Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 [773] 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 ... 3172
11581
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 10, 2016, 09:17:30 AM »
Verse  7:


பூதி கோவணம் சாதனத் தாற்பொலிந்
தாதி தேவர்தம் அஞ்செழுத் தாமவை
ஓது நாவணக் கத்தால் உரைப்பவர்
பாதம் நாளும் பரவிய பண்பினார்.


He would daily hail the feet of those that wore the holy ash,
Kovanam and Rudraksha and who humbly chanted
In tongue-worship the Panchakshara of the primal Lord;
This marked his culture of piety.

Arunachala Siva.

11582
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 10, 2016, 09:15:27 AM »
Verse  6:


பண்பின் மிக்கார் பலராய் அணையினும்
உண்ப வேண்டி ஒருவர் அணையினும்
எண்பெ ருக்கிய அன்பால் எதிர்கொண்டு
நண்பு கூர்ந்தமு தூட்டும் நலத்தினார்.

A whole throng of pious men might visit him
Or just one of them, with intent to get fed;
He would receive them in spiraling love
And provide food in love and devotion true.

Arunachala Siva.

11583
Except that waking is long and dream is short, there is no difference (between the two).  To the extent
to which all the events which happen in waking appear to be real, to the same extent even the events
which happen in dream appear at that time to be real.  In dream, the mind assumes another body.
In both waking and dream, thoughts and names-and-forms (objects) come into existence simultaneously
(and hence there is no difference between these two states).


- Sri Ramana Maharshi in Who am I?

Arunachala Siva.       

11584
What is called 'mind' is a wondrous power residing in the Self. It causes all thoughts to arise.
Apart from thoughts, there is no such thing as mind.  Therefore, thought is the nature of mind.
Apart from thoughts, there is no independent entity called the world.

- Sri Ramana Maharshi in Who am I?

Arunachala Siva. 

11585
General topics / Re: When Will My Journey Begin? - Bharat M. Mehta:
« on: May 09, 2016, 06:40:20 PM »
Can I truly say that I have begun to look at life as something deeper than the materialistic acquisitions?

Can I truly say that I can recognize that human relations and associations that I have grown into are
are actually chains that tie me down?

Can I be so detached from the outcome of a certain effort, that I can accept the unexpected result with
equanimity?

Can I restrain my thoughts in a situation when I am tempted to react?

Can I turn away from the sight of a beautiful and sensuous human form, by telling myself that all flesh
is dust in the ultimate state?

Can I sacrifice my comfort for the pain that I need to undergo, if I want to further my knowledge of the
scriptures?

Can I look at every human being as an extension of myself?

Can I be moved to real compassion, that I am willing to share what I have?

Can I look at a difference of opinion as an enriching experience?

Can I humbly attribute my so called success to the efforts of my team?

Can my resolve help me to succeed in controlling my thought?

Can I forget an unpleasant interaction with another person, by recognizing the experience as a burden
that can slow my journey?

Can I forgive those who have harmed me today?

Can I look at every painful experience as the result of the law of Karma?

Can I attribute every failure to a wrong decision on my part and not to others however obvious their
mistakes may appear?

Can I rise above the natural instinct to indulge in the five senses?

Can I rise above the urge to seek vengeance?

Can I overlook the shortcomings of others, an an exercise in making me more forgiving?

Can I overcome the instant urge and the uncontrollable impulse to judge?

Can I see divinity in every form of life?

Can I remember to stay focused on a discussion objectively, without getting personal and wanting a
solution?

Can  I be so humble as to contribute to the success of a venture, without bragging that it was with the
outcome of my effort?

Can I consider silence as an option before speaking?

Can I calmly undergo physical discomfort, recognizing that this body is distinctly apart from me, my soul?

Can I curtail my worldly activity once I have earned sufficient for the rest of my life?

Can I look at a death as the beginning of a new journey?

When I look at my woeful shortcomings in answering these questions, I wonder if it would not be a sin
to put my foot on that Punya Bhoomi (sacred earth)?

So let me start today on preparing myself to be worthy, at least in a small way, to make this pligrimage
to Arunachala.

concluded.

Arunachala Siva.                 

11586
General Discussion / Re: Giving explanation
« on: May 09, 2016, 06:22:47 PM »
Dear Ramanaduli,

Yes.  The question should be simply ignored.

Arunachala Siva.

