Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 [768] 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 ... 3189
11506
Verse  2(7)


பரவுவார் இமையோர்கள் பாடுவன
    நால்வேதம்
குரவுவார் குழல்மடவாள் கூறுடையாள்
    ஒருபாகம்
விரவுவார் மெய்யன்பின் அடியார்கள்
    மேன்மேல்உன்
அரவுவார் கழலிணைகள் காண்பாரோ
    அரியானே.


The celestials hail You;
the four Vedas hymn You;
The lovely Woman whose long and fragrant hair Is decked with Kuravu flowers,
is part of You.
Your true devotees fore-gather to adore You,
more and more.
O rare One !
Who can behold Your feet twain Adorned with well-crafted anklets?

Arunachala Siva.

11507
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 27, 2016, 12:05:00 PM »
Verse  35:35: திங்கட் பகவின் மணம் நாறும் சீறடி சென்னி வைக்க
எங்கட்கு ஒரு தவம் எய்தியவா, எண் இறந்த விண்ணோர்--
தங்கட்கும் இந்தத் தவம் எய்துமோ?- தரங்கக் கடலுள்
வெங் கண் பணி அணைமேல் துயில்கூரும் விழுப்பொருளே.

அன்னையே! அபிராமியே! திருப்பாற்கடலிற் சிவந்த கண்களையுடை பாம்புப் படுக்கையில் வைஷ்ணவி என்னும் பெயரால் அறிதுயில் அமர்ந்தவளே! பிறைச் சந்திரனின் மணம் பொருந்திய அழகிய பாதங்களை எம்மேல் வைக்க நாங்கள் செய்த தவம்தான் என்னவோ! விண்ணுலகத் தேவர்களுக்கும் இந்தப் பாக்கியம் கிட்டுமோ!

Abhirami!  My Mother!  You are sleeping (ari thuyil)  on the Adisesha with red eyes, on the Milky Ocean, with the name. Vaishnavi!

What tapas have we done, for Your keeping the beautiful feet with the smell of crescent moon on our heads!
Even the devas of the high world will not have this bhagyam (luck).

contd.,

Arunachala Siva.     

11508
He (Tattuvaraya) told the disciples (who had arrived with the message, 'Sorupananda, the repository
of grace and compassion, has ordered even me, a great offender, to return.'

Expressing supreme bliss, he sang some more portions of Paduturai, and then returned to the presence
of the Guru.  He stood there, shedding tears, in ecstasy, singing the praises of his Guru.

Sorupananda merely said,  "Iru".

"Iru" is the imperative of a verb that means both 'Be' and 'Stay'.  In choosing this word Sorupananda
was ordering him both to remain physically with him and also to continue to abide in the state of being.

Tattuvaraya lived happily there, serving his Guru.

Sorupananda went through the works that Tattuvaraya had composed and was delighted with their
depth of meaning and the grandeur of their vocabulary. However, he made no sign of the joy he felt.

Then, he thought to himself, 'These sastras will be useful only for the learned and not for others.'

He told Tattuvaraya, 'Son, you have sung all these sastras for your own benefit, but not for the benefit
of the people of the world.'

The conversation was interrupted by the arrival of the cooks who informed Sorupananda, 'Swami,
you should come to have your food.'

contd.,

Arunachala Siva.                 

11509
The other, more frequently encountered 'explanation' for creation is that it is for God's enjoyment or sport.
(K.1.9).  The word Lila may well have been encountered even by those who have never heard of Advaita.
It means 'play', 'amusement' or 'pastime'.  But Gaudapada immediately rejects this, asking how it could
possibly be that the absolute Consciousness, which is entirely unlimited, complete  and in need of nothing,'
could have desires to satisfy.  Desire is synonymous with limitation.  Swami Chinmayananda gives the analogy
of someone who has just enjoyed the most sumptuous meal imaginable and is entirely replete being offered some new dish of food.  There will not be the slightest interest, no matter how tasty this might seem as some other time.

The 'explanation' that creation is for God's enjoyment raises another paradoxical point.  We know that there
are wars and famines, and suffering in the world for all sorts of reasons.  How could we explain this if we
accepted a God who creates for His enjoyment?  He could have been a sadist!  Consequently, the Lord could
have no motive for creating the world.  As Gaudapada puts it:  'What possible purpose could there be for Him
whose desires are always in the state of fulfillment?'

contd.,

Arunachala Siva.             

11510
91.  The authority of the Vedas is final.  Smritis follow them and explain them with the help of accounts.
These two are the unfailing guides in the inner path of knowledge.  It goes without saying that a body is
essential for achieving prosperity of any kind.

