Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 [769] 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 3194
11521
3(3):


ஆயநான் மறையவனும் நீயே யாதல்
    அறிந்தியான் யாவரினுங் கடைய னாய
நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கிக் கண்டு
    நாதனே நானுனக்கோர் அன்பன் என்பேன்
ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டு கொண்டாய்
    அடியார்தாம் இல்லையே அன்றி மற்றோர்
பேயனேன் இதுதான்நின் பெருமை யன்றே
    எம்பெருமான் என்சொல்லிப் பேசு கேனே.You are the One expounded by the four Vedas;
I am The one ? the lowest among all;
well aware of these,
I ? the cur -,
would say:
``O Lord-Master !
I had become A Loving devotee unto You.
`` Therefore I stand ruled By You.
Peradventure,
You chose me ? verily a ghoul -,
As You have no other devotees;
this is indeed Your greatness !
O Lord-God !
How can I Speak of You and with what words?

Arunachala Siva.

11522
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 30, 2016, 01:17:26 PM »
Verse 38:


38: பவளக் கொடியில் பழுத்த செவ்வாயும், பனிமுறுவல்
தவளத் திரு நகையும் துணையா, எங்கள் சங்கரனைத்
துவளப் பொருது, துடியிடை சாய்க்கும் துணை முலையாள்--
அவளைப் பணிமின் கண்டீர், அமராவதி ஆளுகைக்கே.

என் அன்னை அபிராமி பவளக்கொடி போலும் சிவந்த வாயை உடையவள். குளிர்ச்சி தரும் முத்துப்பல் சிரிப்பழகி, அது மட்டுமா? எம் ஈசன் சங்கரனின் தவத்தைக் குலைத்தவள். எப்படி? உடுக்கை போலும் இடை நோகும்படியுள்ள இணைந்த முலைகளால்! அப்படிப்பட்டவளைப் பணிந்தால் தேவர் உலகமே கிடைக்கும். ஆகவே அவளைப் பணியுங்கள்.

My Mother Abhirami has got lips like a pavalak kodi, (the creeper that brings red fruits).  She has got
cool smile with pearl like teeth.  Is it not enough?  She spoiled the tapas of our Lord Isvara.  She has
got a hand drum like waist and has got two breasts that look like that they would break the waist!
If one prays to her and submits to her, you will get the world of gods. So please pray to her and submit to her.

contd.,

Arunachala Siva. 

11523
There are, in addition, two long anthologies of Tamizh poetry that contain more of Tattuvaraya's
verses:  Peruntirattu (The Great Anthlogy), and Kurunthirattu, (The Short Anthology).  Though
these anthologiists mostly contain works by other authors, Tattuvaraya contributed some verses
to both collections, and he is also acknowledged as the compiler of both books.

Muruganar, at Bhagavan's behest, composed Sri Ramana  Sannidhi Murai, modeling on Manikkavachagar's
Tiruvavchakam.  In another interesting parallel Tattuvaraya composed Paduturai, a 1140 verse collection
of verses that are derived from contemporary folk songs. This work is also loosely based on Tiruvachakam.
'The Lady Telling her Maid' poem that appeared earlier in this article comes from this collection of verss.
A selection of verses from Paduturai will appear in one of next year's issues of Mountain Path.

Though Tattuvaraya clearly played a Muruganar-like role in the life of Sorupananda, it is interesting and
a little intriguing to note that Satyamangalam Venkatarama Iyer, the author of Sri Ramana Stuti Panchakam,
addresses Bhagavan himself as 'Tattuvaraya' in the second line of verse 9 of Kalaip Pattu.  This poem is chanted every Saturday evening in Bhagavan's Samadhi Hall.

contd.,

Arunachala Siva.
             

11524
Such an approach is anathema to many people, especially any that have come across so called fundamentalists,
who believe literally in what is said in the Bible, for example, irrespective of how ridiculous it might seem
to modern science . But the attitude taken here is quite different.  Gaudapada actually states (K.3.23) that
we should only accept anything that is stated there if it is also supported by reason.  The intended meaning of
the word 'faith' is that we put our trust in something that we have good reason to trust, provisionally, until
such time as we can verify it ourselves.

Sankara also makes the point in his commentary on K.3.15, that scriptural statements such as these are not
intended to be taken literally;  they are figurative only.  And he cites the example of the supposed discussion
among the 'senses' as to which was the most important. ( Prajapati (their father) suggests that each sense
should depart the body in turn so that they can find out. The loss of speech, sight, hearing and mind each had
the effect of the body's registering their respective absence but carrying on without them.  But as soon as
Prana (the breath) prepared to leave, all others realized that they could not survive without it and acknowledged that Prana was the most important.).  Sankara says that story is obviously only intended to
be taken figuratively;  we should not imagine that the texts intended us to believe that the senses converse
or have a father!

contd.,

Arunachala Siva.
           

