Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 [768] 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 ... 3139
11506
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:30:29 PM »
Verse  203:திருநாவுக் கரசமுது
   செய்தருள மற்றவர்தம்
பெருநாமஞ் சாத்தியஅப்
   பிள்ளைதனை அழைத்தன்பு
தருஞானத் திருமறையோர்
   தண்டலையின் வண்கதலிக்
குருநாளக் குருத்தரிந்து
   கொண்டுவரத் தனிவிட்டார்.


For feeding of Tirunavukkarasar, the Brahmin
Of great love and matching wisdom, bade his eldest son
Who but bore the servitor's grand name, hie to the garden
And secure a long and tender leaf
Of fecund plantain with well-set stalk.

Arunachala Siva.

11507
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:25:42 PM »
Verse  202:


காண்டகைமை இன்றியும்முன்
   கலந்தபெருங் கேண்மையினார்
பூண்டபெருங் காதலுடன்
   போனகமுங் கறியமுதும்
வேண்டுவன வெவ்வேறு
   விதங்கள்பெற விருப்பினால்
ஆண்டஅர சமுதுசெயத்
   திருவமுதாம் படிஅமைத்து.


Appoothi who without ever having seen him, was
Linked to him in great and privileged comraderie;
In swelling love, he had for him, nectar like rice
Dishes of curry and other variety of dishes, prepared;
Food, meet for the servitor, was thus made ready.

Arunachala Siva.

11508
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:22:42 PM »
Verse  201:


மற்றவரும் மனமகிழ்ந்து
   மனைவியார் மைந்தர்பெருஞ்
சுற்றமுடன் களிகூரத்
   தொழுதெழுந்து சூழ்ந்துமொழிக்
கொற்றவரை அமுதுசெயக்
   குறைகொள்வார் இறைகொள்ளப்
பெற்றபெருந் தவத்தொண்டர்
   திருவுள்ளம் பெறப்பெற்றார்.

Him he received with a rejoicing heart
Together with his wife, children and great kin;
In delight great they fell at his feet in worship
And rose up; him they stood encircling;
He then besought the lord of language to be
Pleased to partake of the victuals in his house; lo,
He was blessed with the consent of the tapaswi-devotee.   

Arunachala Siva.

11509
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:18:44 PM »
Verse 200:


அப்பதியைச் சூழ்ந்ததிருப்
   பதியில்அர னார்மகிழும்
ஒப்பரிய தானங்கள்
   உள்ளுருகிப் பணிந்தணைவார்
மெய்ப்பொருள்தேர்
   நாவினுக்கு வேந்தர்தாம் மேவினார்
செப்பருஞ்சீர் அப்பூதி
   அடிகளூர் திங்களூர்.


He came to the house of hallowed Appoothi,
The Brahmin par excellence, having seen
And heard of his many charitable endowments
Of choultries, wells, tanks and water-booths; all these
And his sons too were named after Tirunavukkarasar.


Arunachala Siva.11510
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:16:21 PM »
Verse 199:


ஆளுடைய நாயகன்தன்
   அருள்பெற்றங் ககன்றுபோய்
வாளைபாய் புனற்பழனத்
   திருப்பழன மருங்கணைந்து
காளவிடம் உண்டிருண்ட
   கண்டர்பணிக் கலன்பூண்டு
நீள்இரவில் ஆடுவார்
   கழல்வணங்க நேர்பெற்றார்.


With the gracious leave of the Lord he came
To Tiruppazhanam rich in watery fields where valai fish
Leap in joy; there was he blessed to adore the feet
Of the Lord whose throat is blue with the hue
Of the venom and who decked with serpents
For jewels, dances during mid-night.


Arunachala Siva.

11511
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:13:34 PM »
Verse 198:


கருகாவூர் முதலாகக்
   கண்ணுதலோன் அமர்ந்தருளும்
திருவாவூர் திருப்பாலைத்
   துறைபிறவும் சென்றிறைஞ்சிப்
பெருகார்வத் திருத்தொண்டு
   செய்துபெருந் திருநல்லூர்
ஒருகாலும் பிரியாதே
   உள்ளுருகிப் பணிகின்றார்.


Thence he visited many shrines beginning with
Tirukkarukavoor, Tiruavoor and Tiruppalatthurai
Where the brow-eyed Lord is enshrined in grace,
Adored Him and rendered Him great service
Borne by spiraling desire; he abode at Tirunalloor
Hailing it in melting love and never from it parting.


Arunachala Siva.

