Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 3200
1141
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 11:36:40 AM »
Tiruk Kazhippalai:


Verse  1:


செடியேன் தீவினையில் தடு
    மாறக் கண்டாலும்
அடியான் ஆவஎனா தொழி
    தல்த கவாமே
முடிமேல் மாமதியும் அர
    வும்மு டன்துயிலும்
வடிவே தாம் உடையார் மகி
    ழுங்கழிப் பாலையதே.


In Kazhippālai, in which the Lord who has a form on the top of which the great crescent moon and serpent sleep together, resides gladly.  I who have committed sins, even though he sees me tottering in the midst of evil actions.  Is it just to leave me, without showing pity, he is our protege, alas?

Arunachala Siva.


1142
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 11:30:38 AM »
Verse  10:


பல்லுயிர் வாழுந்தெண்ணீர்ப் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையை
அல்லியந் தாமரைத்தார் ஆ
    ரூரன் உரைத்ததமிழ்
சொல்லுதல் கேட்டல்வல்லா ரவர்க்
    குந்தமர்க் குங்கிளைக்கும்
எல்லியும் நன்பகலும் மிடர்
    கூருதல் இல்லையன்றே.

On Pazhamaṇṇippatikkarai, which has clear water in which many beings such as fish live, the Tamiḻ hymns which were composed by Arūraṉ who wears a garland of lotus with inner petals.  To those who are able to recite and hear both night and day, and to their relations and the distant relations of those relations, will not have acute sufferings.  (Brahmins wear the garland made of lotus flowers;)

Padigam on Tiru Pazhamannippatikkarai completed.

Arunachala Siva.

1143
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 11:23:33 AM »
Verse  9:


வெற்றரைக் கற்றமணும் விரை
    யாதுவிண் டாலமுண்ணும்
துற்றரைத் துற்றறுப்பான் துன்ன
    ஆடைத் தொழிலுடையீர்
பெற்றரைப் பித்தரென்று கரு
    தேன்மின் படிக்கரையுள்
பற்றரைப் பற்றிநின்று பழி
    பாவங்கள் தீர்மின்களே.Devotees who have stitched the loin-cloth with a strip of a cloth used as a waist-band!
In order to cut at the root of all attachments leaving the company of Jains who have learnt to be naked and without your mind going quickly towards their guise.  Siva who drank the poison, who has a bull as his vehicle.  Do not think about him disparagingly taking into account the aforesaid thing.  Release yourselves from blame and sins by holding as your support Siva, who dwells in the temple in Pazhamaṇṇippaṭikkarai.

Arunachala Siva.

1144
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 11:18:11 AM »
Verse 8:திரிவன மும்மதிலும் மெரித்
    தான்இமை யோர்பெருமான்
அரியவன் அட்டபுட்பம் மவை
    கொண்டடி போற்றிநல்ல
கரியவன் நான்முகனும் மடி
    யும்முடி காண்பரிய
பரியவன் பாசுபதன் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே.Siva burnt all the three forts which were wandering from place to place. The chief of the Devas who do not wink, the god who transcends everything and whose feet and head could not be known by the black and good Vishnu and Brahma of four faces though they worshiped his feet with eight flowers. (Eight flowers are: Puṉṉai, white yarcum, caṇpakam, nantiyāvaṭṭam, pātiri, Kuvaḷai, alari and red lotus;) Pazhamaṇṇippalikkarai is the dwelling place of Pācupataṉ.

Arunachala Siva.

1145
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 11:12:35 AM »
Verse 7:

கடுத்தவன் தேர்கொண்டோடிக் கயி
    லாயநன் மாமலையை
எடுத்தவன் ஈரைந்துவாய் அரக்
    கன்முடி பத்தலற
விடுத்தவன் கைநரம்பால் வேத
    கீதங்கள் பாடலுறப்
படுத்தவன் பால்வெண்ணீற்றன் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே.


The demon who was driving his car and being angry that the Kailash obstructed him,
Siva who made Ravanan who uprooted the good and big mountain of Kailash roar with his ten mouths when he pressed down the ten heads.  He who granted him boons as he sang songs of Vedas with the strings of his hand which was improvised into a Veena. Pazhamaṇṇippatikkarai is the place of that Siva who besmears himself with holy ash as white as milk.

