Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 2903
1141
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 09:13:31 AM »
Verse  6:


ஊடினாலினி யாவதென்னுயர் நெஞ்சமேயுறு வல்வினைக்
கோடிநீயுழல் கின்றதென்னழ லன்றுதன்கையி லேந்தினான்
பீடுநேர்ந்தது கொள்கையான்பிர மாபுரத்துறை வேதியன்
ஏடுநேர்மதி யோடராவணி யெந்தையொன்றுநின் றேத்திடே.

My eminent mind!  What is the use of resentment now? Why do you wander running away to save you from the irresistible sins from which you cannot easily escape.
The Lord held in his hand fire in the remote past. He has the principle of receiving great things dedicated to him you praise him without ceasing by saying he is our father who adorns himself with cobras along with the crescent moon which is like a petal of a flower.


Arunachala Siva.

1142
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 09:08:51 AM »
Verse 5:


வாயிடைம்மறை யோதிமங்கையர் வந்திடப்பலி கொண்டுபோய்ப்
போயிடம்மெரி கானிடைப்புரி நாடகம்மினி தாடினான்
பேயொடுங்குடி வாழ்வினான்பிர மாபுரத்துறை பிஞ்ஞகன்
றாயிடைப்பொரு டந்தையாகுமென் றோதுவார்க்கரு டன்மையே.

Chanting Vedas in his tongue, having gone many times receiving the alms, that were given by young ladies coming near him, the god performed the dance desired by the Bhutas with pleasure, choosing as a place for that the place where corpses are cremated. He is living with devils. The destroying god who dwells in Brahmapuram,
the manner of bestowing his grace on people who praise him as the mother, the wealth that comes in the middle of one's life, and the father, is of such as indescribable.

Arunachala Siva.


1143
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 09:00:57 AM »
Verse  4:


அடையலார்புரம் சீறியந்தண ரேத்தமாமட மாதொடும்
பெடையெலாங்கடற் கானல்புல்கும்பிர மாபுரத்துறைகோயிலான்
றொடையலார்நறுங் கொன்றையான்றொழி லேபரவிநின் றேத்தினால்
இடையிலார்சிவ லோகமெய்துதற் கீதுகாரணங் காண்மினே.


Having destroyed the cities of enemies, by becoming angry, the god is dwelling to be worshipped by Brahmins ,with the young lady in the temple in Brahmapuram where all the female birds embrace their males in the sea-shore garden near the sea. If people worship and praise the acts of the god, who has a garland of fragrant Koṉṟai and nothing else, they need not wait for the proper time to enter the abode of Siva the above acts are the reason for that; You please know that.

Arunachala Siva.

1144
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 08:57:29 AM »
Verse  3:

எல்லையில்புக ழாளனும்மிமை யோர்கணத்துடன் கூடியும்
பல்லையார்தலை யிற்பலியது கொண்டுகந்த படிறனுந்
தொல்லைவையகத் தேறுதொண்டர்கள் தூமலர்சொரிந் தேத்தவே
மல்லையம்பொழி றேன்பில்கும்பிர மாபுரத்துறை மைந்தனே.

The Lord who has limitless fame having joined with the groups of devas, the cheat who rejoiced in having received alms in the skull with teeth intact. When the eminent devotees praise him in this ancient world scattering pure flowers, he is the strong person who dwells in Brahmapuram where in the fertile gardens honey is dripping.

Arunachala Siva.

1145
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 08:53:23 AM »
Verse 2:

விண்ணிலார்மதி சூடினான்விரும் பும்மறையவன் றன்றலை
உண்ணநன்பலி பேணினானுல கத்துளூனுயி ரான்மலைப்
பெண்ணினார்திரு மேனியான்பிர மாபுரத்துறை கோயிலுள்
அண்ணலாரரு ளாளனாயமர் கின்றவெம்முடை யாதியே.

The Lord wore on his head the crescent moon shining in the sky, wished to get good alms to eat, in the skull of Brahma which he wishes. He is the soul and body of all living beings in this world. He has on his divine form the daughter of the mountain.
is our supreme being who dwells in the temple situated in Brahmapuram (Sirkazhi),  as the eminent god who is full of grace.

Arunachala Siva.

1146
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:29:58 PM »
Tiru Brahmapuram (Sirkazhi)

Verse  1:

கரமுனம்மல ராற்புனன்மலர் தூவியேகலந் தேத்துமின்
பரமனூர்பல பேரினாற்பொலி பத்தர்சித்தர்கள் தாம்பயில்
வரமுன்னவ்வருள் செய்யவல்லவெம் மையனாடொறு மேயசீர்ப்
பிரமனூர்பிர மாபுரத்துறை பிஞ்ஞகன்னருள் பேணியே.

The place of the supreme being,  the famous place worshipped by Brahma, which is famous by its twelve names, the place worshipped by Brahma, where devotees and persons with mystic powers, gather, the famous place worshipped by Brahma, then our father who is capable of granting boons as soon as they are thought of, dwells always.  Wishing for the grace of the destroyer who dwells in Brahmapuram,
praise the Lord, with thought, word and deed being united, scattering flowers with your hands resembling flower and with heart resembling a lotus bud.


