Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 [758] 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 ... 3200
11356
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:13:52 AM »
Verse  166:


செய்ய சடையார்
    திருவேட் களஞ்சென்று
கைதொழுது சொற்பதிகம்
    பாடிக் கழுமலக்கோன்
வைகி அருளுமிடம்
    அங்காக மன்றாடும்
ஐயன் திருக்கூத்துக்
    கும்பிட் டணைவுறுநாள்.   


The Prince of Kazhumalam went to Tiruvetkalam
And with folded hands adored its Lord
Of red matted hair; he hymned Him in decades
And sojourned there; he would visit Thillai
From there and hail the Lord that enacts
The divine dance in His shrine.


Arunachala Siva.

11357
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:11:11 AM »
Verse  165:


செல்வத் திருமுன்றில்
    தாழ்ந்தெழுந்து தேவர்குழாம்
மல்குந் திருவாயில்
    வந்திறைஞ்சி மாதவங்கள்
நல்குந் திருவீதி
    நான்குந் தொழுதங்கண்
அல்குந் திறம்அஞ்சு
    வார்சண்பை ஆண்டகையார்.


He prostrated on the ground in the Temple?s court
Of foison; he adored at the divine entrances
Where teem the celestial throngs and moved out
To the four divine streets which confer on men
Great tapas; these too he adored.
Even he, the Ruler of Kaazhi, would not
Dare abide within the shrine's limits.

Arunachala Siva.

11358
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:09:09 AM »
Verse  164:

முன்மால் அயன்அறியா
    மூர்த்தியார் முன்னின்று
சொன்மாலை யாற்காலம்
    எல்லாந் துதித்திறைஞ்சிப்
பன்மா மறைவெள்ளம்
    சூழ்ந்து பரவுகின்ற
பொன்மா ளிகையைவலங்
    கொண்டு புறம்போந்தார்.


He stood before the Lord unknown to Vishnu
And Brahma, and hailed Him in garlands of verse
All the time he was there and adored Him;
Circumambulating the Ponnambalam,
For ever hailed by the great and countless Vedas,
He moved out of the shrine.

Arunachala Siva.11359
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:05:13 AM »
Verse  163:பண்ணார் பதிகத்
    திருக்கடைக்காப் புப்பரவி
உண்ணாடும் என்பும்
    உயிருங் கரைந்துருக்கும்
விண்ணா யகன்கூத்து
    வெட்டவெளி யேதிளைத்துக்
கண்ணா ரமுதுண்டார்
    காலம் பெறஅழுதார்.   
He completed the divinely concordant decad
And adored Him;
He who burst into tears and cried at the hour
When the Lord deigned to grace him,
Feasted his eyes on the nectarean dance of grace
Enacted by the Lord of the celestial beings,
In the open space-- the ether,
The dance that melts the bones and the soul too
That quests after the Lord.

Arunachala Siva.

11360
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:02:16 AM »
Verse  162:


ஊழி முதல்வர்க்
    குரிமைத் தொழிற்சிறப்பால்
வாழிதிருத் தில்லைவாழ்
    அந்தணரை முன்வைத்தே
ஏழிசையும் ஓங்க
    எடுத்தார் எமையாளும்
காழியர்தங் காவலனார்
    கற்றாங் கெரியோம்பி   .


He mentioned in his decade, first the Brahmins
As they were endowed with the glory of rendering
Privileged service to the Lord of the Deluge.
Thus the Master of Kaazhi, our Ruler, began
The decade for the flourishing of the seven-fold music,
With the words: "Katraangku eri yompi?"   

Arunachala Siva.

11361
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 08:58:40 AM »
Verse  161:

உணர்வின் நேர்பெற வருஞ்சிவ
    போகத்தை ஒழிவின்றி உருவின்கண்
அணையும் ஐம்பொறி அளவினும்
    எளிவர அருளினை எனப்போற்றி
இணையில் வண்பெருங் கருணையே
    ஏத்திமுன் எடுத்தசொற் பதிகத்திற்
புணரு மின்னிசை பாடினர்
    ஆடினர் பொழிந்தனர் விழிமாரி.

"O Lord, you have blessed me to feel in ease
Even with my five senses, without interruption,
In visible form, Your Bliss, that can be realized
By the purified and flawless inner consciousness alone."
Thus he hailed Him and His great mercy
Of peerless munificence; he hymned His glory
In harmonious and melodious numbers;
He danced for joy and his eyes rained tears.


Arunachala Siva.

11362
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 08:55:52 AM »
Verse  160:


அண்ண லார்தமக் களித்தமெய்ஞ்
    ஞானமே யானஅம் பலமுந்தம்
உண்ணி றைந்தஞா னத்தெழும்
    ஆனந்த வொருபெருந் திருக்கூத்தும்
கண்ணில் முன்புறக் கண்டுகும்
    பிட்டெழுங் களிப்பொடுங் கடற்காழிப்
புண்ணி யக்கொழுந் தனையவர்
    போற்றுவார் புனிதரா டியபொற்பு.

