Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 [757] 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 ... 3200
11341
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:33:48 AM »
Verse 172:


பொங்கி யெழுங்காதல்
    புலனாகப் பூசுரர்தம்
சிங்கம் அனையார்
    திருமுடியின் மேற்குவித்த
பங்கயத்தின் செவ்வி
    பழித்து வனப்போங்கும்
செங்கை யொடுஞ்சென்று
    திருவாயி லுட்புக்கார்.   With his swelling love made manifest
The lion among the earthly celestial beings
Folded above his head his roseate hands
Which put to shame the beauty of red lotus,
Glowed with greater splendor
Thus he moved into the divine entrance.


Arunachala Siva.

11342
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:31:40 AM »
Verse  171:செல்வம் பிரிவறியாத்
    தில்லைவாழ் அந்தணரும்
எல்லையில்சீர்ச் சண்பை
    இளவே றெழுந்தருளி
ஒல்லை இறைஞ்சாமுன்
    தாமும் உடனிறைஞ்சி
மல்லல் அணிவீதி
    மருங்கணைய வந்தார்கள்.   The Brahmins too who were ever linked
With the spiritual wealth, even before the divine child
Of peerless glory, verily a lion-cub of famed Sanbai,
Would hasten toward them and adore them,
Adored him and moved into the beauteous
And opulent street and came near him.

Arunachala Siva.

11343
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:29:28 AM »
Verse  170:


அண்டத் திறைவர்
    அருளால் அணிதில்லை
முண்டத் திருநீற்று
    மூவா யிரவர்களும்
தொண்டத் தகைமைக்
    கணநாத ராய்தோன்றக்
கண்டஅப் பரிசுபெரும்
    பாணர்க்கும் காட்டினார்.   By the grace of the Lord of all the worlds
All the three thousand Brahmins of beauteous Thillai
Whose foreheads were adorned with the holy ash
Appeared to him as the serving Gananaatas
Of Lord Siva; this he beheld and this beatitude
He also revealed to the great Paanar.

Arunachala Siva.

11344
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:27:16 AM »
Verse  169:


ஆங்கவர்தஞ் சீலத்
    தளவின் மையும்நினைந்தே
ஓங்கியெழுங் காதல்
    ஒழியாத உள்ளத்தார்
தேங்கமழுஞ் சோலைத்
    திருவேட் களங்கடந்து
பூங்கிடங்கு சூழ்புலியூர்ப்
    புக்கணையும் போழ்தின்கண்.   As his thought hovered on their life poised
In the glorious spiritual conduct, one day
When he crossed Trivetkalam bounded
By fragrant and melliferous gardens, and entered
Tiru-p-Puliyur girt with a flowery moat,
With a heart full of soaring love.

Arunachala Siva.   11345
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:25:08 AM »
Verse  168:


பாடும் பதிகஇசை
    யாழ்ப்பாண ரும்பயிற்றி
நாடுஞ் சிறப்பெய்த
    நாளும்நடம் போற்றுவார்
நீடுந் திருத்தில்லை
    அந்தணர்கள் நீள்மன்றுள்
ஆடுங் கழற்கணுக்க
    ராம்பே றதிசயிப்பார்.Yaazh-p-Paanar, was blessed to play on his Yaazh
The divine decades sung by him;
The divine child that daily adored at Thillai
The divine dance of the Lord, marvelled
At the great beatitude of the Tillai-Brahmins
That rendered personal service to Lord?s feet
That thither enacted the divine dance.

Arunachala Siva.

11346Once while in Skandasramam,  Mother Azahgamma told her son:
"As your father was bringing in those days, it would be nice if we
have small brinjals (blue round one, famous in Tamil Nadu and
Karnataka), I can prepare you a nice brinjal curry with a lot of
til oil and chilly powder!"  Bhagavan Ramana smiled and told her:
"Amma!  How can you expect this beggar-son to bring you brinjals
to make brinjal curry?" 

In the evening, a villager brought a basket full of small brinjals
to Amma and Bhagavan!  Bhagavan Ramana smiled and said:
"Amma!  Have you chanted any special mantras to get brinjals?
Now, you prepare nice brinjal curry and we can eat!"

Mother knows who has willed for small brinjals to be brought to
Skandasramam. 

Once one knows the Self,
What else is there to know?

          -  Sad Darsanam.

Arunachala Siva.     

