Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 [763] 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... 3073
11431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:41:56 AM »
Verse  170:

என்செய்தால் தீரு மோதான் 
   எம்பிரான் திறத்துத் தீங்கு
முன்செய்தார் தம்மைக் காணேன்
    மொய்கழல் வேட ரென்றும்
மின்செய்வார் பகழிப் புண்கள்
   தீர்க்குமெய் மருந்து தேடிப்
பொன்செய்தாழ் வரையிற் கொண்டு
   வருவன்நான் என்று போனார்.


"What can end this? (I know not.)
I cannot find those who had wrought this evil
To my Lord; I'll go, search and fetch the herbs
From the golden foot-hills, which heal the wounds
Of ankleted hunters, caused by long and shiny darts."   

Arunachala Siva.


11432
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:38:26 AM »
Verse  169:


பாவியேன் கண்ட வண்ணம் 
   பரமனார்க் கடுத்த தென்னோ
ஆவியின் இனிய எங்கள் 
   அத்தனார்க் கடுத்த தென்னோ
மேவினார் பிரிய மாட்டா
   விமலனார்க் கடுத்த தென்னோ
ஆவதொன் றறிகி லேன்யான்
    என்செய்கேன் என்று பின்னும்.This sinner beholds a ghastly sight!
What hath happened to the Supreme One?
What hath betid our Father, dearer than life?
What hath befallen the Pure One, from whom
Loving ones will never, never part?
I'm bewildered; what can I do at all?"
Thus he cried and again he spake thus:   

Arunachala Siva.

11433
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:36:16 AM »
Verse  168:


வேடரைக் காணார் தீய
    விலங்குகள் மருங்கும் எங்கும்
நாடியுங் காணார் மீண்டும்
   நாயனார் தம்பால் வந்து
நீடிய சோகத் தோடு
    நிறைமலர்ப் பாதம் பற்றி
மாடுறக் கட்டிக் கொண்டு
   கதறினார் கண்ணீர் வார.


There were no hunters; neither were anywhere
Wild beasts, though he searched for them.
He came back to his deity; gripped by grief
He held fast to the flowery feet of the Lord;
He hugged them close and cried bitterly;
His eyes rained tears.   

Arunachala Siva.

11434
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:32:48 AM »
Verse  167:


வாளியுந் தெரிந்து கொண்டிம்
    மலையிடை எனக்கு மாறா
மீளிவெம் மறவர் செய்தார்
    உளர்கொலோ விலங்கின் சாதி
ஆளிமுன் னாகி யுள்ள
    விளைத்தவோ அறியே னென்று
நீளிருங் குன்றச் சாரல்
    நெடிதிடை நேடிச் சென்றார்.Picking out choice darts, he thought aloud:
"Are there hunters, fierce and cruel, and hostile to me,
Who could have done this? Or was it wrought by
Wild beasts like the lion? I know not!"
To the slope of the huge hill, he fared forth
Sleuthing a great stretch.

Arunachala Siva.

11435
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:30:13 AM »
Verse 166:


விழுந்தவர் எழுந்து சென்று 
   துடைத்தனர் குருதி வீழ்வ
தொழிந்திடக் காணார் செய்வ 
   தறிந்திலர் உயிர்த்து மீள
அழிந்துபோய் வீழ்ந்தார் தேறி
   யாரிது செய்தார் என்னா
எழுந்தனர் திசைக ளெங்கும்
    பார்த்தனர் எடுத்தார் வில்லும்.


He that fell down, rose up and wiped out the blood;
The gush would not cease; he was dazed;
Deep sighs he heaved and again fell down;
Somewhat revived he pondered thus: "Who had done this?"
Up he rose, cast his look in all directions
And seized his bow.   

Arunachala Siva.


11436
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:27:43 AM »
Verse  165:


வந்தவர் குருதி கண்டார்
   மயங்கினார் வாயில் நன்னீர்
சிந்திடக் கையில் ஊனும்
    சிலையுடன் சிதறி வீழக்
கொந்தலர் பள்ளித் தாமங்
    குஞ்சிநின் றலைந்து சோரப்
பைந்தழை அலங்கல் மார்பர் 
   நிலத்திடைப் பதைத்து வீழ்ந்தார்.He beheld the streaming blood; he was bewildered;
The goodly water from his mouth spilled; from his hands
The cup of flesh and the bow, alike slipped down;
The fresh flowers that would burgeon in bunches,
From his tuft trembled and tossed and fell down.
He quaked in agony, and down he fell crashing.   


