Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 [756] 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 ... 3158
11326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 12, 2016, 09:02:43 AM »
Verse  17:


கணவன்தான் வரவிடுத்த
   கனியிரண்டுங் கைக்கொண்டு
மணமலியும் மலர்க்கூந்தல்
   மாதரார் வைத்ததற்பின்
பணஅரவம் புனைந்தருளும்
   பரமனார் திருத்தொண்டர்
உணவின்மிகு வேட்கையினால்
   ஒருவர்மனை உட்புகுந்தார்.

She of fragrant locks of hair decked with flowers, received
The pair of mangoes sent by her husband; she kept them
Where they should be kept; now came a servitor of the Lord
Whose jewels are snakes, into the house prompted
By a great desire to get fed.


Arunachala Siva.

11327
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 12, 2016, 09:00:02 AM »
Verse 16:


பாங்குடைய நெறியின்கண்
    பயில்பரம தத்தனுக்கு
மாங்கனிகள் ஓரிரண்டு
   வந்தணைந்தார் சிலர்கொடுப்ப
ஆங்கவைதான் முன்வாங்கி
   அவர்வேண்டுங் குறையளித்தே
ஈங்கிவற்றை இல்லத்துக்
   கொடுக்கவென இயம்பினான்.

Some men who called on Paramadatthan who was thriving
In his righteous business, gave him a pair of mangoes;
He received them and fulfilled their desire; he then
Bade (his servant) thus: "Take these to my house."   

Arunachala Siva.

11328
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 12, 2016, 08:58:02 AM »
Verse  15:


நம்பரடி யார்அணைந்தால்
   நல்லதிரு அமுதளித்தும்
செம்பொன்னும் நவமணியுஞ்
    செழுந்துகிலும் முதலான
தம்பரிவி னாலவர்க்குத்
   தகுதியின்வேண் டுவகொடுத்தும்
உம்பர்பிரான் திருவடிக்கீழ்
   உணர்வுமிக ஒழுகுநாள்.


When servitors of the Lord came, she fed them
With nectarean food, gave them in loving devotion
Ruddy gold, gems nine-fold, garments exquisite
And the like, divining their circumstance and need;
Thus throve her soul in ever-growing devotion ardent
For the feet of the Lord.

Arunachala Siva.   

11329
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 12, 2016, 08:55:52 AM »
Verse  14:


ஆங்கவன்தன் இல்வாழ்க்கை
   அருந்துணையாய் அமர்கின்ற
பூங்குழலார் அவர்தாமும்
   பொருவிடையார் திருவடிக்கீழ்
ஓங்கியஅன் புறுகாதல்
   ஒழிவின்றி மிகப்பெருகப்
பாங்கில்வரு மனையறத்தின்
   பண்புவழா மையில்பயில்வார்.


She of perfumed locks who was his help-meet rare,
Soared in swelling devotion ceaseless for the feet
Divine of the Rider of the martial Bull, and stood
Unswerving, poised in the virtue of domestic life.   

Arunachala Siva.

11330
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 12, 2016, 08:52:30 AM »
Verse  13:


மகட்கொடையின் மகிழ்சிறக்கும்
   வரம்பில்தனங் கொடுத்ததற்பின்
நிகர்ப்பரிய பெருஞ்சிறப்பில்
   நிதிபதிதன் குலமகனும்
தகைப்பில்பெருங் காதலினால்
   தங்குமனை வளம்பெருக்கி
மிகப்புரியுங் கொள்கையினில்
    மேம்படுதல் மேவினான்.After the wedding he gave limitless wealth
To Paramadatthan who rejoiced exceedingly;
The son of Nitipati who was of peerless greatness
Took to business and ere-long grew lofty, and could
In keeping with the tradition of his clan.   

Arunachala Siva.

