Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 [763] 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... 3200
11431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:12:34 AM »
Verse  121:


பன்னகப் பூணி னாரைப்
    பல்லவ னீச்ச ரத்துச்
சென்னியால் வணங்கி ஏத்தித்
    திருந்திசைப் பதிகம் பாடிப்
பொன்னிசூழ் புகாரில்நீடு
    புனிதர்தம் திருச்சாய்க் காட்டு
மன்னுசீர்த்தொண்ட ரெல்லாம்
    மகிழ்ந்தெதிர் கொள்ளப் புக்கார்.   At Pallavaneeccharam, bowing low his head,
He adored the Lord decked with serpents
And hailed him in redeeming numbers.
Greeted by the devotees of ever-during renown
He adored the Holy One of Tirucchaaikkaadu
Near Pukar circled by the Kaveri.   

Arunachala Siva.

11432
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:09:53 AM »
Verse  120:


கறையணி கண்டர் கோயில்
    காதலால் பணிந்து பாடி
மறையவர் போற்ற வந்து
    திருவலம் புரத்து மன்னும்
இறைவரைத் தொழுது பாடும்
    கொடியுடை ஏத்திப் போந்து
நிறைபுனல் திருச்சாய்க் காடு
    தொழுதற்கு நினைந்து செல்வார்.   


In loving devotion he adored and hymned
The Lord whose throat holds the poison,
And came out hailed by the Brahmins;
Then at Tiruvalampuram he hailed the Lord
With a decade beginning thus: "Kodiyudai..."
As he moved out of the temple he desired
To adore the Lord of Tirucchaaikkaadu
And fared forth thitherward.

Arunachala Siva.

11433
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:07:22 AM »
Verse  119:


திருமறை யோர்கள் சூழ்ந்து
    சிந்தையின் மகிழ்ச்சி பொங்கப்
பெருமறை ஓசை மல்கப்
    பெருந்திருக் கோயில் எய்தி
அருமறைப் பொருளா னாரைப்
    பணிந்தணி நற்சங் கத்தில்
தருமுறை நெறியக் கோயில்
    சார்ந்தமை அருளிச் செய்தார்.


Holy men well-versed in the Vedas fore-gathered
Surrounding him; each, in delight great
Recited the Vedas the sound of which spiraled up;
It was thus he reached the great and sacred shrine
And adored Him-- the import of the rare Vedas;
Then he hymned a divine decade celebrating
The Lord enshrined in the temple, built
In the shape of a beauteous Valampuri shell.

Arunachala Siva.   

11434
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:05:18 AM »
Verse 118:


காவணம் எங்கும் இட்டுக்
    கமுகொடு கதலி நாட்டிப்
பூவணத் தாமந் தூக்கிப்
    பூரண கும்ப மேந்தி
ஆவண வீதி எல்லாம்
    அலங்கரித் தண்ண லாரை
மாவண மலர்மென் சோலை
    வளம்பதி கொண்டு புக்கார்.Festoons were put up; areca leaves and severed
Plantain trees were fastened to thresholds;
Garlands were dangled; vessels filled with holy water
Were carried; the bazaar streets were decorated.
They received the great one in such splendor
To their town of foison teeming with flower gardens,
The haunt of bees and beetles.

Arunachala Siva.

11435
Dr. M.H. Syed writes:

What does the modern science say?  In his book, The Limitations of Science, J.W.N. Sullivan says:
There is also the hypothesis held by a few distinguished scientists that life as old as matter,
and in that sense, has had no origin."  Further, the same author says in his Bases of Modern Science:
"It is quite possible that the actual substance of the Universe, is mental, that the stuff of events
is similar percepts.  The fact that a piece of matter has been reduced by the theory of relativity to
a system of events, that it is no longer regarding as the enduring stuff of the world, makes
the hypothesis that the "physical" and the "mental" are essentially similar, very possible."
In this respect, the words of the Maharshi are crystal clear.  In Who am I?, He says:

"Nor is there any such thing as the physical world apart from and independent of thought...
Just as the spider draws out the thread of the cobweb from within itself and withdrawn it again
onto itself, the mind projects the world and absorbs it back into itself." 

