Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 [760] 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 ... 3127
11386
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 13, 2016, 09:31:09 AM »
Verse  169:

பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன்
   என்றுமுன் னெடுத்துப் பண்ணால்
அத்தாஉன் ஆடல் காண்பான்
   அடியனேன் வந்த வாறென்
றித்திறம் போற்றி நின்றே
   இன்தமிழ் மாலை பாடிக்
கைத்திருத் தொண்டு செய்யுங்
   காதலிற் பணிந்து போந்தார்."I am no devotee who can truly hymn you!"
Thus he with melodius and thus completed it:
"O father, behold this servitor that hath come
To eye Your dance!" With this hymn and hymns
Such-like, he hailed Him in sweet garlands
Of Tamizh verse; borne then by a love to render
Manual service, he moved out thence.

Arunachala Siva.

11387
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 13, 2016, 09:28:28 AM »
Verse  168:


இத்தன் மையர்பல முறையுந் தொழுதெழ
   என்றெய் தினையென மன்றாடும்
அத்தன் திருவருள் பொழியுங் கருணையின்
    அருள்பெற் றிடவரும் ஆனந்தம்
மெய்த்தன் மையினில் விருத்தத் திருமொழி
   பாடிப் பின்னையும் மேன்மேலும்
சித்தம் பெருகிய பரிவால் இன்புறு
   திருநே ரிசைமொழி பகர்கின்றார்.As he fell down in adoration and rose up to worship,
Times without number, he divined subtly
The Lord's question: "When did you come, dear one?"
From the dance divine enacted in the Ambalam
Flooded mercy yielded by grace; blessed
With that true bliss he hymned the divine psalms
Of Tiruviruttham, and again impelled by spiralling love
He sang the melodic Tiru-nerisai-mozhi.   

Arunachala Siva.

11388
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 13, 2016, 09:26:40 AM »
Verse  167:


கையுந் தலைமிசை புனைஅஞ் சலியன
    கண்ணும் பொழிமழை ஒழியாதே
பெய்யுந் தகையன கரணங் களுமுடன்
   உருகும் பரிவின பேறெய்தும்
மெய்யுந் தரைமிசை விழுமுன் பெழுதரும்
   மின்தாழ் சடையொடு நின்றாடும்
ஐயன் திருநடம் எதிர்கும் பிடுமவர்
    ஆர்வம் பெருகுதல் அளவின்றால்.His hands of their own accord folded above his head
In adoration; his eyes rained tears endlessly;
His organs of inner sensorium thawed in love;
No sooner would his beatific body fall on earth in worship
Than would it rise up quick in adoration;
Immeasurable grew his impassioned love
When he beheld the dance divine of the Supreme Lord
Whose matted hair cascades like lightning-clusters.

Arunachala Siva.

11389
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 13, 2016, 09:24:17 AM »
Verse  166:


நீடுந் திருவுடன் நிகழும் பெருகொளி
   நிறைஅம் பலம்நினை வுறநேரே
கூடும் படிவரும் அன்பால் இன்புறு
   குணமுன் பெறவரு நிலைகூடத்
தேடும் பிரமனும் மாலுந் தேவரும்
    முதலாம் யோனிகள் தெளிவொன்றா
ஆடுங் கழல்புரி அமுதத் திருநடம்
   ஆரா வகைதொழு தார்கின்றார்.


The Ambalam that glowed with the light of liberation,
The ever-increasing gnosis, tallied with what
His mind had already envisioned; it was now
Before him, a visual reality; with a beatitude
Of bliss born of sheer love, he was now endowed;
He drank of the nectarean dance of the Lord's
Ankleted feet -- not to be clearly comprehended by
The questing Vishnu, Brahma, the celestial beings  and also lives
Of variform embodiment --, insatiate.   


Arunachala Siva.

11390
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 13, 2016, 09:21:36 AM »
Verse  165:


வளர்பொற் கனமணி திருமா ளிகையினை
   வலம்வந் தலமரும் வரைநில்லா
அளவிற் பெருகிய ஆர்வத் திடையெழும்
    அன்பின் கடல்நிறை உடலெங்கும்
புளகச் செறிநிரை விரவத் திருமலி
    பொற்கோ புரமது புகுவார்முன்
களனிற் பொலிவிடம் உடையார் நடநவில்
   கனகப் பொதுஎதிர் கண்ணுற்றார்.