11331
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 12, 2016, 08:50:33 AM »
Verse  12:


மங்கலமா மணவினைகள்
   முடித்தியல்பின் வைகுநாள்
தங்கள்குடிக் கொருபுதல்வி
   ஆதலினால் தனதத்தன்
பொங்கொலிநீர் நாகையினிற்
   போகாமே கணவனுடன்
அங்கண்அமர்ந் தினிதிருக்க
   அணிமாடம் மருங்கமைத்தான்.The wedding rites were all over; as man and wife
They lived there for sometime; she was the only child
Of Dhanadatthar?s family; he would not suffer her
To leave for Nakai, the littoral city of the roaring sea;
To dwell happily with her husband he had
A beautiful mansion built for her, nearby.


Arunachala Siva.

11332
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 12, 2016, 08:48:06 AM »
Verse  11:


அளிமிடைதார்த் தனதத்தன்
   அணிமாடத் துள்புகுந்து
தெளிதருநூல் விதிவழியே
   செயல்முறைமை செய்தமைத்துத்
தளிரடிமென் நகைமயிலைத்
   தாதவிழ்தார்க் காளைக்குக்
களிமகிழ்சுற் றம்போற்றக்
   கலியாணஞ் செய்தார்கள்.

They moved into the beauteous mansion of Dhanadatthar
Glowing with a garland buzzed over by bees; the rites
Of wedding, as ordained in the lucid Sastras, were performed;
Thus they married her of flower-soft feet,
Sweet-smile and peafowl-mien to him who was
Verily a bull, to the approbation of the joyous kin.

Arunachala Siva.

11333
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 04:47:51 PM »
Verse 10:


மணமிசைந்த நாளோலை
   செலவிட்டு மங்கலநாள்
அணையவது வைத்தொழில்கள்
   ஆனவெலாம் அமைவித்தே
இணரலங்கல் மைந்தனையும்
   மணவணியின் எழில்விளக்கிப்
பணைமுரசம் எழுந்தார்ப்பக்
   காரைக்கால் பதிபுகுந்தார்.


They duly dispatched the invitations for the wedding;
As the wedding-day neared they made ready everything
For the performance of wedding-rites; they decked
The bridegroom -- the wearer of garlands wrought
Of flowers that grew in bunches --, for the marriage;
To the beat of wedding-drums they fared forth
And entered the city of Karaikkal.

Arunachala Siva.

11334
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 04:45:48 PM »
Verse 9:


மற்றவனும் முறைமையினால்
    மணம்இசைந்து செலவிடச் சென்
றுற்றவர்கள் உரைகேட்ட
   நிதிபதியும் உயர்சிறப்புப்
பெற்றனன் போல் உவந்துதனிப்
   பெருமகற்குத் திருமலியுஞ்
சுற்றமுடன் களிகூர்ந்து
    வதுவைவினைத் தொழில்பூண்டான்.


He agreed to the marriage having due regard
To all propriety and gave them leave to depart;
Of his consent they apprised Nitipati who felt
Happy as one blessed with an especial greatness;
He engaged himself with his wealthy kin in the preparation
For the grand wedding of his great and peerless son.

Arunachala Siva.

11335
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 04:43:18 PM »
Verse 8:


வந்தமூ தறிவோர்கள்
   மணங்குறித்தம் மனைபுகுந்து
தந்தையாந் தனதத்தன்
   தனைநேர்ந்து நீபயந்த
பைந்தொடியை நிதிபதிமைந்
   தன்பரம தத்தனுக்கு
முந்தைமர பினுக்கேற்கும்
   முறைமைமணம் புரிகென்றார்.

The men of great wisdom entered the house to which
They came to broach the subject of wedding,
Called on Dhanadatthar, and said; "Be pleased to wed your daughter,
The one of lustrous jewels to Paramadhatthan, the son
Of Nitipati, in keeping with the hoary tradition."   

Arunachala Siva.

11336
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 04:41:06 PM »
Verse 7:


நீடியசீர்க் கடல்நாகை
   நிதிபதியென் றுலகின்கண்
பாடுபெறு புகழ்வணிகன்
    பயந்தகுல மைந்தனுக்குத்
தேடவருந் திருமரபில்
   சேயிழையை மகட்பேச
மாடமலி காரைக்கால்
   வள நகரின் வரவிட்டார்.