That is the metaphysical basis of Bhagavan Ramana's philosophy, which we see is quite in harmony
with the trend of modern scientific thought.  Bow how does He solve the moral problem of good and
evil?  Does He simply etherealize all evil and deny the problem?  No.  The real Master that He is,
the Maharshi you:  "All the evil lies in you in the form of the ego.  Endeavor first to eradicate it,
instead of probing into the evil you see in others.  As you are, so is the world."  It is a hard percept
to practice, hard, indeed, even to accept, unless you have the purity of heart, and understanding,
without which, however, no spiritual endeavor is at all possible.  In a few lines, the Sage tells you
the attitude that you should adopt towards the external world, in which, in fact, is not external to
your mind.  In Who am I?, He says:

"There are no two minds, one good and the other evil.  It is only the vasanas or tendencies of the
mind that are of two kinds, good and favorable, evil and unfavorable.  When associated with the latter,
it is called evil-mind.  However evil-minded others may appear to you, it is not proper to hate and
despise them.  Likes and dislikes, love and hatred -- are equally to be eschewed.  It is also not proper
to let the mind often rest on objects and affairs of mundane life.  As far as possible, one should not
interfere in the affairs of others.  Everything offered to others is really an offering to oneself.  And
if only this truth is realized, who is there that could refuse anything to others?"

The Sage abides in the transcendent state of mindlessness.  He is a trigunatita.  For a description
of this transcendental state of Absolute Being, untouched by good and evil, I cannot do better
than quote the learned words of Dr. Bhagavan Das (Science of Peace):  "The knower of Brahman
knows that there is no ruthless cruelty, no nightmarish agony of helplessness in it, for, at every
moment, each condition is essentially voluntary, the product of the utterly free will of the Self
(and therefore of all selves), which there is none else to bend and curb in any way, the will that
is truly liberated from all bondage. 

He knows, He cognizes Brahman.  And looking on all selves as Himself, desiring their happiness
as He labors for His own, He realizes and is Brahman.  Such a one is truly Mukta, free from all
fearful bonds of doubt.  He knows He is Absolute, the Self absolved from all the limitations of
the non-self.  To Him belongs the everlasting Peace!

(Source:  Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace, Volume 6. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.     

11436
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: June 08, 2016, 02:26:46 PM »
Today is the liberation day of Nami Nandi Adigal.  I have given the full history of Nami Nandi Adigal
in my serial post on 63 Saiva Devotees. Please see that for full information about Nami Nani Adigal.
The star on the day of liberation was Vaikasi -Puram nakshatra.

Today is also the liberation day Sekkizhar, the author of Periya Puranam and also Nambi Andar Nambi,
who was one of the pioneers for giving the 63 Nayanamars stories.


Arunachala Siva. 
   

11437
Chapter 4:

1. Skanda:

Once Ribhu was devotee of Sambhu, who was the best among sages and desire-less, was staying
at the Himalyan Peak of Kedara. Wearing the sacred Rudraksha garlands and holy ashes he was
engaged in the worship of the Lord Kedaresvara.  The Munis asked him thus: 

2,3. Munis: O great one, son of the lotus born  (Brahma).  You have obtained wisdom of the Vedas
in the form of Sutras (aphorisms) by worshipping Isana, the Lord of gods on the Kailasa Mountain.
Kindly impart the same to us for our liberation, and enable to cross the ocean of samsara, the
wheel of existence.

4. Suta:

Ribhu considered the words of the noble Munis with pleasure and addressed them, who were
established in the contemplation of the feet of the Lord dwelling in His eight fold form.