With that as the basis aided by the light of scriptures, one must progress toward the realm of the Spirit
without getting entangled in the objects.  The firm conviction that the bounty of the Self transcends all
material wealth is the assurance for success.  Let the mind never stoop or droop to anything less and thereby
have liberation assured.

92.  The Self is ever shining of its own.  Ignorance of this causes its veiling.  The result is Jiva devoid of
knowledge and hankering after pleasures.  Removal of this veiling-causing ignorance is the sole means
to know the Self as ever present. Brahman is the space transcendence.  Its aspect of consciousness conditioned by the Jiva (body) is referred to as Atman.  This aspect by constant reflection of the source
Brahman becomes progressively illumined and one learns to see Brahmic light within and without and
attains unity.     

93.  Even with the increased responsibility the aspirant must carry on his practice with increased zeal
and joy.  Intermittent experiences supported by Guru's gracious utterances  erase the world picture
completely and the Self is revealed in all its glory.  Liberation is achieved.  Occasional disturbances
of veiling subside gradually.

contd.,

Arunachala Siva.

11511
205.  Maya is the body or attribute of God.  Ignorance is that of the soul.  Maya is subject to that Supreme
One.  But the soul is subject to the Ignorance.

206.  Maya and the Ignorance are mentioned in the sacred lore in order to account for the difference between
the soul and God.  This difference, being rooted in the Ignorance, is unreal, but it is regarded as real from the
stand-point of worldly activity. 

207.  Duality will continue to appear as real, so long as this quality of being a 'soul' does not cease by
Right Awareness of the Self.  For this reason this difference will appear as real to men, just like all other
differences here.

208.  The unreality of the three, namely the world, God and the soul, is taught as a single indivisible
truth.  It is not possible to use a hen, one half for the cooking and the other half for laying eggs.   

209.  For him who regards himself as owner of or dweller in the body and as being a 'soul', the Real
Self Himself becomes God, and he should practice devotion to Him for the sake of Deliverance.

210. He that knows the Truth of non difference by the intellect alone, but is unable to achieve experience
of the True Nature of the Real Self, must strive to attain Deliverance by devotion and self surrender to God.

contd.,

Arunachala Siva.

11512
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:36:35 AM »
Verse  22:


தேவர் பெருமான் எழுச்சிதிரு
   மணலிக் கொருநாள் எழுந்தருள
யாவ ரென்னா துடன்சேவித்
   தெல்லாக் குலத்தில் உள்ளோரும்
மேவ அன்பர் தாமுமுடன்
   சேவித் தணைந்து விண்ணவர்தம்
காவ லாளர் ஓலக்கம்
   அங்கே கண்டு களிப்புற்றார்.


During the festival, the Lord of the Devas
Graced Manali by His visit;
All devotees, without distinction of class or clan
Thronged there and Naminandi who joined them
Adored the Lord thither;
As he had the darshan of the Lord,
The Protector of the Devas, in all His splendor
Of regal festivity, he felt delighted.


Arunachala Siva.

11513
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:33:49 AM »
Verse  21:


இன்ன பரிசு திருப்பணிகள்
   பலவுஞ் செய்தே ஏழுலகும்
மன்னும் பெருமைத் திருவாரூர்
   மன்னர் அடியார் வழிநிற்பார்
அன்ன வண்ணந் திருவிளையாட்
   டாடி அருள எந்நாளும்
நன்மை பெருக நமிநந்தி
   அடிகள் தொழுதார் நாம்உய்ய.As he performed manifold acts of service,
The Lord of Tiruvaroor whose glory fills
The seven worlds, and who for ever
Is poised in the love of His devotees,
Graced the festivities as prayed by Naminandi;
The servitor adored Him;
Weal and welfare increased;
We too stand redeemed.

Arunachala Siva.

11514
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:31:04 AM »
Verse 20:


வென்றி விடையார் மதிச்சடையார்
   வீதி விடங்கப் பெருமாள்தாம்
என்றுந் திருவா ரூர்ஆளும்
   இயல்பின் முறைமைத் திருவிளையாட்
டொன்றுஞ் செயலும் பங்குனிஉத்
   திரமாந் திருநாள் உயர்சிறப்பும்
நின்று விண்ணப் பஞ்செய்த
   படிசெய் தருளும் நிலைபெற்றார்.The Lord Veethivitangka who wears the crescent
In His matted hair and rides the victorious Bull
For ever rules Tiruvaroor and performs His acts
Playful and divine at once;
Pangkuni Uttara festival too marks His glory;
Naminandi prayed to the Lord that he be
Blessed to witness these; (his prayer was heard).   

Arunachala Siva.

