Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 [754] 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 ... 3021
11296
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2016, 08:18:10 AM »
Verse 20:

முறித்தவை அடுப்பின் மாட்டி
    முளைவித்துப் பதமுன் கொள்ள
வறுத்தபின் அரிசி யாக்கி
    வாக்கிய உலையிற் பெய்து
வெறுப்பில்இன் அடிசி லாக்கி
   மேம்படு கற்பின் மிக்கார்
கறிக்கினி யென்செய் கோமென்
   றிறைஞ்சினார் கணவ னாரை.


With splintered rafter as fuel, she lit the oven
And fried the moist germinating grain into rice
Which she poured into a vessel and cooked.
This done the paragon of excelling chastity
Humbly addressed her husband thus:
"What shall we do for curry?"

Arunachala Siva.

11297
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2016, 08:14:53 AM »
Verse  19:


வந்தபின் மனைவி யாரும்
   வாய்தலின் நின்று வாங்கிச்
சிந்தையில் விரும்பி நீரில்
   சேற்றினை யலம்பி யூற்றி
வெந்தழல் அடுப்பின் மூட்ட
   விறகில்லை யென்ன மேலோர்
அந்தமின் மனையில் நீடும்
   அலக்கினை யறுத்து வீழ்த்தார்.His wife that awaited him at the threshold
Received it, and in love washed the mire away
From the seeds; then she spake to him thus:
"To cook the grain there's fuel none for the oven."
Then the great one pulled down the rafters of his roof
That covered the house. O the house eternal!

Arunachala Siva.

11298
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2016, 08:12:52 AM »
Verse 18:


காலி னால்தட விச்சென்று கைகளால்
சாலி வெண்முளை நீர்வழிச் சார்ந்தன
கோலி வாரி யிடாநிறை யக்கொண்டு
மேலெ டுத்துச் சுமந்தொல்லை மீண்டனர்.


He went his way feeling the ground with his feet;
With his hands he gathered the germinating seeds
Which lay floating, into his basket, and filled it,
And hastened home with the basket on his head.


Arunachala Siva.


11299
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2016, 08:10:46 AM »
Verse 17:


உள்ள மன்புகொண் டூக்கவோர் பேரிடாக்
கொள்ள முன்கவித் துக்குறி யின்வழிப்
புள்ளு றங்கும் வயல்புகப் போயினார்
வள்ள லார்இளை யான்குடி மாறனார்.


Enthused by impelling love, with a big basket
Held inverted on his head, through via trita,
Fared forth Ilayankudi Maranar, the princely patron,
To the fields where slumbered water-fowls.   

Arunachala Siva.11300
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2016, 08:08:19 AM »
Verse  16:


எண்ணு மிவ்வுல கத்தவர் யாவருந்
துண்ணெ னும்படி தோன்றமுன் தோன்றிடில்
வண்ண நீடிய மைக்குழம் பாம்என்று
நண்ணல் செய்யா நடுவிருள் யாமத்து.


Men would shudder even to think of it;   
Such was it, the dead of night,
Verily a sheet of inky wash
Well-nigh impossible to brave.


Arunachala Siva.

11301
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2016, 08:06:23 AM »
Verse 15:


பெருகு வானம் பிறங்கம ழைபொழிந்
தருகு நாப்பண் அறிவருங் கங்குல்தான்
கருகு மையிரு ளின்கணங் கட்டுவிட்
டுருகு கின்றது போன்ற துலகெலாம்.

The rain it rained fierce and violent;
It was blinding to boot hiding all the sides;
It looked as though the dark inky midnight
Dissolving in black torrents poured on earth.

Arunachala Siva.

11302
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2016, 08:04:39 AM »
Verse  14:


மற்றம் மாற்ற மனைவியார் கூறமுன்
பெற்ற செல்வம் எனப்பெரி துள்மகிழ்ந்
துற்ற காதலி னால்ஒருப் பட்டனர்
சுற்று நீர்வயல் செல்லத்தொ டங்குவார்.

When he heard these words of his wife, he felt delighted
As if he got back all his former wealth;
He willingly agreed to the course suggested
And prepared himself to visit the watery fields.

