Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 [768] 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 ... 3200
11506
(4.3)


மாறி நின்றெனைக் கெடக்கிடந் தனையைஎம்
    மதியிலி மடநெஞ்சே
தேறு கின்றிலம் இனியுனைச் சிக்கெனச்
    சிவனவன் திரள்தோள்மேல்
நீறு நின்றது கண்டனை யாயினும்
    நெக்கிலை இக்காயம்
கீறு கின்றிலை கெடுவதுன் பரிசிது
    கேட்கவுங் கில்லேனே. 


Contra-posed,
O our brainless,
idiotic heart,
you are out To despoil us;
we will trust you no more;
you have,
For sure,
beheld on the shapely shoulders of Lord Siva,
The holy ash worn by Him so becomingly.
Yet,
you melt not;
you do not do away with this body.
Ruination is indeed your lot;
I will hearken to you no more.

contd.,

Arunachala Siva.

11507
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 04, 2016, 12:56:14 PM »
Verse  43:


43: பரிபுரச் சீறடிப் பாசாங்குசை, பஞ்சபாணி, இன்சொல்
திரிபுர சுந்தரி, சிந்துர மேனியள் தீமை நெஞ்சில்
புரிபுர, வஞ்சரை அஞ்சக் குனி பொருப்புச்சிலைக் கை,
எரி புரை மேனி, இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவளே.

சிலம்பணிந்த அழகிய பாதங்களை உடையவளே! பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் உடையவளே! பஞ்ச பாணங்களையும், இனிமையான சொல்லையுமுடைய திரிபுர சுந்தரியே! சிவந்த சிந்தூர மேனி உடையவளே! கொடிய மனத்தையுடைய முப்புரத்தை ஆண்ட அசுரரை அஞ்சி நடுங்கும்படி முப்புரத்தை அழித்த சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே!

O Mother who wears anklets on your beautiful feet!  You hold ankusam and pasam on your hands.
You also have five flowers as five banaas.  O Tripura Sundari, You are with sweet words.  You have
the body with red body like chinturam.  You are on the left side of Siva who burnt the Tripura and made
the demons fear Siva!

contd.,

Arunachala Siva.     

11508
To quote the penultimate paragraph from Wittgenstein's 'Tractatus Logico Philosophicus'  :  'My
propositions are elucidatory in this way:  he who understands me finally recognizes them as senseless,
when he has climbed out through them, on them, over them.  He must so to speak throw away the ladder,
after he has climbed up on it.  What we cannot speak about we must over in silence.)'

And, in case you should think that Wittgenstein is being extraordinarily insightful and original, here
is what Gaudapada said over a thousand years earlier.  K 4.60:  'That which is indescribable by words
cannot be discriminated as true or false.' 

The means to the end does not itself have to be real.  The 'dream tiger' metaphor was mentioned a few
pages ago.  The tiger may not be real but nevertheless serves to wake you up!

contd.,

Arunachala Siva.         

11509
25.  Then by chance, they may be born among illiterate idiots and pose like pundits.  By and by, they
get to dabble in scriptures and learn to please the demigods by various means such as sacred syllables,
recitations, praises and sacrificial offerings.  They even care to propitiate out delusion, Pitris (manes)
with much earnestness.  But they refuse to serve with delightful hearts of the Great Lord Sambhu,
who saves those who surrender to Him and confers liberation.

26-29:  Aryas - those with minds turning away from the objects and drawing near Atman - ever take
delight in the worship of Sivalinga, with unscathed trilobate Bhilva (aegle marmelos) leaves and establish
the great Sarva (Siva) firmly in their hearts.  They propitiate Him equally in normal as well as sacred
occasions, with minds consecrated to their ideal and shunning haughtiness.  Blithe with the nectar of
Siva's grace they overcome hurdles with ease.

Wearing the triple strips of Basma on the forehead and smearing it on the rest of the body, and sporting
Rudraksha armbands, they pass their time sweet in the services of the moon adorned Lord's feet with
emancipation as the sole goal.

With their minds consigned to the repetition of the holy sounds such as Panchaksharam, Pranava (Om)
and the sanctifying names of Sambhu that bestow salvation, they worship the Sivalinga installed at
the base of the Bhilva tree with tender and stainless Bhilva leaves.

With such reverential acts of effecting union with Siva, they spend their time sweet and avoid all sorts
of pains and fears accruing from the sinful world cycle or Death.

contd.,

Arunachala Siva.               

11510
255.  Bhagavan, our Guru, declared the secret of the correct meaning of the last verse of the Gita
thus:  'One should make surrender of oneself to the Supreme One by giving up the attributes falsely
ascribed to the Real Self, namely that he is a 'soul'  and so on.

