Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 [767] 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 ... 2951
11491
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2015, 08:43:07 AM »
Nakkira Deva Nayanar:  Potrik Kali Venba:


திருத்தங்கு மார்பின் திருமால் வரைபோல்
எருத்தத் திலங்கியவெண் கோட்டுப் பருத்த.

குறுத்தாள் நெடுமூக்கிற் குன்றிக்கண் நீல
நிறத்தாற் பொலிந்து நிலம்ஏழ் உறத்தாழ்ந்து.


Morphed with short trunk - like legs, and long
Snout, sharp  eyed, blue in hue, dug the Earth

(This is a long poem.  I have only given the first line.)   

Arunachala Siva.

11492
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2015, 08:40:03 AM »
Nakkira Deva Nayanar:  Kar Ettu:

1.

Verse 1:


அரவம் அரைக்கசைத்த அண்ணல் சடைபோல்
விரவி எழுந்தெங்கும் மின்னி அரவினங்கள்
அச்சங்கொண் டோடி அணைய அடைவுற்றே
கைச்சங்கம் போல்முழங்குங் கார் .(1)

Rain-bearing clouds blew like the conch
Held in hands coiling dense as kraits
Lairing in fear rising, flashing overcast
Serpent-belted-Siva?s matted locks.


Arunachala Siva.

11493
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2015, 08:36:23 AM »
Nakkira Deva Nayanar:  Kobap Prasadam:


தவறுபெரி துடைத்தே தவறுபெரி துடைத்தே
வெண்திரைக் கருங்கடல் மேல்துயில் கொள்ளும்
அண்ட வாணனுக் காழிஅன் றருளியும்
உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் படைத்த
மலரோன் தன்னை வான்சிரம் அரிந்தும்

கான வேடுவன் கண்பரிந் தப்ப
வான நாடு மற்றவற் கருளியம்
கடிபடி பூங்கணைக் காம னாருடல்
பொடிபட விழித்தும் பூதலத் திசைந்த
மானுட னாகிய சண்டியை
வானவன் ஆக்கியும்
மறிகடல் உலகின் மன்னுயிர் கவரும்
கூற்றுவன் தனக்கோர் கூற்றுவ னாகியும்
கடல்படு நஞ்சங் கண்டத் தடக்கியும்
பருவரை சிலையாப் பாந்தள் நாணாத்

திரிபுரம் எரிய ஒருகணை துரந்தும்
கற்கொண் டெறிந்த சாக்கியன் அன்பு
தற்கொண் டின்னருள் தான்மிக அளித்தும்
கூற்றெனத் தோன்றியுங் கோளரி போன்றும்
தோற்றிய வாரணத் தீருரி போர்த்தும்
நெற்றிக் கண்ணும் நீள்புயம் நான்கும்
நற்றா நந்தீச் சுவரற் கருளியும்
அறிவினை ஓரா அரக்க னாருடல்
நெறுநெற இறுதர ஒருவிரல் ஊன்றியும்
திருவுரு வத்தொடு செங்கண் ஏறும்

அரியன திண்திறல் அசுரனுக் கருளியும்
பல்கதிர் உரவோன் பற்கெடப் பாய்ந்து
மல்குபிருங் கிருடிக்கு மாவரம் ஈந்தும்
தக்கன் வேள்வி தகைகெடச் சிதைத்து
மிக்கவரம் நந்தி மாகாளர்க் கருளியும்

செந்தீக் கடவுள்தன் கரதலஞ் செற்றும்
பைந்தார் நெடும்படை பார்த்தற் கருளியும்
கதிர்மதி தனையோர் காற்பயன் கெடுத்தும்
நிதிபயில் குபேரற்கு நீள்நகர் ஈந்தும்
சலந்தரன் உடலந் தான்மிகத் தடிந்தும்
மறைபயில் மார்க்கண் டேயனுக் கருளியும்
தாருகற் கொல்லமுன் காளியைப் படைத்தும்
சீர்மலி சிலந்திக் கின்னர சளித்தும்
கார்மலி உருவக் கருடனைக் காய்ந்தும்
ஆலின் கீழிருந் தறநெறி அருளியும்

இன்னவை பிறவும் எங்கள் ஈசன்
கோபப் பிரசாதங் கூறுங் காலைக்
கடிமலர் இருந்தோன் கார்க்கடற் கிடந்தோன்
புடமுறு சோலைப் பொன்னகர் காப்போன்
உரைப்போ ராகிலும் ஒண்கடல் மாநீர்

அங்கைகொண் டிறைக்கும் ஆதர் போன்றுளர்
ஒடுங்காப் பெருமை உம்பர் கோனை
அடங்கா ஐம்புலத் தறிவில் சிந்தைக்
கிருமி நாவாற் கிளத்தும் தரமே அதாஅன்று
ஒருவகைத் தேவரும் இருவகைத் திறமும்
மூவகைக் குணமும் நால்வகை வேதமும்
ஐவகைப் பூதமும் அறுவகை இரதமும்
எழுவகை ஓசையும் எண்வகை ஞானமும்
ஒன்பதின் வகையாம் ஒண்மலர்ச் சிறப்பும்
பத்தின் வகையும் ஆகிய பரமனை

