Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 [763] 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... 3198
11431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 07, 2016, 08:57:33 AM »
Verse  98:தந்திருமா ளிகையின்கண் எழுந்தருளிப்
    புகும்பொழுது சங்க நாதம்
அந்தரதுந் துபிமுதலா அளவில்பெரு
    கொலிதழைப்ப அணைந்து புக்கார்
சுந்தரப்பொற் றோணிமிசை இருந்தபிரான்
    உடன்அமர்ந்த துணைவி யாகும்
பைந்தொடியாள் திருமுலையின் பாலறா
    மதுரமொழிப் பவள வாயார்.


As he whose coral-hued lips that were sweet
Of speech and fragrant with the milk
Of the sacred breasts of the bejeweled Consort
Of the Lord enshrined in the beauteous and auric Ark,
Entered his divine mansion
Conch and Chank began to blow; celestial tuntupis
And other instruments loud resounded.

Arunachala Siva.

11432
(4.8):


ஏனை யாவரும் எய்திட லுற்றுமற்
    றின்னதென் றறியாத தேனை ஆன்நெயைக் கரும்பின்இன் தேறலைச்
சிவனைஎன் சிவலோகக்
    கோனை மான்அன நோக்கிதன் கூறனைக்
குறுகிலேன் நெடுங்காலம்
    ஊனை யான்இருந் தோம்புகின் றேன்கெடு
வேன்உயிர் ஓயாதே.


While all others have gained Him,
Who is Honey,
the nature of which,
is incomprehensible,
The ghee derived from kine and the toothsome juice of sugarcane,
I have not reached Siva who is my Sovereign of Siva-loka,
And the One who is concorporate with Her whose eyes Are like the antelope`s.
For a long,
long time,
I foster with care my body of flesh.
Lo !
I am Ruined.
Will not my embodied life cease !

Arunachala Siva.

   

11433
(4.7):வினைஎன் போல் உடை யார்பிறர் ஆர் உடை
    யான் அடி நாயேனைத்
தினையின் பாகமும் பிறிவது திருக்குறிப்
    பன்றுமற் றதனாலே
முனைவன் பாதநன் மலர்பிரிந் திருந்துநான்
    முட்டிலேன் தலைகீறேன்
இனையன் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி
    இன்னதென் றறியேனே.


Who else are bound by Karma as I am?
On the part Of my lord-Owner,
there is not the least inkling ? Matching the particle of even a millet -,
the part from me ? A servile cur;
as it is thus,
even thus,
how is it,
That I of such nature,
fail to dash and break my head When I stand parted from the goodly flower-feet Of the Primal Lord!
My heart indeed is iron And my Mind is a stone.
I know not what my ears are !


Arunachala Siva.

11434
(4.6):

புகுவ தாவதும் போதர வில்லதும்
    பொன்னகர் புகப்போதற்
குகுவ தாவதும் எந்தையெம் பிரான்என்னை
    ஆண்டவன் கழற்கன்பு
நெகுவ தாவதும் நித்தலும் அமுதொடு
    தேனொடு பால்கட்டி
மிகுவ தாவதும் இன்றெனின் மற்றிதற்
    கென்செய்கேன் வினையேனே.


It is the golden city which is to be gained,
and once gained,
No one returns therefrom;
to enter this,
I should shed All my attachment and be solely attached In heart-melting love,
to the divine feet Of Him who is my Father,
my Lord and my Ruler.
If I do not daily experience the bliss that far exceeds The sweetness of ambrosia,
honey,
milk and sugar-lump What can I,
the evil one of Karma,
do?

Arunachala Siva.

11435
(4.5):


அளவ றுப்பதற் கரியவன் இமையவர்க்
    கடியவர்க் கெளியான்நம்
களவ றுத்துநின் றாண்டமை கருத்தினுட்
    கசிந்துணர்ந் திருந்தேயும்
உளக றுத்துனை நினைந்துளம் பெருங்களன்
    செய்தது மிலைநெஞ்சே
பளக றுத்துடை யான்கழல் பணிந்திலை
    பரகதி புகுவானே.


To the celestial beings, He is well-nigh immeasurable;
He is easy of access to His servitors;
you know And inly feel meltingly of His abiding in us
And ruling us,
snapping our wily nature.
O heart!
We abhor all else and think of you;
yet have you not Built a great and spacious shrine for Him;
Neither have you done away with sins and adored The Lord-Owner`s ankleted feet to gain the Empyrean.


contd.,

Arunachala Siva.