To the well-endowed city of Karaikkal rich in mansions
Were sent wise men by Nitipati -- a merchant
Famous throughout the world and a native of Nakai --
A maritime city of renown --, seeking the hand
Of the jeweled beauty of a matching clan
For his son and scion.   


Arunachala Siva.

11337
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 04:38:24 PM »
Verse 6:


நல்லவென உறுப்புநூ
   லவர்உரைக்கும் நலம்நிரம்பி
மல்குபெரு வனப்புமீக்
   கூரவரு மாட்சியினால்
இல்லிகவாப் பருவத்தில்
   இவர்கள்மர பினுக்கேற்குந்
தொல்குலத்து வணிகர்மகள்
    பேசுதற்குத் தொடங்குவார்.

She was perfect in every limb as defined by the authors
In their works on Anatomy; her queenly grace grew
Day by beauteous day; she was now in the parva
When she was not suffered to cross
The threshold of her house; now came men belonging
To the hoary tralatitious mercantile clan
Broaching wedding.

Arunachala Siva.11338
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 04:35:45 PM »
Verse  5:


வண்டல்பயில் வனஎல்லாம்
   வளர்மதியம் புனைந்தசடை
அண்டர்பிரான் திருவார்த்தை
   அணையவரு வனபயின்று
தொண்டர்வரின் தொழுதுதா
    தியர்போற்றத் துணைமுலைகள்
கொண்டுநுசுப் பொதுங்குபதங்
   கொள்கையினிற் குறுகினார்.


Even as she gamboled she would but articulate divinely
Words pleasing to the God of the celestial beings -- the Wearer
Of the crescent on His matted hair --; she would adore
His servitors when they passed by; thus she grew
Extolled by her nurse; now came the parva when
Her willowy waist began to languish, unable
To bear the weight of her twin-breasts.   

Arunachala Siva.

11339
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 04:33:52 PM »
Verse 4:


பல்பெருநற் கிளைஉவப்பப்
   பயில்பருவச் சிறப்பெல்லாம்
செல்வமிகு தந்தையார்
   திருப்பெருகுஞ் செயல்புரிய
மல்குபெரும் பாராட்டின்
   வளர்கின்றார் விடையவர்பால்
அல்கியஅன் புடன்அழகின்
   கொழுந்தெழுவ தெனவளர்வார்.


Her opulent father duly performed all the sacred rites
Pertaining to the parvas of the growing child
To the great delight of his kith and kin, vast and great;
The child grew admired by all, like a shoot, comely
And lovely; she was linked in devotion deep
With the Lord whose mount is the Bull.

Arunachala Siva.

11340
Mastan, one of Bhagavan's early devotees, was born in 1878 in Desur, a small village about forty miles
from Tiruvannamalai.  He came from a Muslim weaving family but was drawn to Bhagavan by Akhilandamma,
a widow of the village who made regular trips to Tiruvannamalai to see Bhagavan and cook for Him.

When he was young he would spontaneously fall into a Samadhi like state while he was working on the
family loom.  His hands and feet, which were plying the machinery of his trade, would stop and he would
become absolutely still.  His parents, Hussain and Salubi, thought that he was falling asleep on the job.
Whenever they saw him in this condition, they would hit him, bring him back to his waking state, and tell
him to get on with his work.  These episodes seem to have been a recurring feature of his childhood.

Not much more is known about Mastan's life until the day he accompanied Akhilandamma on his first
visit to Tiruvannamalai in 1914.  This is how Mastan described the meeting when he spoke to Kunju
Swami:

When I came to Bhagavan, He was seated like a rock...His unwavering gaze was filled with grace,
compassion and steady wisdom.  I stood by His side. After giving me a look, He opened the gate
of my Heart and I was also established in His state.  I stood like that for eight hours, absolutely without
fatigue, but filled with total absorption and peace.  Bhagavan in those days used to open our Heart
with a simple gracious look, and it transformed us.  There was no need for any questions since He made
us, by His look, like Himself. 

contd.,

Arunachala Siva.             

Pages: 1 ... 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 [756] 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 ... 3158