Arunachala Siva.


1146
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 11:08:38 AM »
Verse  6:


செடிபடத் தீவிளைத்தான் சிலை
    யார்மதிற் செம்புனஞ்சேர்
கொடிபடு மூரிவெள்ளை எரு
    தேற்றையும் ஏறக்கொண்டான்
கடியவன் காலன்றன்னைக் கறுத்
    தான்கழற் செம்பவளப்
படியவன் பாசுபதன் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே.


Siva caused fire to rise in the forts built with stones, as they had gone on sinful ways.
He took a white and strong bull for riding whose form is also drawn on the flag and which grazes in the millet farms of red soil.  He was angry with the cruel and strong Yama and kicked him with his foot.  Pazhamaṇṇippatukkarai is the place where Siva whose holy form is like the red coral and who has the guise of Pāsupataṉ.

Arunachala Siva.

1147
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 11:04:30 AM »
Verse  5:உங்கைக ளாற்கூப்பி உகந்
    தேத்தித்தொழு மின்தொண்டீர்
மங்கையொர் கூறுடையான் வா
    னோர்முத லாயபிரான்
அங்கையில் வெண்மழுவன் அலை
    யார்கதிர் மூவிலைய
பங்கய பாதனிடம் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே.

Devotees who perform service to Siva!  You worship with joy praising him, with your joined hands.  He has as a half a young lady.  The master who is the chief of the Devas, he has a white battle-axe in his palm. The place of the god whose feet are like lotus and who has a trident of three blades which is shining and can deal death,
is Pazhamaṇṇipaṭikkarai.

Arunachala Siva.


1148
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 11:00:46 AM »
Verse 4:


அடுதலை யேபுரிந்தான் அவை
    அந்தர மூவெயிலும்
கெடுதலை யேபுரிந்தான் கிள
    ருஞ்சிலை நாணியிற்கோல்
நடுதலை யேபுரிந்தான் நரி
    கான்றிட்ட எச்சில்வெள்ளைப்
படுதலை யேபுரிந்தான் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே.

Siva desired the destruction of all the worlds. Desiring the destruction of the three cities which wandered in the space, performed the act of fixing the arrow in the string of the eminent bow. Pazhamaṇṇippaṭikkarai is the place of Siva who desires the dead white skull defiled and vomited by the fox.

Arunachala Siva.

1149
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 07:42:06 AM »
Verse  3:


ஆடுமின் அன்புடையீர் அடிக்
    காட்பட்ட தூளிகொண்டு
சூடுமின் தொண்டருள்ளீர் உம
    ரோடெமர் சூழவந்து
வாடுமிவ் வாழ்க்கைதன்னை வருந்
    தாமல் திருந்தச்சென்று
பாடுமின் பத்தருள்ளீர் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே.Those who has love towards Siva!  Dance out of joy. Those who perform service to him! Adorn your heads with the dust of the feet of those who became slaves to the feet of Siva.  Those who are votaries of Siva! Our relations having joined your relations to surround them, going to reform yourselves without suffering, being caught in this life which is the cause for the enfeeblement of the mind.
Sing the fame of Pazhamaṇṇippaṭikkarai.

Arunachala Siva.

1150
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 12, 2018, 07:38:35 AM »
Verse  2:


அண்ட கபாலஞ்சென்னி அடி
    மேல்அலர் இட்டுநல்ல
தொண்டங் கடிபரவித் தொழு
    தேத்திநின் றாடுமிடம்
வெண்டிங்கள் வெண்மழுவன் விரை
    யார்கதிர் மூவிலைய
பண்டங்கன் மேயவிடம் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே.

Placing flowers at the feet of the god who has spherical skulls on his head,
the place where the good devotees praise, in the second person and worship with joined hands in the third person extol and dance out of joy, standing.
Siva who has the white crescent moon and a white battle-axe.  The place desired by the god who performed the dance of Pāntraṅkam and has the trident of three blades which reaches enemies quickly, is Pazhamaṇṇippaṭikkarai.