இன்பனை நினைவோர்க் கென்னிடை அமுதினைச்
செம்பொனை மணியினைத் தேனினைப்பாலினைத்
தஞ்சமென் றொழுகுந் தன்னடி யார்தம்
நெஞ்சம் பிரியா நிமலனை நீடுயர்
செந்தழற் பவளச் சேணுறு வரையனை

முக்கட் செல்வனை முதல்வனை மூர்த்தியைக்
கள்ளங் கைவிட் டுள்ளம துருகிக்
கலந்து கசிந்துதன் கழலினை யவையே
நினைந்திட ஆங்கே தோன்றும் நிமலனைத்
தேவ தேவனைத் திகழ்சிவ லோகனைப்

பாவ நாசனைப் படரொளி உருவனை
வேயார் தோளி மெல்லியல் கூறனைத்
தாயாய் மன்னுயிர் தாங்குந் தந்தையைச்
சொல்லும் பொருளும் ஆகிய சோதியைக்
கல்லுங் கடலும் ஆகிய கண்டனைத்
தோற்றம் நிலைஈ றாகிய தொன்மையை
நீற்றிடைத் திகழும் நித்தனை முத்தனை
வாக்கும் மனமும் இறந்த மறையனைப்
பூக்கமழ் சடையனைப் புண்ணிய நாதனை
இனைய தன்மையன் என்றறி வரியவன்

தனைமுன் விட்டுத் தாம்மற்று நினைப்போர்
மாமுயல் விட்டுக்
காக்கைப் பின்போம் கலவர் போலவும்
விளக்கங் கிருக்க மின்மினி கவரும்
அளப்பருஞ் சிறப்பில் ஆதர் போலவும்

கச்சங் கொண்டு கடுந்தொழில் முடியாக்
கொச்சைத் தேவரைத் தேவரென் றெண்ணிப்
பிச்சரைப் போலஓர்
ஆரியப் புத்தகப் பேய்கொண்டு புலம்புற்று
வட்டணை பேசுவர் மானுடம் போன்று
பெட்டினை உரைப்போர் பேதையர் நிலத்துன்
தலைமீன் தலைஎண் பலமென்றால் அதனை
அறுத்து நிறுப்போர் ஒருத்தர் இன்மையின்
மத்திர மாகுவர் மாநெறி கிடப்பவோர்
சித்திரம் பேசுவர் தேவ ராகில்