256.  What is called surrender of oneself to God is the final consummation of the practice of Devotion.
This can be achieved by the purified mind when the might of the ego is greatly reduced.

257.  Just as a small magnet becomes united to a big one by the juxtaposition of the opposite poles,
so the finite soul becomes One with that Supreme Being by the conjunction of its head with His Feet.

258.  The self surrender is truly made by him who always has the feeling 'Let all things happen according
to Thy Will.  In all respects, I am bound to you.'

259.  He that has  surrendered himself will be at peace, remembering that He (God) is the bearer of the
world's burden.  The one that bears the burden himself be ridiculous, like the figure on the temple-
tower appearing to bear the tower on its own shoulders.

260.  As one travelling a carriage puts  down his luggage in the carriage itself and completes his
journey, so should he resign his own (samsaric) burden to God and complete his life in the world.

contd.,

Arunachala Siva.             

11511
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 12:07:04 PM »
The decade (I am only giving the first verse) sung by Tiru Jnana Sambandhar when after he was given milk by Uma is as follows:


 
தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.The Lord has an ear on which a lady`s ear-jewel is worn.
He rides on a bull.
having worn a spotlessly pure white crescent moon of a single phase.
He smeared himself with the ash in the cremation ground which has the nature of a forest.
the thief who has captivated my mind
this person is really the great one who resides gladly in Brahmapuram possessing greatness, where the Lord bestowed his grace on Brahma,  who is seated in a (lotus) flower having petals, who bowed to him and worshiped him, in the distant past.

Notes: [Sirkazhi has twelve name of which Brahmapuram is one; as Brahma worshiped the Lord, with his consort, the goddess of learning it got the name of Brahmapuram.]
[Brahmapuram, the long letter is used to suit the meter.
The fact that Brahman worshiped the Lord in Sirkazhi is mentioned in other decades of Jnana Sambandhar;
Many scholars have written elaborate commentaries on this one stanza.
The circumstances in which this Padigam was sung is described in detail in Periya Purāṇam, Tiru Jnana
Sambandhar)   

Arunachala Siva.

11512
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:53:41 AM »
Verse  76:

செம்மைபெற எடுத்ததிருத்
    தோடுடைய செவியன்எனும்
மெய்ம்மைமொழித் திருப்பதிகம்
    பிரமபுரம் மேவினார்
தம்மையடை யாளங்க
    ளுடன்சாற்றித் தாதையார்க்
கெம்மையிது செய்தபிரான்
    இவனன்றே எனவிசைத்தார்.
He hymned the divine decade the words of which
Were incarnate truth that ushered in piety;
It commenced thus: "He of the ear-pendant?"*
He sang of the signs and insignia of the Lord
Enshrined in Bhiramaapuram
And declared to his father thus: "Behold Him,
The Lord-God who did this to me!"   

(*Tirumurai 1, Padigam 1)

Arunachala Siva.

11513
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:51:22 AM »
Verse  75:

எல்லையிலா மறைமுதல்மெய்
    யுடன்எடுத்த எழுதுமறை
மல்லல்நெடுந் தமிழாலிம்
    மாநிலத்தோர்க் குரைசிறப்பப்
பல்லுயிருங் களிகூரத்
    தம்பாடல் பரமர்பால்
செல்லுமுறை பெறுவதற்குத்
    திருச்செவியைச் சிறப்பித்து.By his Tamizh rich and sweet and which indeed
Is the indited Veda,
For people on earth to attain to scriptural good,
For innumerable lives, to rejoice,
And for his hymn to course its way to the Lord,
Invoking the Ear Divine, he caused
His hymn begin with the first letter
Of the boundless Vedas married to a consonant.


Arunachala Siva.

11514
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:49:08 AM »
Verse  74:


விண்ணிறைந்த பெருகொளியால்
    விளங்குமழ விடைமேலே
பண்ணிறைந்த அருமறைகள்
    பணிந்தேத்தப் பாவையுடன்
எண்ணிறைந்த கருணையினால்
    நின்றாரை எதிர்காட்டி
உண்ணிறைந்து பொழிந்தெழுந்த
    உயர்ஞானத் திருமொழியால்.


At the Lord of Tonipuram of ever-abounding grace
And His Consort-- hailed by the rare and tuneful Vedas--,
Who were seated on the ever-young Bull that stood
In the heavens bathed in the soaring and immense light
Of wisdom; at Him he pointed, and began to hail
Him with words of supreme wisdom
Which gushed forth from within.   

Arunachala Siva.

