Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 [760] 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 ... 2949
11386
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2015, 09:47:09 AM »
19.


பதிகந் திகழ்தரு பஞ்சாக்
    கரம்பயில் நாவினன்சீர்
மதியஞ் சடையாற் கலர்தொட்
    டணிபவன் யான்மகிழ்ந்து
துதியங் கழல்சண்பை நாதற்குத்
    தோழன்வன் றொண்டனம்பொன்
அதிகம் பெறும்புக லூர்முரு
    கன்னெனும் அந்தணனே.(19)


Muruga Naayanaar
Murugan, the Andhanar of Tiruppukalur where holy decades
Ever rang, chanted the Panchaksharam,
Made garlands with picked flowers for Lord;
He was a friend of Sambandhan of Shanbai*
With fields, a servitor true, who joined
In the Jyoti on Lord Sambandhar's marriage.

(*Sirkazhi)


Arunachala Siva.

11387
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2015, 09:44:29 AM »
18.அவந்திரி குண்டம ணாவதின்
    மாள்வனென் றன்றாலவாய்ச்
சிவன்திரு மேனிக்குச் செஞ்சந்
    தனமாச் செழுமுழங்கை
உவந்தொளிர் பறையில் தேய்த்துல
    காண்டவொண் மூர்த்திதன்னூர்
நிவந்தபொன் மாட மதுரா
    புரியென்னும் நீள்பதியே. (18)


Murti Naayanaar

In an urb with lofty auric mansions and towers,
Murti daily smeared the ground sandal
Upon the Lord's linga  form. By the vain rover 
Thugs of Samana's tricks sandal wood could not be
Transported. In angst, as he ground his fore arms
In stop-less service, Samana's perished; He was powered to attain Lord's feet.


Arunachala Siva.

11388
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2015, 08:46:04 AM »
17.


அருட்டுறை யத்தற் கடிமைபட்
    டேனினி யல்லனென்னும்
பொருட்டுறை யாவதென் னேயென்ன
    வல்லவன் பூங்குவளை
இருட்டுறை நீர்வயல் நாவற்
    பதிக்கும் பிரானடைந்தோர்
மருட்டுறை நீக்கிநல் வான்வழி
    காட்டிட வல்லவனே. (17)


Sundaramurthi Naayanaar

He that showed the via to Release
Confessed: I am taken by the Lord
Abider at Arul  Turai. For they that left
The watered fields and banks of Tirunaavalur
For Tiruvennainallur, Lord assured He only took
Them removing the murk  smogged haze.

Arunachala Siva.

11389
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2015, 08:43:46 AM »
16.


தாயவன் யாவுக்கும் தாழ்சடை
    மேல்தனித் திங்கள்வைத்த
தூயவன் பாதம் தொடர்ந்து
    தொல்சீர்த்துளை யாற்பரவும்
வேயவன் மேல்மழ நாட்டு
    விரிபுனல் மங்கலக்கோன்
ஆயவன் ஆனாய னென்னை
    யுவந்தாண் டருளினனே. (16)

Aanaaya Naayanaar

Aanaayan of well watered ? mangalam
Ever as a neatherd was poised in Lord
Who is ever Maternal Compassion
With flowing locks, moon and holy feet pure.
On a day, when he was tending cattle, he
Piped Lord?s notes in the bamboo ? flute, and had the darshan.


Arunachala Siva.

11390
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2015, 08:41:19 AM »
15.


வள்ளற் பிராற்கமு தேந்தி
    வருவோ னுகலுமிங்கே
வெள்ளச் சடையா யமுதுசெய்
    யாவிடி லென்தலையைத்
தள்ளத் தகுமென்று வாட்பூட்
    டியதடங் கையினன்காண்
அள்ளற் பழனக் கணமங்
    கலத்தரி வாட்டாயனே. (15)   


Arivaattaaya Naayanar

Arivaattaayan of Pazhanakkanamangalam
Offered the lord daily the ambrosial food
When on a day, tripped, he fell on a crack,
The food spilled on earth got lost into the crack,
Unable to stand, he with a sickle
Was about to saw his neck, then Lord?s hand stuck out to stay him.

