Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 [770] 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 ... 3146
11536
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 19, 2016, 09:56:10 AM »
Verse 244:திருப்பதிகச் செழுந்தமிழின்
   திறம்போற்றி மகிழ்வுற்றுப்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை
   இடப்பாகர் பொற்றாளில்
விருப்புடைய திருத்தொண்டர்
   பெருமையினை விரித்துரைத்தங்
கொருப்படுசிந் தையினார்கள்
   உடனுறைவின் பயன்பெற்றார்.


(Thirunavukkarasar and the godly child)
Hymned many a decade divine in glorious
And magnificent Tamizh; they felt happy;
They expatiated copiously on the glory of devotees
Who were devoted to the golden feet of the Lord
Who shares in His left Himavant?s Daughter;
Their minds were united with the Lord; it was thus, they
Enjoyed the fruit of dwelling in holy company.   


Arunachala Siva.

11537
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 19, 2016, 09:53:54 AM »
Verse 243:


ஆங்கணையும் அவர்களுடன்
   அப்பதியில் அந்தணராம்
ஓங்குபுகழ் முருகனார்
   திருமடத்தில் உடனாகப்
பாங்கில்வரும் சீரடியார்
   பலருமுடன் பயில்கேண்மை
நீங்கரிய திருத்தொண்டின்
   நிலையுணர்ந்து நிகழ்கின்றார்.In that sacred Matam of Muruganar, the Brahmin
Of soaring renown, he sojourned with them;
Love linked him with the great many devotees
That came there; poised in his service divine
And alive to its glory, he spent his days there.

Arunachala Siva.

11538
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 19, 2016, 09:51:39 AM »
Verse 242:


பிள்ளையார் எழுந்தருளப்
   பெருவிருப்பால் வாகீசர்
உள்ளம்மகிழ்ந் தெதிர்கொண்டங்
   குடனுறையு நாளின்கண்
வள்ளலார் சிறுத்தொண்டர்
   மற்றவர்பால் எழுந்தருள
எள்ளருஞ்சீர் நீலநக்கர்
   தாமும்எழுந் தருளினார்.When the godly child was to arrive there, Vakeesar
Received him, impelled by great love and abode
With him in great joy; the munificent patron
Sirutthondar also joined them there; unto them
Also came flawless and glorious Tiruneelanakkar.

11539
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 19, 2016, 09:49:08 AM »
Verse 241:


அப்படிச் சின்னாள் சென்றபின்
   ஆரூர் நகராளும்
துப்புறழ் வேணிக் கண்ணுத
   லாரைத் தொழுதிப்பால்
மெய்ப்பொருள் ஞானம் பெற்றவர்
   வேணு புரத்தெங்கள்
பொற்புரி முந்நூல் மார்பரும்
   வந்தார் புகலூரில்.Thus passed his days, a few in number;
Having adored the brow-eyed Lord
Of Tiruvaroor whose matted hair is ruddy
As coral, our godly child that had hailed
From Seerkazhi and had gained the true wisdom
Which is Gnosis, the wearer of the threefold
Sacred thread, arrived at Tiruppukaloor.   

Arunachala Siva.

11540
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 19, 2016, 09:47:04 AM »
Verse 240:


சீர்தரு செங்காட் டங்குடி
   நீடுந் திருநள்ளா
றார்தரு சோலை சூழ்தரு
   சாந்தை அயவந்தி
வார்திகழ் மென்முலை யாளொரு
   பாகன் திருமருகல்
ஏர்தரும் அன்பால் சென்று
   வணங்கி இன்புற்றார்.To Tirucchenkattankudi that confers glory,
Tirunallaru vast, the shrine Ayavanti
In Satthamankai girt with gardens rich
In flowery trees and Tirumarukal he fared forth
And adored the Lord, the delicate breasts of whose
Consort are cinctured with a breast-band,
And was immersed in joy.

Arunachala Siva.

11541
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 19, 2016, 09:44:45 AM »
Verse  239:


தேவர் பிரானைத் தென்புக
   லூர்மன் னியதேனைப்
பாவியல் மாலைச் செந்தமிழ்
   பாடிப் பரிவோடும்
மேவிய காலந் தோறும்
   விருப்பிற் கும்பிட்டே
ஓவுதல் ஓவு திருப்பணி
   செய்தங் குறைகின்றார்.


He adored the Lord of gods, the honey that is
Enshrined in southern Pukaloor, during all
The prescribed hours of worship and hymned Him
In liberating songs of exquisite poesy; performing
Divine service without break he abode there.   

Arunachala Siva.

