Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 [765] 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 ... 3200
11461
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 07, 2016, 09:16:10 AM »
Verse  105:

உம்பருல கதிசயிப்ப ஓங்கியநா
    தத்தளவின் உண்மை நோக்கித்
தும்புருநா ரதர்முதலாம் சுருதியிசைத்
    துறையுள்ளோர் துதித்து மண்மேல்
வம்பலர்மா மழைபொழிந்தார் மறைவாழ
    வந்தருளும் மதலை யாரும்
தம்பெருமான் அருள்போற்றி மீண்டருளிச்
    சண்பைநகர் சாரச் செல்வார்.   Hearing the divine melody that swelled
Through all the bournes of Naada
The world of gods was steeped in wonder;
Tumpuru, Naarada and others well-renowned
In the sphere of sruti-music
Offered their prayers, and on earth
Caused showers of fragrant flowers;
The child that took birth for the flourishing
Of the Vedas, hailing the grace of his Lord
Returned to the city of Sanbai.

Arunachala Siva.

11462
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 07, 2016, 09:13:26 AM »
Verse  104:


காழிவரும் பெருந்தகையார் கையில்வருந்
    திருத்தாளக் கருவி கண்டு
வாழியதந் திருமுடிமேற் கொண்டருளி
    மனங்களிப்ப மதுர வாயில்
ஏழிசையுந் தழைத்தோங்க இன்னிசைவண்
    தமிழ்ப்பதிகம் எய்தப் பாடித்
தாழுமணிக் குழையார்முன் தக்கதிருக்
    கடைக்காப்புச் சாத்தி நின்றார்.   

Beholding the cymbals in his hands
The great one of Kaazhi placed them
On his head in reverence;
His mind-heart was delighted and then
From his sweet lips streamed
A musical and munificent decade of Tamizh
For the flourishing of the seven-fold music;
Thus he sang before the Lord of beauteous ear-ring,
And completed his decade with his word of benediction.Arunachala Siva.

11463
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 07, 2016, 09:10:44 AM »
Verse  103:


கையதனால் ஒத்தறுத்துப் பாடுதலும்
    கண்டருளிக் கருணை கூர்ந்த
செய்யசடை வானவர்தம் அஞ்செழுத்தும்
    எழுதியநற் செம்பொற் றாளம்
ஐயரவர் திருவருளால் எடுத்தபா
    டலுக்கிசைந்த அளவால் ஒத்த
வையமெலாம் உய்யவரு மறைச்சிறுவர்
    கைத்தலத்து வந்த தன்றே.   


As he sang keeping time by the clap of his hands
The merciful, red-haired Lord caused a pair
Of golden cymbals inscribed with the Panchaakshara
Of the celestial Lord, then and there, reach the hands
Of the Vedic child, born to redeem all the worlds,
That he could keep time with them for the hymns
He then sang (and was to sing thereafter).

Arunachala Siva.

11464
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 07, 2016, 09:07:47 AM »
Verse  102:மெய்ந்நிறைந்த செம்பொருளாம் வேதத்தின்
    விழுப்பொருளை வேணிமீது
பைந்நிறைந்த அரவுடனே பசுங்குழவித்
    திங்கள்பரித் தருளு வானை
மைந்நிறைந்த மிடற்றானை மடையில்வா
    ளைகள்பாய என்னும் வாக்கால்
கைந்நிறைந்த ஒத்துஅறுத்துக் கலைப்பதிகம்
    கவுணியர்கோன் பாடுங் காலை   .


The Lord is the enshrined import of the Vedas
Which are Truth incarnate;
He wears the hooded serpent of venomous sacs
And the infant moon on His matted hair;
It is thus He is, and grants grace.
The Prince of Kauniyas hailed the Lord
Whose throat holds the poison,
In a decade which opened thus:
"The carp leap at the sluiced stream?"
He sang the Vedic hymn keeping time
By the clap of his hands.

Arunachala Siva.

11465
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 07, 2016, 09:05:02 AM »
Verse  101:


பெருக்குஓலிட் டலைபிறங்கும் காவிரிநீர்
    பிரசமலர் தரளம் சிந்த
வரிக்கோல வண்டாட மாதரார்
    குடைந்தாடும் மணிநீர் வாவித்
திருக்கோலக் காவெய்தித் தேவர்பிரான்
    கோயில்வலஞ் செய்து முன்னின்
றிருக்கோலிட் டறிவரிய திருப்பாதம்
    ஏத்துவதற் கெடுத்துக் கொள்வார்.
The loud billowy Kaveri with its goodly water
Washes ashore honied flowers and pearls;
The speckled bees buzz over blooms,
The damsels plunge into the tank and bathe;
Such is lovely Kolakka to the temple of which
He repaired and completed his sacred circuit;
They standing in the divine presence
He began to hail the divine feet of the Lord
Of the celestial beings unknowable even to the Vedas.   