Arunachala Siva.

11391
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2015, 08:39:03 AM »
14.


கலச முலைக்கன்னி காதற்
    புதல்வி கமழ்குழலை
நலசெய் தவத்தவன் பஞ்ச
    வடிக்கிவை நல்கெனலும்
அலசு மெனக்கரு தாதவள்
    கூந்தல் அரிந்தளித்தான்
மலைசெய் மதிற்கஞ்சை மானக்கஞ்
    சாற னென்னும் வள்ளலே.  (14)


Maanakkanchara Naayanar

Generous is Manakkanchaarar of Kanchai
Rock ? forted, when asked by the Lord
In servitor's guise for panchavati, the holy
Thread as panton-twined, tarried not; cut
The locks of his daughter fragrant, at her marriage
Hour, with her bosoms hearing dear, and gave away her locks, the Giver.

Arunachala Siva.

11392
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2015, 08:35:58 AM »
13.


ஏய்ந்த கயிறுதன் கண்டத்திற்
    பூட்டி எழிற்பனந்தாள்
சாய்ந்த சிவன்நிலைத் தானென்பர்
    காதலி தாலிகொடுத்
தாய்ந்தநற் குங்குலி யங்கொண்
    டனற்புகை காலனைமுன்
காய்ந்த அரற்கிட்ட தென்கட
    வூரிர் கலயனையே. (13)


Kunkiliyakkalaya Naayanar

Kalayan of Southern Katavur, ever
Offering lord the resinous Kunkilian smoke
Is of Andhanar clan straightened the mien of the Lord
In lovely Panandal but tugging it with a roper end
By his neck drawn; with want, acute, of provisions
For home, he sold his wife?s Thali*
to buy the resin of holy incense and served lord.

(* Mangala Sutram of married ladies.)

Arunachala Siva.

11393
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2015, 08:34:04 AM »
12.


நிலத்தில் திகழ்திருக் காளத்தி
    யார்திரு நெற்றியின்மேல்
நலத்தில் பொழிதரு கண்ணில்
    குருதிகண் டுள்நடுங்கி
வலத்திற் கடுங்கணை யால்தன்
    மலர்க்கண் ணிடந்தப்பினான்
குலத்திற் கிராதன்நங் கண்ணப்ப
    னாமென்று கூறுவரே. (12)


Kannappa Naayanaar

He, a hunter, seeing the Lord of holy Kaalatti
On earth, weeping blood from off His right eye
Turning trepid, gonged his and fixed it on
His to stop bleeding. For this act
He is hailed Kannappar, the one
Who offered his eye to the Lord Himself.

Arunachala Siva.

11394
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2015, 08:31:08 AM »
11.பத்தனை யேனாதி நாதனைப்
    பார்நீ டெயினைதன்னுள்
அத்தனைத் தன்னோ டமர்மலைந்
    தான்நெற்றி நீறுகண்டு
கைத்தனி வாள்வீ டொழிந்தவன்
    கண்டிப்ப நின்றருளும்
நித்தனை யீழக் குலதீப
    னென்பரிந் நீள்நிலத்தே. (11)


Enaatinaayanaar

Enaati of Saanraar clan in Eyinanoor
Excelled in Siva  worship and love and Holy Ash.
Atisooran campaigned on him and wished to vanquish him,
He wore the holy ash to hoodwink Enaati,
For the holy  ash  on  forehead  sake, Enaati dropped
Down his sword. Sooran slew him then. But Lord gave darshan to Enaati.


Arunachala Siva.