11542
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 19, 2016, 09:42:16 AM »
Verse 238:


அத்திரு மூதூர் மேவிய
   நாவுக் கரசுந்தம்
சித்தம் நிறைந்தே அன்பு
   தெவிட்டுந் தெளிவெள்ளம்
மொய்த்திழி தாரைக் கண்பொழி
   நீர்மெய்ம் முழுதாரப்
பைத்தலை நாகப் பூண்அணி
   வாரைப் பணிவுற்றார்.


Tirunavukkarasar abode at that hoary town;
His heart was full of the lucid flood of devotion;
It poured out through his eyes and washed his
Sacred frame; in that ecstatic state he bowed
Before the Lord whose jewels are snakes the sacs
Of which are full of venom.

Arunachala Siva.   

11543
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 19, 2016, 09:40:16 AM »
Verse 237:


மாமதில் ஆரூர் மன்னரை
   அங்கு வணங்கச்செந்
தாமரை யோடைச் சண்பையர்
   நாதன் தான்ஏக
நாமரு சொல்லின் நாதரும்
   ஆர்வத் தொடுபுக்கார்
பூமலர் வாசத் தண்பணை
    சூழும் புகலூரில்.


To adore the Lord of Tiruvaroor girt with a great fort
The lord of Sanbai in whose streams lotuses thrive,
Fared forth; the lord of the tongue divine, borne
By devotion great moved into Pukaloor girt
With cool fields fragrant with blossoming flowers.   

Arunachala Siva.

11544
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 19, 2016, 09:37:37 AM »
Verse 236:


அம்மொழி மாலைச் செந்தமிழ்
   கேளா அணிசண்பை
மைம்மலி கண்டத் தண்டர்
   பிரானார் மகனாரும்
கொய்ம்மலர் வாவித் தென்திரு
   வாரூர் கும்பிட்டே
உம்முடன் வந்திங் குடன்அமர்
    வேன்என் றுரைசெய்தார்.


When the son of the blue-throated Lord of gods
Who abides at beauteous Sanbai heard
The divine garland of sweet Tamizh verse, he said:
"I'll now proceed straight to Tiruvaroor in the south
Dight with pools and ponds where buds burgeon,
Adore its Lord and then return here to abide with you."

Arunachala Siva.

11545
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 19, 2016, 07:49:21 AM »My wife had gone to one Murugan temple, in Koramangala, in Bangalore to attend a bhajan
where they sang Paripurna Panchamirta Varnam between 4 and 6 pm in different batches! 
In Bangalore, they celebrate the Guru Pooja of Pamban Swamigal.  He attained
Maha Nirvana on Vaikasi [solar calendar], Krishna Paksha Panchami, where the star Sravana
coincides that day, as it was on his Maha Nirvana Day.

Pamban Swamigal is as erudite as Arunagiri Natha.  He wrote:

1. 5 Songs of Panchamirta Varnam, describing abhisheka
to Muruga, with milk, curd, sugar, ghee and honey.  I am
reading the meanings of these five songs.  They are quite
picturesque.  While singing also, these songs have got power
of music.

2. Sri Kumara Stavam, about 48 names of Skanda, each
denoting a separate aspect of Muruga.

3. Pahai Kadithal - Song for vanquishing enemies.

4. Nava Deva Malai - 9 songs for the commanders of
Skandar's army.  Like Veerabhagu etc.,

5. Sastra Bandham -  This is just one song, of 55 letters where every letter when read from beginning to end and end to beginning are same!  Barring a few letters in between.  It is supposed to be written on silver or golden Spear, Vel and puja should be made!

6. Mayura  Bandham.  Contains 100 letters ALL short consonants, alpa prana in Sanskrit, kuril
in Tamizh.  This has to be written on a silver or gold plate drawing of Peacock and should be prayed!

This Siddha is a terrible word-player. 

The last song of Panchamirta Varnam describes who are
all dancing with Skanda, after the war.  I would very much
like to translate and give the meaning at least.  It is quite
tough.  Let me try.  About 40 gods are dancing!

Arunachala Siva.

11546

A vistor came to the Asramam on 10.2.1946 with a book called Sri Ramanopakhyanam.  His name was Thangavelu Nadar.  Bhagavan Ramana told Devaraja Mudaliar that it was not about anything about His teachings but the one which contained some stanzas found in some Nadi horscope of Bhagavan Ramana,
with notes and commentaries of another gentleman who was then editing a Tamizh paper.  Bhagavan
added that besides this version, some other Nadi version of Bhagavan's horoscope have been traced
and sent to the Asramam by different devotees.  Bhagavan Ramana added that there were various
people in the country who claimed to have various Nadis.  We don't know whether they are
correct or not.  This Thangavelu Nadar was originally from Kumbakonam.  There also used to be one
Swami at Tindivanam.  When anyone went to him, he used to tell them:  "You must go
and have darshan of Ramana Maharshi, at such and such time, on such and such date." 
This gentleman's name is also indicated in the Nadi horoscope and they used to come here
and tell me about it!