11587
General topics / Re: When Will My Journey Begin? - Bharat M. Mehta:
« on: May 09, 2016, 05:19:20 PM »
With this in mind, I thought of undertaking a visit to Arunachala, in the fond hope that a little of the greatness
of this evolved soul would rub off on me!  I wanted to walk on the ground on which He had walked.  I wanted
to feel the air which had touched His body, when He lived there.  I wanted to feel the vibrations in the air
that still lingered, caused His spoken words.  I hoped and dreamed that being able to experience all these
physical sensations would help me in my effort and endeavour, to make my life worthwhile, from the point
of view of a spiritual pursuit.

But then I thought again, if the mere desire would uplift one, without one's being justifiably deserving,
and then 'beggars would ride'. Had I led my life so far in a manner that would enable this experience that
I was going to enjoy to help me to progress?  Was I sensitive enough to be receptive to these subtle sensations? In short -- was I worthy of visiting Sri Ramanasramam?

I decided to postpone my visit, till I had made a critical review of how I had led my life so far. I decided
to go there only after I felt that the visit would be justified. Was I be worthy of this pilgrimage?   What
changes did I need to make my own life before I could make this journey?  If I was still vulnerable to my
usual involuntary reactions, then surely there was little to be learnt at Tiruvannamalai.

For me, there had to be a serious preparation, before I could start this journey.  I had to be able to answer
the following questions:

contd.,

Arunachala Siva.     
     

11588
General topics / When Will My Journey Begin? - Bharat M. Mehta:
« on: May 09, 2016, 05:07:07 PM »
(From Mountain Path, October - December 2009):

*

The decision to go to Tiruvannamalai has been preceded by so many thoughts, desires, and aspirations
that it seems the journey began long ago, even before I took the first step towards it.

My first knowledge of this great Sage was through Daddy who twice had darshan of Bhagavan Ramana
Maharshi. Surprisingly, his visit was rather reluctantly undertaken the first time.  A broker, who frequented
his shop, often tried to persuade Daddy to accompany him during his regular visits to Ramanasramam.
It so happened that his sincere devotion and simplicity, in the end convinced Daddy to go.

The short time Daddy was in the presence of this divine person seemed to have an electrifying effect
on him.  The moment Bhagavan's eyes glanced in the direction of Daddy, he felt as if he was at ease,
suddenly devoid of the restless agitation that had always possessed him, now instead, he felt a thought
free concentration, the sensation that he had no doubts that needed clarification, a sense of complete
well being, devoid of any curiosity, regret, remorse or pain.   He was cruising with joy, just being in the
presence of Sri Ramana.  Bhagavan's silence seemed to communicate itself to him.  The aura of His presence
was liberating.  Just being there was transforming.

The connection was made.  Daddy made a second trip.  He was convinced that Ramana was truly Bhagavan. His spiritual search  ended here.  He had found ever lasting joy.  A desire for a spiritual journey was
ignited.  A direction was now pointed to him.  Reading His philosophy and imbibing His teachings provided
new meaning to Daddy's life.

If such was the profoundness of this wordless conversation of a few minutes. I was determined  to also
taste this nectar.  Since I could not have the luxury of a darshan.  I made an effort to read about Him,
beginning with His life story.  At this time, a friend recommended that I read Paul Brunton's,  A SEARCH
IN SECRET INDIA.

I was convinced that I had found my Guru in Ramana Maharshi.  This itself, I realized was a divine blessing.
Many others, less fortunate, spend their entire lives in search of a guru and by then, there is no time
left to actually pursue a path of spiritual practice.

contd.,

Arunachala Siva.           

11589
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 09, 2016, 11:32:49 AM »
Verse  17:


17: அதிசயம் ஆன வடிவு உடையாள், அரவிந்தம் எல்லாம்
துதி சய ஆனன சுந்தரவல்லி, துணை இரதி
பதி சயமானது அபசயம் ஆக, முன் பார்த்தவர்தம்
மதி சயம் ஆக அன்றோ, வாம பாகத்தை வவ்வியதே?

அபிராமி அன்னை அதிசயமான அழகுடையவள்! அவள் தாமரை போன்ற மலர்களெல்லாம் துதிக்கக் கூடிய வெற்றி பொருந்திய அழகிய முகத்தையுடையவள்; கொடி போன்றவள்; அவள் கணவன் முன்பு ஒருநாள் மன்மதனின் வெற்றிகளையெல்லாம் தோல்வியாக நெற்றிக் கண்ணைத் திறந்து பார்த்தார். அப்படிப்பட்டவரின் மனத்தையும் குழையச் செய்து, அவருடைய இடப் பாகத்தைக் கவர்ந்து கொண்டாள், வெற்றியுடைய தேவி.

The Mother Abhirami is a wonderful beauty.  She is having a beautiful face which is prayed to by lotuses of
the pond. She is like a creeper.  Her husband (Siva) one day opened His third eye and burnt Manmatha,
the god of love lost all his glories.  Abhirami made His mind to soften and took His left part of the body.
She is thus victorious.

contd.,

Arunachala Siva.

