Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 3114
1141
Verse  2:

முத்தொப் பானை முளைத்தெழு கற்பக
வித்தொப் பானை விளக்கிடை நேரொளி
ஒத்தொப் பானை யொளிபவ ளத்திரள்
தொத்தொப் பானைக்கண் டீர்தொழற் பாலதே.

முத்து ஒப்பவனும், முளைத்தெழுகின்ற கற்பக வித்துப் போல்வானும், திருவிளக்கிடை நேர்கின்ற ஒளியை ஒத்திருப்பவனும், ஒளியையுடைய பவளத்திரளின் கொத்தினை ஒப்பவனுமாகிய பெருமானே தொழத்தக்கவன்; காண்பீராக.

(English translation  not available)

Arunachala Siva.


1142
General Padigam (6):

Verse  1:

அண்டத் தானை யமரர் தொழப்படும்
பண்டத் தானைப் பவித்திர மார்திரு
முண்டத் தானைமுற் றாத இளம்பிறைத்
துண்டத் தானைக்கண் டீர்தொழற் பாலதே.


அண்டத்தில் உள்ளவனும், தேவர்களால் தொழப் படும் பொருளும், பவித்திரம் உடைய நெற்றியை உடையவனும், இளம் பிறைப் பிளவினைச் சூடியவனுமாகிய பெருமானே தொழத் தக்கவன்; காண்பீராக.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.


1143
Verse  10:

கருகு கார்முகில் போல்வதொர் கண்டனை
உருவ நோக்கியை யூழி முதல்வனைப்
பருகு பாலனைப் பால்மதி சூடியை
மருவு மைந்தனை நான்மறக் கிற்பனே.


Shall I have the strength to forget Siva whose neck resembles the sable cloud in the rainy season, who is the cause of all things, who survives all the eons, and who has beautiful eyes, who is as sweet as the milk fit for drinking, who wears the crescent moon as white as milk, who is united together with me affectionately?
(There is no reference to Ravanan in this 10th verse.)

General Padigam (5) completed. 

Arunachala Siva.

1144
Verse  9:

புதிய பூவினை புண்ணிய நாதனை
நிதியை நீதியை நித்திலக் குன்றினைக்
கதியைக் கண்டங் கறுத்த கடவுளை
மதியை மைந்தனை நான் மறக் கிற்பனே.


Shall I have the strength to forget, Siva who is the fresh flower, the master who is the embodiment of all virtuous deeds, who is my treasure hoard, who is the moral conduct, who is a hill of pearls who is the higher state of existence to those who approach him, who is the god whose neck is black, who is my intellect and who is the strong youth.

Arunachala Siva.

1145
Verse  8:


துஞ்சும் போதுஞ் சுடர்விடு சோதியை
நெஞ்சுள் நின்று நினைப்பிக்கு நீதியை
நஞ்சு கண்டத் தடக்கிய நம்பனை
வஞ்ச னேனினி நான்மறக் கிற்பனே.

Shall I who has deceit in me have the strength to forget hereafter, the light divine that illumines my mind even when I am asleep, who is the form of right conduct and cause me to think of him remaining in my mind,  and Siva who controlled the poison in his neck.


Arunachala Siva.


1146
Verse  7:


கரும்பி னைக்கட்டி யைக்கந்த மாமலர்ச்
சுரும்பி னைச்சுடர்ச் சோதியுட் சோதியை
அரும்பி னிற்பெரும் போதுகொண் டாய்மலர்
விரும்பு மீசனை யான்மறக் கிற்பனே.

Shall I have the strength to forget?  Siva, who is the juices of sugar-cane,
who is a jaggery, the bees that drink the honey in the big fragrant flower,
who is the brilliance that gives brilliance to the light. Accepting the big buds about to blossom among the buds, and who desires beautiful flowers.

Arunachala Siva.

1147
Verse 6:

கன்ன லைக்கரும் பூறிய தேறலை
மின்ன னைமின் னனைய உருவனைப்
பொன்ன னைமணிக் குன்று பிறங்கிய
என்ன னையினி யான்மறக் கிற்பனே.


Shall I have the strength to forget hereafter, the sugar-cane who is Siva,
the sweet juice that springs in the sugar-cane, who is in the form of lightning,
who has a form that is brilliant like the lightning, who is as valuable as gold,
who is my possession and who is superior to everything like the hill of rubies.

Arunachala Siva.