Arunachala Siva.

11437
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:20:02 AM »
Verse  164:அண்ணலார் திருக்கா ளத்தி 
   அடிகளார் முனிவ னார்க்குத்
திண்ணனார் பரிவு காட்டத் 
   திருநய னத்தில் ஒன்று
துண்ணென உதிரம் பாய 
   இருந்தனர் தூரத் தேஅவ்
வண்ணவெஞ் சிலையார் கண்டு.The glorious Lord of Tiru-k-Kalatthi desiring to
Demonstrate unto the muni, the great love
Of Thinnan, made one of his beauteous eyes
Bleed with sudden sports of blood; he, the bowman
That beheld it even at a distance
Came dashing in terrific speed.

Arunachala Siva.

11438
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 08:36:02 AM »
Verse  163:


இத்தனை பொழுதுந் தாழ்த்தேன்
    எனவிரைந் தேகு வார்முன்
மொய்த்தபல் சகுன மெல்லாம்
    முறைமுறை தீங்கு செய்ய
இத்தகு தீய புட்கள்
    ஈண்டமுன் உதிரங் காட்டும்
அத்தனுக் கென்கொல் கெட்டேன் 
   அடுத்ததென் றணையும் போதில்.


Before him who deemed himself a cunctator
And moved on swiftly, ill omens auguring occurred;
"Ominous portents throng thick to reveal blood-marks;
What hath betid my Father? Woe's me!"
Thus he cried and as he neared Him?

Arunachala Siva.

11439
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 08:32:04 AM »
Verse  162:


மாறில்ஊன் அமுதும் நல்ல 
   மஞ்சனப் புனலுஞ் சென்னி
ஏறுநாண் மலரும் வெவ்வே 
   றியல்பினில் அமைத்துக் கொண்டு
தேறுவார்க் கமுத மான 
   செல்வனார் திருக்கா ளத்தி
ஆறுசேர் சடையார் தம்மை 
   அணுகவந் தணையா நின்றார்.


Peerless food of flesh, water for holy ablutions
And fresh flowers stuck into his hair
He took with him in ways differing from the known;
He proceeded to the presence of the Lord of Tiru-k-Kalatthi
Who sports on His matted hair the river,
And who is the Lord of nectarean wealth to those
Who are with clarified intellect endowed.

Arunachala Siva.

.

11440
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 08:30:05 AM »
Verse  161:


கருமுகி லென்ன நின்ற 
   கண்படா வில்லி யார்தாம்
வருமுறை ஆறாம் நாளில்
   வரும்இர வொழிந்த காலை
அருமறை முனிவ னார்வந்
   தணைவதன் முன்னம் போகித்
தருமுறை முன்பு போலத் 
   தனிப்பெரு வேட்டை யாடி.


At the end of night, when day broke
On the sixth day of his servitorship,
Before the arrival of the great muni versed in the Gospels,
He, the sleepless bowman like unto a dark nimbus,
Had set out for his hunt unique, as before.   

Arunachala Siva.

11441

One way of looking at it, is to be at NOW and not expect anything descending from heavens,
but only removing the dust in the Heart.  It is due to this "dust", which is huge like galactic
dust between two zodiacs, that takes time for removal.  In some cases it is 50 years and in some
other cases it is a relatively short time.  The best thing is to practice Self Enquiry to be in NOW
and seek His grace to expeditiously remove the dust.

Kutram mutru aruthu enai gunamaai panithu aaL
Guru uru vai oLir Arunachala.
                                          -  Verse 19 of Sri AAMM.

Please snap all my deficiencies and fill me with all goodness
and be my Guru and shine in me in all effulgence, O Arunachala!

Arunachala Siva. 

11442
Patanjali outlines eight systematc steps towards conquest of mind and achieving self mastery.  The first
two limbs , Yama and Niyama, are the foundations of spiritual life and lay great emphasis on ethical purity,
unselfishness and devotion to God, the guru and scriptural study.  The next two limbs focus on Asana
(body postures) and Pranayama (breath control), which are extremely valuable in improving one's
physical fitness and sense of well being, without which one cannot possibly meditate in depth and for
extended periods.  Pranayama in particular helps achieve nadi shuddi (cleansing of subtle psychic channels
through which the life force is distributed all over the body) and this directly helps to pacify the mind and
enhance the Sattva Guna that is so essential for spiritual advancement.  Bhagavan has spoken highly of the
value pranayama in making the mind one pointed and fit to focus on Atma Vichara. (Upadesa Undiyar
Verses 11-14).