11395
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 02, 2015, 07:10:00 AM »Surrender is the way.  In the world every being is created and one becomes the food of others.
Even human beings who are vegetarians have to kill the plants to eat food.  A fly is eaten by a lizard,
a cow by tiger, a tiger killed by a man etc.,  This chain continues ever and for ever.  We can at best
help the suffering beings to the extent possible.  Suppose we save a deer from tiger, the tiger would
look at us and ask: Who are you to prevent my food?  We have no answer.
Surrender to God or Guru is the best way.  All things are done by one Parameswara Sakti.  Our job is
to stay away from thinking that I shall do this or do that.

Arunachala Siva. 

11396
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 02, 2015, 07:06:41 AM »
Keeping Still:

For most of us, the tendency is to do this or that.  Mind
always jumps out with the least provocation.  BEING STILL
is the most difficult job for most of us.

Arunachala Siva.

11397
Gradation in Spiritual Reality:

Science admits of gradation in reality. For example,  Newton's law of gravitation was once thought
to represent the reality concerning gravitation.  But, it was later found inadequate to explain certain
phenomena, and the general theory of relativity had to be resorted to take them also into account.
But Newton's law is not discarded, as it is found to suffice for many routine applications, and is by
far the simpler use.  It is considered as the 'lower' level of reality, and relativity theory as the 'higher'.

Spirituality, similarly, admits of different levels of reality. In regard to creation, for example, it
puts forward three stand points: srishti drishti, drishti-srishti and ajata vada.  Each succeeding level
is higher than the preceding one. The srishti drishti vada says that God created the world and the
individual, and administers them in accordance with certain laws.  The law of karma is an important
one among them.  It seems to offer a ready and plausible explanation for unexpected outcomes
in life.  But t leaves certain questions unanswered, such as how karma originated at the very beginning
of creation, and why in spite of being created by God, we are impelled to commit evil and suffer
thereby.

contd.,

Arunachala Siva.           
     

11398
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 01, 2015, 04:08:05 PM »
The Best of Friends:

Bhagavan and Chadwick:

continues...

So it was that, within a few weeks of this conversation, Chadwick settled in the Asramam on a
more permanent basis.  In February 1936, he moved into little cottage which he was to occupy,
with only one interruption, until his death in 1962.  It was a very small dwelling for such a large
man to inhabit, and a very modest one for a relatively wealthy Englishman of independent means.
Indeed, by any worldly standards Chadwick's new home was not large, but in spiritual terms
Chadwick's cottage was the Taj Mahal. To live at the feet of Arunachala was already a rare blessing,
but to have your own personal dwelling within the confines of Sri Ramanasramam itself was beyond
all good fortune. This extraordinary privilege has only ever been extended to two or three others,
and Chadwick will always remain the only Westerner to have enjoyed it. From now on, Alan
Chadwick and Sri Ramana were almost next door neighbors,  separated from each other only
by the short walk along the edge of the Pali Tirtham tank. Having personally supervised the constriction
of Chadwick's cottage, the Maharshi further blessed his arrival by attending the consecration ceremony
in person.  Shortly afterwards, when Alan was temporarily away from the Asramam, Sri Ramana
gave further evidence of His solitude by noticing a leak in the guttering, and instructing Annamalai
Swami on how to repair it.

contd.,

Arunachala Siva..           

11399
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 01, 2015, 12:29:21 PM »
Is there any proof for all this?


Yes. There is.  The Sruti says its proof is ignorance. From the results you can infer their cause.
All feel  'I am ignorant.'

contd.,

Arunachala Siva.

11400
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 01, 2015, 12:26:26 PM »
The answer continues..

In this way, according to many Vedic passages, the subtle body is made of sixteen categories.
Antahkarana is treated as single body according to this theory.  Some other Srutis which hold
that these categories forming the subtle body are seventeen in number, consider Antahkarana
as consisting only of two aspects -- Manas and Buddhi, all others being included in these two.
There are still other Srutis which hold that the subtle body consists of nineteen aspects. According
to them, Manas, Buddhi, Chtta, and Ahankara are all to be counted separately.

The subtle body is identified this say.

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 [760] 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 ... 2949