Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 [761] 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 ... 3140
11401
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 10:08:08 AM »
Verse  266:


தொல்லை வேதந் திருக்காப்புச்
   செய்த வாயில் தொடர்வகற்ற
வல்ல அன்பர் அணையாமை
   மருங்கோர் வாயில் வழியெய்தி
அல்லல் தீர்ப்பார் தமையருச்சிப்
   பார்கள் தொழுவா ராம்படிகண்
டெல்லை யில்லாப் பெரும்புகழார்
   இதனை அங்குக் கேட்டறிந்தார்.As none competent to open the door locked
By the hoary Vedas had, till then, come there,
Devotees performed Pooja for the lord and adored Him,
The annihilator of troubles, passing through
A threshold nearby; they of endless glory great
Witnessed this and were also informed of this
By those who were there present.

Arunachala Siva.

11402
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 10:05:46 AM »
Verse  265:


பரவை ஓதக் கழிக்கானற்
   பாங்கு நெருங்கும் அப்பதியில்
அரவச் சடைஅந் தணனாரை
   அகில மறைகள் அர்ச்சனைசெய்
துரவக் கதவந் திருக்காப்புச்
   செய்த அந்நாள் முதல்இந்நாள்
வரையும் அடைத்தே நிற்கின்ற
   மணிநீள் வாயில் வணங்குவார்.


In that shrine near the backwaters of the sea
The universal Vedas performed Pooja for the Lord-Brahmin
On whose matted hair snakes do dance,
And securely barred the strong doors of the shrine;
From that day till this day the doors remained closed;
They adored those doors, immense and beauteous.   


Arunachala Siva.

11403
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 10:02:12 AM »
Verse  264:


மன்றல் விரவு மலர்ப்புன்னை
   மணஞ்சூழ் சோலை உப்பளத்தின்
முன்றில் தோறுஞ் சிறுமடவார்
    முத்தங் கொழிக்கும் மறைக்காட்டுக்
குன்ற வில்லி யார்மகிழ்ந்த
   கோயில் புகுந்து வலங்கொண்டு
சென்று சேர்ந்தார் தென்புகலிக்
   கோவும் அரசுந் திருமுன்பு.


In Tirmaraikkadu pretty girls gather pearls
In the yards of salt pans girt with sweet garlands
Of Punnais blooming with fragrant flowers;
They entered the temple of the Lord, who wields
The auric hill as His bow, and circumambulated it;
Then the prince of Pukali and the lord of language
Came before the divine presence.   

Arunachala Siva.

11404
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 10:00:05 AM »
Verse  263:


வாய்ந்த மிழலை மாமணியை
   வணங்கிப் பிரியா விடைகொண்டு
பூந்தண் புனல்சூழ் வாஞ்சியத்தைப்
   போற்றிப் புனிதர் வாழ்பதிகள்
ஏய்ந்த அன்பி னாலிறைஞ்சி
   இசைவண் டமிழ்கள் புனைந்துபோய்ச்
சேர்ந்தார் செல்வத் திருமறைக்கா
   டெல்லை இல்லாச் சீர்த்தியினார்.

Adoring the great Ruby-of-Veezhimizhalai rare
And parting from Him in great reluctance,
They reached and hailed Tiruvanjiyam
And hymned melodic and liberating verse-garlands;
The two of endless glory then reached the outskirts
Of opulent Tirumaraikkadu.

Arunachala Siva.

11405
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:57:13 AM »
Verse 262:


காலந் தவறு தீர்ந்தெங்கும்
   கலிவான் பொழிந்து புனல்கலந்து
ஞாலம் எல்லாம் குளிர்தூங்கி
   உணவு பெருகி நலஞ்சிறப்ப
மூல அன்பர் இருவர்களும்
   மொழிமா லைகளும் பலசாத்தி
நீல கண்டர் உறைபதிகள்
   பிறவும் வணங்க நினைவுற்றார்.


The hostile days ended; rumbling clouds rained;
The flood cooled the world; food-grains grew;
Prosperity ruled; the two servitors -- the true cause
Of world's redemption --, hailed the Lord in garlands
Of words; they were then possessed with a desire to adore
The blue-throated Lord at His other shrines.   


Arunachala Siva.

11406
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:54:53 AM »
Verse  261:


ஆறு சடைமேல் அணிந்தருளும்
   அண்ணல் வைத்த படிக்காசால்
ஈறி லாத பொருளுடைய
   இருவ ருடைய திருமடங்கள்
சோறு நாளுந் தொண்டர்மகிழ்ந்
   துண்ண உண்ணத் தொலையாதே
ஏறு பெருமை புவிபோற்ற
   இன்புற் றிருக்கும் அந்நாளில்.


By virtue of the coins granted as allowance by the Lord
In whose crown courses the river, the sacred Matams
Of the two were endowed with endless provision;
When servitors ate in joy, interminable was the supply
Of food; the world acclaimed this growing glory;
As they spent their days in joy ?.   

Arunachala Siva.

11407
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:51:12 AM »
Verse  260:


ஈசர் மிழலை இறையவர்பால்
   இமையப் பாவை திருமுலைப்பால்
தேசம் உய்ய உண்டவர்தாம்
   திருமா மகனார் ஆதலினால்
காசு வாசி யுடன்பெற்றார்
   கைத்தொண் டாகும் அடிமையினால்
வாசி யில்லாக் காசுபடி
   பெற்று வந்தார் வாகீசர்.

He indeed is the holy son of the Lord who,
For the redemption of the world, drank the sacred milk
Of Himavant's Daughter's breasts, the Consort
Of the Lord of Veezhimizhalai; he was
Granted a coin which suffered a discount;
As Vakeesar was a servitor who rendered
Manual service, his coin suffered nothing in exchange.

