்த்து
மறையின் பொருளை அர்ச்சிக்கும்
    மனையின் நியதி வழுவாமல்
உறையும் பதியின் அவ்விரவே
   அணைவார் பணிவுற் றொருப்பட்டார்.

To keep all the beauteous lamps burning till dawn
He would duly pour water into the bowls of lamps
That began to dry up.
Then to adore the Lord -- the true import of the Vedas --,
In his house, as was his wont, from which
He would never once swerve,
He took leave of the Lord of Ara-Neri
And left for his town that very night.

Arunachala Siva.


11603
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:13:09 AM »
Verse  14:


சோதி விளக்கொன் றேற்றுதலும்
   சுடர்விட் டெழுந்த ததுநோக்கி
ஆதி முதல்வர் அரனெறியார்
   கோயில் அடைய விளக்கேற்றி
ஏதம் நினைந்த அருகந்தர்
   எதிரே முதிருங் களிப்பினுடன்
நாதர் அருளால் திருவிளக்கு
   நீரால் எரித்தார் நாடறிய.


When he lit a lamp, it blazed up in splendor;
Beholding this, he lit all the lamps in the temple
Of the Primal God, the Lord of Ara-Neri.
In the presence of the Samanas who for ever
Brooded evil and spoke blasphemously,
In great joy he lit the lamps by the Lord?s grace.
He caused them to burn with water
And the whole country witnessed this.

Arunachala Siva.

11604
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:11:01 AM »
Verse  13:சென்னி மிசைநீர் தரித்தபிரான்
   அருளே சிந்தை செய்தெழுவார்
நன்னீர்ப் பொய்கை நடுப்புக்கு
   நாதர் நாமம் நவின்றேத்தி
அந்நீர் முகந்து கொண்டேறி
   அப்பர் கோயில் அடைந்தகலுள்
முந்நீர் உலகம் அதிசயிப்ப
   முறுக்குந் திரிமேல் நீர்வார்த்தார்.


Thinking on the grace of the Lord in whose crest
The Ganga flows, he rose up,
Entered the tank of goodly water
Came to its very center, chanted the Lord?s name,
Took water by dipping, reached the temple,
Poured over the twisted wicks and into the lamp-bowls
The water, to the wonderment
Of the men of this sea-girt earth


Arunachala Siva.

11605K.R.K. Murthy further writes:-

An old woman bent double with age used to go round and round
Bhagavan's Hall and finally go near Bhagavan's seat and loudly
sing songs composed extempore by her.  Her spontaneous compositions used to pour forth effortlessly from her extremely
devoted heart. She was not a learned lady.  There might be some
grammatical mistakes and errors in rhyme, rhythm etc., She used
to thus sing her prayers daily for obtaining the grace of Bhagavan.

One day,  Bhagavan smilingly remarked that her songs seemed to
be much better than those of her son.  Her son was a scholar and
from an ordinary point of view of view, the scholar's compositions
ought to be superior but for Bhagavan, those arising from the
bottom of the heart with great devotion and emotion are more
pleasing.  Are not the standards of judgement different?

Whenever Bhagavan's physical body appeared to suffer from some
ailment, some devotees used to prescribe medicines for relief,
forgetting that Bhagavan Himself was Vaidyanatha (Lord of
the Universal medical care) who can cure all ills if he so willed.
Bhagavan used to take or apply the medicines just for the satisfaction of
 the devotees who prescribed the same and not
curing Himself.  He never wanted to wound the feelings of even
the humblest of devotees and He used to accept the medicines,
though there was no necessity for any of them as far as He was
concerned.   Though the act is the same, the object is different.

One lady devotee was one day expressing to Bhagavan that she had
come that day, from a long distance.  Bhagavan suddenly remarked:
"You did not come.  The train brought you here."  The other side of the picture is more real to Bhagavan.  She did not come there perhaps by her individual exertion but she was brought by Bhagavan's
Grace.

(Source:  Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 6. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva. 

11606


In his Ramana reminiscences, K.R.K. Murthy writes:

With a view to record Bhagavan's voice and preserve the same
for posterity, someone raised a discussion on the sound recording
machines, in the presence of Bhagavan.

Bhagavan agreed with what they said, regarding this wonderful
machine.  Seeing that Bhagavan was very favourably disposed
towards the same, they wanted to pursue the matter further
and fix up a date for recording Bhagavan's voice.  At that moment,
Bhagavan Ramana replied:  "My real voice is Silence.  How can
you record that?"  In this connection, He narrated the story of the
saint Thandavarayar*, who by his dynamic silence stilled the minds
of several people, for three full days.

(* Thandavarayar is a Tamizh saint-poet who lived about 500 years
back in Nannilam, Thanjavur District, Tamizh Nadu.  His original
Tamizh advaitic classic Kaivalya Navaneetam, is quite famous, and
has been translated into German and English by Dr. Charles Graul
DD of the Leipzig Lutheran Mission.  Thandavarayar's disciple composed
a poem called Bharani in Tamizh.  The friends of the
disciple asked him:  "How can you write a Bharani on your saint-guru, since
Bharani is normally written only towards a King who had killed 1000 elephants in a war?"