Arunachala Siva.

11466
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 07, 2016, 09:02:36 AM »
Verse 100:


காதலுடன் அணைந்துதிருக் கழுமலத்துக்
    கலந்துவீற் றிருந்த தங்கள்
தாதையா ரையும்வெளியே தாங்கரிய
    மெய்ஞ்ஞானந் தம்பால் வந்து
போதமுலை சுரந்தளித்த புண்ணியத்தா
    யாரையும்முன் வணங்கிப் போற்றி
மேதகைய அருள்பெற்றுத் திருக்கோலக்
    காஇறைஞ்ச விருப்பிற் சென்றார்.He came there in love and adored his Father
Enshrined in Kazhumalam and his Consort,
The divine Mother who fed him with the milk
Of Her sacred breasts--True wisdom
That could not be borne by any--;
Blessed with the lofty grace of his divine parents
He fared forth in joy to adore the Lord
At the shrine of comely Kolakka.   

Arunachala Siva.

11467
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 07, 2016, 09:00:07 AM »
Verse  99:


தூமணிமா ளிகையின்கண் அமர்ந்தருளி
    அன்றிரவு தொல்லை நாத
மாமறைகள் திரண்டபெருந் திருத்தோணி
    மன்னிவீற் றிருந்தார் செய்ய
காமருசே வடிக்கமலங் கருத்திலுற
    இடையறாக் காதல் கொண்டு
நாமநெடுங் கதிர்உதிப்ப நண்ணினார்
    திருத்தோணி நம்பர் கோயில்.   


In his beauteous and pure mansion he abode;
That night, as the beauteous and roseate lotus-feet
Of the Lord ever enshrined in the divine Ark--
The form of the great Vedas which are
An embodiment of the hoary Naada--,
Were embosomed by him, loving devotion
Welled up in him; so even before
The many-rayed sun arose in the east,
He came to the Ark-temple of the Lord.

Arunachala Siva.

11468
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 07, 2016, 08:57:33 AM »
Verse  98:தந்திருமா ளிகையின்கண் எழுந்தருளிப்
    புகும்பொழுது சங்க நாதம்
அந்தரதுந் துபிமுதலா அளவில்பெரு
    கொலிதழைப்ப அணைந்து புக்கார்
சுந்தரப்பொற் றோணிமிசை இருந்தபிரான்
    உடன்அமர்ந்த துணைவி யாகும்
பைந்தொடியாள் திருமுலையின் பாலறா
    மதுரமொழிப் பவள வாயார்.


As he whose coral-hued lips that were sweet
Of speech and fragrant with the milk
Of the sacred breasts of the bejeweled Consort
Of the Lord enshrined in the beauteous and auric Ark,
Entered his divine mansion
Conch and Chank began to blow; celestial tuntupis
And other instruments loud resounded.

Arunachala Siva.

11469
(4.8):


ஏனை யாவரும் எய்திட லுற்றுமற்
    றின்னதென் றறியாத தேனை ஆன்நெயைக் கரும்பின்இன் தேறலைச்
சிவனைஎன் சிவலோகக்
    கோனை மான்அன நோக்கிதன் கூறனைக்
குறுகிலேன் நெடுங்காலம்
    ஊனை யான்இருந் தோம்புகின் றேன்கெடு
வேன்உயிர் ஓயாதே.


While all others have gained Him,
Who is Honey,
the nature of which,
is incomprehensible,
The ghee derived from kine and the toothsome juice of sugarcane,
I have not reached Siva who is my Sovereign of Siva-loka,
And the One who is concorporate with Her whose eyes Are like the antelope`s.
For a long,
long time,
I foster with care my body of flesh.
Lo !
I am Ruined.
Will not my embodied life cease !

Arunachala Siva.

   

11470
(4.7):வினைஎன் போல் உடை யார்பிறர் ஆர் உடை
    யான் அடி நாயேனைத்
தினையின் பாகமும் பிறிவது திருக்குறிப்
    பன்றுமற் றதனாலே
முனைவன் பாதநன் மலர்பிரிந் திருந்துநான்
    முட்டிலேன் தலைகீறேன்
இனையன் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி
    இன்னதென் றறியேனே.


Who else are bound by Karma as I am?
On the part Of my lord-Owner,
there is not the least inkling ? Matching the particle of even a millet -,
the part from me ? A servile cur;
as it is thus,
even thus,
how is it,
That I of such nature,
fail to dash and break my head When I stand parted from the goodly flower-feet Of the Primal Lord!
My heart indeed is iron And my Mind is a stone.
I know not what my ears are !


Arunachala Siva.