11347


Kavyakanta Ganapati Muni had a vision of six stars raising from Bhagavan Ramana's head and
he found Him to be an avatara of Skanda.  He also took pride that he is Ganapati, the elder son of
Siva and elder brother of Skanda.  In later years, Kavyakanta wrote Sri Ramana Chatvarimsat.
Actually, he had planned to compose 100 verses on Bhagavan Ramana, but fate willed it that he
could not complete.  As and when he wrote a sloka, he had sent it to Bhagavan along with a
Sanskrit letter.  The total verses came to 40 and Bhagavan Ramana arranged them in proper order
and thus made,  came Sri Ramana Chatvarimsat.  This composition is chanted even
today in the mornings in Sri Ramanasramam.

In one sloka, Ganapati Muni says:

"He is Skanda without Spear, Rooster Banner and Peacock vehicle.
He is the dear son of Uma. The One who vanquished Tarakasura
and other demons, is residing here wearing a simple codpiece.
He is the celibate, without liking and disliking, without respect
and disrespect, without self-respect and self-defeatism.  In His
eyes resides Sakti, in His face Lakshmi and in His tongue, Saraswati, goddess of learning.  It is my good fortune that I got Him as my Guru.  I shall prostrate at His lotus feet!"

(Source:  Spiritual Stories about Bhagavan Ramana, Banu
Ramachandran, Tamizh.)

Arunachala Siva.

Arunachala Siva.

11348

Bhagavan Ramana never cared for physical purity or impurity. Devotees who were ill had come
to Him without taking bath. Once when pall-bearers came to eat in the Asramam, without
bath, they told Him:  "Bhagavan, in Tiruvannamalai, there is no
water nearby.  However, we are very hungry. We have come after
placing a corpse in the cremation ground.  Can we eat?"   Bhagavan
Ramana said: "Go and eat first.  We are also carrying bodies which
are as rotten as dead.  Are we not carrrying this?"

Once a young lady devotee, did not come to the Asramam for darshan for 2 continuous days.
Bhagavan Ramana knew that she had been hesitating to come, due to monthly periods.  He sent
word for her on the third day morning, telling that there was no impurity excepting the mental
impurity for the human beings.

Another young girl came to the Asramam.  She had her monthly periods, as she had entered the
Asramam.  She became very guilty and was hesitating to come near Bhagavan Ramana to
do namaskaram.  Bhagavan Ramana deliberately called her to come closer and do the namaskaram!

(Source:  The spiritual stories of Bhagavan Ramana.  Banu
Ramachandran, Tamizh.)

Arunachala Siva.   


11349
(4.10)


அறிவ னே அமு தே அடி நாயினேன்
அறிவ னாகக்கொண் டோஎனை ஆண்டது
அறிவி லாமையன் றேகண்ட தாண்டநாள்
அறிவ னோஅல்ல னோஅரு ளீசனே. O One Omniscient !
O Ambrosia !
Did You claim And rule me ? the base cur -,
deeming me wise?
When You enslaved me,
You knew of my nescience.
I may be wise or otherwise;
O Lord-God,
grace me.

contd.,

Arunachala Siva.

11350
(4.9):கட்ட றுத்தெனை யாண்டுகண் ணாரநீ
றிட்ட அன்பரொ டியாவருங் காணவே
பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை
எட்டி னோடிரண் டும்அறி யேனையே.


Snapping my bonds and ruling me,
You caused me That do not know what eight plus two is,
To so ascend,
aye,
ascend the podium,
That devotees adorned with praiseworthy holy ash
And others too may behold me in awe.


Contd.,

Arunachala Siva.

11351
I submit that it is purely the abundant grace of Bhagavan that I was prompted to write them and present
them, thinking that service to devotees is service to the Lord.  I prostrate and offer my Pranams at the
feet of Bhagavan.  May Bhagavan bless me to do more service to the devotees.

To conclude, the features of Bhagavan are soul stirring.  Being in His Presence there arises in the mind
a powerful visualization of His splendor.  We are attracted to the supreme perfection that Bhagavan
realized and demonstrated in His life the truth of life in every seemingly small activity.  It is the divine
looks of Bhagavan that capture the devotees and draws their attention and inspires them to truly
think about 'Who am I?'.  He is the shining light of the world, and beyond.

concluded.

Arunachala Siva.     