Arunachala Siva.


1151
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 11, 2018, 10:55:57 AM »
Tirup Palamannip Patikkarai:

Verse 1:

முன்னவன் எங்கள்பிரான் முதல்
    காண்பரி தாயபிரான்
சென்னியில் எங்கள்பிரான் திரு
    நீல மிடற்றெம்பிரான்
மன்னிய எங்கள்பிரான் மறை
    நான்குங்கல் லால்நிழற்கீழ்ப்
பன்னிய எங்கள்பிரான் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே.


The primordial god.  Our master.  The master whose beginning could not be known by anybody.  The master who is superior to all, our master who stays always on our heads our master who has a beautiful blue neck.  Our master who is permanent without destruction.  Our master who expounded the four Vedas under the banyan tree.  Paḻamaṇṇippaṭikkarai is his dwelling place.

Arunachala Siva.

1152
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 11, 2018, 10:46:31 AM »
Verse  10:


பாரூர் பல்லவனூர் மதிற்
    காஞ்சி மாநகர்வாய்ச்
சீரூ ரும்புறவிற் றிரு
    மேற்ற ளிச்சிவனை
ஆரூ ரன்னடியான் அடித்
    தொண்டன்ஆ ரூரன்சொன்ன
சீரூர் பாடல்வல்லார் சிவ
    லோகஞ் சேர்வாரே.


In the big city of Kā?chi which is the capital of the Pallavaṉ whose away extends over the whole world, on Siva who dwells in Tirumēṟṟali which has forest tracts whose renown has spread everywhere.  Those who are able to sing the songs which have measure of time composed by Arūraṉ who renders service in the sanctum of Siva and who is the slave of the god in Arūr.

Padigam on Tiruk Kacchi Mel Thali completed.

Arunachala Siva.

1153
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 11, 2018, 10:43:02 AM »
Verse  9:

நிலையா நின்னடியே நினைந்
    தேன்நி னைதலுமே
தலைவா நின்னினையப் பணித்
    தாய்ச லமொழிந்தேன்
சிலையார் மாமதில்சூழ் திரு
    மேற்ற ளிஉறையும்
மலையே உன்னையல்லால் மகிழ்ந்
    தேத்த மாட்டேனே.The chief!  Siva who is the mountain who dwells in Tirumēṟṟali surrounded by big walls of fortifications built with granite stones.  I meditated on your feet only steadfastly.
as I did so. You ordered me to think of you only without wavering.  I had my sufferings removed. Definitely I will not praise any other god except you, with joy.


Arunachala Siva.

1154
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 11, 2018, 10:38:51 AM »
Verse  8:


விரையார் கொன்றையினாய் விம
    லாஇனி உன்னையல்லால்
உரையேன் நாவதனால் உட
    லில்உயிர் உள்ளளவும்
திரையார் தண்கழனித் திரு
    மேற்ற ளிஉறையும்
அரையா உன்னையல்லால் அறிந்
    தேத்த மாட்டேனே.

God who wears a garland fragrant Koṉṟai flowers! Immaculate Siva!
The King in Tirumēṟṟaḷi, which has cool fields which have water with waves.
I will not speak about others as gods, as long as life exists in my body, now with my tongue. Definitely I will not praise any other god except you esteeming him superior to you.

Arunachala Siva.1155
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 11, 2018, 10:34:50 AM »
Verse  7:


கையார் வெஞ்சிலைநா ணதன்
    மேற்ச ரங்கோத்தே
எய்தாய் மும்மதிலும் மெரி
    யுண்ண எம்பெருமான்
செய்யார் பைங்கமலத் திரு
    மேற்ற ளிஉறையும்
ஐயா உன்னையல்லால் அறிந்
    தேத்த மாட்டேனே.

The master who dwells in Tirumēṟṟali which has fertile lotuses growing in the fields!
My god, Siva!  You fixed arrow on the bow-string of the cruel bow held in the hand and discharged it for the fire to consume all the three forts. Definitely I will not praise any other god except you, knowing your greatness and their inferiority.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 3200