11515
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:46:27 AM »
Verse  73:


எச்சில்மயங் கிடவுனக்கீ
    திட்டாரைக் காட்டென்று
கைச்சிறியது ஒருமாறு
    கொண்டோச்சக் காலெடுத்தே
அச்சிறிய பெருந்தகையார்
    ஆனந்தக் கண்துளிபெய்
துச்சியின் மேல் எடுத்தருளும்
    ஒருதிருக்கை விரற்சுட்டி.He took a little stick and flourishing it said:
"Show me the one who gave you this
That will attract jettatura."
Eyes suffused with rapturous tears,
The Little-One-Great danced in joy
And pointed with a finger of his hand,
Uplifted above his head,   

Arunachala Siva.

11516
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:43:55 AM »
Verse  72:

சீர்மறையோர் சிவபாத
    இருதயரும் சிறுபொழுதில்
நீர்மருவித் தாஞ்செய்யும்
    நியமங்கள் முடித்தேறிப்
பேருணர்விற் பொலிகின்ற
    பிள்ளையார் தமைநோக்கி
யார்அளித்த பாலடிசில்
    உண்டதுநீ எனவெகுளா.   After a while, Sivapaada Hridaya, the holy Brahmin,
Duly completing the rites, plunged as he was in water,
Ascended the steps and came to the bank.
Beholding the divine child-- glowing with
The bliss of splendor--, he questioned him thus,
In anger: "Whose milk have you taken?"

Arunachala Siva.

11517
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:41:02 AM »
Verse  71:


எப்பொருளும் ஆக்குவான்
    ஈசநே எனுமுணர்வும்
அப்பொருள்தான் ஆளுடையார்
    அடியார்கள் எனுமறிவும்
இப்படியா லிதுவன்றித்
    தம்மிசைவு கொண்டியலும்
துப்புரவில் லார்துணிவு
    துகளாகச் சூழந்தெழுந்தார்.   


"It is the Lord-God who governs every ens.
One must be poised in this consciousness;
The fruit of this consciousness is the adoration
Of the Lord, the Guru and the Servitors;
This indeed is the way of life."
Some however act contrary, self-willed;
These impure ones espouse faiths that are false.
So, up he rose to smite these faiths to smithereens.

Arunachala Siva.

11518
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:38:13 AM »
Verse  70:


சிவனடியே சிந்திக்குந்
    திருப்பெருகு சிவஞானம்
பவமதனை யறமாற்றும்
    பாங்கினில்ஓங் கியஞானம்
உவமையிலாக் கலைஞானம்
    உணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானம்
தவமுதல்வர் சம்பந்தர்
    தாம்உணர்ந்தார் அந்நிலையில்.   Sivajnanam of ever-increasing divinity
Which is for ever linked to the feet of Siva,
The lofty knowledge poised in clarity
That completely does away with transmigration,
Peerless knowledge of the Gospels and the scriptures
And the knowledge of incarnate Truth, rare to realize:
All these in that hour of beatitude
Came to be established in the consciousness
Of Sambandhar, the first among the tapawis.   


Arunachala Siva.

11519
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 08:43:36 AM »
Verse  69:

யாவருக்குந் தந்தைதாய்
    எனுமிவர்இப் படியளித்தார்
ஆவதனா லாளுடைய
    பிள்ளையா ராய்அகில
தேவருக்கும் முனிவருக்குந்
    தெரிவரிய பொருளாகும்
தாவில்தனிச் சிவஞான
    சம்பந்த ராயினார்.   As he was thus blessed by the Lord--"The-Parents-of-all"--,
He became "Aalutaiya Pillaiyaar";
Endowed with Siva's own Gnosis,
Unknowable to even the celestial beings and saints alike;
Eke did he become Siva Jnana Sambandhar,
The unique and flawless.   

Arunachala Siva.

11520
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 08:41:05 AM »
Verse  68:


எண்ணரிய சிவஞானத்
    தின்னமுதம் குழைத்தருளி
உண்ணடிசில் எனவூட்ட
    உமையம்மை எதிர்நோக்கும்
கண்மலர்நீர் துடைத்தருளிக்
    கையிற்பொற் கிண்ணமளித்
தண்ணலைஅங் கழுகைதீர்த்
    தங்கணனார் அருள்புரிந்தார்.Uma, the Mother, mixed the ineffable Wisdom,
Siva's own Gnosis, with the ambrosial milk,
Wiped the tears of the child that stood before Her,
Gave him the cup of gold and bade him thus:
"Take it." It was thus, even thus,
The All-Merciful Lord pacified the crying child.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 [768] 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 ... 3200