He circumambulated the auric Tirumalikai-p-patthi
Capped by beauteous clouds; a sad and measure-lessly
Passionate love sea-like, verily possessed him
And the hair on his person stood erect, thrilled;
He entered through the golden tower of redemptive grace;
Here he beheld before Him the Ponnambalam where the Lord
Whose throat is blued by venom, enacts His dance.   

Arunachala Siva.

11391
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 13, 2016, 09:19:35 AM »
Verse  164:


மேலம் பரதலம் நிரையுங் கொடிகளில்
   விரிவெங் கதிர்நுழை வரிதாகுங்
கோலம் பெருகிய திருவீ தியைமுறை
   குலவும் பெருமையர் பணிவுற்றே
ஞாலந் திகழ்திரு மறையின் பெருகொலி
    நலமார் முனிவர்கள் துதியோடும்
ஓலம் பெருகிய நிலையேழ் கோபுரம்
   உறமெய் கொடுதொழு துள்புக்கார்.

He duly adored the beauteous street thick with pennants
Through which even the rays of the sun could not pierce;
Again he fell on earth in adoration deep at the tower
That rose up in the west, where prayers of devotees
Merged with the resounding of the world-redeeming Vedas   
Prayerfully invoked by goodly saints, and moved in.

Arunachala Siva.

11392
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 12, 2016, 12:09:48 PM »
Verse  25:25: பின்னே திரிந்து, உன் அடியாரைப் பேணி, பிறப்பு அறுக்க,
முன்னே தவங்கள் முயன்று கொண்டேன்,- முதல் மூவருக்கும்
அன்னே. உலகுக்கு அபிராமி என்னும் அருமருந்தே.-
என்னே?-இனி உன்னை யான் மறவாமல் நின்று ஏத்துவனே.

அம்மையே! மும்மூர்த்திகளின் தாயாக விளங்குபவளே! மூவுலகத்திற்கும் கிடைத்த அருமருந்தே! இனி நான் பிறவாமல் இருக்க, முன்னதாகவே தவங்கள் பல முயன்று செய்து கொண்டேன். அதற்காகவே நின் அடியார்கள் பின் திரிந்து அவர்களுக்குப் பணி செய்து வருகின்றேன். அம்மா! அபிராமித்தாயே! நான் முன் செய்த தவப் பயனே, இப்பிறவியில் உன்னை மறவாமல் நல்வழி நின்று வணங்குகின்றேன். இன்னும் வணங்கிக் கொண்டேயிருப்பேன்.

O Mother!  Mother of the three Gods!  O the Medicine rare that is available for the three worlds!
I have done many tapas, in order to avoid further birth.  Only for that purpose, I went behind Your devotees,
and do service to them!  O Mother Abhirami! Due to my merits of previous tapas, I am not forgetting You
in this birth and pray to you keeping a good path for my life. I shall be doing this always.  I shall ever
be praying to You!

contd.,

Arunachala Siva.   

11393
Section B:  Cracking the Code Word that is ENLIGHTENMENT.  Two Principal Strains in Bhagavan's Talks.

With these remarks we now come to examine what constitutes the recurrent leitmotif of Bhagavan's
teachings in 'Talks' for a number of years which effects a purification of our understanding at a subliminal
level, two basic strands can be discerned in these dialogues.  The first one gives us clarity about what
constitutes Enlightenment;  the second strand elucidates the immense value of Self Inquiry through the
practice of a simulation of deep sleep state while one is awake;  this is a unique methodology (prakriya) of
sadhana recommended by Bhagavan without any reservation as the panacea for all human sufferings (at
any stage of sadhana).  Both of them are indispensable for the success in our 'journey' to Self Realization.
This is summed up in the following words of Sri Bhagavan: 'Unless intellectually known, how to practice it?
Learn it intellectually first, then do not stop with that.  Practice it.' (Talks 40 and 596).