5. Ribhu:

O great souls devoted to Sambhu, there is nothing secret to withhold from from you.  Looking at you
from the mansion of love of the three eyed Lord I shall relate the same to you.

6,7. The aphoristic knowledge of Sankara is a great emanation from the crown of the Vedas.  O best
among seekers of the knowledge of Brahman!  Hearken to this spring  of wisdom arising from Siva
which enables one to cross over samsara by conquering the senses through devotion to Siva.
Saluting the great God Mahadeva,  I shall expound the knowledge pertaining to Siva.

contd.,

Arunachala Siva.   
   

11438
278.  Since every one seeks to know what is not-self, being ignorant of his own Real Self, therefore
this relative knowledge is an out come of the Ignorance, and hence, says our Guru, it is only ignorance.

279.  Whatever one knows by the intellect or the senses, without first knowing the Truth of the one that
arises, saying 'I am the knower', all that he knows only wrongly.

280.  He that knows not the Self might consider the world, which is unreal, as real, and looks upon
his own Real Self, which transcends the world, as an individual soul contained in the world.

281.  The intellect, the senses and the mind are only the servants of the primary Ignorance.
Hence the worldly modes of proof serve only to delude the crearture.

282. If by the Quest, 'Whence arises the Ego, the experiencer of the two, knowledge and ignorance'
the Ego dies, with it will be extinguished this pair of knowledge and ignorance.   

283.  Right Awareness is only dwelling in the Natural State of the Self, on the extinction of the Ego.
In that State, which is free from duality, these two ignorances, which belong to the worldly life,
do not survive.

contd.,

Arunachala Siva.         

11439
General topics / Re: Punar vasu VaNNam - 11.5.2016:
« on: June 08, 2016, 10:18:34 AM »
Today, the 8th June 2016, has got the punarvasu star as per Indian astrology.     Punravasu is the star
on which Sri Bhagavan was born, in the month of Margazhi.  Every punarvasu day of the month,
for Sri Ramaneswara Mahalingam, after elaborate abhishekam, a golden gasket is placed on the Lingam, 
before alankaram and arti.  Punarvasxu is the star of golden color. 

Muruganar has written a poem titled Punarvasu VaNNam, in Sri Ramana Sannidhi Murai. 

One of the verses read:


If we could see your face that shines like Sun-rays, with our mortal eyes,
That will be the purpose for which we got eyes, so says the devotees.
O Ramana who is the Light that shines in our Heart, O Annamalai Ramana
This is the day of punarvasu and its glory!

Arunachala Siva.

                      (No. 1 serial No. 1814)

 

11440
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:16:49 AM »
Verse  117:
அம்பிகை அளித்த ஞானம்
    அகிலமும் உய்ய வுண்ட
நம்பெருந் தகையார் தம்மை
    எதிர்கொண்டு நண்ண வேண்டி
உம்பரும் வணங்கு மெய்ம்மை
    உயர்தவத் தொண்ட ரோடு
தம்பெரு விருப்பால் வந்தார்
    தலைசைஅந் தணர்க ளெல்லாம்.   To invite our great one that was fed with wisdom
By the Mother-Goddess, that the world might be delivered,
The Brahmins of Talaicchangkaadu
Came there impelled by great love,
With the true servitors of lofty tapas
Whom the very celestial beings adore.   


Arunachala Siva.

11441
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:14:26 AM »
Verse  116:

ஆதியார் கோயில் வாயில்
    அணைந்துபுக் கன்பு கூர
நீதியாற் பணிந்து போற்றி
    நீடிய அருள்முன் பெற்றுப்
போதுவார் தம்மைச் சூழ்ந்து
    பூசுரர் குழாங்கள் போற்றும்
காதல்கண் டங்க மர்ந்தார்
    கவுணியர் தலைவ னார்தாம்.He entered the temple of the primordial Lord;
Love-infused, he made lowly and holy adoration
And emerged therefrom with lasting grace endued;
The Brahmins, verily the celestial beings on earth,
Gathered round him and haileld him.
Witnessing their love and devotion,
The Chief of the Kauniyas sojourned with them.


