Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 3093
1156
Verse 5:


ஒள்ள ரிக்கணார் முன்னமண் நின்றுணும்
கள்ள ரைக்கடிந் தகருப் பூறலை
அள்ள லம்புன லாறை வடதளி
வள்ள லைப்புக ழத்துயர் வாடுமே.

The god who is as sweet as the juice of the sugar-cane, and who defeated the thieves, who eat standing naked in the presence of ladies who has lines on the white of their eyes.  If one praises the benefactor Siva in Aṟai Vaṭataḷi, which has water and fertile soil of mire, his suffering will perish.

Arunachala Siva.

1157
Verse 4:

முடைய ரைத்தலை முண்டிக்கும் மொட்டரைக்
கடைய ரைக்கடிந் தார்கனல் வெண்மழுப்
படைய ரைப்பழை யாறை வடதளி
உடைய ரைக்குளிர்ந் துள்குமென் னுள்ளமே.

Siva, who removed those from whose bodies bad odor is issuing, who shave their heads completely and therefore have the appearance of a bald head and who are low.
He who has a white battle-axe and fire, my mind will warmly think of Siva who has Pazhaiyāṟai Vaṭataḷi as his abode.

Arunachala Siva.

1158
Verse  3:


குண்ட ரைக்குண மில்லரைக் கூறையில்
மிண்ட ரைத்துரந் தவிம லன்றனை
அண்ட ரைப்பழை யாறை வடதளிக்
கண்ட ரைத்தொழு துய்ந்தன கைகளே.

My hands saved themselves by worshiping Siva, with joined hands.  The spotless one who drove out the Jains, who are low, who have no good qualities and the ignorant people, who are naked.  The god and the one who is famous by his neck and who dwells in Pazhaiyāṟai Vaṭataḷi.

Arunachala Siva.

1159
Verse  2:

மூக்கி னால்முரன் றோதியக் குண்டிகை
தூக்கி னார்குலந் தூரறுத் தேதனக்
காக்கி னானணி யாறை வடதளி
நோக்கி னார்க்கில்லை யால்அரு நோய்களே.


Chanting their Mantras, consisting of nasal sounds, there will be no suffering that cannot be removed for those who visit the beautiful Āṟai Vaṭataḷi which was converted into his temple by Siva, by completely destroying the groups of Jains who were carrying in their hands ascetic's pitcher.

Arunachala Siva..

1160
Tirup Pazhaiyarai Vata Thali:

Verse  1:

தலையெ லாம்பறிக் குஞ்சமண் கையருள்
நிலையி னான்மறைத் தான்மறைக் கொண்ணுமே
அலையி னார்பொழி லாறை வடதளி
நிலையி னானடி யேநினைந் துய்ம்மினே.


The low people of Jains, who pull out all the hairs on their heads, if they hide by their hostile minds, is it possible to hide?  People of the world!  Save yourselves by fixing your thoughts on the feet of the Lord who is eternal in Āṟai Vaṭataḷi, which has plenty of water by the side.

Arunachala Siva.

 

1161
Verse  10:

அரக்க னாய இலங்கையர் மன்னனை
நெருக்கி யம்முடி பத்திறுத் தானவற்
கிரக்க மாகிய வன்றிருக் கோளிலி
அருத்தி யாயடி யேதொழு துய்ம்மினே.

Siva crushed the beautiful ten heads of the demon, the King of the people of Lanka, squeezing him.  People of this world!  Save yourselves by worshiping his feet themselves with avidity in Kōḷili, which is the residence of the god who later took compassion on him, and granted boons.

Padigam on Tiruk Kolili completed.


Arunachala Siva.


1162
Verse 9:

மாலும் நான்முக னாலு மறிவொணாப்
பாலின் மென்மொழி யாளொரு பங்கனைக்
கோல மாம்பொழில் சூழ்திருக் கோளிலி
நீல கண்டனை நித்தல் நினைமினே.


Siva who has as a half a lady, whose words are as sweet as milk and who could not be seen by Vishnu and Brahma of four faces.  Worship daily fixing your thoughts on Siva, who has a blue neck and who is in Kōḷili surrounded by beautiful gardens.   People of this world!

Arunachala Siva.


1163
Verse  8:


நீதி யாற்றொழு வார்கள் தலைவனை
வாதை யான விடுக்கும் மணியினைக்
கோதி வண்டறை யுந்திருக் கோளிலி
வேத நாயகன் பாதம் விரும்புமே.

