Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 [761] 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 ... 3195
11401
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:22:39 AM »
Verse 94:


என்றினைய பலகூறி இருக்குமொழி
    அந்தணரும் ஏனை யோரும்
நின்றுதுதி செய்தவர்தாள் நீள்முடிக்கண்
    மேல்ஏந்தி நிரந்த போது
சென்றணைந்த தாதையார் சிவபாத
    இருதயர்தாம் தெய்வ ஞானக்
கன்றினைமுன் புக்கெடுத்துப் பியலின்மேற்
    கொண்டுகளி கூர்ந்து செல்ல.Thus they praised--the Brahmins well versed
In the Vedas, and others also--;
They fell prostrate and set the hallowed feet
Of the child on their heads;
Then they stood in glorious order;
The father Sivapaada Hridaya came near the child
Of divine wisdom, set him on his shoulders
And moved away.

Arunachala Siva.

11402
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:19:53 AM »
Verse  93:புண்ணிய முதலே புனைமணி
    அரைஞா ணொடுபோதும்
கண்ணிறை கதிரே கலைவளர்
    மதியே கவின்மேவும்
பண்ணியல் கதியே பருவம
    தொருமூ வருடத்தே
எண்ணிய பொருளாய் நின்றவர்
    அருள்பெற் றனையென்பார்.


"O Source of piety! Bright ray that feasts the eyes
And fares forth with a cord of gold on its waist!
O moon of growing digits! Ground and base For the movements of music!
Barely three years old,
You are blessed with the grace of the Lord who is
The object of holy contemplation!" Thus praised a few.   

Arunachala Siva.

11403
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:17:03 AM »
Verse  92:


மறைவளர் திருவே வைதிக
    நிலையே வளர்ஞானப்
பொறையணி முகிலே புகலியர்
    புகலே பொருபொன்னித்
துறைபெறு மணியே சுருதியின்
    ஒளியே வெளியேவந்
திறையவன் உமையா ளுடன்அருள்
    தரஎய் தினையென்பார்.

"O divine fosterer of the Vedas! Abode of Vaidikam!
Nimbus gravid with ever-growing wisdom!
Pukali's effulgence! Recipient of grace
From the Lord who with Uma was pleased to come forth
To bless you!" Thus praised a few others.

Arunachala Siva.


11404
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:13:52 AM »
Verse  91:


காழியர் தவமே கவுணியர்
    தனமே கலைஞானத்
தாழிய கடலே அதனிடை
    யமுதே அடியார்முன்
வாழிய வந்திம் மண்மிசை
    வானோர் தனிநாதன்
ஏழிசை மொழியாள் தன்திரு
    வருள்பெற் றனையென்பார்.   


"O Tapas of Kaazhi! Wealth of the Kauniyas!
O deep sea of scriptural wisdom, the nectar sweet thereof!
You have come to the earth that devotees may flourish!
You are the recipient of grace divine
From the peerless Lord of the celestial beings
And His Consort, the Mother of the seven-fold music!"
Thus praised a few.

Arunachala Siva.

11405
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:10:48 AM »
Verse 90:


பேணிய அற்புத நீடருள்
    பெற்ற பிரான்முன்னே
நீணிலை யில்திகழ் கோபுர
    வாயிலின் நேரெய்தி
வாணில வில்திகழ் வேணியர்
    தொண்டர்கள் வாழ்வெய்துந்
தோணி புரத்தவர் தாமெதிர்
    கொண்டு துதிக்கின்றார்.   Before the divine presence of the child,
The recipient of wondrous and enduring grace,
The servitors of the crescent-crested Lord
Whose luster excelled even that of the moon
And the blessed residents of Tonipuram
Gathered at the lofty thresholded temple
And offered their adoration thus:

Arunachala Siva.   

11406
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:08:19 AM »
Verse  89:


இன்னிசை ஏழும் இசைந்த
    செழுந்தமிழ் ஈசற்கே
சொன்முறை பாடு தொழும்பருள்
    பெற்ற தொடக்கோடும்
பன்மறை வேதியர் காண
    விருப்பொடு பால்நாறும்
பொன்மணி வாயினர் கோயிலின்
    நின்று புறப்பட்டார்.Even as the Brahmins who were well-versed
In the boundless Vedas, bore witness,
The divine child from whose lips wafted
The fragrance of nectarean Wisdom,
Moved out of the temple, blessed with the boon
To hymn the praise of the Lord in Tamizh decades
Married to the seven-fold music
And also the grace of the Lord.

Arunachala Siva.

11407
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:05:24 AM »
Verse 88:


பொங்கொளி மால்விடை மீது
    புகுந்தணி பொற்றோணி
தங்கி இருந்த பெருந்திரு
    வாழ்வு தலைப்பட்டே
இங்கெனை யாளுடை யானுமை
    யோடும் இருந்தான்என்
றங்கெதிர் நின்று புகன்றனர்
    ஞானத் தமுதுண்டார்.   