இன்னோர்க் காய்ந்தனர் இன்னோர்க் கருளினர்
என்றறிய உலகின்
முன்னே உரைப்ப தில்லை ஆகிலும்
மாடு போலக் கூடிநின் றழைத்தும்
மாக்கள் போல வேட்கையீ டுண்டும்
இப்படி ஞானம் அப்படி அமைத்தும்
இன்ன தன்மையன் என்றிரு நிலத்து
முன்னே அறியா மூர்க்க மாக்களை
இன்னேகொண் டேகாக் கூற்றம்
தவறுபெரி துடைத்தே தவறுபெரி துடைத்தே.Great is the Lapse, the Lapse great!
Of yore, He granted a Discus to the protector
Of orbs, recumbent on the dark main of pale tides;
Chopped the topping head of the Lotus-borne
The Triple-world-Maker, in an organic instant.
When Kannappa, the forester offered his eyes,
He opened the heavenly worlds unto him;
He saw Kaama with fragrant flower darts;
Ashed him all at once; translated Candi
The human of this mundi into skiey denizen;
He is Yama to Yama the taker of beings
Off this world, awash with seas;
He vexed the venom born to Nereus in His neck;
He made of Meru, a bow; of python, a cord;
And mailed a dart to char the cities triple;
Accepting Saakyaa who flung the glacial stones
As flowers, He graced in excess of his pelting puja pure;
He mocked the killer-Lion thrashing a tusker
Whose hyde He skinned and made it His wear;
With His metopic eye, four long arms
He blessed Nandi-Lord, ochre hued;
With a finger-press of His foot, crushed He
The demon?s back turned away from knowledge.
Now with a holy form, now lion like ruddy eyed
In rage, now gracing the sturdy asuric foe,
He knocked the teeth of radiant sun;
Granted boons to sage Bringi;
Shattered Takkan?s sacrificial cenote,
Invalidating the ?havis?, bestowing bonus-boons all
To devotees of Maakaalar; axed the fore-arm of
Sanguine Fire-god; provided Pasupatam to Parta;
Downed the pride of Moon and Sun;
Conferring a mega-polis to opulent Kubera
Halving Jalendran in two, as a Vedic
He blessed Markandeya; cast Kali to kill Taruka;
Awarded the Spider a kingdom of fame to reign;
Disparaged an aquiline-bird of cloud?s colour;
Taught Dharma beneath Kallaal; -
Such other feats of our Lord
Versed in Kopaprasaadam
Not Brahma on fragrant Lotus, nor Vishnu
Laid up on the dark sea-bed, nor Indra
Governing flower-grove girt aurum city
Could ever praise in full. As little palms
Scoop water from a pearly sea, whispered they,
Blind to His immensity un-summed;
Such is He the Lord of all celestials.
Inaccessible to sensoria five, to intellect;
To tongues un-spelt is His His-ness,
One in Deific Deva?s-demesne; twofold in tact;
Trine in quality; four in Vedas;
Five in elements; six in septs;
Seven in scales; Eight in Gnostic steps;
Nine-fold in holiness; tenfold is His supremacy.
Joy is He, ambrosia to thinkers; gold, gem, melis
And milk are He to they that seek refuge in Him;
From them He parts not. He owns the lofty hill
Growing flame-coral, reaching the ethereal
He is Three-Eyed First Form. Be false to false,
Melt at heart; shower love on His Kazhal pair;
Think ever; then would He appear flawless
Deva?s Deva, gloried Civa-loka-Revealer. He has
For His part bamboo-lithe armed Uma slim;
He is sin incinerator, spreading lumen, the Mother
The Father fostering life, lumen of Logos
And its sub-stance; in His neck is the ore
And the sore, the mountain?s and the main?s ;
Creation, conservation and catastrophe are He;
Hoary Ever lustre?d in sacred ash is He;
Release is He; Vedic, past neumes and nous, is He;
His locks are flower-fragrance-laden; He is Lord
?Punniam?. His-ness is dear to be known
As war-men hide behind a brake of Cocculus Indicus
(as if undercover of a crow) leaving the hare
(with no endeavour great) affronting
Sans adequate alacrity, as blind, proof to light,
Questing for glow-worm, some deem vulgar
Devas as Devas with no Acts; some as beggars
Prattle texts of Aryan-boreal-ghoulish tall-talk;
Some lust in women, showing their fish-head,
Negating in absence, getting angry, discourse
In dignified disciplines. If the vulgar turn Devas,
How to let know those they grace or condemn these.
Never do they confess; but gather as cattle and stray.
Gulp food as beasts of prey do; capsize
Knowledge topsy-turvy. Such idiots foresight-less
Be taken by Killer right now. ? If not,
It is Lapse great, great is the Lapse.


Arunachala Siva.

11494
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2015, 08:32:04 AM »
Nakkira Deva Nayanar:  Perum Deva Pani:


சூல பாணியை சுடர்தரு வடிவனை
நீலகண்டனை நெற்றியோர் கண்ணனை
பால்வெண் ணீற்றனை பரம யோகியை
காலனைக் காய்ந்த கறைமிடற் றண்ணலை
நூலணி மார்பனை நுண்ணிய கேள்வியை

கோல மேனியை கொக்கரைப் பாடலை
வேலுடைக் கையனை விண்தோய் முடியனை
ஞாலத் தீயினை நாத்தனைக் காய்ந்தனை
தேவ தேவனை திருமறு மார்பனை
கால மாகிய கடிகமழ் தாரனை
வேத கீதனை வெண்தலை ஏந்தியை
பாவ நாசனை பரமேச் சுவரனை
கீதம் பாடியை கிளர்பொறி அரவனை
போதணி கொன்றைஎம் புண்ணிய ஒருவனை
ஆதி மூர்த்தியை அமரர்கள் தலைவனை

சாதி வானவர் தம்பெரு மான்தனை
வேத விச்சையை விடையுடை அண்ணலை
ஓத வண்ணனை உலகத் தொருவனை
நாத னாகிய நன்னெறிப் பொருளினை
மாலை தானெரி மயானத் தாடியை
வேலை நஞ்சினை மிகவமு தாக்கியை
வேத வேள்வியை விண்ணவர் தலைவனை
ஆதி மூர்த்தியை அருந்தவ முதல்வனை
ஆயிர நூற்றுக் கறி வரியானை
பேயுருவு தந்த பிறையணி சடையனை

மாசறு சோதியை மலைமகள் கொழுநனை
கூரிய மழுவனை கொலற்கருங் காலனைச்
சீரிய அடியாற் செற்றருள் சிவனை
பூதிப் பையனை புண்ணிய மூர்த்தியை
பீடுடை யாற்றை பிராணி தலைவனை

