Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 [769] 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 2974
11521
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 09:27:39 AM »
61.அரும்பத மாக்கு மடயரொ(டு)
    அஞ்சலித் தார்க்கரிய
பெரும்பத மெய்தலுற் றீர்!வந்
    திறைஞ்சுமின், பேரரவம்
வரும்ப நான்மறைக் காழித்
    தலைவன் மலர்க்கமலத்
தரும்பத ஞானசம் பந்தனென்
    னானைதன் தாளிணையே. (61)

O, those that are bound to attain the great feet
On count of worshipping with servitors
Sweet of very dear speech! Come bow unto
Submit and bow unto the holy feet
Of Jnanasambandhar of rare feet, resounding,
Of fair lotus with his Veda - famed Kaazhi.


Arunachala Siva.

11522
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 09:24:45 AM »
60.


கார்அங்(கு) அணைபொழிற்
    காழிக் கவுணியர் தீபன்,நல்லூர்ச்
சீர்அங்(கு) அணைநற் பெருமணந்
    தன்னில் சிவபுரத்து,
வார்அங்(கு) அணைகொங்கை
    மாதொடும் புக்குறும் போது,வந்தார்
ஆர்அங்(கு) ஒழிந்தனர், பெற்றதல்
    லால்,அவ் அரும்பதமே.(60)

Who, of those that joined the wedding function
Of Jnanasambandhan with his spouse, did not attain Release
At Nallurpperumanam. Who remained. None
All came in gathering, without
Exception, all entered the luminous
Flames and entered the lumen - form.

Arunachala Siva.

11523
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 09:21:34 AM »
59.


நாமுகந் தேத்திய ஞானசம்
    பந்தனை நண்ணலர்போல்
ஏமுக வெஞ்சரஞ் சிந்திவல்
    இஞ்சி யிடிபடுக்கத்
தீமுகந் தோன்றிகள் தோன்றத்
    தளவம் முகையரும்பக்
காமுகம் பூமுகங் காட்டிநின்
    ரார்த்தன காரினமே. (59)

Like as the foes of Jnanasambandhan's
We praise to our joy, nature sends darts
Cruelly on the tough forts to succumb,
Kanthal red flame - like, Mullai buds bloom
In the groves flowers show faces and shout
In joy with clouds gathering. The heroine longs for the hero not turn?d up yet.

Arunachala Siva.

11524
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 09:19:12 AM »
58.


உறவும், பொருளுமொண் போகமுங்
    கல்வியுங் கல்வியுற்ற
துறவும், துறவிப் பயனு
    மெனக்குச் சுழிந்தபுனல்
புறவும், பொழிலும் பொழில்சூழ்
    பொதும்புந் ததும்பும்வண்டின்
நறவும், பொழிலெழிற் காழியர்
    கோன்திரு நாமங்களே. (58)

The holy names of Jnanasambandhan
The lord of Kaazhi girt with groves
And arborets full of bees, beetles, honey,
Ensnaring green for me, my kith and kin,
Wed, enjoyment private, learning, askesis
Enlightened and the fruit of askesis and all.

Arunchala Siva.

11525
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 09:16:53 AM »
57.
கட்டது வேகொண்டு கள்ளுண்டு,
    நுங்கைக ளாற்துணங்கை
இட்டது வேயன்றி, யெட்டனைத்
    தானிவ ளுள்ளுறுநோய்
விட்டது வே?யன்றி வெங்குரு
    நாதன்றன் பங்கயத்தின்
மட்டவிழ் தார்கொண்டு சூட்டுமின்,
    பேதை மகிழ்வுறவே. (57)

Seeing the seen, toddied sure, by your hands,
She is stricken with shallowness. Besides,
Not even a gangly seed ? size, her love lessened.
You may for her appeasement, adorn her
With Kaazhi Lord?s Sambandhan?s honeyed lotus garland
By then, she?ll be cured of her frenzy.


Arunachala Siva.

11526
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 09:13:17 AM »
56.புனத்தெழு கைம்மதக் குன்றம
    தாயங்கொர் புன்கலையாய்,
வனத்தெழு சந்தனப் பைந்தழை
    யாய்,வந்து வந்தடியேன்
மனத்தெழு பொற்கழல் ஞானசம்
    பந்தன்வண் கொஞ்சையன்னாள்
கனத்தெழு கொங்கைக ளாயல்கு
    லாய்த்திவர் கட்டுரையே. (56)   This one's account turned a fancy  full draw
As would a little deer in a herd of elephants
Move as forest sandal shred oozing fragrance,
Diffuse like my mind with Sambandhar's
Auric Kazhalled feet marking the strong Kocchai
Resembling the breasts and the fore-laps of her allurement.


Arunachala Siva.