11525
225. Devotion is taught as of two kinds, according to the degree of ripeness of the devotee;  in the
beginning  it is devotion like that of a baby monkey, and afterwards devotion like that of the kitten.

226. After practicing devotion like that of the baby monkey through a great money lives, in the end,
when his egoism is greatly reduced, he practices devotion like the kitten.

227.  The devotion that is like the kitten is the same as taking refuge at the Feet of God and the self
surrender to Him.  This devotion, becoming further purified by the refinement of the mind, becomes
equal to Right Awareness in course of time.

228.  There is the saying of the Most Holy One that real surrender is what is made by him that knows
the Truth of Himself by the Quest of that Self.

229.  Devotion is of two kinds, also, as being with sense of separateness and with sense of non difference.
The former is prescribed for the unrefined; the latter is excellent for the well refined ones.

contd.,

Arunachala Siva.           

11526
6. As Thou danceth in gay abandon, droplets from the Ganga escape from Thy matted locks and rain on
the worlds to hallow them.  And when Thou embark upon the fierce dance, the karparda gets dishevelled
and the locks are let lose.

You impart Grace on the self effacing votaries with the toe nail of Thy bent left foot.

7.  O Sambhu, Lord, dispenser of auspiciousness; stealer of sin, Great God;  who renders one immoral;
granter of goodness and well being; terminator of worldly existence, pray, protect me!

8.  Eraser of desire; having the sun for the chariot's wheel, having an ocean of a quiver; snake decked;
sun eyed, holding the petite deer; having the Ganga locked in the locks; seated in the hearts of the self
disciplined, dispeller of the fear of transmigration and  appearing as the Linga - may we realize that Siva!

9. Sporting the baby deer in the hand; traversing the heart space; vibrating the celestial drum; bearing
countless world like the miniscule seeds in the Oudambara fruit and destroying them; causing the reflection
of Thy extended feet twain unto the hearts of those who have longed for Thee for long; father of broad
bellied Ganesa; the killer of death;  Siva, having bindu -  the space between eyebrows --as the royal seat
of deep significance; with a lustrous moon like face and a body as fair as the Kunda flower;  eulogized
by hordes of pramathas;  remover of worldly fears;  the best among the celestial beings; repository of
compassion; wearing the best among serpents as ornaments; dispeller of lust;  containing the celestial
poison - please protect me.

contd.,

Arunachala Siva.
                         

11527
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:53:56 AM »
Verse  23:


தொண்டர்மனங் களிசிறப்பத்
    தூயதிரு நீற்றுநெறி
எண்டிசையுந் தனிநடப்ப
    ஏழுலகுங் களிதூங்க
அண்டர்குலம் அதிசயிப்ப
    அந்தணர்ஆ குதிபெருக
வண்டமிழ்செய் தவம்நிரம்ப
    மாதவத்தோர் செயல்வாய்ப்ப.

The minds of the devotees overflowed with joy;
The way of the Holy Ash held unique sway
Over the eight directions;
The Yagas of the Brahmins began to prosper;
The tapas of munificent Tamizh met with fulfillment;
The deeds of the seers were crowned with fruition;


Arunachala Siva.

11528
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:52:00 AM »
Verse  22:


அருக்கன்முதற் கோளனைத்தும்
    அழகியஉச் சங்களிலே
பெருக்கவலி யுடன்நிற்கப்
    பேணியநல் லோரையெழத்
திருக்கிளரும் ஆதிரைநாள்
    திசைவிளங்கப் பரசமயத்
தருக்கொழியச் சைவமுதல்
    வைதிகமுந் தழைத்தோங்க.   


Now came the time when the sun arid the signs of the zodiac
Were at their beauteous zenith in their utmost strength;
The hour was propitious; the bright star Aadirai
Invested all the directions with its splendor;
Alien religions stood denuded of their pride;
Saivism and Vaidikam began to flourish again;

Arunachala Siva.

11529
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:49:37 AM »
Verse  21:ஆளுடையா ளுடன்தோணி
    அமர்ந்தபிரான் அருள்போற்றி
மூளுமகிழ்ச் சியில்தங்கள்
    முதன்மறைநூல் முறைச்சடங்கு
நாளுடைய ஈரைந்து
    திங்களினும் நலஞ்சிறப்பக்
கேளிருடன் செயல்புரிந்து
    பெரிதின்பங் கிளர்வுறுநாள்.   Hailing the grace of the Lord and His Consort
Enshrined in Tonipuram,
They performed in great joy all the rites
Prescribed by the Vedas,
In the presence of their kin, during the ten months,
To usher in great well-being.
Thus their days rolled on in bliss.   