நீடிய நிமலனை நிறைமறைப் பொருளினை
ஈசனை இறைவனை ஈறில் பெருமையை
நேசனை நினைப்பவர் நெஞ்சத் துள்ளனை
தாதணி மலரனை தருமனை பிரமனை
காதணி குழையனை களிற்றின் உரியனை
சூழ்சடைப் புனலனை சுந்தர விடங்கனை
தார்மலர்க் கொன்றை தயங்கு மார்பனை
வித்தக விதியனை
தீதமர் செய்கைத் திரிபுரம் எரித்தனை
பிரமன் பெருந்தலை நிறைவ தாகக்
கருமன் செந்நீர் கபாலம் நிறைத்தனை
நிறைத்த கபாலச் செந்நீர் நின்றும்
உறைத்த உருவார் ஐயனைத் தோற்றினை
தேவரும் அசுரரும் திறம்படக் கடைந்த
ஆவமுண் நஞ்சம் அமுத மாக்கினை

ஈரமில் நெஞ்சத் திராவணன் தன்னை
வீரம் அழித்து விறல்வாள் கொடுத்தனை
திக்கமர் தேவரும் திருந்தாச் செய்கைத்
தக்கன் வேள்வியைத் தளரச் சாடினை
வேதமும் நீயே வேள்வியும் நீயே

நீதியும் நீயே நிமலன் நீயே
புண்ணியம் நீயே புனிதன் நீயே
பண்ணியன் நீயே பழம்பொருள் நீயே
ஊழியும் நீயே உலகமும் நீயே
வாழியும் நீயே வரதனும் நீயே

தேவரும் நீயே தீர்த்தமும் நீயே
மூவரும் நீயே முன்னெறி நீயே
மால்வரை நீயே மறிகடல் நீயே
இன்பமும் நீயே துன்பமும் நீயே
தாயும் நீயே தந்தையும் நீயே
விண்முதற்பூதம் ஐந்தவை நீயே
புத்தியும் நீயே முத்தியும் நீயே
சொலற்கருந் தன்மைத் தொல்லோய் நீயே
கூடல் ஆலவாய்க் குழகன் ஆவ
தறியா தருந்தமிழ் பழித்தனன் அடியேன்

ஈண்டிய சிறப்பின் இணையடிக் கீழ்நின்று
வேண்டும் அதுஇனி வேண்டுவன் விரைந்தே

விரைந்தேன்மற் றெம்பெருமான் வேண்டியது வேண்டா
திகழ்ந்தேன் பிழைத்தேன் அடியேன் விரைந்தென்மேல்
சீற்றத்தைத் தீர்த்தருளும் தேவாதி தேவனே
ஆற்றவும்நீ செய்யும் அருள்.


Tridentist of luminiferous form,
Lactic white ash-smeared yogin Supreme,
Dark throated scorcher of Timer Tough,
The subtle SRUTI with holy thread on,
Elegant Mien, song of the right-whorled conch,
Lancer with crest piercing Caelum.
Flame of the world clipping Agni's palate,
Deva's Deva with weal ensconced in breast,
With Time's scented lace nestling His Virat,
Vedic celeb, armed with kephale,
Incinerator of sins, Lord Supremo
Sama-psalmed charmer, serpent's sfumato Haloed,
Form Primordial, Governor of Immortals.
Rex to the classic celestials, Science-in-Veda,
Tamer of taurus, arsenic-hued, Unique of this world,
Ens good for Sound-as-order good,
The Dancer of the dammerung in the charnel ghat,
The Ambrosializer of the venom acute,
Sacrificer Vedic, Head of the Heavenlies,
Murthi Ontic, First One of ascesis rare,
Dear to be known by hundred thousands,
Crescent-crested form-maker to ghouls,
One with spotless spear, spouse to Mountain-Daughter,
Menacing Mazhu wielder, Siva, the kicker
Of killer-Timer, Lord sublime, Virtue-carnate,
President to Beings of Proud order,
Guiltless tall one, Vedic Hermeneutics,
King compassionate of ceaseless glory,
Sure one of Agape, Resident in meditators,
Ochre-flower of pollen-filament, Entropy,
Brahma, Ear-ring?d one, Tusker-hyde-vested,
One with flood-girt locks, lovely-limbed
One-on-show, cassia wreath-on-chest,
Expert-Law-yer, Burner of Triple Forts
Fencing Evil, Filler of Brahma?s head
With blood replete congealed to form him,
Turner of the fearsome toxin, off the main
Churned by deft Devas and asuras, into lasting food,
Queller of valiant Ravan of heart unkind,
Granter of a sword of caliber to him,
Chider of Takkan's sacrifice, Botherer of the Devas
Of airts that flounder.  You are thus many:
Veda, yagna, justice, flawless Punniyam,
Pure one, Music, Ens hoary,
Dissolution, welt, ?lan, giver,
Water sans all, Trio, leading entropy,
Hill hieratic-blue; Rain-Mercy,
Ancient One past words, -
I unaware of the saaval
Of sacred Tamil, past words,
May you uncover the hoary Tamil
Of yours for the kootal Aalavaai!
Beneath your pair of holy feet
I ever standing, am urgent to pray;
In haste I've sought my Lord
That abhorred me, I mocked all;
Erred humanly; I your servitor
Request you. Shed your wrath,
Grace me of Devas' Deva;
And channel me by grace of Grace


Arunachala Siva.