11590
Creation resolves itself into Total Consciousness:

Let science, shackled hand and foot to matter, move to this perspective. It is still only a beginning,
but it is path beyond the great divide.

Objective knowledge would have begun to concede a subjective reality to the knower of objectivity.
In one corner of a canvas with a scenic painting, there is the picture of the painter shown seated at his
easel painting the picture.  You asked 'Who painted this picture?' and you show me the area of canvas
which contains the picture of the painter!  Is that a sufficient answer?  That, at best, is the 'observer'
of physics.  All of it is in the same frame and the frame is relativity.  Great physicists have conceded that
they are  looking at nothing but a set of highly abstract differential equations;  that they are looking not
reality itself but at mathematical symbols of reality.  Schroedinger, Broglie, Sir James Jeans.  Eddington
and Ken Wilber agree that the search for reality by the mathods of physical science leads only to 'shadow
world of symbols',

contd.,

Arunachala Siva.     

11591
The Bhagavadgita, to put it simply, is a multifaceted poem, applicable to everyone all the time.
It exhorts us:

* to be courageous.

** to work with a clear plan and purpose.

*** To use our powers of intellect to make better persons of ourselves through Jnana and Karma yogas.

**** to achieve excellence in any sphere of work that we undertake.

***** to live and let live and, above all.

****** to reach our highest potential by realizing our identity with the divine.

contd.,

Arunachala Siva.     

11592
22.  Mahadeva Himself sports in the eight forms (Ashtamurti).  Hence even meditation on those aspects
leads ultimately to the abidance in God.  The Vedic utterances endorsing such practices thus establish
the supremacy of Siva and the inseparable union of the Universe and its Lord, Visvanatha.  Even as prana
(life force) is the fundamental principle behind all the activities of Jivas, the Lordship of Paramesvara (who
is the bestower of prana goes without saying.       

23.  There can hardly be a single objective that is not endowed with the puissant glory of the Lord.  Siva
is the Self while universe is the other -non Self.  The whole manifestation being verily a projection of the
Self, there can be no distinction between the two.  The life current traverses the body in a cyclic fashion
i.e. with a distinct beginning and an end, just as it operates in the outer world also. Though elusive to the
gross or extroverted vision, the Self reveals Itself to the discriminative and disciplined mind. Siva is that
Self of all.

24.  The Vedic texts galore with utterances of solidarity of the unitary and non dual state of existence of the
Lord.  And, this state baffles all types of differentiation resulting from the triad of gunas or the varying
subtleties or grossness of matter.

contd.,

Arunachala Siva.   

11593
103. Bhagavan Sri Ramana, our Guru, has said:  'The world laughs at the ignorant man, saying,
"How can'st thou know me aright, being unable to know Thyself aright?"

104.  Bhagavan Sri Ramana, our Guru, being a Sage, expounds the unreality of the world by showing
that the perception of the world takes place in the Ignorance, and that therefore the objector's argument,
that the world is real because he sees it, does not avail to prove his contention.

105.  Every creature first identifies his own Self with the body, and thereby concludes that the body
is real; then he comes to believe that all forms that are seen are also real.

106.  Therefore all forms are unreal; to the Sage they are not real; what really exists is formless; in
Right Awareness nothing has form.

107.  By a single act of vision the ignorant man both himself and the world are forms.  Since this seeing
is illusory, there is no evidence to prove that the world is real.

contd.,

Arunachala Siva.                 

11594
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:43:37 AM »
Verse  5:


உலகர் கொள்ளும் நலத்தினர் ஆயினும்
அலகில் தீமையர் ஆயினும் அம்புலி
இலகு செஞ்சடை யார்அடி யாரெனில்
தலமு றப்பணிந் தேத்துந் தகைமையார்.

May the world hail them for their virtue or condemn them
For their endless evil; if they be the servitors
Of the Lord on whose matted crest the crescent doth rest,
He would fall prostrate on the ground and hail them.   

Arunachala Siva.

11595
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 09, 2016, 09:40:11 AM »
Verse  4:


குறியில் நான்கு குலத்தினர் ஆயினும்
நெறியின் அக்குலம் நீங்கினர் ஆயினும்
அறிவு சங்கரற் கன்பர் எனப்பெறில்
செறிவு றப்பணிந் தேத்திய செய்கையார்.

Be they of four marked Varnas or those
That swerved from their way; if they be endowed
With the knowledge of servitorship to Sankara
He would, with all his heart, adore and hail them.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 [773] 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 ... 3172