He, the very shoot of punya, of sea-girt Kaazhi
Now visibly beheld before him and adored
The unique and divine dance of sheer bliss
Hitherto beheld by him inwardly
In his Siva-Consciousness of God-given
Perambalam, the true Gnosis.
Delight swelled in him and he began to hail
They majesty of the Lord's feet.

Arunachala Siva.

11363
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 08:53:03 AM »
Verse  159:


நந்தி யெம்பிரான் முதற்கண
    நாதர்கள் நலங்கொள்பன் முறைகூட
அந்த மில்லவர் அணுகிமுன்
    தொழுதிரு அணுக்கனாந் திருவாயில்
சிந்தை யார்வமும் பெருகிடச்
    சென்னியிற் சிறியசெங் கையேற
உய்ந்து வாழ்திரு நயனங்கள்
    களிகொள்ள உருகுமன் பொடுபுக்கார்.


With his heart abounding in spiritual fervor,
With his pretty roseate hands folded above his head
With his redemptive eyes rejoicing and his mind
Melting in love, he entered the divine Tiruvanukkan Vaayil
Where had gathered in many a row the hosts of Siva
Whose Chief is Nandi Deva;
Behind these rows stood adoring in due order
The servitors, the saints and the celestial beings.

Arunachala Siva.   

11364
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 08:50:42 AM »
Verse  158:


நீடு நீள்நிலைக் கோபுரத்
    துள்புக்கு நிலவிய திருமுன்றில்
மாடு செம்பொனின் மாளிகை
    வலங்கொண்டு வானுற வளர்திங்கள்
சூடு கின்றபே ரம்பலம்
    தொழுதுபோந் தருமறை தொடர்ந்தேத்த
ஆடு கின்றவர் முன்புற
    அணைந்தனர் அணிகிளர் மணிவாயில்.He moved below the lofty and many-tiered tower
And went round the holy, golden court;
He adored the Perambalam rising into the sky
As though it would touch the moon;
To reach the shrine where the Lord dances,
Continuously hailed by the Vedas,
He came to the entrance of Tiruvanukkan
Dight with gems of beauty.

Arunachala Siva.

11365There is no detailed account about Ramaswami Pillai in David
Godman's Power of the Presence.  There are a few instances
related to him, in Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of
Grace volumes.

Once a party came to have darshan of Bhagavan Ramana.  On their
way, their motor-car met with a minor accident, where an old lady
was badly bruised.  They could not much help the situation.  They
admitted her into a nearby dispensary and left some money for the
expenses and proceeded.  As soon as they came to Bhagavan Ramana,
they narrated this incident.  Bhagavan Ramana was not
quite happy about the visitors' indifference, but did not say anything.

He must have given some instructions to Ramaswami Pillai.  Sri Pillai rushed to the
hospital in his cycle, checked up with the doctors and came to know that the old lady's
bruises were not serious and she had been given necessary cleaning up of the injuries, along
with medication and she had been discharged.  Sri Pillai became peaceful.  He rushed back in
cycle.  He informed Bhagavan Ramana and also the 'visitors' concerned, who had a sigh of relief.
He had bicycled  about 20 miles in about 2 hours and he was quite tired but did not show any
indication of his pain in his legs and shoulders.

On a similar occasion, as there was already some delay to proceed to the station and catch the
train, the visitors quickly took leave of Bhagavan Ramana and left the Asramam.  The evening
supper consisting of Tiruchuzhi dosas, could not be taken by them.  Bhagavan Ramana asked
Ramaswami Pillai to take the packet of Tiruchuzhi dosas and go to the station to deliver it to the
visitors if possible.

Sri Pillai rushed to the station and to his relief found that the train had not yet then left.
He checked up for the compartment quickly and handed over the packet of Tiruchuzhi dosas.
The visitors joyfully accepted the gift of Bhagavan Ramana.  Sri Pillai also became very happy
and reported the incident when he had returned to the Asramam.

(Source:  Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 4)

Arunachala Siva.   

11366
Namam as is called in Tamizh means Trisurnam, which Sri Vaishnavties apply on their foreheads.
They mark red vertical line at the midpoint of the eyebrows and then mark two white lines on either
side.  This is like applying Vibhuti by Saivites and Advaitis.

Once a devotee asked Bhagavan Ramana whether he could mark a Namam on His forehead.
Bhagavan Ramana said: Why not?

But ask Nayana (Kavyakanta Ganapati Muni) to have it first. Accordingly, the white and red sticks
were placed along with a mirror beside Nayana when he was sitting for lunch.  Nayana
saw them and without murmur applied the Namam on his forehead. Bhagavan Ramana on seeing
him, applied Namam to His forehead also.