11436
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 06, 2016, 11:05:15 AM »
Verse  45:


45: தொண்டு செய்யாதுநின் பாதம் தொழாது, துணிந்து இச்சையே
பண்டு செய்தார் உளரோ, இலரோ? அப் பரிசு அடியேன்
கண்டு செய்தால் அது கைதவமோ, அன்றிச் செய்தவமோ?
மிண்டு செய்தாலும் பொறுக்கை நன்றே, பின் வெறுக்கை அன்றே.

அன்னையே! உனக்கு பணிவிடை செய்யாமல், உன் பாதங்களை வணங்காமல், தன் இச்சைப்படியே கடமையைச் செய்த ஞானிகளும் உளர். அவர்களின்படி நான் நடந்தால் நீ வெறுப்பாயோ, அல்லது பொறுத்து அருள் செய்வாயோ, எனக்குத் தெரியாது! ஆயினும், நான் தவறே செய்தாலும், என்னை வெறுக்காமல் பொறுத்துக் கொண்டு நீ அருள் பண்ணுவதே நீதியாகும்.

O Mother!  There were people who did not do any duties to You and who did not pray to Your Feet,
and did their duties.  They are the Jnanis.  If I do the same thing, I am not sure whether You will
accept it or hate it..  Or perhaps You may tolerate that and confer grace for me.  Even if  I do mistakes,
You should tolerate that and confer grace on me.     

contd.,

Arunachla Siva.

11437
K.3.16: Gaudapada goes on to say that the scriptures, out of compassion for seekers' differing levels
of attainment, enjoin them to meditate on such ideas as part of their mental preparation.  Students
need to be 'high grade' before they are able to take on board the concept of non duality  as a credible
reality.  He segregates those who are not yet ready into low and medium grades and implies that
both need to begin with an effective belief in duality and follow the sorts of practices stated in the
earlier portion of Vedas  - the Karma Kanda. Eventually, they will graduate to readiness for the true
teaching.

The low grade students worship a personal god (who is regarded as a 'product' of Brahman);
medium grade worship Nirguna Brahman as the cause itself;  but high grade students know that
they themselves are Brahman.

concluded.

Arunachala Siva.     

11438
267. The truth of Namaskara also is only the perfect giving up of the ego sense.  Right Awareness,
self surrender and Namaskara, all these three are one and the same.

268.  As God does not become an object of vision, neither does He become an object of knowledge.
Since He transcends the mind, the mind will know Him if at all, only wrongly.

269. Since  the Real Self, who is Consciousness, is the same as God, and there is no consciousness
apart from Him, it follows that there is no one to know Him, other than He, nor does He become
an object of knowledge.

270. The Source of light of consciousness there is in the mind is just the Real Self, and hence there
is no such thing as mind apart from Him, as something real.

271.  The Consciousness which is the Self, shines in the heart by Its own Light of consciousness like
the Sun.  By its light the mind --which by itself is insentient -- appears as sentient like the moon,
shining by the borrowed light of the sun.

contd.,

Arunachala Siva.       

11439
35.  Wherever the Lord Mahesa as the indwelling Linga is readily worshipped, there the sin effacing Ganga
and other rivers, groups of hallowed hermitage and the Himalayan abodes flourish.

By the devotional worship of the Lord Mahesa, even the world is rendered aglow with power.

36, 37.  One may become proficient in the scriptural knowledge and the allied rituals. Until one's heart
is bound by lust etc., one's body is not decorated by the sacred ashes and Rudrakashas, and one
does not take to the holistic worship of Sankara, he is only a dunce deserving to become wretched even
if he be a scholar and shall be refused a place in My mansion of love. 

38.  On the Ashtami - eighth day of lunar calendar, midnight full moon day, pradosha - on these
occasions one must cleanse oneself of sins by wearing ashes and with mind intent on liberation,
must perform, Abhisheka to the esteemed Sanga Linga with cow milk, panchamrita - (the five
materials of oblation - cow milk, curds, ghee, crystalline sugar and honey) juices of choicest fruits
and Bhilva leaves. And one must avow to eat once a day at night.  Such a devotee must avow to eat
once a day at night. Such a devotee becomes unattached at heart.

39. The one who equates Hari and Brahma with Isana, the supreme and does not propitiate His linga
after wearing bhasma and rudraksha is said to be evil minded.  Jnana does not arise in him.

Jnana does not arise in him who never serves sacred Saiva centers and performs holy oblations
accompanied by Sri Rudra recitations.

contd.,


Arunachala Siva.     