11471
(4.6):

புகுவ தாவதும் போதர வில்லதும்
    பொன்னகர் புகப்போதற்
குகுவ தாவதும் எந்தையெம் பிரான்என்னை
    ஆண்டவன் கழற்கன்பு
நெகுவ தாவதும் நித்தலும் அமுதொடு
    தேனொடு பால்கட்டி
மிகுவ தாவதும் இன்றெனின் மற்றிதற்
    கென்செய்கேன் வினையேனே.


It is the golden city which is to be gained,
and once gained,
No one returns therefrom;
to enter this,
I should shed All my attachment and be solely attached In heart-melting love,
to the divine feet Of Him who is my Father,
my Lord and my Ruler.
If I do not daily experience the bliss that far exceeds The sweetness of ambrosia,
honey,
milk and sugar-lump What can I,
the evil one of Karma,
do?

Arunachala Siva.

11472
(4.5):


அளவ றுப்பதற் கரியவன் இமையவர்க்
    கடியவர்க் கெளியான்நம்
களவ றுத்துநின் றாண்டமை கருத்தினுட்
    கசிந்துணர்ந் திருந்தேயும்
உளக றுத்துனை நினைந்துளம் பெருங்களன்
    செய்தது மிலைநெஞ்சே
பளக றுத்துடை யான்கழல் பணிந்திலை
    பரகதி புகுவானே.


To the celestial beings, He is well-nigh immeasurable;
He is easy of access to His servitors;
you know And inly feel meltingly of His abiding in us
And ruling us,
snapping our wily nature.
O heart!
We abhor all else and think of you;
yet have you not Built a great and spacious shrine for Him;
Neither have you done away with sins and adored The Lord-Owner`s ankleted feet to gain the Empyrean.


contd.,

Arunachala Siva.

11473
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 06, 2016, 11:05:15 AM »
Verse  45:


45: தொண்டு செய்யாதுநின் பாதம் தொழாது, துணிந்து இச்சையே
பண்டு செய்தார் உளரோ, இலரோ? அப் பரிசு அடியேன்
கண்டு செய்தால் அது கைதவமோ, அன்றிச் செய்தவமோ?
மிண்டு செய்தாலும் பொறுக்கை நன்றே, பின் வெறுக்கை அன்றே.

அன்னையே! உனக்கு பணிவிடை செய்யாமல், உன் பாதங்களை வணங்காமல், தன் இச்சைப்படியே கடமையைச் செய்த ஞானிகளும் உளர். அவர்களின்படி நான் நடந்தால் நீ வெறுப்பாயோ, அல்லது பொறுத்து அருள் செய்வாயோ, எனக்குத் தெரியாது! ஆயினும், நான் தவறே செய்தாலும், என்னை வெறுக்காமல் பொறுத்துக் கொண்டு நீ அருள் பண்ணுவதே நீதியாகும்.

O Mother!  There were people who did not do any duties to You and who did not pray to Your Feet,
and did their duties.  They are the Jnanis.  If I do the same thing, I am not sure whether You will
accept it or hate it..  Or perhaps You may tolerate that and confer grace for me.  Even if  I do mistakes,
You should tolerate that and confer grace on me.     

contd.,

Arunachla Siva.

11474
K.3.16: Gaudapada goes on to say that the scriptures, out of compassion for seekers' differing levels
of attainment, enjoin them to meditate on such ideas as part of their mental preparation.  Students
need to be 'high grade' before they are able to take on board the concept of non duality  as a credible
reality.  He segregates those who are not yet ready into low and medium grades and implies that
both need to begin with an effective belief in duality and follow the sorts of practices stated in the
earlier portion of Vedas  - the Karma Kanda. Eventually, they will graduate to readiness for the true
teaching.

The low grade students worship a personal god (who is regarded as a 'product' of Brahman);
medium grade worship Nirguna Brahman as the cause itself;  but high grade students know that
they themselves are Brahman.

concluded.

Arunachala Siva.     

11475
267. The truth of Namaskara also is only the perfect giving up of the ego sense.  Right Awareness,
self surrender and Namaskara, all these three are one and the same.

268.  As God does not become an object of vision, neither does He become an object of knowledge.
Since He transcends the mind, the mind will know Him if at all, only wrongly.

269. Since  the Real Self, who is Consciousness, is the same as God, and there is no consciousness
apart from Him, it follows that there is no one to know Him, other than He, nor does He become
an object of knowledge.

270. The Source of light of consciousness there is in the mind is just the Real Self, and hence there
is no such thing as mind apart from Him, as something real.

271.  The Consciousness which is the Self, shines in the heart by Its own Light of consciousness like
the Sun.  By its light the mind --which by itself is insentient -- appears as sentient like the moon,
shining by the borrowed light of the sun.

contd.,

Arunachala Siva.       

Pages: 1 ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 [765] 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 ... 3200