11515
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:28:17 AM »
Verse  19:


நாத மறைதேர் நமிநந்தி
   அடிக ளார்நற் தொண்டாகப்
பூத நாதர் புற்றிடங்கொள்
   புனிதர்க் கமுது படிமுதலாம்
நீதி வளவன் தான்வேண்டும்
   நிபந்தம் பலவும் அரியணையின்
மீது திகழ இருந்தமைத்தான்
   வேதா கமநூல் விதிவிளங்க.As a result of the servitorship of Naminandi
Who was poised in the Vedas -- the very form of Nada --,
For providing all that is needed right from
The daily nectarean offerings and pooja,
To the Lord of all lives, the hallowed One
Enshrined at the Anti-hill,
Many endowments were made that the way
Of the Vedas and the Agamas might thrive,
By the Chozha-King who reigned
From the throne of Justice.


Arunachala Siva.

11516
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:21:48 AM »
Verse  18:


பண்டு போலப் பலநாளும்
   பயிலும் பணிசெய் தவர்ஒழுகத்
தண்டி அடிக ளால்அமணர்
   கலக்கம் விளைந்து சார்வில்அமண்
குண்டர் அழிய ஏழுலகும்
   குலவும் பெருமை நிலவியதால்
அண்டர் பெருமான் தொண்டர்கழல்
   அமரர் பணியும் அணியாரூர்.
When as usual he plied himself in the acts of service
For many days, the base Samanas that were
Confounded by Dandi Adikal perished;
In "Tiruvaroor where the Devas hailed the feet
Of the Servitors of their Lord Siva,
Glory came to abide, praised by the seven worlds.   


Arunachala Siva.

11517
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:19:32 AM »
Verse 17:


வந்து வணங்கி அரனெறியார்
   மகிழுங் கோயில் வலங்கொண்டு
சிந்தை மகிழப் பணிந்தெழுந்து
   புறம்பும் உள்ளுந் திருப்பணிகள்
முந்த முயன்று பகலெல்லாம்
   முறையே செய்து மறையவனார்
அந்தி அமையத் தரியவிளக்
   கெங்கும் ஏற்றி அடிபணிவார்.Arriving thither he adored Him;
He went round the temple of Ara-Neri
Where the Lord abides in joy;
Delighted he prostrated before the Lord,
Rose up and duly performed all service
Within and without the temple during the day;
When it was evening, he lit the lamps everywhere
And adored the feet of the Lord.   

Arunachala Siva.

11518
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:17:21 AM »
Verse  16:


இரவு சென்று தம்பதியில்
   எய்தி மனைபுக் கென்றும்போல்
விரவி நியமத் தொழில்முறையே
   விமலர் தம்மை அருச்சித்துப்
பரவி அமுது செய்தருளிப்
   பள்ளி கொண்டு புலர்காலை
அரவம் அணிவார் பூசையமைத்
   தாரூர் நகரின் மீண்டணைந்தார்.He returned home that night and duly
Performed the pooja for the Pure One as usual;
Then he ate his meal and went to bed;
He woke up at day-break and duly performed
The pooja for the Lord whose jewels are snakes,
And then left for Tiruvaroor.   

Arunachala Siva.

11519
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:15:14 AM »
Verse  15:


நிறையும் பரிசு திருவிளக்கு
   விடியும் அளவும் நின்றெரியக்
குறையுந் தகளி களுக்கெல்லாம்
    கொள்ள வேண்டும் நீர்வார்த்து
மறையின் பொருளை அர்ச்சிக்கும்
    மனையின் நியதி வழுவாமல்
உறையும் பதியின் அவ்விரவே
   அணைவார் பணிவுற் றொருப்பட்டார்.

To keep all the beauteous lamps burning till dawn
He would duly pour water into the bowls of lamps
That began to dry up.
Then to adore the Lord -- the true import of the Vedas --,
In his house, as was his wont, from which
He would never once swerve,
He took leave of the Lord of Ara-Neri
And left for his town that very night.

Arunachala Siva.


11520
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 27, 2016, 09:13:09 AM »
Verse  14:


சோதி விளக்கொன் றேற்றுதலும்
   சுடர்விட் டெழுந்த ததுநோக்கி
ஆதி முதல்வர் அரனெறியார்
   கோயில் அடைய விளக்கேற்றி
ஏதம் நினைந்த அருகந்தர்
   எதிரே முதிருங் களிப்பினுடன்
நாதர் அருளால் திருவிளக்கு
   நீரால் எரித்தார் நாடறிய.


When he lit a lamp, it blazed up in splendor;
Beholding this, he lit all the lamps in the temple
Of the Primal God, the Lord of Ara-Neri.
In the presence of the Samanas who for ever
Brooded evil and spoke blasphemously,
In great joy he lit the lamps by the Lord?s grace.
He caused them to burn with water
And the whole country witnessed this.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 [768] 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 ... 3189