11440
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:30:30 AM »
Verse  97:


மங்கலதூ ரியந்துவைப்பார் மறைச்சாமம்
    பாடுவார் மருங்கு வேதிப்
பொங்குமணி விளக்கெடுத்துப் பூரணகும்
    பமும்நிரைப்பார் போற்றி செய்வார்
அங்கவர்கள் மனத்தெழுந்த அதிசயமும்
    பெருவிருப்பும் அன்பும் பொங்கத்
தங்குதிரு மலிவீதிச் சண்பைநகர்
    வலஞ்செய்து சாருங் காலை.When they went round the opulent streets of Sanbai
Some played on the auspicious instruments;
Some sang the Saama Veda; some bore bright
And beauteous lamps and filled the pial
With rows of pots filled with holy water;
Some prayed with wondrous love and great fervor.   

Arunachala Siva.

11441
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:27:26 AM »
Verse  96:


நீடுதிருக் கழுமலத்து நிலத்தேவர்
    மாளிகைமேல் நெருங்கி அங்கண்
மாடுநிறை மடவார்கள் மங்கலமாம்
    மொழிகளால் வாழ்த்தி வாசத்
தோடுமலி நறுமலருஞ் சுண்ணமும்வெண்
    பொரியினொடுந் தூவி நிற்பார்
கோடுபயில் குலவரைமேல் மின்குலங்கள்
    புடைபெயருங் கொள்கைத் தாக.   
The Brahmin women of Kazhumalam who were
Like flashing lightnings atop the crested mountains,
From the tops of their mansions--the abode of
The earthly celestial beings--, blessed the child
With auspicious words; they showered on him
Fresh flowers, fragrant gold-dust
And white puffed rice.   

Arunachala Siva.

11442
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:24:51 AM »
Verse  95:


மாமறையோர் குழாத்தினுடன் மல்குதிருத்
    தொண்டர்குழாம் மருங்கு சூழ்ந்து
தாமறுவை உத்தரியந் தனிவிசும்பில்
    எறிந்தார்க்குந் தன்மை யாலே
பூமறுகு சிவானந்தப் பெருக்காறு
    போத அதன்மீது பொங்கும்
காமர்நுரைக் குமிழியெழுந் திழிவனபோல்
      விளங்குபெருங் காட்சித் தாக.   


The throng of Brahmins merged
With the throng of servitors;
Up in the sky they threw their towels
And sashes in joyous uproar;
It looked as though that in the street of Kaazhi,
The river of Siva's bliss ran, with spumy bubbles,
And foamy globules going up and down the course.

Arunachala Siva.

11443
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:22:39 AM »
Verse 94:


என்றினைய பலகூறி இருக்குமொழி
    அந்தணரும் ஏனை யோரும்
நின்றுதுதி செய்தவர்தாள் நீள்முடிக்கண்
    மேல்ஏந்தி நிரந்த போது
சென்றணைந்த தாதையார் சிவபாத
    இருதயர்தாம் தெய்வ ஞானக்
கன்றினைமுன் புக்கெடுத்துப் பியலின்மேற்
    கொண்டுகளி கூர்ந்து செல்ல.Thus they praised--the Brahmins well versed
In the Vedas, and others also--;
They fell prostrate and set the hallowed feet
Of the child on their heads;
Then they stood in glorious order;
The father Sivapaada Hridaya came near the child
Of divine wisdom, set him on his shoulders
And moved away.

Arunachala Siva.

11444
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:19:53 AM »
Verse  93:புண்ணிய முதலே புனைமணி
    அரைஞா ணொடுபோதும்
கண்ணிறை கதிரே கலைவளர்
    மதியே கவின்மேவும்
பண்ணியல் கதியே பருவம
    தொருமூ வருடத்தே
எண்ணிய பொருளாய் நின்றவர்
    அருள்பெற் றனையென்பார்.


"O Source of piety! Bright ray that feasts the eyes
And fares forth with a cord of gold on its waist!
O moon of growing digits! Ground and base For the movements of music!
Barely three years old,
You are blessed with the grace of the Lord who is
The object of holy contemplation!" Thus praised a few.   

Arunachala Siva.

11445
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:17:03 AM »
Verse  92:


மறைவளர் திருவே வைதிக
    நிலையே வளர்ஞானப்
பொறையணி முகிலே புகலியர்
    புகலே பொருபொன்னித்
துறைபெறு மணியே சுருதியின்
    ஒளியே வெளியேவந்
திறையவன் உமையா ளுடன்அருள்
    தரஎய் தினையென்பார்.

"O divine fosterer of the Vedas! Abode of Vaidikam!
Nimbus gravid with ever-growing wisdom!
Pukali's effulgence! Recipient of grace
From the Lord who with Uma was pleased to come forth
To bless you!" Thus praised a few others.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 [763] 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... 3198