1148
Verse  5:


தேனைப் பாலினைத் திங்களை ஞாயிற்றை
வான வெண்மதி சூடிய மைந்தனை
வேனி லானை மெலிவுசெய் தீயழல்
ஞான மூர்த்தியை நான்மறக் கிற்பனே.


Siva who is as sweet as honey, who gives nourishment to the body like milk,
who is the noon, who is the sun, who is the youth who wears the white crescent moon that shines in the sky.  Have I got the strength to forget the embodiment of spiritual wisdom, who burnt by the scorching fire, Manmatha, who has as his reigning season the spring.

Arunachala Siva.1149
Verse 4:


 
ஈச னென்னை யறிந்த தறிந்தனன்
ஈசன் சேவடி யேற்றப் பெறுதலால்
ஈசன் சேவடி யேத்தப்பெற் றேனினி
ஈசன் தன்னையும் யான்மறக் கிற்பனே.


I understood that Siva recognized me and granted his grace, as the red feet of Siva has been established in my mind.  I had the good fortune of praising the red feet of Siva.  Have I got the strength to forget Siva himself hereafter?

Arunachala Siva.

1150
Verse 3:

ஈச னீசனென் றென்று மரற்றுவன்
ஈசன் தானென் மனத்திற் பிரிவிலன்
ஈசன் தன்னையு மென்மனத் துக்கொண்டு
ஈசன் தன்னையும் யான்மறக் கிற்பனே.

I would shout with excitement many times uttering the name, Isa, Isa.
Siva is in my mind without leaving it.  After having accepted Siva also in my mind,
have I got strength to forget Siva himself?

Arunachala Siva.

1151
Verse 2:

புந்திக் குவிளக் காய புராணனைச்
சந்திக் கண்நட மாடுஞ் சதுரனை
அந்தி வண்ணனை ஆரழல் மூர்த்தியை
வந்தெ னுள்ளங்கொண் டானை மறப்பனே.


Shall I forget, Siva, the ancient god, who is the illuminating light to my mind,
the clever god who dances at night, who has the color of the evening sky.
He who has a visible form of fire which is unbearable.  He who condescended to come to me and occupied my mind.


Arunachala Siva.
1152
General Padigam (5):

Verse  1:

காச னைக்கன லைக்கதிர் மாமணித்
தேச னைப்புக ழார்சிலர் தெண்ணர்கள்
மாசி னைக்கழித் தாட்கொள வல்லவெம்
ஈச னையினி யான்மறக் கிற்பனே.


Siva, who has the blot of the blackness of the poison it may also be `one who is like a gold coin`, who is the fire, who has the luster of a big gem that spreads rays.
A few senseless persons will not praise,  shall I be strong to forget our Siva, who can admit me as his protege, removing all my faults?

Arunachala Siva.

 

1153
Verse  11:


அரக்க னீரைந் தலையுமோர் தாளினால்
நெருக்கி யூன்றியிட் டான்தமர் நிற்கிலும்
சுருக்கெ னாதங்குப் பேர்மின்கண் மற்றுநீர்
சுருக்கெ னிற்சுட ரான்கழல் சூடுமே.

Wherever the devotees of Siva, who fixed his single toe, to crush all the ten heads of the demon stand. Go away from that place without saying tighten the noose.
If you play any mischief with them, the feet of Siva, who is the light divine will burn you.

Padigam General, (4)  completed.

Arunachala Siva.


1154
Verse  10:

மற்றுங் கேண்மின் மனப்பரிப் பொன்றின்றிச்
சுற்றும் பூசிய நீற்றொடு கோவணம்
ஒற்றை யேறுடை யானடி யேயலால்
பற்றொன் றில்லிகள் மேற்படை போகலே.

Listen to what I say further. Without any other thought in your minds, do not go with your weapons near the devotees, who have no other attachment except the feet themselves of Siva, who has an unequaled bull, a loin-cloth and sacred ash smeared all over the body.

Arunachala Siva.

1155
Verse 9:

இன்னங் கேண்மி னிளம்பிறை சூடிய
மன்னன் பாதம் மனத்துட னேத்துவார்
மன்னு மஞ்செழுத் தாகிய மந்திரம்
தன்னி லொன்றுவல் லாரையுஞ் சாரலே.

Listen again still.  Do not go near those people who are capable of one letter of the Mantram consisting of five letters which are permanent and who praise with intention the feet of the King who wears a young crescent moon.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 3114