11512
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:10:58 PM »
Verse  197:


நாவுக்கு மன்னர்திரு
   நல்லூரில் நம்பர்பால்
மேவுற்ற திருப்பணிகள்
   மேவுறநா ளும்செய்து
பாவுற்ற தமிழ்மாலை
   பலபாடிப் பணிந்தேத்தித்
தேவுற்ற திருத்தொண்டு
   செய்தொழுகிச் செல்லுநாள்.The Lord of language rendered fitting service divine
Everyday for the Lord of Tirunalloor, sang
Many garlands of Tamizh psalms melodic
And hailed Him; thus rendering divine service
He sojourned there.

Arunachala Siva.

11513
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:07:02 PM »
Verse  196:நனைந்தனைய திருவடிஎன்
   தலைமேல்வைத் தார்என்று
புனைந்ததிருத் தாண்டகத்தால்
    போற்றிசைத்துப் புனிதர்அருள்
நினைந்துருகி விழுந்தெழுந்து
   நிறைந்துமலர்ந் தொழியாத
தனம்பெரிதும் பெற்றுவந்த
   வறியோன்போல் மனம்தழைத்தார்.


"He set his moist feet divine on my head!"
Thus he hymned the divine Tandakam, hailed
The lord in melodious music, and melting in love
Thinking of the Holy One's grace, he fell down
In adoration and rose up; he blossomed inly
And was filled with the charm of fulfillment;
Like an utterly indigent person endowed,
On a sudden, with limitless wealth, his mind rejoiced.

Arunachala Siva.

11514
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:02:41 PM »
Verse  195:


நன்மைபெரு கருள்நெறியே
   வந்தணைந்து நல்லூரின்
மன்னுதிருத் தொண்டனார்
   வணங்கிமகிழ்ந் தெழும்பொழுதில்
உன்னுடைய நினைப்பதனை
   முடிக்கின்றோம் என்றவர்தம்
சென்னிமிசைப் பாதமலர்
   சூட்டினான் சிவபெருமான்.


When the old servitor supernal, treading
The way of grace of ever-increasing goodly nature
Arrived there, he bowed before the Lord; as he rose up,
Saying; "We fructify your cherished desire."
Lord-Siva touched his head with His flower-feet.   

Arunachala Siva.

11515
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 03:58:53 PM »
Verse 194:


கோவாய் முடுகி என்றெடுத்துக்
   கூற்றம் வந்து குமைப்பதன்முன்
பூவார் அடிகள் என்தலைமேற்
   பொறித்து வைப்பாய் எனப்புகன்று
நாவார் பதிகம் பாடுதலும்
   நாதன் தானும் நல்லூரில்
வாவா என்றே அருள்செய்ய
   வணங்கி மகிழ்ந்து வாகீசர்.


"He comes amain, the chieftain!" Thus he opened the hymn
And proceeded to sing thus: "Before death doth destroy me
Plant indelibly Your flowery feet on my head!"
When thus he sang the toothsome decade, the Lord
Bade him thus: 'Come, O Come to Tirunalloor.'
Thus graced, Vakeesar adored Him in joy.   

Arunachala Siva.

11516
PART I :

(Recently Vilacheri Ranga Iyer's Note Book was recovered from the Asramam Archives.  Ranga was a
childhood friend of Bhagavan and in later years he came to Bhagavan for solace and guidance.  At one
point Ranga's astrology chart showed a difficult period would soon appear in his life. Bhagavan insisted
that Ranga stay at the Asramam and be near Bhagavan at all times.  We have retained the original flavor
of the text as much as possible.)

*


My mother asked Palaniswami, who was standing near Bhagavan, if Bhagavan would take fruits.  Bhagavan
at once stretched out His hand and my mother peeled off the skin from a banana and placed it on Bhagavan's
hand.  Bhagavan graciously ate it.  When next she asked Palaniswami if Bhagavan would walk, Bhagavan
walked a few paces.  Many years afterwards, Bhagavan referred to this occasion and with a smile told me,
'I even thought of speaking to your mother then, but was afraid whether if I did so, she might be
emboldened to drag me away by force to Madurai.  I used to speak a word or two in those days to Palaniswami'.

One day Bhagavan told me, 'It was only your mother that came and saw me here first.  Even my mother
came only afterwards.  Your mother came around 1898, when I was at Pavalakunru.  She was shocked
to find the state in which my body was and cried and exclaimed, 'has your father's great hospitality  and feeding of the poor brought about this and turned you into a Saint.'  She could not bear to see Bhagavan,
unwashed and with matted hair, sitting on the rocks.  She got down, took the train and joined us at
Villupuram and told us of the pitiable sight she saw.  Referring to this Bhagavan asked me, 'You all stayed
away at Villupuram and sent only your mother. You thought why go and see the mendicant fellow?  Is it not so?  I replied, 'Bhagavan apparently felt that we could not bear to see Him in such a state and so did not give
the conviction then that He was God, an Avatar and a Jnani. She could not come.'

contd.,

Arunachala Siva.     