The divine child that partook of Wisdom's nectar
Went before the Lord of everlasting beatitude
Throaned on His bright and huge Bull in golden Tonipuram
And in His presence hymned his decade that proclaims thus:
"Here indeed is my Ruler and Lord with Uma."

Arunachala Siva.


11408Sri Ramanananda Swarnagiri says in his Crumbs from His Table:-

Devotee:  When I am engaged in enquiry as to the Source from
which the "I" springs, I strive at a stage of stillness of mind,
beyond which I find myself unable to proceed further.  I have no
thought of any kind, and there is an emptiness, a blankness.  A
mild light pervades and I find that it is myself, body-less.  I have
neither cognition nor vision of body and form.  The experience lasts nearly
half an hour and is pleasing.  Would I be correct in concluding that all that was
necessary to secure eternal happiness (i.e freedom or salvation or whatever one calls it)
was to continue the practice till this experience could be maintained for hours, days
and months together?

Bhagavan:  This does not mean salvation.  Such a condition is termed "manolaya" or
temporary stillness of thought.  Manolaya means concentration, temporarily arresting
the movement of thoughts, old and new, rush in as usual and even though this
temporary lulling of mind should not a thousand years, it will never lead to total destruction
of thought, which is what is called salvation or liberation, from birth and death.  The practicer
must therefore be ever on the alert and inquire within as to who has this
experience, and who realizes its pleasantness.  Failing this inquiry, he will go into a long trance of
deep sleep (Yoga Nidra).  Due to the absence of a proper guide at this stage of spiritual practice,
many have been deluded and fallen a prey to false sense of salvation and only a few have, either
by the merit of good acts in their previous births, or by extreme grace, have been enabled to reach
the goal of safety.

(Here Bhagavan tells the story of a Yogi, who was feeling thirsty and asked his disciple to bring
 a cup of drinking water.  Suddenly he went into that trance of mano-laya and several years passed. 
When he woke up from this trance, the first question he asked was: Where is my cup of water?)

The first thing which he asked for was water, because, before going to deep concentration,
the topmost layer of thought in his mind was water, and by concentration, however deep
and prolonged it might have been, he had only been able to TEMPORARILY LULL HIS THOUGHTS,
and when, therefore, he revoked consciousness, this topmost thought flew up with all the speed
and force of a flood, breaking through the dykes.  If this is the case, with regard to a thought which
took shape immediately before he sat for meditation, there is no doubt that thoughts which have
taken deeper roots earlier will still remain un-annihilated.  If annihilation of thoughts is salvation,
can he be said to have attained salvation?


(Source:  Crumbs from His Table, Sri Ramananda Swarnagiri, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.) 

Arunachala Siva.   

11409


Swami Madhavatirtha, a sannyasi and the author of Sri Ramana Maharshi's teachings in Gujarati,
writes about his questions and Bhagavan's replies:-

Question:  It is believed that the vijnanamaya sarira will not be
attacked by disease, will not grow old, and will not die without
one's desire.

Bhagavan:  The body itself is a disease.  To wish for a long stay
in that disease is not the aim of a Jnani.  Anyhow, one has to give
up identification with the body.  Just as I am the body consciousness"
prevents one from attaining the Self Knowledge, in the same way, one
who has got the conviction that he is not the body, will become liberated
even without his desire.

Q: What about bringing down God's power in the human body?

Bhagavan:  If after surrendering, one still has a desire, then surrender has not been successful.
If one has the attitude, "If the higher power is to come down, it must come in my body",
this will only increase identification with the body.  Truly speaking, thre is no need for any
such descent.  After the destruction of the "I am the body" idea, the individual becomes the
form of the Absolute.  In that state, there is no above or below, front or back.

(Source:  Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 6. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.   

11410
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 05, 2016, 11:32:28 AM »
Verse 44:


44: தவளே இவள், எங்கள் சங்கரனார் மனை மங்கலமாம்
அவளே, அவர்தமக்கு அன்னையும் ஆயினள், ஆகையினால்,
இவளே கடவுளர் யாவர்க்கும் மேலை இறைவியும் ஆம்,
துவளேன், இனி ஒரு தெய்வம் உண்டாக மெய்த் தொண்டு செய்தே.

எங்கள் இறைவனாகிய சங்கரனின் இல்லத் துணைவியே! அவருக்கே அன்னையாகவும் (பராசக்தி ஈன்ற பரமசிவம்) ஆனவளே! ஆகையால் நீயே யாவர்க்கும் மேலானவள்! ஆகவே, உனக்கே இனி உண்மையான தொண்டு செய்வேன். ஆதலால், இனி நான் துன்பங்களால் துவள மாட்டேன். தாயே!

O the consort of our God Sankara!  You are also His Mother (Parasakti Paramasivam).  Hence You
are the highest for all.  Hence I shall do true service only to You.  I therefore shall not become
tired and vexed with the misfortunes of life, since I pray to You, O Mother!

contd.,

Arunachala Siva.   