After a minute, Nayana looked at Bhagavan Ramana and asked:

"Bhagavan!  What is this new Vesham, (adornment) today?

Bhagavan Ramana laughed and said:  You have marked.  "So also I have." 

Nayana was wonder-struck.  He picked up the mirror and looked at his face.  There was a
Namam, which he had marked without even thinking about it!

Everyone laughed!   Bhagavan Ramana and Nayana also joined
the devotees in hearty laughter.

In the end, there will be time,
When everything looks alike!

                - T.S. Eliot.

Arunachala Siva.

11367
(4.8):


செல்வம் நல்குர வின்றிவிண் ணோர்புழுப்
புல்வ ரம்பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள்
எல்லை யில்கழல் கண்டும் பிரிந்தனன்
கல்வ கைமனத் தேன்பட்ட கட்டமே.


You are un-assailed by opulence or indigence;
Your endless impartiality,
alike pervades celestial beings,
Worms and grass;
You are the rare Ens unto all.
Even after beholding Your boundless ankleted feet,
I have parted from You.
Lo,
the misery of mine Whose
Mind is but adamantine.

contd.,

Arunachala Siva.

11368
(4.7):


எந்தை யாய் எம்பி ரான் மற்றும் யாவர்க்கும்
தந்தை தாய் தம்பி ரான் தனக் கஃதிலான்
முந்தி என்னுள் புகுந்தனன் யாவருஞ்
சிந்தை யாலும் அறிவருஞ் செல்வனே.


He is my Father,
Mother and our God;
unto all others too He is Father,,
Mother and their Deity;
He has none of these For Himself;
He,
the opulent One who could not be
Apprehended by anyone even by his thought,
Barged into me even before I was ripe.


contd.,

Arunachala Siva.

11369
Another instance to mention will not be out of place to express our boundless pranams to Bhagavan.
In 1946, my second son Vijaya Rama Rao, was seriously ill, while at home of Sri T.N. Venkataraman,
the son of then Sarvadikari.  The ladies were afraid as they had to spend many sleepless nights in
taking care of the boy.  Early, one morning, Bhagavan's sister Smt. Alamelu Ammal presented the
baby before Bhagavan while he was coming down the Hill.  Bhagavan passed His hands over the
body of the child and remarked:  'The baby is alright.  Why are you worried?'  To the amazement
of all, the face of the baby changed and became quite bright from the  gracious touch and the look
of Bhagavan. It is ever green in our memory. The gracious anugraha of Bhagavan is ever guiding
us and protecting us even in the heart-rending situations in our life.

Another instance of Bhagavan's grace is that though I am no scholar in Telugu, I have been inspired
to write Telugu versions of Bhagavan's writings:  Arunachala Pancharatnam, Ashtakam, Navamani
Malai, Padigam, Akshara Mana Malai, Upadesa Saram, Atma Vidya, Ekatma Panchakam, Appala
Pattu and instructions for the guidance of devotees. Besides them there was also the prayer Ramana
Suprabnhatham of Bhagavan and the verses written by Pandit Narendera Kesari of Nepal  entitled
Ramana Lahari translated in simple Telugu.

contd.,

Arunachala Siva.
 
         

11370
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 12, 2016, 11:17:27 AM »
Verse  50:


50: நாயகி, நான்முகி, நாராயணி, கை நளின பஞ்ச
சாயகி, சாம்பவி, சங்கரி, சாமளை, சாதி நச்சு
வாய் அகி மாலினி, வாராகி, சூலினி, மாதங்கி என்று
ஆய கியாதியுடையாள் சரணம்-அரண் நமக்கே.

ஏ அபிராமியே! நீயே உலக நாயகி. பிரம்ம சக்தியும், விஷ்ணு சக்தியும் நீ. நீயே ஒய்யாரமாக ஐவகை மலர் அம்புகளைக் கையிலேந்தியவள். சம்புசக்தி, சங்கரி, எழிலுடையாள், நாகபாணி, மாலினி, உலகளிக்கும் வராகி, சூலி, மாதங்க முனிமகள் என்றெல்லாம் பல வடிவானவள்! நீயே ஆதியானவள். ஆகவே, உன்னுடைய திருவடியையே வணங்கினோம். அதுவே எமக்குப் பாதுகாவல்.

O Abhirami!  You are the goddess of the world. You are Brahma Sakti, Vishnu Sakti. You are having
five flower arrows, stylishly. You are Sambhu Sakti, Sankari, of great beauty, having serpent on Your
hand.  You are Malini, Varahi who gives the world.  You are Sooli, daughter of Sage Matanga.
You are having different forms.  You are the Ancient. Hence, we pray to Your feet. And these are
the protection for us.

contd.,

Arunachala Siva.       

Pages: 1 ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 [758] 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 ... 3200