Arunachala Siva.

11530
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:47:30 AM »
Verse  20:


பெருத்தெழும்அன் பாற்பெரிய
    நாச்சியா ருடன்புகலித்
திருத்தோணி வீற்றிருந்தார்
    சேவடிக்கீழ் வழிபட்டுக்
கருத்துமுடிந் திடப்பரவும்
    காதலியார் மணிவயிற்றில்
உருத்தெரிய வரும்பெரும்பே
    றுலகுய்ய உளதாக.   


With ever-increasing love, he adored the feet
Of the Lord and His Great Consort enshrined in Tonipuram;
In fulfillment of his wish beloved wife
Grew visibly gravid with a child
That would redeem all the world.


Arunachala Siva.

11531
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:45:11 AM »
Verse 19:


மனையறத்தில் இன்பமுறு
    மகப்பெறுவான் விரும்புவார்
அனையநிலை தலைநின்றே
    ஆடியசே வடிக்கமலம்
நினைவுறமுன் பரசமயம்
    நிராகரித்து நீறாக்கும்
புனைமணிப்பூண் காதலனைப்
    பெறப்போற்றுந் தவம்புரிந்தார்.   


He desired that he should get a son
To gladden his righteous domestic life;
On the dancing feet of the Lord he set this thought
And wrought tapas to come by a divine son--
Who decked with beauteous jewels--,
Would do away with the alien religions
And re-establish the glory of the Holy Ash.

Arunachala Siva.

11532
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:43:08 AM »
Verse  18:


மேதினிமேற் சமண்கையர்
    சாக்கியர்தம் பொய்ம்மிகுத்தே
ஆதியரு மறைவழக்கம்
    அருகிஅர னடியார்பால்
பூதிசா தனவிளக்கம்
    போற்றல்பெறா தொழியக்கண்
டேதமில்சீர்ச் சிவபாத
    இருதயர்தாம் இடருழந்தார்.While so, the world at large teemed with the falsity
Of the Samanas and the Saakyas;
The righteous Vedic way of life was on the wane;
The glory of the holy ash even amidst the devotees
Of Siva shone but dimly: witnessing these,
The flawless Sivapaada Hridaya was sunk in misery.

Arunachala Siva.

11533
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:40:41 AM »
Verse  17:


மரபிரண்டும் சைவநெறி
    வழிவந்த கேண்மையினார்
அரவணிந்த சடைமுடியார்
    அடியலால் அறியாது
பரவுதிரு நீற்றன்பு
    பாலிக்குந் தன்மையராய்
விரவுமறை மனைவாழ்க்கை
    வியப்பெய்த மேவுநாள்.   


Both were from the ancient clans of Saivism;
They knew nought but the feet of the Lord
Whose matted hair is decked with serpents;
Fostering an adoring love for the holy ash
And poised in the Vedas they lived in exemplary manner.

Arunachala Siva.

11534
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:38:50 AM »
Verse  16:


மற்றவர்தந் திருமனையார்
    வாய்ந்தமறை மரபின்வரு
பெற்றியினார் எவ்வுலகும்
    பெறற்கரிய பெருமையினார்
பொற்புடைய பகவதியார்
    எனப்போற்றும் பெயருடையார்
கற்புமேம் படுசிறப்பால்
    கணவனார் கருத்தமைந்தார்.


His divine help-meet also hailed from the Vedic clan;
Her greatness could gain for her all the worlds;
This beautiful woman was called Bhagavati;
Chaste and submissive, her life was married harmony.

Arunachala Siva.

11535
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:36:39 AM »
Verse  15:


அப்பதியின் அந்தணர்தங்
    குடிமுதல்வர் ஆசில்மறை
கைப்படுத்த சீலத்துக்
    கவுணியர்கோத் திரம்விளங்கச்
செப்புநெறி வழிவந்தார்
    சிவபாத விருதயர்என்று
இப்புவிவா ழத்தவஞ்செய்
    இயல்பினார் உளரானார்.   


And in that city was a holy man,
The very first of the Brahmin-clan;
He hailed from the Kauniya-gotra
Sanctified by the Vedas
To add luster thereunto;
Sivapaada Hridaya was his name whose life
Was verily a tapas for this world to prosper.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 [769] 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 3194