Arunachala Siva.

1147
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:25:16 PM »
Verse 11:

அட்டமா சித்திகள் அணைதரு காளத்தி வட்டவார்
சடையனை வயலணி காழியான்
சிட்டநான் மறைவல ஞானசம் பந்தன்சொல்
இட்டமாப் பாடுவார்க் கில்லையாம் பாவமே.


About Siva who has  long matted locks, tied into a round circle and who is in Kālahasti where the eight kinds of miraculous powers come to one of their own accord. A native of Sirkazhi, made beautiful by fields there will be no sins to those who sing with eagerness the words of Jnana Sambandhan who is well-versed in the eminent four Vedas.

Padigam on Kalahasti completed.

Arunachala Siva.

1148
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:21:39 PM »
Verse 10:


வீங்கிய வுடலினர் விரிதரு துவருடைப்
பாங்கிலார் சொலைவிடும் பரனடி பணியுமின்
ஓங்குவண் காளத்தி யுள்ளமோ டுணர்தர
வாங்கிடும் வினைகளை வானவர்க் கொருவனே.

Jains who have bulky bodies and the Buddhists who cover themselves with a big robe soaked in red ochre and who not good people, give up listening to their words prostrate at the feet of the supreme being, Siva to realize the greatness of Kāḷahasti of increasing fertility, the unequaled one among gods will remove all good and bad acts.

Arunachala Siva.

1149
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:17:41 PM »
Verse  9:

மண்ணுமா வேங்கையும் மருதுகள் பீழ்ந்துந்தி
நண்ணுமா முகலியின் கரையினி னன்மைசேர்
வண்ணமா மலரவன் மாலவன் காண்கிலா
அண்ணலார் காளத்தி யாங்கணைந் துய்ம்மினே.


Situated on the bank of the big Mukali which approaches pushing soil, splitting east Indian Kino trees and Arjuna trees, People of this world! Save yourselves by approaching Kāḷahasti of the chief whom Brahma, who is seated in a big colorful flower, and Mālavaṉ were incapable of seeing, which shrine has many good things.

Arunachala Siva.

1150
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:14:29 PM »
Verse  8:


முத்துமா மணிகளு முழுமலர்த் திரள்களும்
எத்துமா முகலியின் கரையினி லெழில்பெறக்
கத்திட வரக்கனைக் கால்விர லூன்றிய
அத்தன்றன் காளத்தி அணைவது கருமமே.


Situated beautifully on the bank of the river, Mukali which tosses about pearls, other big gems, and collections of big flowers, approaching Kāḷatthi of the master, who fixed his toe to make the demon cry aloud, is a specific religious duty.

Arunachala Siva.

1151
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:13:18 PM »
Verse  7:


Not available.

Arunachala Siva.

1152
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 12:12:07 PM »
Verse  6:


Not available.


Arunachala Siva.

1153
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:49:16 AM »
Verse  5:

வரைதரு மகிலொடு மாமுத்த முந்தியே
திரைதரு முகலியின் கரையினிற் றேமலர்
விரைதரு சடைமுடிக் காளத்தி விண்ணவன்
நிரைதரு கழலிணை நித்தலும் நினைமினே.

On the bank of the Mukali which pushes by its waves, eagle-wood tree produced in the mountain, and big pearls, stays Siva. People of this world! Meditate daily on the twin feet which are regular, of the god in Kāḷahasti, who has a matted locks coiled into a crown and which spreads the fragrance of flowers with honey.

Arunachala Siva.

1154
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:45:35 AM »
Verse  4:

கரும்புதேன் கட்டியுங் கதலியின் கனிகளும்
அரும்புநீர் முகலியின் கரையினி லணிமதி
ஒருங்குவார் சடையினன் காளத்தி யொருவனை
விரும்புவா ரவர்கடாம் விண்ணுல காள்வரே.

On the bank of the river Mukali in whose water honey, sugar-cane Jaggery and Plaintain fruits appear,  those who cherish with love the unequalled god in Kalahasti who has a long matted locks, to which the beautiful crescent moon is attached, will rule over heaven.

Arunachala Siva.

1155
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:42:13 AM »
Verse 3:

கோங்கமே குரவமே கொன்றையம் பாதிரி
மூங்கில்வந் தணைதரு முகலியின் கரையினில்
ஆங்கமர் காளத்தி யடிகளை யடிதொழ
வீங்குவெந் துயர்கெடும் வீடெளி தாகுமே.

To worship the feet of the god in Kalahasti, which is situated on the bank of the Mukali, where the Malabar iron wood tree, bottle-flowered trees, Koṉṟai tree, yellow-flowered fragrant trumpet flower trees are deposited, increasing cruel sufferings will perish; attainment of salvation in easy.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 2903