Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 [765] 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 ... 3184
11461
Verse  2(4)


ஆமாறுன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன்
    அன்புருகேன்
பூமாலை புனைந்தேத்தேன் புகழ்ந்துரையேன்
    புத்தேளிர்
கோமான் நின் திருக்கோயில் தூகேன் மெழுகேன்
    கூத்தாடேன்
சாமாறே விரைகின்றேன் சதுராலே
    சார்வானே.

O Sovereign of the supernals !
My heart melts not The way it should,
to gain Your divine feet;
I melt not in love offering woven garlands;
I praise You not;
I sweep not clean the temple-premises;
I leap them not;
I do not dance In ecstasy;
I but hasten to pass away futilely !


Arunachala Siva.

11462
Verse  2(3)


வருந்துவன்நின் மலர்ப்பாத மவைகாண்பான்
    நாயடியேன்
இருந்துநல மலர்புனையேன் ஏத்தேன்நாத்
    தழும்பேறப்
பொருந்தியபொற் சிலைகுனித்தாய் அருளமுதம்
    புரியாயேல்
வருந்துவனத் தமியேன்மற் றென்னேநான்
    ஆமாறே.


I pine for beholding Your flower-feet;
I,
a cur-like slave,
do not weave for You Wreaths of goodly blossoms;
I hail You not Till my tongue gets calloused;
O One that bent Fittingly the auric Mount into a bow!
If You Do not grant me the nectarean grace,
I will Languish all alone;
what other way is open to me?

Arunachala Siva.

11463
As soon as he heard Tattuvaraya speak, Sorupananda pretended to be angry with him.

He said,'Can there be any prohibitions for me, I who am abiding beyond time, having transcended all the
sankalpas that take the form of dos and don'ts?  Do not stand before me!  Leave my presence!'

Tattuvaraya thought to himself, 'Because of my misdeed of prescribing a prohibition for my Guru, who
shines as the undivided fullness of being consciousness bliss, it is no longer proper for me to remain in this
body.  There can be no atonement other than drowning myself in the sea.'

With these thoughts in his mind, he walked backwards while still facing his Guru, shedding torrents of tears
at the thought of having to leave his presence.

Other versions of this story make it clear that Tattuvaraya walked backwards away from his Guru's presence
because he felt that it was improper to to turn back on his Guru.  Though it is not clear in this particular
retelling, he apparently walked backwards until he reached the shore of the sea where he intended to drown
himself. The narrative continues:

Through the compassion he felt for the other beings and through the power of the Self experience that
possessed him, he began to compose verses as he was walking backwards towards the ocean.

These were the eighteen works he composed in praise of both his Guru and his Paramaguru (Sivaprakasa
Swami).  These were noted down by some of Sorupananda's other disciples.
As he continued to sing these eighteen works, the disciples who were following him took down what he said,
(conveyed the verses) to Sorupananda, and read them in his presence..

Sorupananda pretended not to be interested: 'Just as woman with hair combs and ties it, this one with
a mouth is composing and sending these verses,'

contd.,

Arunachala Siva.                             

11464
Note that the DNA explanation is clearly only possible in the light of scientific knowledge not available in
ancient times.  And, more significantly, DNA is still strictly speaking 'manifest';  it is just that it requires
quite powerful microscopes to establish this!  And it has to be remembered that this is only a metaphor!
It is not being suggested that the 'code' for the universe is held in some sort of pre-Bang computer
(where would such a thing be?).  It may actually be more helpful to think of the universe being 'created'
as a result of our own ignorance, in an analogous way to how we 'manufacture' a snake out of what is
really only a rope.

Sankara adds that everything has  have a substratum. Continuing with the rope snake metaphor, prior
to our seeing the snake, we would say that the snake had its existence as the rope. We would never see
the snake if it were not for the rope. Similarly, everything in the world, prior to its appearance, has to
have its existence in a cause.  This cause we give the name of Isvara (or Prana, as this is called in the
Karika). This is why we are able to say that 'All this is Brahman', - one of the famous sayings (Mahavakyas)
of the Upanishads. This appearance itself, of course, is only name and form of Brahman and is therefore
Mithya.

A note of warning must be issued in respect of this assignment of Isvara as a 'cause' for the universe.
We have already seen above that the very notion of 'causality'  is meaningless on analysis.  The idea
also tacitly assumes that there was a time 'before' creation.  Since the concept of time is something only
empirically meaningful within the context of a universe, it is a mistake to think of a 'time' before creation
of all.

contd.,

Arunachala Siva.                                 

11465
84.  The aspirant must discharge the functions as laid down in the Smritis.  If they are beyond one's capacity
one should rather remain silent than criticizes their mandates.  The path of Karma has never been easy and
aspirants have been oft-tested by trials and tribulations.  But sincerity has always reaped a double harvest,
in matters worldly and beyond.