11352
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 13, 2016, 11:16:12 AM »
Verse  51:


51: அரணம் பொருள் என்று, அருள் ஒன்று இலாத அசுரர் தங்கள்
முரண் அன்று அழிய முனிந்த பெம்மானும், முகுந்தனுமே,
சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி தன் அடியார்,
மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார், இந்த வையகத்தே.

திரிபுரத்தை நிலையென்று நினைத்த, தன்மையற்ற அசுரர்களை அழித்த சிவபெருமானும், திருமாலும் வணங்கக்கூடிய அபிராமியே! அன்னையே! உன்னையே சரணம் சரணம் என்று அண்டிய அடியார்களின் மரண பயத்தை ஒழிப்பாய்! அது மட்டுமல்ல; அவர்களைப் பொய்மையான இந்த உலக வாழ்வினின்றும் விடுவிப்பாய் (பிறப்பறுப்பாய்), பெருநிலை தருவாய்!

O Abhirami!  You are prayed to by Siva (who vanquished Tripura, where the demons thought that it was
permanent)m and Vishnu. O Abhirami!  My Mother! You will remove the fear of death of the devotees!
Not only that, You will remove them from this worldly life, which is false, and You will snap all their future
births!  You will confer them the Great State that is Moksha.

contd.,

Arunachala Siva.     
 

11353
39. I am of the nature of perfections, ever.  I am Being Consciousness-Bliss.  I am of the form of non duality
only.  I am Brahman alone.

40. I am of the indefinable form.  I am devoid of beginning or end.  I am not of the nature of created
matter.  I am only Brahman.

41.  I am devoid of self will and divested of all nescience.  I am everything.  I am That alone. I am
Brahman only.

42.  I am devoid of all names.  I am without all forms.  I lack all attachments.  I am Brahman alone.

43.  I am the creator of all speech; and transcending the pinnacle of all Vedas (Vedanta). I am the end
of all (measures of) time.  Brahman alone am I.

44. I am the end of all forms.  I am the bliss (manifesting) at the end of all names.  I am the end
of all the eons of time.  Brahman alone am I.

45.  I am happiness and naught else.  I alone am the immeasurable consciousness.  I alone am
everywhere.  I am only Brahman.

46.  The self is Brahman alone and only a solid mass of pure intelligence.  I am alone the undivided
essence.  I am Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.
             

11354
311.  Because no one knows space and time, in deep sleep wherein the mind is latent, and in the
Supreme State, wherein the mind is lost, therefore these two are only mental.

312.  As in the  dream state, so in the waking, the mind creates these two along with the world;
without them the mind knows nothing;  this is the enduring nature of the mind.

313.  Only because of the Ignorance 'I am the body', man has the awareness 'I am in space and
time';  really we are not in space, nor in time; if we were bodies, then (and only then) would be in dream.

314.  We are not bodies, nor do we own them, since we never became souls.  Space and time are
created in US by the mind, because of the Ignorance, just like all these things.

315.  If the mind, by the Quest of its Source, attains Peace in the Supreme State, then these two will
be swallowed up by the Real Self Himself, along with the Ego, and the world.

316.  The whole world, which is composed of causes and effects, together with space and time,
are illusory.  The Real Self never undergoes change, whether by space or by time, or by causality.

317.  Since the One Real Self (of all), who is ever the same, never swerving from His True Nature,
transcending time and devoid of space, and hence infinite, is experienced by the sages.  He alone
is the Real, nothing else.

318.  Also the divisions of time, namely past, present and future, are not at all real.  The past and
the future are dependent upon the present, and are themselves present in their own times.
                   

contd.,

Arunachala Siva.

11355
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 13, 2016, 09:16:23 AM »
Verse  167:


கைம்மான் மறியார்
    கழிப்பாலை யுள்ளணைந்து
மெய்ம்மாலைச் சொற்பதிகம்
    பாடிவிரைக் கொன்றைச்
செம்மாலை வேணித்
    திருவுச்சி மேவியுறை
அம்மானைக் கும்பிட்
    டருந்தமிழும் பாடினார்.   


He visited Tiru-k-Kazhippaalai the Lord of which
Sports a young fawn in His hand and hailed Him
In divine decades of incarnate truth;
He visited Tiruvucchi where the Lord
Of red matted hair is decked with beauteous garlands
Of fragrant Konrai and hailed Him
In Tamizh decades, rare and beautiful.   


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 [757] 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 ... 3200