11411
(K.3.15) Gaudapada effectively summarizes all this in an earlier verse!  He acknowledges that there
are various descriptions of creation in the scriptures.  He refers to 'earth, iron and sparks',
which abbreviated terms acknowledges the fact that there are differing descriptions in various Upanishads.
(The earth and iron examples are from the Chhaandogya Upanishad 6.1.4 - 6.1.6 and sparks from the
Brihadaranyaka 2.1.20.). Sankara says this is a device to make the intellect realize that Jivatman is
identical with Brahman.  First of all, the scriptures tell us that the world and Jivas have been created.
This naturally begs the question of who created them and prompts us to say that Brahman is the cause.
Further analysis, however, shows us that there is no world or jiva separate from Brahman  and we are
forced to conclude that they are not an  'effect' of Brahman at all. The reality has to be beyond both
cause and effect -- and non dual.  There is  no 'multiplicity.'

Sankara even suggests that the fact there are many different versions of the creation is evidence
that they are only a provisional explanation, so to be taken back later as our understanding  grows.
He says that there would have been one single, consistent, version in all the different sources if
creation had been true and the world a reality.  It is not possible to imagine any other useful purpose
for them otherwise.

contd.,

Arunachala Siva.     
 

11412
30.  He who controls his mind through the eight-fold yoga comprising Yama, Niyama etc., wears Rudraksha
beads and ashes and attains love for the Lord of Girija wearing snake garlands who removes the worldly
sin and transmigration, even if he be a dunce devoid of Vedic knowledge, attains the cherished fruits of
that devotion.

31.  One may learn Vyakarana (Vedic grammar) for a hundred years, one may delude oneself to have
mastered Tarka (logic) and Mimamsa (rituals), one may dredge in the path of Yoga (postures etc.,)
and wander aimlessly in the forest of Vedanta. Of what use are all these without having love for
Sambu's feet that confer salvation?

32.  Of what use are the holy baths in the Ganga and the holy confluence of Triveni at Prayaga on a
Makara Sankarama day, and various sacrificial rites?  Where the great Sivalinga is propitiated there
alone dwell  all the cherished fruits.

33, 34:  Srisaila, the Himalaya, Arunachala, Vriddhachala, Goparvata, the Golden Court of Chidambaram
where the three eyed Lord danceth, the northern and southern Kailasa, the 'never liberated'
Avimukta Kasi of the moon wearing Lord, Omkaresvara, Kalanjara of crores of Rudras, Ganga Sagara
- the sacred consummation of the Ganga in the sea, Gokarna, banks of the Kaveri river born in the
Sahya hills - all are exceedingly adorable stations for the moon decked Lord of Mother Ambika.
Here He dwells in joyous effulgence. Daily worship at these places reveals Sanga's (Siva's) presence in
one own heart lotus.           
           

contd.,

Arunachala Siva.

11413
261.  The wise one should resign to God,  his cares concerning the good of the world,  just as he
resigns to Him, his cares about his own body and family.

262.  The ripe devotee must pass  his time, patiently enduring whatever happens to him, whether
pleasant or otherwise, without yielding to sorrow or joy, with his heart absorbed in Him.

263.  When the ego dies in the natural state of the Self, being swallowed by Divine Grace, then the
devotee's self surrender becomes true and complete.

264.  As would be the offering of a portion, taken from an image of Ganesa made of jaggery, so is
the surrender of one's self to God, since there is no self apart from Him.

265. Since the Self is the Supreme Being Himself, by whom, how and to whom is the surrender to be
made?  True self surrender is only the extinction of the ego, by which the sense of being different from
Him arises.

266.  If  thou desirest to give thyself to God, then first seek out and know the Self; thus will be accomplished
gift of oneself to God.  So said the Most Holy One.

contd.,

Arunachala Siva.         

11414
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 05, 2016, 09:27:53 AM »
Verse  87:


அப்பொழுது அங்கண் அணைந்தது
    கண்டவர் அல்லாதார்
முப்புரி நூன்மறை யோர்கள்
    உரோம முகிழ்ப்பெய்தி
இப்படி யொப்பதொர் அற்புதம்
    எங்குள தென்றென்றே
துப்புறழ் வேணியர் கோயிலின்
    வாயில் புறஞ்சூழ.   


They that witnessed the events,
They that only heard of then,
The wearers of the sacred thread and others;
All were thrilled alike.
"Whither has chanced the like of this?"
Thus they exclaimed in wonder
Fore-gathering at the threshold of the temple
Of the Lord of the coral-hued matted hair.

Arunachala Siva.

11415
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 05, 2016, 09:25:42 AM »
Verse  86:


தாணு வினைத்தனி கண்டு
    தொடர்ந்தவர் தம்மைப்போல்
காணுதல் பெற்றில ரேனும்
    நிகழ்ந்தன கண்டுள்ளார்
தோணி புரத்திறை தன்னரு
    ளாதல் துணிந்தார்வம்
பேணு மனத்தொடு முன்புகு
    காதலர் பின்சென்றார்.


He could not behold the Eternal One and follow Him
Like his son who beheld Him and followed Him.
Witnessing the happenings he concluded
That the grace of the Lord of Tonipuram was at work;
So with a mind borne by longing
He went after his beloved son who walked before him.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 [761] 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 ... 3195