85.  The texts try to reach people of all strata  -  the excellent, the middling and the poor.  The symbol
varies according to their spiritual capacities. Invariably it points to the non dual Brahman.  The deities
with gross forms and names gradually reduce into subtle mystic words (mantras) or syllables (bijaksharas),
which ultimately lose all their attributes and resolve into the transcendental substratum.  Worship of
any form or name has no other go than Brahman ultimately. The wise recognize this early and follow up
the directs of scriptures.

86.  When the failures occur, the aspirant become vexed and tossed between the worldly attractions
and spiritual ideals. The fear of stagnation in the practices might even push him to incline towards the
glittering of the world show.  But a careful scrutiny of things and situations with a cool and composed
mind reveals the inherent hollowness of all things despite their outer value, and the supreme inner glory
of the spiritual ideal though outwardly it may lack luster.

Even at the basic level of ritualistic worship such as the sacred Vedic fire ceremony (homa)  one must
set Brahma Jnana as one's ideal.

87. A firm determination nurtured by unflinching faith to achieve the unitary state of Brahman protects
the aspirant in times of despair defeating even the powerful enticements of the objects. The aspirant
for his part must always eulogize his ideal, Brahman and recognize fully that the ultimate aim of all
knowledge, arts, and religions is attainment of That.

Until the scorching of the latencies and obliteration of the mind is achieved, intensity of longing for
liberation plays the key role in one's spiritual course.

contd.,

Arunachala Siva.             

11466
193. It must be understood that reality is freedom from being contradicted and unreality is being
subject to extinction.  The Self alone is Real, because He never ceases to be;  the world is unreal
because it ceases to appear when there is the Awareness of the Self.

194.  The whole universe appears as a superimposition on the Real Self, the Substratum, which is
the Reality, and hence it is not like a man's horn.  But it is taught that it is not real in its own right.

195. This whole world appears divided into an endless variety of parts.  Our Holy Guru makes it clear
that all these parts also are unreal, when taken separately. 

196. It is the mind that knows the difference between the individual soul and God and other differences.
It is the nature of the mind to perceive differences. In the Mind-free state there are no differences.

197. Hence the totality of all these differences, experienced by the unwise consists only in the mind's
perception.  All the mind's perceptions have their root in the perception of the differences between
the self and the not-self.

198.  This is the persuasion 'I am this body'  which is the root cause of the tree of samsara and since
this persuasion is declared to be Ignorance, therefore all differences are the outcome of the Ignorance.

contd.,

Arunachala Siva.             

11467
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 25, 2016, 09:04:33 AM »
Verse 2:


மாலை பயிலும் தோரணங்கள்
   மருங்கு பயிலும் மணிமறுகு
வேலை பயிலும் புனல்பருகு
   மேகம் பயிலும் மாடங்கள்
சோலை பயிலும் குளிர்ந்தஇருள்
   சுரும்பு பயிலும் அரும்பூகம்
காலை பயிலும் வேதஒலி
   கழுநீர் பயிலும் செழுநீர்ச்செய்.


Beside the beauteous streets are festoons
Decked with dangling garlands;
Over the mansions float the clouds that have
Drunk deep from the ocean-stream;
The gardens are cool and dark with bowers;
The areca trees are buzzed over by bees;
It is the Vedas that resound there in the morn;
Its watery fields are thick with lotus-flowers.   

Arunachala Siva.

11468
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 25, 2016, 09:02:01 AM »
Nami Nandi Adigal Puranam:

Verse  1:


வையம் புரக்குந் தனிச்செங்கோல்
   வளவர் பொன்னித் திருநாட்டுச்
செய்ய கமலத் தடம்பணையும்
   செழுநீர்த் தடமும் புடையுடைத்தாய்ப்
பொய்தீர் வாய்மை அருமறைநூல்
   புரிந்த சீலப் புகழதனால்
எய்தும் பெருமை எண்திசையும்
   ஏறூர் ஏமப் பேறூரால்.


In the Kaveri land of the Chozhas who wield
The unique sceptre to guard the world,
Is Yema-p-peroor, rich in vast fields
Full of red-lotuses, and spacious tanks.
The glory of the righteous men that thither thrive
Ever adhering to the rare and true Vedas
Which do away with falsity,
Fills all the eight directions.   

Arunachala Siva.

11469
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 25, 2016, 08:58:31 AM »
Verse 38:


தருதொ ழில்திரு மறையவர்
   சாத்தமங் கையினில்
வருமு தற்பெருந் திருநீல
   நக்கர்தாள் வணங்கி
இருபி றப்புடை அந்தணர்
   ஏறுயர்த் தவர்பால்
ஒருமை உய்த்துணர் நமிநந்தி
   யார்தொழில் உரைப்பாம்.