The second major strain in Talks turns the attention of the seekers to the universal experience of deep
sleep where he experiences no bondage or suffering whatsoever and has the recollection of a positive
happiness in the dream less sleep.  As their very substratum this unadulterated Peace straddles all the
three states of our existence (sleep, dream and waking).  Bhagavan advises the seeker to simulate
the deep sleep state in the waking state.  This is the practice of 'Waking Sleep' (Jagrat Sushupti) which
is to drop the mind completely in the seat of meditation but remain totally alert and aware.

contd.,

Arunachala Siva.                       

11394
To illustrate point of perspectives with a simple analogy:  From the sun's perspective, the sun neither
rises nor sets; there is neither darkness nor concealment nor varying shades of light. By definition,
darkness cannot be where light is.  However, from the perspective of an individual upon the earth,
the sun rises and sets;  there are both light and darkness and varying shades in between, and it is valid
to label  the sun's light an enemy of darkness.  Two seemingly contradictory propositions, both equally valid,
and true (from different viewpoints), once  their particular perspectives are correctly understood.
Nevertheless, note that what is valid from one perspective is not from another.  From the sun's perspective,
'all is light'. From darkness' perspective, there is relative light and relative darkness, and every shade
in between.  The question is, 'Which do you identify with; are you the physical body, or are you the Self?
Further, contemplate, 'Has the sun ever seen darkness?'

While Bhagavan acknowledges that distinctions appear unique and individual at the empirical level,
all distinctions lose their distinct individuality from the Absolute point of view.  That is, 'All this is
Brahman'  is absolutely true while 'all this individually separate and distinct' is relatively true. What is true
from one point of view or level of reality is not from another. However this does not mean there are two
realities.  There is one Reality, as seen from the two different perspectives.  Sri Ramana held that one
perspective is from the point of view of ignorance;  it is relatively true, (the sun seemingly rises and sets),
while the other point of view is from the perspective of wisdom (the sun neither rises nor sets).  A person
may see the sun traverse across the sky, and yet everyone knows that it does not move!  Water is seen
in a mirage, and yet there never has been water there nor will there be, nor is there now.

contd.,

Arunachala Siva.                         

11395
(...) if one keenly investigates what is that now shines as 'I', then in (one's) heart a kind of shining,
('spurippu') alone will itself appear to itself without sound as 'I am I'.

If we carefully consider the meaning of what Bhagavan says here, it is obvious that the kind of shining
that is denoted here by the word 'spurippu' must in some way be different kind of shining that is denoted
by the words 'ippodu naan ena vilanguvadhu', which mean 'what shines as I'  or 'it that now shines as I'.
What then is the difference between these two kinds of shining?  Since there is and can be only one 'I',
in both cases it must be the same 'I' that is shining, so the difference must lie in some quality of its shining
in each case.

Now we experience a body (or more generally a person or body-mind complex) as 'I', so what  shines as
'I' is not just our pure 'I' but our pure 'I' mixed with extraneous adjuncts such as this body and mind.
In other words, what now shines as 'I'  is our confused experience 'I am this body', and hence due to its
confused mixture with adjuncts, its shining is in some sense lacking in clarity.  That is, though we clearly
experience that I am , we do not clearly experience what I am.

contd.,

Arunachala Siva.             

11396
Verse  531:

This Atman is ever established in its own glory;  that is proof by itself.  To establish it, neither time,
place, nor purification is necessary.

Verse 532:

To know that 'I am Devadatta' does not require any proof; so, for a knower of Brahman, the knowledge
that 'I am Brahman' does not require any proof.

Verse 533:

What?  You are impertinent.  Do you ask for proof of the Atman by worse self effulgence as by that
of the sun, everything is manifested?  That which is non Self -- insignificant, unreal, insentient --
how can that be a manifester of  That?

Verse 534:

The scriptures and all the sacred books and all the teachers of the world have their existence through
His existence. How can they manifest Him who is the Knower of all?

Verse 535:

This Atman is self effulgent, of illimitable power, incomparable, the consciousness of all, knowing whom one
becomes free from all bondage and is glorified.

contd.,

Arunachala Siva.                   