11527
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 08:46:27 AM »
55.குண்டகழ் சூழ்தரு கொச்சைத்
    தலைவன்றன் குன்றகஞ்சேர்
வண்டக மென்மலர் வல்லியன்
    னீர்!வரி விற்புருவக்
கண்டக வாளி படப்புடை
    வீழ்செங் கலங்கலொடும்
புண்தகக் கேழல் புகுந்ததுண்
    டோ?நுங்கள் பூம்புனத்தே. (55)
Girt with deep moats is Kaazhi of Sambandhan
Whose hilly house is thronged by bees buzzing
The flower darts of Manmatha's bow - like women.
Bow - like brow'd did any wounded boar bleeding
Come by this floral fane of yours? Thus
Would the hero doubtfully ask.

Arunachala Siva.

11528
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 08:43:21 AM »
54.கீளரிக் குன்றத் தரவ
    முமிழ்ந்த கிளர்மணியின்
வாளரிக் கும்வைகை மாண்டன
    ரென்பர் வயற்புகலித்
தாளரிக் கும்அரி யானருள்
    பெற்ற பரசமய
கோளரிக் குந்நிக ராத்தமிழ்
    நாட்டுள்ள குண்டர்களே. (54)Can Samanas ever equal Tirugnanasambandar
The lion like destroyer of alien sects. For on
Vaigai where flow is wild to erode even the light
Excited by serpent - gem spat by the lion - hill
Serpent, Samanas died confronting the dear feet
Siva graced of Sambandha of fertile field rich Kaazhi.


Arunachala Siva.

11529
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 08:41:30 AM »
53.


பழிக்கே தகுகின்ற(து) இன்(று)இப்
    பிறைபல் கதிர்விழுந்த
வழிக்கே திகழ்தரு செக்கரைக்
    கொச்சை வயவரென்னும்
மொழிக்கே விரும்பி முளரிக்
    கலமரு மோவியர்தம்
கிழிக்கே தருமுரு வத்திவள்
    வாடிடக் கீள்கின்றதே. (53)Her heart is a twirl seeking the lotus garland
Of Lord Sambandhan for his valiant tongue
And He is the exponent of Kaazhi; it likens the blemished
Crescent which is eager to be amid other radiance
In the ruddy sky. She is quite like the figure
Artist drawn on a cloth; withering she is half lost lore ? lorn.

Arunachala Siva.

11530
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 08:38:27 AM »
52.மறைமுழங் குங்குழ லார்கலி
    காட்ட, வயற்கடைஞர்
பறைமுழங் கும்புக லித்தமி
    ழாகரன் பற்றலர்போல
துறைமுழங் குங்கரி சீறி,
    மடங்கள் சுடர்ப்பளிங்கின்
அறைமுழங் கும்வழி நீவரிற்
    சால வரும்பழியே.(52)   Maid tells the hero not to come during night
Tamil Veda like flute sweeten the air to delight
The field workers of drummer - clan shall
Announce Jnanasambandhar's ardent. Like foes
On your way the male - tusker might surge up;
Lions would roar from within crystal rocks.
Come not by night hazarding your name.

Arunachala Siva.

11531
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 15, 2015, 08:34:43 AM »
51.கருதத் தவவருள் ஈந்தருள்
    ஞானசம் பந்தன்சண்பை
இரதக் கிளிமொழி மாதே!
    கலங்கல் இவருடலம்
பொருதக் கழுநிரை யாக்குவன்;
    நுந்தமர் போர்ப்படையேல்
மருதச் சினையில் பொதும்பரு
    ளேறி மறைகுவனே. (51)


O, dame shaming parrot's parroting, sweet
In Seekaazhi of Jnanasambandhar that grants
Grace of Sivapadam,  the moment you think of him.
Be not vexed. I shall wipe out these bodies and 
If your brethren troop against, I shall hide away
In Marutam wood and stay away; for your kin must suffer not.


Arunachala Siva.

11532
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 15, 2015, 07:14:57 AM »Kavyakanta Ganapati Muni had a vision of six stars raising from Bhagavan Ramana's head and he
found Him to be an avatara of Skanda.  He also took pride that he is Ganapati, the elder son of
Siva and elder brother of Skanda.  In later years, Kavyakanta wrote Sri Ramana Chatvarimsat.
Actually, he had planned to compose 100 verses on Bhagavan Ramana, but fate willed it that
he could not complete.  As and when he wrote a sloka, he had sent it to Bhagavan along with a
Sanskrit letter.  The total verses came to 40 and Bhagavan Ramana arranged them in proper order
and thus came Sri Ramana Chatvarimsat.  This composition is chanted even today in the mornings
in Sri Ramanasramam.

In one sloka, Ganapati Muni says:

"He is Skanda without Spear, Rooster Banner and Peacock vehicle.
He is the dear son of Uma. The One who vanquished Tarakasura
and other demons, is residing here wearing a simple codpiece.
He is the celibate, without liking and disliking, without respect
and disrespect, without self-respect and self-defeatism.  In His
eyes resides Sakti, in His face Lakshmi and in His tongue, Saraswati, goddess of learning.
It is my good fortune that I got Him as my Guru.  I shall prostrate at His lotus feet!"