11495
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 29, 2015, 06:59:21 AM »We have seen how certain devotees, apart from Sankara, have done Siva manasa puja of
different kind.  Today we shall see Appoothi Adigal's story, in Periya Puranam.

Appoothi Adigal is a brahmin from Thingaloor, a village, near Tiruvaiyaru.  He is a wealthy brahmin.
But he was not interested much in meditation of Panchakshara or formal pujas of the idol in the home
altar or in the temple. There is a Siva temple in that village where the Moon is said to have done puja
for Siva, to remove his sin of showing special love only to Rohini on of his 27 wives, [representing
27 stars, the daughters of Daksha and Daksha had cursed him for his preferential treatment,
in such a way that the moon became reduced in size.].

Appoothi Adigal prayed only to Tiru Navukkarasar, the great Siva devotee, whom he had not even seen.
He started distribution of water and butter milk in a place in Thingaloor, for all pilgrims and called it
Tiru Navukkarasar Center.  So also he named the food distribution center as Tiru Navukkarasar Center
 He even called his house after the great saint.  He named his two sons as Elder Tirunavukkarasu
and Younger Tirunavukkarasu.

When Tiru Navukkarasar went to Thingaloor for praying to Siva, he found to his surprise that the centers
had been named after him.  He also knew that he had never met Appoothi Adigal.  He went in search
of the devotee's devotee.  He found him in a large house.  Appoothi Adigal was surprised
indescribably about the visit.  He went and welcomed him, in great reverence.  He gave him a nice
seat, cleaned his feet and asked him to take rest for a while, before dinner.

The dinner time came and the Saint took his seat.  Appoothi Adigal called his son Elder Tirunavukkarasar
to go the backyard and fetch a plantain leaf.  When the boy went there, a serpent stung him and he
rushed back to the kitchen, gave the leaf and then fell down black and blue, fainted and died immediately
due to poison.  The couple kept mum and placed the leaf.  They were about to serve food when Tiru
Navukkarasar asked the couple to ask their son also to sit with him for eating.  The couple with great
misery then told the Saint the truth.  Tiru Navukkarasar told them not to worry and went to the place
where Elder Tirunavukkarasu was lying dead.

He started singing a Padigam [ten songs], which described the Siva's greatness, with each verse
starting as, one, two, three and four.  When he completed the 10th song, Elder Tiru Navukkarasu
stood up and prostrated the Saint as if he were only in sleep!

The devotees of Siva are equal to Siva Himself.  Praying to Siva's devotees is more propitiating than praying to Siva Himself. 

This truth is also mentioned in Siva Jnana Bodham, Sutra 12 . 

Bhagavan Ramana Himself sings in Verse 104 of Arunachala Akshara Mana Malai as: 

Anbodum un namam keL anbar tham anbarku
Anbanaivida aruL Arunachala!

Let me be the votary of the votaries of those who hear
Thy name with love, Oh Arunachala!   

Arunachala Siva.     

11496
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 29, 2015, 06:51:08 AM »


In any Sadhana, concentration is the essence of success. If it is Puja, concentrate on the Puja,
on the idol to whom you do Puja, concentrate on every flower that you offer, concentrate on the
mantra you chant.  Live in total concentration, till you offer Arti, place it on your eyes and complete
the Puja.

If it is mantra japa, do not count the mantras.  If you do so, your mind will go only into the
counting mathematics. Do it without counting, as far as practicable.

If it is meditation, instead of mediating on Pure Space, try to meditate on a symbol, say Bhagavan
Ramana's face or feet.  Chant mantra within your lips and if any thought drags you out, you
mentally imagine, that you are placing a flower on His feet and come back to the meditating
mode.

This is my practice.

Arunachala Siva. 

11497
The farther a galaxy is from us, the faster it moves away from us. Some of the galaxies farthest
from us, have already exceeded the speed of light.  They are said to have crossed the 'particle horizon'
in that no signal from them can ever reach us, and so we can never know anything whatever of their
present or future existence.  They may be said to belong to a 'world' of their own, practically non
existent to us. Logically, it would seem possible that the universe consists of many such disconnected
'worlds'

Matter that we normally encounter emits radiation, a small part of which is in the form of visible light.
The rest can be detected by instruments.  Such matter is called 'luminous' matter.  This matter by
itself is unable to account for the levels of gravitation and certain other effects observed in the universe.
Hence another kind of matter is hypothesized to exist to account for these discrepancies. We have
no direct knowledge of it, as we do not find any measurable radiation from it.  It is therefore called
'dark matter'.

Gravitational forces exerted by matter, luminous and dark, are normally expected to effect a steady
slowing down of the expansion of the universe.  But actual observation shows the opposite.  It leads
us to suspect the presence of some other influence like an 'anti gravity' that more than offsets the
effect of gravity.   This unseen influence is thought to be a property of space itself, and the energy
associated with it called 'dark energy'.