(Source:  Day by Day, Devaraja Mudaliar.)

Arunachala Siva.

11547
(The Supreme Science as Taught by Sri Ramana.)

The original is in Sanskrit.  I am giving only the English translation.

**

Benedictory Verse:

We bow our heads to the Holy Ramana, the Ocean of Grace, the Infinite, Incommesurable,
Unborn Primal Divinity, Guru of all Gurus, shining in the Hearts of all creatures as 'I'.

1.  'Homage to Sri Dakshinamurti, manifest in three forms as God, the Guru, and the Real Self,
whose form is infinite as the sky'.  Dakshinamurti was the name of the God when He appeared as
the Primal Guru and taught the sacred mystery of the Supreme State, by Silence, to the four sages,
Sanaka, Sanandana, Sanatana and Sanatkumara.  Bhagavan Sri Ramana Maharshi has said that these
three are the three stages of Divine Grace; first God, then the Guru, and lastly the Real Self.

2.  Herein is expounded the Teaching about the Natural State of the Real Self, known as Right Awareness,
which was taught in the Mandukya and other Upanishads, and has now been taught by the same Divine Guru,
along with the means thereto, as experienced by Himself.

contd.,


Arunachala Siva.         


11548
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 18, 2016, 12:09:33 PM »
Verse 31:


31: உமையும் உமையொருபாகனும், ஏக உருவில் வந்து இங்கு
எமையும் தமக்கு அன்பு செய்யவைத்தார், இனி எண்ணுதற்குச்
சமையங்களும் இல்லை, ஈன்றெடுப்பாள் ஒரு தாயும் இல்லை,
அமையும் அமையுறு தோளியர்மேல் வைத்த ஆசையுமே.

அபிராமித் தேவியே! நீயும், உன்னைப் பாகமாகவுடைய எம்பிரானும், ஆண்பாதி, பெண்பாதி என்ற நிலையில் காட்சியளித்ததோடு அல்லாமல், என்னை உங்களுக்குத் தொண்டு செய்யும்படியாகவும் அருள்புரிந்தீர்கள். ஆகவே எனக்கன்றி இனிச் சிந்திப்பதற்கு ஒரு மதமும் இல்லை. என்னை ஈன்றெடுக்க ஒரு தாயும் இல்லை. வேய் (மூங்கில்) போன்ற தோளையுடைய பெண்ணின் மேல் வைத்த ஆசையும் இல்லாமல் ஒழிந்தது.

O Devi Abhirami! You and Your consort my Master, remain as single form with male and female halves.
You have made me to do service to you.  Hence there is no other religion for me to think. There is
no mother too for me. The desire to have a woman with slender shoulders is also gone!

contd.,

Arunachala Siva.

11549
As Bhagavan often said, Truth always shines in our Heart with utmost simplicity. shorn of all complexities
that are spun around the ego.  (Talks 96). It is but natural that a Jnani revels in that Wonderland of
ultimate Simplicity, which clothes him with such sublime majesty that shames regal splendor of even an
emperor.  Arthur Osborne put it aptly that even the most beautiful face on earth would appear trivial
besides the sagely benign countenance of Bhagavan Ramana Maharshi, (Osborne pp. 29-30). for He shone
verily as the embodiment of Satyam Sivam Sundaam.

concluded.

(The next part would appear when the next issue of Mountain Path received.)

Arunachala Siva.           

11550
Now turning to Bhagavan's teaching, 'Who am I? I feel it is not merely a meditation technique, but a
way of life.  I am elated or disappointed at a turn of events -- who am I?  I am flattered or hurt by
another's action or words -who am I? I am impatient at the progress I am making in meditation -
who is impatient?  I am disappointed at my children not heeding my advice - who is disappointed?

After practicing thus for sometime, the answer begins to appear within oneself as a 'current of awareness',
which one needs to cultivate and nurture.  One then finds one's whole life transformed, with peace
pervading every walk of one's life.  Does it eventually lead to self realization?  But why this doubt -
who is the doubter? Who am I?  One's job is only to persevere. Grace would flow in, when one is ripe
enough to receive it.  As Bhagavan repeatedly exhorted His devotees -- all that is required of one is jut
BE, not to be this or that.

There was a time, when like many of the present generation, I deeply regretted not having met and interacted
with Bhagavan. But no longer.  The books by Osborne and other devotees  are ever available to give every
sincere devotee all the encouragement and guidance that they may need on the spiritual path.  The discontent
has fallen away and the quest has begun in right earnest.  Thank you Bhagavan and than you Osborne!

concluded.

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 [770] 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 ... 3146