Hailing the feet of Neelanakkar, the first
Among the Brahmins of Satthamangkai --
Celebrated for their performance of Vedic duties --,
We will now narrate the servirtorship
Of Naminandi -- a twice-born --,
Who gained conscious at-one-ment
With Him whose flag sports the Bull.   

(Tiru Neelanakkar Puranam completed.)

Arunachala Siva.

11470
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 25, 2016, 08:56:22 AM »
Verse 37:பெருகு காதலில் பின்நெடு
   நாள்முறை பிறங்க
வருபெ ருந்தவ மறையவர்
   வாழிசீ காழி
ஒருவர் தந்திருக் கல்லியா
   ணத்தினில் உடனே
திரும ணத்திறஞ் சேவித்து
   நம்பர்தாள் சேர்ந்தார்.


Thus flourished the Brahmin of great tapas
In ever-Increasing love, for many days;
As he was present at the holy wedding
Of the peerless one of ever-prosperous Sirkazhi
And as he hailed it, he reached Siva?s feet

Arunachala Siva.

11471
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 25, 2016, 08:54:00 AM »
Verse  36:

சண்பை யாளியார் தாமெழுந்
   தருளும்எப் பதியும்
நண்பு மேம்பட நாளிடைச்
   செலவிட்டு நண்ணி
வண்பெ ரும்புக ழவருடன்
   பயின்றுவந் துறைந்தார்
திண்பெ ருந்தொண்ட ராகிய
   திருநீல நக்கர்.
To spend many days in growing friendship
He went to every shrine visited
By the lion of Sanbai; Tiruneelanakkar,
The mighty servitor, would sojourn
With the munificent and glorious child
And then repair to his town.   

Arunachala Siva.


11472
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 25, 2016, 08:51:49 AM »
Verse  35:


மேவு நாளில்அவ் வேதியர்
   முன்புபோல் விரும்புந்
தாவில் பூசனை முதற்செய்கை
   தலைத்தலை சிறப்பச்
சேவின் மேலவர் மைந்தராந்
   திருமறைச் சிறுவர்
பூவ டித்தலம் பொருந்திய
   உணர்வொடும் பயின்றார்.

The Brahmin lived performing flawless pooja
As before and as by the Vedas ordained, in great splendor;
He cultivated an ardent love for the feet
Of the Brahmin-child, the master of the sacred Vedas
And the son of Him whose mount is the Bull.

Arunachala Siva.

11473
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 25, 2016, 08:49:40 AM »
Verse 34:


பிள்ளை யார்எழுந் தருளஅத்
   தொண்டர்தாம் பின்பு
தள்ளும் அன்புடன் கேண்மையும்
   தவிர்ப்பில எனினும்
வள்ள லார்திரு வருளினை
   வலியமாட் டாமை
உள்ளம் அங்குடன் போக்கிமீண்
   டொருவகை இருந்தார்.


When the Child ruled by God departed,
Though the servitor was impelled by love and friendship
To follow him, he would not transgress
The mandate of the divine patron.
He returned, plying his heart after him,
And somehow managed to abide in his place.   

Arunachala Siva.

11474
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 25, 2016, 08:47:21 AM »
Verse  33:பதிக நாண்மலர் கொண்டுதம்
   பிரான்கழல் பரவி
அதிக நண்பினை நீலநக்
   கருக்களித் தருளி
எதிர்தொ ழும்பதி களில்எழுந்
   தருளினார் என்றும்
புதிய செந்தமிழ்ப் பழமறை
   மொழிந்தபூ சுரனார்.

Decking the Lord with his fresh garlands of divine decades
He made his adoration;
He endowed Neelanakkar with his great friendship;
The divine child that sang the hoary Vedas
In ever-fresh Tamizh, then fared forth to other shrines.   

Arunachala Siva.


11475
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 25, 2016, 08:45:04 AM »
Verse  32:


கங்கு லிற்பள்ளி கொண்டபின்
   கவுணியர் தலைவர்
அங்கு நின்றெழுந் தருளுவார்
   அயவந்தி அமர்ந்த
திங்கள் சூடியை நீலநக்
   கரைச்சிறப் பித்தே
பொங்கு செந்தமிழ்த் திருப்பதி
   கத்தொடை புனைந்தார்.The Lord of Kauniyas after his stay there at night
Fared forth to hymn the praise of the Lord of Ayavanti
Upon whose crest rests the crescent;
He praised Neelanakkar in his divine decade
Surcharged with nectarean words of dulcet Tamizh.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 [765] 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 ... 3184