           

11517
In October 1968 and I was 12 years old.  My parents, elder sister and I had come to Madras, from Pune,
to attend a cousin's wedding after which we went to Chengam, near Tiruvannamalai, where my uncle was
working in Tamil Nadu Electricity Board as Assistant Engineer. One evening, he took us to Arunachaleswarar
Temple and then to Sri Ramanasramam where we were cordially invited and told that we could have dinner
after the evening Puja.

Soon the evening Puja and Veda paraynam at Bhagavan's Samadhi commenced and I began to watch the
proceedings with interest.  What struck me was the presence of several foreigners among the devotees,
wearing Indian attire and keenly attending the Puja. This was the first time that I had seen so many foreigners
in, what I assumed was a Hindu place of worship!

Presently, a couple walked in.  The man, who was unmistakably 'English', was dressed in a spotless white
dhoti, while his European wife was dressed in a sari.  There was a serene look on the man's face which,
at that time, I was too young to notice clearly, but which I now recall vividly in retrospect. I was seated with
my back to the wall in the gentleman's half of the hall, while the couple sat in front of me and a little to my
left, but facing Bhagavan's Samadhi and watching the Puja.  They seemed to take no notice of me.  Those were
the times, when I was filled with nationalist feelings and hatred for everything British.

contd.,

Arunachala Siva.                       

11518
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 15, 2016, 11:02:23 AM »
Verse  28:28: சொல்லும் பொருளும் என, நடம் ஆடும் துணைவருடன்
புல்லும் பரிமளப் பூங்கொடியே. நின் புதுமலர்த் தாள்
அல்லும் பகலும் தொழுமவர்க்கே அழியா அரசும்
செல்லும் தவநெறியும், சிவலோகமும் சித்திக்குமே.

தூய்மையான சொல்லோடு இணைந்த பொருள் போல ஆனந்தக் கூத்தாடும் துணைவருடன் இணைந்து நிற்கும் மணம் வீசுகின்ற அழகிய பூங்கொடி போன்றவளே! அன்றலர்ந்த பரிமள மலரைப் போல உள்ள உன் திருவடிகளை இரவென்றும், பகலென்றும் பாரமால் தொழுகின்ற அடியார் கூட்டத்திற்கே என்றும் அழியாத அரச போகமும், நல்ல மோட்சத்திற்கான தவநெறியும், சிவபதமும் வாய்க்கும்.

Like the correct word connected with its meaning, O Mother, You, like a good smelling flower creeper,
You are connected with Siva, who is in a dance of ananda,   Only to Your devotees who pray to You day
and night, all the wealth and kingly enjoyments, the knowledge of tapas, and Siva padam which will
pave way for Moksha will happen.

contd.,

Arunachala Siva.

11519
Likewise, knowing the Self means being the Self, and not knowing it while apparently being other than
it.  A person wrongly imagines that something is lost, the Self, and that it must be found.  A day will
dawn when such a person will laugh at all their futile efforts.

Sri Ramana used various analogies and would relate each of them in His own wonderful way in order
to illustrate this 'un-covering' of the always existent Absolute, this 'obtaining of the already attained;.
There is the woman who, forgetting her necklace is around her neck, goes anxiously in search of it.
There is the prince who was abandoned in a forest in his infancy and grew up thinking that he was the
son of a hunter.  The third is about ten rustics who, upon crossing a river,. each counted the other nine,
and forgetting to count himself, bewailed the fact that one of their party had drowned.  The last analogy
is the donkey-lion analogy.  In truth, the necklace was never lost, the prince was never not a prince,
the tenth man was never drowned and the lion was never a donkey.

concluded.

Arunachala Siva.         

11520
Similarly Bhagavan questioned the aptness of the popular word, equivalent to realization in Sanskrit,
'sakashatkaram', because the suffix 'karam' implies actions or 'doing something' to bring about enlightenment.
He said the Self is ever 'sakshat', i.e. manifest and shining all the time and all one has 'do' is to drop the
'karam' or the 'pungency of action'  with regard to Enlightenment.  (Talks 565 and Day by Day pp. 81, 125,
317-18, 328-29.).  Bhagavan said in the practice of Jagrat Sushupti, one merely pays unremitting attention
to the ever pulsating sense of 'I' in order to be eventually swallowed by its limitless expanse and thus be freed
from the limitation of 'I am the body' consciousness.  Such a consummation of the pursuit of Atma Vichara
is truly experiential because it then becomes direct, immediate Knowledge (aparoksha Jnanam).  It is not
gained by mere intellectual mastery of Vedanta Sastra or dazzling oratory or prolonged listening to such
discourses. (Katha Upanishad Verse 1.2.23.  See also Ulladu Narpadu Verse 22.)

contd.,

Arunachala Siva.               

Pages: 1 ... 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 [768] 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 ... 3139