Einstein's theory considers matter as condensed energy.  If we take the energy so associated with the
entire luminous and dark matter contained in the universe, and add to it the dark energy, we get the
total energy present in the universe.  Estimates show that of the total energy, luminous matter
contributes about 5%, dark matter 27% and dark energy 68%.  Thus of the total energy in the
universe, an overwhelming proportion, as much as 95%, comes from the parts that are out of bounds
to our normal experience.

contd.,

Arunachala Siva.                   

11498
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: November 28, 2015, 01:18:26 PM »
The Best of Friends:

Bhagavan and Chadwick:


The first thing He asked Chadwick to read as Who am I?, the little pamphlet that contained the essence
of His philosophy. The second was Self Realization, which told the extraordinary story of His life to date.
Much of this reading would have been done in the large room, now long since demolished, which
Chadwick shared with Annamalai Swami for the first three months in the Asramam.  Here Bhagavan
Himself would sometimes stop by on His morning walk to chat with the new arrival. Chadwick may
well have been engrossed in Self Realization at the very moment when Ramana Maharshi appeared
at the doorway. How extraordinary it would have been to look up from enchanting story of Gurumurtham
or Virupaksha Cave and find that the hero of those old fairy tales had materialized in the room before you.

Yet the familiar ease Chadwick had felt from the start was such that he did not even stand up when
the Maharshi appeared there, leaning on His stick while a respectful attendant followed with His water
pot.  Chadwick's failure to rise, like his continued use of that chair in the Old Hall, gave unconscious
offence to the Indian devotees.   But his friend Sri Ramana knew his heart, and understood his feelings.
Bhagavan was a man with no ego so He never cared if people treated Him like a god or if, when He sat
in the Old Hall, they sang the praises of Arunachala Siva, burnt incense and waved lights in the daily
pujas of formalized worship. 

contd.,

Arunachala Siva.     
         

11499
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: November 28, 2015, 11:29:11 AM »
The answer continues...

Let us take an example. When the limiting adjuncts in son and grandson  (as he is denoted by persons
related in this way) are removed in referring to a person named Devadatta, then only the man
Devadatta remains.  He is the entity identical in both contexts.  When the adjuncts of lake and pot
are moved, only water with the characteristics of liquidity, sweetness, etc., remains as one entity.
All the differences in the contents made by the two adjuncts of lake and water are gone.  A torch
light and a wick light their differences due to adjuncts in which they are seen.  When these adjuncts
are eliminated, only fire, common to both with the characteristics of light and heat, remains.  In the
same way, when the adjuncts of Maya and Avidya are eliminated, only the Supreme Consciousness,
the Existence Knowledge Bliss Absolute, remains.  That is, the consciousness of the Jiva is found
to be identical with the Absolute Consciousness. 

The really great man is the only liberated by constant rumination of this truth and realizes,
'Perfect and Supreme Consciousness is my real nature,.  I am Brahman. I am nothing short of the
being of Brahman. He is the one who has attained life's ultimate fulfillment.  He is the true Brahmana.
All the Vedas, and other Sastras proclaim this with one voice.

contd.,

Arunachala Siva.                   

11500
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: November 28, 2015, 11:14:58 AM »
What are the direct or literal and indirect or implied meanings of the words, 'Tat' and 'Tvam' in the
Mahavakya, tat tvam asi.?

The direct and literal meaning (Vachyartha) of 'Tat' is the combination of Maya, Brahman who is
the basis of Maya, and the reflection of Brahman in Maya.  The indirect and implied meaning
(Lakshyartha) of the word is only Brahman.  Avidya, the witness-consciousness which forms the
basis of Avidya and the reflection of the witness consciousness in Avidya -- the combination of them
is the direct meaning of the word Tvam.  The witness-consciousness, and the unchanging-consciousness
(Kutastha-chaitanya another term for Brahman indicating unchangeability) form the indirect or implied
meanings of the words Tat and Tvam for Isvara and jiva respectively, there will be contradiction.
For Isvara and Jiva respectively, there will be contradiction.

For Isvara, the creator of the universe can never be the insignificant Jiva indicated. directly or literally
by tat tvam asi.  So you have to abandon the contradictory portion in the direct meaning an d take only
what is left, these being Brahman-consciousness. For both of these are one and the same, the difference
mentioned being merely verbal.

contd.,

Arunachala Siva.                   

11501
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: November 28, 2015, 11:00:39 AM »
The answer continues...

b) 'Red is running'.  This is absurd if literally understood.  It can only imply that something with red
color, say, a horse, is moving.  We get this meaning in the light of the purport of the sentence.
This is an example of Ajahal-[lakshana.

c) 'This is that Devadatta'. 'This' refers to Devadatta seen at Madras in a sick condition, living in a poorly
lighted room.  'That' refers to the same Devadatta seen as a healthy person in a well furnished room at
Bombay.   The primary meaning is preserved here.  By rejecting the incongruous elements, we arrive
at the identity of the person referred to.  The rejected portions are the differing conditions in which
Devadatta was in the two situations.  This is an example of Jahal-ajahal-lakshna. In all these, we are
justified in taking the implied meaning and rejecting the direct meaning of the words of the sentence.

contd.,

Arunachala Siva. 