Arunachala Siva.

11442
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:09:42 AM »
Verse 115:


காரைகள் கூகை முல்லை
    எனநிகழ் கலைசேர் வாய்மைச்
சீரியற் பதிகம் பாடித்
    திருக்கடைக் காப்புத் தன்னில்
நாரியோர் பாகர் வைகும்
    நனிபள்ளி உள்கு வார்தம்
பேரிடர் கெடுதற் காணை
    நமதெனும் பெருமை வைத்தார்.   


"Kaaraikakl, Kookai, Mulllai:"* Thus he began
The decade, truthful and scriptural.
At the close of the glorious decade, he declared thus:
"They that think on Nanipalli where the Lord is
With His Consort enshrined, shall be saved
From great dangers; this shall be so by our mandate."

(*Tirumurai 2, Padigam 84)

Arunachala Siva.

11443
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:04:37 AM »
Verse 114:


தேனலருங் கொன்றையினார் திருநன்னி
    பள்ளியினைச் சாரச் செல்வார்
வானணையும் மலர்ச்சோலை தோன்றுவதெப்
    பதியென்ன மகிழ்ச்சி யெய்திப்
பானல்வயல் திருநன்னி பள்ளியெனத்
    தாதையார் பணிப்பக் கேட்டு
ஞானபோ னகர்தொழுது நற்றமிழ்ச்சொல்
    தொடைமாலை நவில லுற்றார்.


As he neared Tirunanipalli where the Lord
Of honeyed cassia garlands, is enshrined,
He asked: ?What may this polis be
Whose groves hug the very heavens??
His father gladly replied thus: "That indeed is
Tirunanipalli rich in fields full of blue lilies."
Then the one on wisdom fed, folding his hands
In adoration commenced his chaplet
Of goodly Tamizh words.   

Arunachala Siva.

11444
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:02:16 AM »
Verse  113:


தாதவிழ்செந் தாமரையின் அகவிதழ்போல்
    சீறடிகள் தரையின்மீது
போதுவதும் பிறரொருவர் பொறுப்பதுவும்
    பொறாஅன்பு புரிந்த சிந்தை
மாதவஞ்செய் தாதையார் வந்தெடுத்துத்
    தோளின்மேல் வைத்துக் கொள்ள
நாதர்கழல் தம்முடிமேற் கொண்டகருத்
    துடன்போந்தார் ஞான முண்டார்.   


He that was on wisdom fed, set on earth
His pretty feet, very like the soft inner petal
Of the pollen-laden red lotus;
Unable to bear this or the act of any one
Attempting to carry the child,
His father, the great tapaswi,
Lifted the child onto his shoulders;
Thus was he borne, who bore on his crown
The feet of the Lord.

Arunachala Siva.

11445
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:00:12 AM »
Verse  112:


செழுந்தரளப் பொன்னிசூழ் திருநன்னி
    பள்ளியுள்ளோர் தொழுது திங்கள்
கொழுந்தணியுஞ் சடையாரை யெங்கள்பதி
    யினிற்கும்பிட் டருள அங்கே
எழுந்தருள வேண்டும்என இசைந்தருளித்
    தோணிவீற் றிருந்தார் பாதம்
தொழுந்தகைமை யாலிறைஞ்சி அருள்பெற்றுப்
    பிறபதியும் தொழமுன் செல்வார்.


After the passage of a few days
The dwellers of Tirunanipalli which is circled by
The fertile Ponni rich in pearls,
Adoringly beseeched the child
To visit their town to adore Siva thither enshrined;
Prompted by grace he consented;
Up he rose to adore the Lord of the Ark;
With His blessing he fared forth
To adore at the other shrines too.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 [763] 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... 3200