Arunachala Siva.

11408
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:48:43 AM »
Verse  259:


அல்லார் கண்டத் தண்டர்பிரான்
   அருளால் பெற்ற படிக்காசு
பல்லா றியன்ற வளம்பெருகப்
   பரமன் அடியா ரானார்கள்
எல்லாம் எய்தி உண்கவென
   இரண்டு பொழுதும் பறைநிகழ்த்திச்
சொல்லால் சாற்றிச் சோறிட்டார்
   துயர்கூர் வறுமை தொலைத்திட்டார்.


"By the grace of the Lord of the celestial beings whose throat
Has the tint of the dark night, manifold foison
Grows apace; may all the servitors of the Supreme
Gather here to eat." Thus by beat of tom-tom
They announced twice and fed all; chill penury
Was thus done away with.Arunachala Siva.

11409
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:46:38 AM »
Verse  258:


விண்ணின் றிழிந்த விமானத்தின்
   கிழக்கும் மேற்கும் பீடத்தில்
அண்ணல் புகலி ஆண்டகையார்
   தமக்கும் ஆண்ட அரசினுக்கும்
நண்ணும் நாள்கள் தொறுங்காசு
   படிவைத் தருள நானிலத்தில்
எண்ணில் அடியா ருடன்அமுது
   செய்தங் கிருந்தார் இருவர்களும்.On the eastern and the western pitas of the Vimana
That descended of yore from the heavens,
For the lord-patron of Pukali and for the lord
Of language, He placed a coin of gold as allowance
Everyday; the two could thus with numberless devotees
Partake of food there where they abode.   

Arunachala Siva.

11410
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:43:47 AM »
Verse  257:

கால நிலைமை யால்உங்கள்
   கருத்தில் வாட்ட முறீர்எனினும்
ஏல உம்மை வழிபடுவார்க்
   களிக்க அளிக்கின் றோம்என்று
கோலங் காண எழுந்தருளிக்
   குலவும் பெருமை இருவர்க்கும்
ஞாலம் அறியப் படிக்காசு
   வைத்தார் மிழலை நாயகனார்.

"The plight of times shall not afflict your thought;
Yet to give unto them that adore you, We give you!"
Thus He spake, and, even when they were beholding
The full glory of His form, He disappeared.
Unto each of the glorious two, the Lord of Veezhimizhalai
Granted a gold coin as the daily allowance,
And this was witnessed by the whole world.

Arunachala Siva.


11411
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:40:19 AM »
Verse  256:


வையம் எங்கும் வற்கடமாய்ச்
   செல்ல உலகோர் வருத்தமுற
நையும் நாளில் பிள்ளையார்
   தமக்கும் நாவுக் கரசருக்கும்
கையில் மானும் மழுவுமுடன்
   காணக் கனவில் எழுந்தருளிச்
செய்ய சடையார் திருவீழி
   மிழலை உடையார் அருள்செய்வார்.


When thus the world was involved in a famine
And men languished in misery, unto the godly child*
And Tirunavukkarasar, with His hands displaying
The fawn and the Mazhu, the Lord appeared in their dreams;
The Lord of ruddy matted hair who presides over
Tiruveezhimizhalai spake to them thus:   

(*Saint Tiru Jnana Sambandhar)

Arunachala Siva.

11412The entry of Devarja Mudaliar, dated 1.12.1945, continues with
the same questioner but on another aspect.

Mr. Prasad again asked whether, for controlling breath, the regular 'pranayama'  is not better in which
1:4:2 proportion for breathing in, retention and breathing out is prescribed.  Bhagavan replied: "All
those proportions, sometimes regulated not by counting but by uttering " mantras", etc., are aids for controlling the mind.  That is all. Watching the breath is also one way of 'pranayama'.  Retaining breath
etc., is more violent and may be harmful in some cases, e.g., where there is no proper Guru to
guide the 'sadhak' at every step and stage. But merely watching the breath is easy and involves no risk."

This method is indeed easy, and can be joined to any form of sadhana, that one is engaged in. 
The breath is not controlled but merely watched with acute attention.  Its movement should at
all time remain natural and controllable.  It is helpful at first to center one's attention without stress
on any area, where the movement of the breath is physically palpable or noticeable.  The attention
of the mind with alert awareness on the movement of the breath satisfies the mind's life-sustaining
urge to circulate through movement. 

Thus we watch and pray with calm but steady concentration.  The place of our origin, that forgotten
Abode of the Self, is Self-revealing. Becoming truly still, and calling on God with patient perseverance,
we will enter and experience:

"The Way, the Truth and the Light."

Arunachala Siva.

11413We are all Awareness.  It is the vasanas, which are like clouds, that obstructs its revealing.
The vasanas are carried from the previous births and it appear right from the moment
the child is born.  It looks for mother's breast for milk!  People without vasanas are always Awareness.
There is one Nammazhwar in Sri Vaishnavism.  He was born under a tamarind tree.  He is ayonija,
born not through a mother's womb.  He  therefore cared for nothing.  He just consumed air and lived!
He is called Sadagopa, for the same reason.

Arunachala Siva.

11414
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 21, 2016, 03:59:22 PM »
Today is the wedding day of Sundareswarar and Meenakshi.  The pictures of the wedding are available
in TV and also in whatisapp.

Arunachala Siva. 

11415
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 21, 2016, 03:57:30 PM »
No. Excepting that she is shown as mother of Tiru Jnana Sambandhar, there is no story in Periya Puranam.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 [761] 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 ... 3140