The disciple said: "You all come and see my Guru, then only you will understand.
The friends came to see guru Thandavarayar.  The Guru was in utter silence, with a
vacant gaze.  No one could open their mouths.  Soon, more and more people came
and sat before Thandavarayar.  The number exceeded even one thousand.  They all kept
quiet inundated by the Silence of the guru.  It happened for three days.  On the fourth day
the guru said:  "You must all be very hungry.  Go and eat something!")


(Source:  Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 6.  Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.

11607
Verse  2 (6):


வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம்வாழ்வான்
    மனம்நின்பால்
தாழ்த்துவதும் தாம்உயர்ந்து தம்மைஎல்லாந்
    தொழவேண்டிச்
சூழ்த்துமது கரமுரலுந் தாரோயை
    நாயடியேன்
பாழ்த்தபிறப் பறுத்திடுவான் யானும்உன்னைப்
    பரவுவனே.


O God around whose garlands chafers bombinate !
The celestial beings bless You that they may flourish;
They cause their minds to pay obeisance To you that they may grow lofty and all others may adore them;
I too ? the cur ?like servitor -,
adore You That You may deign to end my wasted birth.

Arunachala Siva.

11608
Verse  2 (5):


வானாகி மண்ணாகி வளியாகி
    ஒளியாகி
ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய்
    இன்மையுமாய்க்
கோனாகி யான்எனதென் றவரவரைக்
    கூத்தாட்டு
வானாகி நின்றாயை என்சொல்லி
    வாழ்த்துவனே.


How can I hail You and with what words?
Becoming heaven,
earth,
air,
light,
Flesh,
life,
truth and falsity As also King of all,
You,
a puppeteer,
ply Everyone making each of them think that it is he Who is the doer of things.

Arunachala Siva.

11609
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 26, 2016, 12:27:48 PM »
Verse  34:


34: வந்தே சரணம் புகும் அடியாருக்கு, வானுலகம்
தந்தே பரிவொடு தான் போய் இருக்கும்--சதுர்முகமும்,
பைந் தேன் அலங்கல் பரு மணி ஆகமும், பாகமும், பொற்
செந் தேன் மலரும், அலர் கதிர் ஞாயிறும், திங்களுமே.

தாயே! அபிராமி, நீ நான்முகங்களையுடைய பிரம்மனின் படைப்புத் தொழிலில் இருக்கின்றாய்! பசுமையான தேன் கலந்த துபள மாலையையும், நவமணி மாலைகளையும் அணிந்த மார்பினனாகிய திருமாலின் மார்பில் இருக்கின்றாய்! சிவபெருமானின் இடப்பாகத்திலும், பொன் தாமரை மலரிலும், விரிந்த கதிர்களுடைய சூரியனிடத்திலும், சந்திரனிடத்தும் தங்கியிருக்கின்றாய். உன்னைச் சரணமென்று வந்தடையும் பக்தர்களைத் துயரங்களிலிருந்து நீக்கி, வானுலக வாழ்வைக் கொடுப்பவள் நீயே.

O Mother!  Abhirami!  You are also doing through Brahma the four faced god, and do the act of making
the jeevas to take birth. You are also in the chest of Tirumal (Vishnu) wearing honey filled Tulsi garland,
and Navamani Malai.  You are also the left side of Siva and also in the golden Lotus flowers and the
Sun with spreading rays. You are also in Chandra (Moon).  Those who surrender to You, You
shall remove the sufferings of those and also confer them lives in the Heavens!

contd.,

Arunachala Siva.     

11610
Another version of Tattuavaraya's life states that Sorupananda had sent disciples to write down the verses
that Tattuvaraya was composing, so his lack of interest should not be taken to be genuine.  It was all
part of a ruse  to get his disciple to begin his literary career.

Meanwhile, Tattuvaraya was pining and lamenting:  'Alas, I have become unfit to have the darshan of my
Guru.  Henceforth, in which birth will I have his darshan?'

Like a child prevented from seeing its mother, he was weeping so much, his whole face became swollen.
At this point he was singing Tiruvadi Malai from Paduturai.  He was close to the edge of the sea and was
about to die.

When the disciples went to Sorupananda and updated him about these events, he (relented and ) said,'
'Ask the 'Guruvukku Veengi' (the one whose obsessive desire for his Guru is making him ill) to come here.'

When Tatturvaraya heard about this, he was completely freed from his bodily suffering, and he also regained
he power to walk forwards.

The Pulavar Puranam, an anthology of the biographies of Tamizh poet saints, reports in verse 13 of the Tattuvaraya chapter that he was already neck deep in the sea  when Sorupananda summoned him to return.
The story continues:

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 [774] 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 ... 3195