(Source:  Spiritual Stories about Bhagavan Ramana, Banu
Ramachandran, Tamizh.)

Arunachala Siva.

11533
Sadhu Natananda had composed a Tamizh poem titled Atma Gita after Bhagavan Ramana's
Mahasamadhi. The poem is called Nenjaga Kanni, Couplets an address of the mind to the Self.

A few excerpts:-

1.  O mind!  That which became the Jnana Guru Ramana, who
transformed me into Consciousness by teaching the difficult-
to-teach truth, is indeed Bhuma (Brahman).

7-11.  O mind!  It is extremely rare for someone like Ramana,
who came as a Sadguru for the whole world, to appear even once
in a yuga (eon).  It is our great good fortune that we also took
birth, and became His slave at the same time as the Lord incarnated.  The venerable old lady,
Avviayar (a Tamil poetess) said:  If one practices worship of Siva for many many lives, then
good sense will blossom slightly!  Today, I became an example to the world, proving that there
is no fault in Avvaiayar's statement.  This is an indication that I have worshipped the Lord through
the good chariya* and so on.  The aim of performing such as chariya is only to approach the
feet of the Supreme Guru.

(* good nishkamya karmas)

22-24.  O mind!  Not all trees are wish-fulfilling celestial karpaga trees, nor are all gurus Saduguru.
The one (Dakshinamurty) adept in truth, who appeared below the banyan tree, and also at Kaladi*,
is the one who appeared in Tiruchuzhi.  Because of the appearance there of the one who
possesses wisdom and grace, Tiruchuzhi, also achieved the same fame that was attained by
the banyan tree and Kaladi.

(* Kaladi, the birthplace of Sri Sankara.)

30.  O mind!  Through his gracious glance he enabled us to experience the being-consciousness
-- which cannot be described as 'being like this' -- like an object in our hand.

31.  O mind!  Beginning with the Rig Veda, the core principle of the Vedas, is that Pure Being is
our real nature.  The aim of the Upadesa is to separate us from the body and make us
shine as the luminous Self.

63-65.  O mind!  He said: "They say I am going. Where can I go? I am here!" Where then can He
go, and how?  Though He has given up the perishable body, He will always be present in our
Heart as "that which is", beyond the knowledge of the senses. He who bestowed His grace more
sweetly than one's own mother will from now on also shine as our unseen guide and support!

(Source:  Sri Ramana Darsanam, Sadhu Natanananda. Tr. by
David Godman.)

Arunachala Siva.

11534
General Discussion / Re: The Unreal World
« on: December 14, 2015, 05:00:06 PM »
The allegory of Plato's Cave, which he used to illustrate his theory of forms proves helpful in
understanding the nature of the real.  (My interpretation is both unauthorized and simplified!)
Plato gave the example of people chained in a cave, facing the wall of the cave, unable to turn
around and only able to see the wall. There is a fire, burning in the cave. As objects are brought
behind the flame, they project a shadow on the wall.

Plato proposed that everything we observe in the real world is like the shadow projected on the
wall.  Basically, objects exist independent of projection of that object on the wall.  This realm
of perfect mathematical forms outside the cave is the realm of real objects which the prisoners
are not aware. They therefore mistake the appearance of imperfect shadows of the perfect forms
for reality. They converse through the sense perceptions of the physical world and mistakenly
presume that the concept in their minds is reality. They are unable to appreciate that the distortions
of reality are caused by their imprecise  mental equipment and the flickering fire.


contd.,

Arunachala Siva.

11535
General Discussion / Re: The Alchemy of Sri Bhagavan:
« on: December 14, 2015, 04:17:19 PM »
By November 1984. I moved to Calcutta on transfer.  A day or two after my occupying 
the residential flat allotted to me by the Government, I called on my neighbor, a Tamizhian,
and introduced myself to him.  In their drawing room on their center table, I happened to
notice a copy of Mountain Path, and very casually turned over the cover page. For the first     
time I saw a picture of Sri Ramana Maharshi and was stunned by it.  I said to myself that   
it would be  wonderful to possess the picture. But I did not feel free to ask for it nor did I
say anything about it to my acquaintance and returned to my flat. To my utter surprise
on the following day that gentleman cut the picture from the magazine and gave it to me.
I was overjoyed and thanked him profusely. In due course, I got it framed.  At that time
I knew nothing of Sri Bhagavan as during the my stay at Madras, I was more into the
teachings of JK.  From that day onwards, I have  been offering flowers to that picture of
Sri Bhagavan.

So it may not be inappropriate If were dare claim that Sri Bhagavan beckoned on His own.

In 1987. I moved to Hyderabad, retired from service on superannuation and settled down there.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 [769] 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 2974