11502
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: November 28, 2015, 10:52:48 AM »
The answer continues...


For the understanding the meanings of sentences of scriptures, three ways are adopted  - Mukhya
vritti or Vachyartha (primary or direct meaning), Guna vritti  (attributive meaning) and Lakshana
vritti (secondary or implied meaning).

'The King is going', is an example of the first (Mukhya vritti) as the only direct meaning of the words
are taken.

'The blue lotus' is an example of the second (Guna vritti), as one identifies the flower by its attribute
of blueness.

Coming to Lakshana vritti, there are three types of it known as: a) Jahal-lakshana, b) Ajahal-lakshna,
and c) Jahal-ajahal lakshna.

'The shepherd's  hut is in the Ganga' is an example of the first.  For it would be absurd to take the
direct meaning, because it implies only that the hut is somewhere on the bank of the Ganga, and not
in the water, though the sentence appears to mean so, when literally understood.
But there is no absurdity if you give up the primary meaning of Ganga and only take its  secondary
meaning, the bank of the Ganga.  This is Jahal-lakshana.

contd.,

Arunachala Siva.                     

11503
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2015, 09:49:46 AM »
Nakkira Deva Nayanar: Tiru Ezhu KooRiRukkai:


1.

Verse 1:ஒருடம் பீருரு வாயினை ஒன்றுபுரிந்
தொன்றின் ஈரிதழ்க் கொன்றை சூடினை
மூவிலைச் சூலம் ஏந்தினை
சுடருஞ் சென்னி மீமிசை
இருகோட் டொருமதி எழில்பெற மிலைச்சினை:
ஒருகணை இருதோள் செவியுற வாங்கி
மூவெயில் நாற்றிசை முரணரண் செகுத்தனை
ஆற்ற முன்னெறி பயந்தனை
செறிய இரண்டும் நீக்கி
ஒன்று நினைவார்க் குறுதி ஆயினை
அந்நெறி ஒன்று
மனம்வைத் திரண்டு நினைவிலோர்க்கு
முன்னெறி உலகங் காட்டினை அந்நெறி
நான்கென ஊழிதோற்றினை
சொல்லும் ஐந்தலை அரவசைத் தசைந்தனை

நான்முகன் மேல்முகக் கபாலம் ஏந்தினை
நூன்முக முப்புரி மார்பில்
இருவர் அங்கம் ஒருங்குடன் ஏந்திய
ஒருவநின் ஆதி காணா திருவர்
மூவுல குழன்று நாற்றிசை ஊழிதர

ஐம்பெருங் குன்றத் தழலாய்த் தோன்றினை
ஆறுநின் சடையது ஐந்துநின் நிலையது
நான்குநின் வாய்மொழி மூன்றுநின் கண்ணே
இரண்டுநின் குழையே ஒன்றுநின் ஏறே
ஒன்றிய காட்சி உமையவள் நடுங்க

இருங்களிற் றுரிவை போர்த்தனை நெருங்கி
முத்தீ நான்மறை ஐம்புலன் அடக்கிய
அறுதொழி லாளர்க் குறுதி பயந்தனை
ஏழில் இன்னரம் பிசைத்தனை
ஆறில் அமுதம் பயந்தனை ஐந்தில்
விறலியர்கொட்டும் அழுத்த ஏந்தினை
ஆல நீழல் அன்றிருந் தறநெறி
நால்வர் கேட்க நன்கினி துரைத்தனை
நன்றி இல்லா முந்நீர்ச் சூர்மாக்
கொன்றங் கிருவரை எறிந்த ஒருவன்

தாதை ஒருடல் திருவடி வாயினை
தருமம் மூவகை உலகம் உணரக்
கூறுவை நால்வகை
இலக்கண இலக்கியம் நலத்தக மொழிந்தனை
ஐங்கணை யவனொடு காலனை அடர்த்தனை அறுவகைச் சமயமும் நெறிமையில் வகுத்தனை
ஏழின் ஓசை இராவணன் பாடத்
தாழ்வாய்க் கேட்டவன் தலையளி பொருந்தினை
ஆறிய சிந்தை யாகி ஐங்கதித்
தேரொடு திசைசெல விடுத்தோன்
நாற்றோள் நலனே நந்திபிங் கிருடியென்
றேற்ற பூதம் மூன்றுடன் பாட
இருகண் மொந்தை ஒருகணம் கொட்ட
மட்டுவிரி அலங்கல் மலைமகள் காண
நட்டம் ஆடிய நம்ப அதனால்