These four steps come under the category of hatha yoga, while the next four steps come under Raja Yoga
proper, as they exclusively deal with directly taming the mind.   These are Pratyahara (withdrawal of the
habitually outgoing mind), and Dharana (concentration and focusing the mind), Dhyana (meditation) and
Samadhi (absorption of the mind in the Self). This leads to eventual recognition of Jiva Brahma Aikya,
the liberating knowledge that unites jiva with Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.   

11443
For many years we traveled by bus from Bangalore to Tiruvannamalai. About two years ago, we were
pleasantly surprised to hear that a train from Kurla to Yashwantpur would continue on to Pondicherry,
through Tiruvannamalai.  It seemed that Ramana Himself had organized a train from Davangere to
Tiruvannamalai. Is not this a true example of Bhagavan's affection towards His devotees. 

Sri Allamma Prabhu, the great Shiva sharana (devotee of Lord Siva) of the 12th century in Karnakata
and Nijaguna Siva Yogi of the 15th century, were Masters and Jnanis and were praised and loved by
Sri Ramana.  Bhagavan read the writings of these two great personalities and sometimes guided His
devotees by narrating instances about them.

Like the sixty three Tamizh Nayanmars, the Siva sharanas of the 12th century were devotees of Lord
Siva, who strove only for his love and grace and created a spiritual atmosphere wherever they went.
The period of the Saranas is considered a period of great spiritual revolution. People of all castes came
together to attain the knowledge and bliss and were transformed into Maha Siva Saranas.  They wrote
about their spiritual experiences and their way of life in verses called Vachanas.

contd.,

Arunachala Siva.       

11444
My wife Nagu never turned away a beggar empty handed for she had heard Sri Bhagavan once say
in the Asramam kitchen: 'When a beggar comes, give him whatever you can, be it even an Indian
gooseberry. Who knows who comes in the form of the beggar?'

I started working at Sri Ramanasramam from 1938.  Yogi Ramaiah and the advocate Sri Sambasiva Rao
wrote to me and requested that I resign from Bank of Chettinad and come to the Asramam and help
run the administration.  Upon arrival at the Asramam I was in a dilemma.  I was a householder, the family
consisting of myself, Nagu, two sons, Aunt Alamelu and Uncle Pitchu Iyer.  My father, the Asramam
Sarvadhikari was fiercely strict and would not permit a family to live within the Asramam.  Feeling it would
not be possible to accept any responsibility in the Asramam without Bhagavan's approval, I sent a
family friend to the Asramam to obtain Bhagavan's approval.

After discussing the matter with Yogi Ramaiah, my friend mentioned the subject to Bhagavan, when He was
alone near the Hill.  It seems that Sri Bhagavan said straightaway, 'Venkitoo is a family man. So what?
The needs of the family can be met by the Asramam.'  This solved the problem. I would go there in the
morning and return after dusk to our family home outside the Asramam.

contd.,

Arunachala Siva.             

11445
Since some of these various meanings of 'sphur' and 'spuri', such as to shine forth, spring into view,
become clear, or strike one's mind, imply an experience that is somehow new, one of the connotations
both of these verbs and of their various derivatives, such as the verbal nouns Sphuranam in Sanskrit
and 'spurippu' in Tamizh, is newness or freshness. Therefore, in the context of self awareness but more
specifically a fresh clarity (or fresh degree of clarity) of self awareness.

Hence, after Bhagavan explained to him (Devaraja Mudaliar) that sphurana means 'vilanguvadhu'   
(shining or being clear) or 'vilakkuvadu' (making clear), if Devaraja Mudaliar had asked, 'But is not
'I' always shining or making itself clear?  In what sense, then is Aham Sphurana any different to the
ordinary shining of 'I' that we already experience?'  He would have probably replied by explaining
that the term Aham Sphurana does not denote merely the ordinary shining of 'I' or the ordinary
manner in which it makes it clear, but more specifically a fresh and more clearly shining of 'I'     

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 [763] 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... 3073