11397
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:57:12 AM »
Verse 163:


நவமின் சுடர்மணி நெடுமா லையுநறு
   மலர்மா லையுநிறை திருவீதிப்
புவனங் களின்முதல் இமையோர் தடமுடி
    பொருதுந் தியமணி போகட்டிப்
பவனன் பணிசெய வருணன் புனல்கொடு
    பணிமா றவுமவை பழுதாமென்
றெவருந் தொழுதெழும் அடியார் திருவல
   கிடுவார் குளிர்புனல் விடுவார்கள்.

Here get scattered the crest-jewels of the celestial rulers
Who get jostled when they throng to behold the Lord;
The divine street is also decked with long rows of chains
Of nine-fold gems and fragrant wreaths;
Vayu who does the service of sweeping, sweeps these away
And Varuna does the service of washing;
Finding their services to be flawed and imperfect
Worshipful devotees sweep and wash the street afresh.   

Arunachala Siva.

11398
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:54:34 AM »
Verse 162:
அல்லல் பவம்அற அருளுந் தவமுதல்
    அடியார்எதிர்கொள அவரோடும்
மல்லற் புனல்கமழ் மாடே வாயிலின்
   வழிபுக் கெதிர்தொழு தணைவுற்றார்
கல்வித் துறைபல வருமா மறைமுதல்
    கரைகண் டுடையவர் கழல்பேணுஞ்
செல்வக் குடிநிறை நல்வைப் பிடைவளர்
   சிவமே நிலவிய திருவீதி.

Thither was he received by them whose sole wealth
Was tapas which could end the misery of embodiment;
With them he entered through the beauteous tower
Near which wafted the scent of water fresh;
He adored the sacred street in front of him,
The street which fostered Sivam, the street where
Flourish the mansions of Thillai-Brahmins --
The masters of the great Vedas and many a bible
Of instruction, the wealthy citizens who ever
Hail the feet of Lord Siva, the Ruler of all --,
And stepped into it.


Arunachala Siva.

11399
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:51:37 AM »
Verse  161:


அஞ்சொல் திருமறை யவர்முன் பகர்தலும்
   அவருந் தொழுதுமுன் அருள்கூரும்
நெஞ்சிற் பெருகிய மகிழ்வும் காதலும்
    நிறைஅன் பொடும்உரை தடுமாறச்
செஞ்சொல் திருமறை மொழிஅந் தணர்பயில்
    தில்லைத் திருநகர் எல்லைப்பால்
மஞ்சிற் பொலிநெடு மதில்சூழ் குடதிசை
   மணிவா யிற்புறம் வந்துற்றார்.


When thus they chanted before him the beauteous words
Of the Vedas, he too bowed; as in his mind
Already full of grace, joy and love and devotion deep
Began to well up, his words became incoherent;
Thus he came to the beauteous Western tower
Capped by clouds and girt with a vast fort
And situate at the boundary of the hallowed city of Thillai
Where the Brahmins chant the holy words of the Vedas.   

Arunachala Siva.

11400
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:48:35 AM »
Verse  160:


அவர்முன் பணிவொடு தொழுதங் கணைவுற
   அணிகொம் பரின்மிசை அருகெங்கும்
தவமுன் புரிதலில் வருதொண் டெனுநிலை
   தலைநின் றுயர்தமிழ் இறையோராம்
இவர்தந் திருவடி வதுகண் டதிசயம்
    எனவந் தெதிர்அர கரவென்றே
சிவமுன் பயில்மொழி பகர்கின் றனவளர்
    சிறைமென் கிளியொடு சிறுபூவை.


As he came bowing in adoration, on all sides
Over beauteous branches on which perched
Parakeets of growing feathers, and pretty starlings
Beholding the form divine of the lofty king
Of the Tamizh tongue who was poised
In supreme servitor-ship thanks to his tapas of yore,
Saying, "What wonder is this!" flew before him
And chanted "Hara! Hara!" the words with which
Lord Siva is hailed, by reason of their past training.   


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 [760] 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 ... 3127