சிறியேன் சொன்ன அறிவில் வாசகம்
வறிதெனக் கொள்ளா யாகல் வேண்டும்
வெறிகமழ் கொன்றையொடு வெண்ணில வணிந்து
கீதம் பாடிய அண்ணல்
பாதம் சென்னியிற் பரவுவன் பணிந்தே

பணிந்தேன்நின் பாதம் பரமேட்டீ பால்நீ
றணிந்தால வாயில் அமர்ந்தாய் தணிந்தென்மேல்
மெய்யெரிவு தீரப் பணித்தருளு வேதியனே
ஐயுறவொன் றின்றி அமர்ந்து. (1)
Mono-mien of duo form,
One bedecked by the other
With bi-pinnate Konrai flower,
A trident you have;
Upon the glowing crest of yours
Is a seal of moon parabolic;
Just a dart on the bow-cord
Drawn to ear with arms' might,
The tough forts ,you have burnt,
Of citadels , triple in four airts.
A route you have laid out for order;
To devastate the twi-deeds dump.
Sure you are the one to think on.
That route is but one for a heart
In for it heedless of deeded-ness.
Triple worlds ,you have shown.
Four interim eons of dissolution;
Of which Sesha ,the five-hooded
Shaking , recounts shaking.
You hold aloft the cranium
Of the four-faced Brahma;
On your holy triple thread adorned
Breast of Vedic lore
You bear the halves con-corporate.
Viewless of your beginning
The two trekked the three worlds;
The four airts went liquefied;
Then you flamed up five-fold
Above a mighty mount.
A loch of river are your locks;
Quincuncial are your realms;
Vedas four ,your tongue;
Trine , your eyes ; twain ,your ear-rings;
Mount of yours is the Bull single.
With Uma atremble
A tusker's hyde you skinned;
And wore its derma on you close.
Conquering senses five , versed in Vedas four,
Fostering triple fires are Brahmins in a flock
Observing six-fold routines ; them you have
Confirmed in your path.
Didn't you play on the seven strings once?
Didn't you spare ambrosia from off the main.
When Viralis danced , didn?t you urge
The rhythms in tempus pudicitiae?
Seated in the light of Kal Aal
In times of yore ,didn't you teach
Those sages four the dharmic core?
Killing an Impish tribian fiend
You threw a mountain big
By one's sired body , foot and mouth.
For worlds three to grasp the order
Anti-entropic fourfold ways
You revealed ; grammar and literature
You made fit ; the five-arrowed
Manmath you killed ; and slew
Yama the Timer ; septs six you securely
Stablised . When Ravanan sang the seven
Notes of Sama , fain you deigned to hear
And grace him. Wrath abated , you let him
Leave geared in his chariot that wheeled in five.
Thou art the four-armed Good.
Nandi, Pignanaka thou art praised
By bhootas three with paired eyes winking as one.
The daughter of the mountain
Losing restraint eyed your dance , Lord.
The trifle words of mine , the low one?s
Be not dismissed as dearth of meaning.
For the Konrai of excelling fragrance,
For the argent crescent adornment,
Bow unto you I shall and hold high
On my head feet of yours,O!sama-lover.
I salute your holy feet pair,
By the side of your consort,
You wearing holy ash, abode
At Tiru Aalavaai . O! Vedic one
Grace me condescendingly
To abate my flesh's torment
Through indubitable faith , staying by.


Arunachala Siva.

11504
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2015, 09:44:31 AM »
Nakkira Deva Nayanar: Tiru Valanchuzhi Mum Manik Kovai:

1.

Verse 1:


வணங்குதும் வாழி நெஞ்சே புணர்ந்துடன்
பொருகடல் முகந்து கருமுகிற் கணம்நற்
படஅர வொடுங்க மின்னிக் குடவரைப்
பொழிந்து கொழித்திழி அருவி குணகடல்
மடுக்குங் காவிரி மடந்தை வார்புனல்
உடுத்த மணிநீர் வலஞ்சுழி
அணிநீர்க் கொன்றை அண்ணல தடியே. (1)


O, Heart bow unto the Lord wearing the yellow nenuphar,
Abiding at Valanchuzhi draped by watery Kaveri,
Sea-bound, descending from the Western range
Where ocean-born clouds assemble, flash
And frighten with their dark-water-ladenness
The well-hooded snakes, scaring them all to coil
And lurk inside their holes in the rilly-hills.


Arunachala Siva.

11505
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2015, 09:39:44 AM »
Nakkira Deva Nayanar - Tiru Engoi Malai Ezhupathu:

1.

Verse 1:


அடியும் முடியும் அரியும் அயனும்
படியும் விசும்பும்பாய்ந் தேறி - நொடியுங்கால்,
இன்ன தெனவறியா ஈங்கோயே ஓங்காரம்
மன்னதென நின்றான் மலை. (1)With a thirst to know His crest and feet
Fair Maal and Four-Faced pierced the Earth
And the sky and searched in vain. He illumines
The Engoi Hill where pranava OM persists ever.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 [767] 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 ... 2951