The chief of those who worship him with joined hands in the right way.  The gem that gives relief from afflliction.  People of this world!  Cherish with love the feet of the chief of the Vedas who is in Kōḷili, where the bees hum with great noise penetrating into the flowers for honey. (Note : The last two lines are the same as in the 7th verse.)

Arunachala Siva.
1164
Verse  7:


வேத மாயவிண் ணோர்கள் தலைவனை
ஓதி மன்னுயி ரேத்து மொருவனைக்
கோதி வண்டறை யுந்திருக் கோளிலி
வேத நாயகன் பாதம் விரும்புமே.


The chief of the celestial beings in heaven, who is himself the Vedas. The unequaled god, whom the imperishable souls praise uttering his names.  People of this world!
Desire the feet of the Lord of the Vedas in Kōḷili, where in the flowers the bees penetrate for honey and hum noisily.

Arunachala Siva.

1165
Verse  6:

காற்ற னைக்கடல் நஞ்சமு துண்டவெண்
நீற்ற னைநிமிர் புன்சடை யண்ணலை
ஆற்ற னையம ருந்திருக் கோளிலி
ஏற்ற னாரடி யேதொழு தேத்துமே.


Siva who is in the form of air, who smears himself with white sacred ash and who consumed the poison that appeared in the ocean, as he would do nectar.  The god who has  erect and ruddy matted locks, who bears on his head the river Ganga.
People of this world! Praise and worship with joined hand only the feet of the god who has a bull and who dwells in Kōḷili.

Arunachala Siva.

1166
Verse  5:


மூல மாகிய மூவர்க்கும் மூர்த்தியைக்
கால னாகிய காலற்குங் காலனைக்
கோல மாம்பொழில் சூழ்திருக் கோளிலிச்
சூல பாணிதன் பாதந் தொழுமினே.

The god with a visible form who is the origin of the trinity  - Brahma, Vishnu and Rudra, who dealt death to the god of death himself, who takes away the lives of the beings at the end of the span of their lives, worship with joined hands the feet of Siva who holds in his hand a trident and who dwells in Tiruk Kōḷili surrounded by beautiful gardens.

Arunachala Siva.1167
Verse  4:

விழவி னோசை யொலியறாத் தண்பொழில்
பழகி னார்வினை தீர்க்கும் பழம்பதி
அழல்கை யானம ருந்திருக் கோளிலிக்
குழக னார்திருப் பாதமே கூறுமே.

The old city which removes the sins of those who have become familiar and which has cool gardens and where the bustle of festivals and music do not cease. People of this world!  Praise only the holy feet of the youth in Tiruk Kōḷili, who holds fire in his hand.


Arunachala Siva.


1168
Verse  3:


நாளும் நம்முடை நாள்க ளறிகிலோம்
ஆளும் நோய்களோ ரைம்பதோ டாறெட்டும்
ஏழை மைப்பட் டிருந்துநீர் நையாதே
கோளிலி யரன் பாதமே கூறுமே.

We are incapable of knowing how long we shall live, everyday.  Without yourselves languishing in ignorance, when the ninety-eight diseases hold you in their grip, praise the feet of Haraṉ, Siva, one in Kōḷili.

Arunachala Siva.

1169
Verse  2:

விண்ணு ளார்தொழு தேத்தும் விளக்கினை
மண்ணு ளார்வினை தீர்க்கும் மருந்தினைப்
பண்ணு ளார்பயி லுந்திருக் கோளிலி
அண்ண லாரடி யேதொழு துய்ம்மினே.

The light that is praised and worshiped with joined hands by the celestial beings in heaven.  The cure that removes the acts of the people of this world which are like diseases.  People of this world! Save yourselves by worshiping with joined hands the feet of god in Kōḷili, where people of musical knowledge are in great numbers.

Arunachala Siva.


1170
Tiruk Kolili (2)

Verse  1:

முன்ன மேநினை யாதொழிந் தேனுனை
இன்னம் நானுன சேவடி யேத்திலேன்
செந்நெல் ஆர்வயல் சூழ்திருக் கோளிலி
மன்ன னேயடி யேனை மறவலே.


The King in Tiruk Kōḷili, surrounded by field in which red colored superior variety of paddy grows!  I did not at all think of you early in my life.  I did not praise your lotus red feet even now. Do not forget me who is your slave.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 3093