Arunachala Siva.


11303
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2016, 08:02:31 AM »
Verse  13:


செல்லல் நீங்கப் பகல்வித்தி யசெந்நெல்
மல்லல் நீர்முளை வாரிக்கொ டுவந்தால்
வல்ல வாறமு தாக்கலும் ஆகுமற்
றல்ல தொன்றறி யேனென் றயர்வுற.


And she added: "If you can gather back the seeds
Of paddy that this day were sown in the fields,
It'll be possible for me to provide food;
We can thus rid our misery; I see no other way."   

Arunachala Siva.

11304There was one gentleman by name Thinnai Swami.  He came to see Bhagavan Ramana with his
family.  When he was taking leave of Bhagavan, Bhagavan merely said, "Iru".  "Be."  He continued
in Tiruvannamalai for another 25 years, and the family left him and visiting him occasionally.
He was living in a Thinnai, the front portal of a large house.  No bath.  No change of dress.  Food, only
when someone offers.  Such is the magnetic spell of Bhagavan Ramana.

Arunachala Siva.

11305

Bhagavan Ramana has said to some new visitors asking about His biography to read the
Sri Ramana Ashottaram of Sri Viswanatha Swami.  It covers His place of birth, His gothra,
His father's name, His living in Madurai, His Atma Jnana Udayam in Chokkappa Naicken Street,
His reaching Arunachala, His stay in Virupaksha Cave, Skandasramam, His works like
Upadesa Saram, Sad Darsanam, Arunachala Stuti Panchakam, Sri Ramana Gita etc.,
It also speaks about Matrumukti and finally ends as Om Sri Purushottamaya Namah. 
There are implicit references about His avatara of Skanda.

Arunachala Siva.

11306
This too may be misleading when we remember that its highest stage is entirely thought free.  Therefore
it may be less likely to lead to misunderstanding if we here use 'self absorption'  as an equivalent and
refrain henceforth from using the term 'trance' altogether.  What is meant is a rapt absorption of the thoughts 
in the essence of oneself and a profound immersion of the feelings in the indescribable felicity.  If used at all
for yogic experiences the word 'trance' ought to be reserved for those cataleptic states which consummate
the efforts of practicants in the final phases of the yoga of body control, with which we are not here concerned
for such a path can never directly lead to that realization of the Overself which is the proper goal set out in
these writings.  The unconscious state attained by this system is not regarded as desirable or necessary on
the path unfolded here.  It would indeed be useless.  The trances of the hatha yogis, of the faqueers who
permit themselves to be buried alive for a few hours or days, render the man unconscious as the 'I' thought
falls back into its source within the heart. When it returns, he has had no more spiritual benefit than he
has had from ordinary sleep, whereas in the higher self absorption of mystical meditation the ego merges
back into the heart while fully conscious.

Nobody need be frightened away from the practice of meditation therefore by the belief that it is beyond
the reach of all but a select few or that it will be necessary for them to fall into a trance in the sense of a
fainting away into unconsciousness.  On the contrary, the practice itself is not only within the capacity             
of all but seeks a state of fuller consciousness, a psychological condition of expanded awareness.

contd.,

Arunachala Siva. 

11307
General topics / Re: A Sense of Peace -- K.C. Mohan:
« on: January 30, 2016, 11:35:23 AM »
Bhagavan had a great sense of humor.   There was once incident which illustrated this, when a nephew
of mine saw the monkeys in the courtyard outside the Hall, and being a mischievous boy, began to chase
them.  Bhagavan, who saw this joked, 'They are all monkeys.'  It may not sound so funny now, but when
He spoke with such affection, one could not but laugh with Him at the comical sight of those scampering
imps. 

Altogether, visiting Sri Ramanasramam was a great experience and affected the course of my future life.
When I remember that time, it is with a feeling of overwhelming peace; more so even than when I
visited holy temples such as Guruvayur.  The peace was something you automatically took with you
when the time came for departure.  It lingered on for days and even now, so many years after these events
of my childhood, there is deep down a prevailing sense of peace which has kept me safe and secure when
times were rough and uncertain.

In 1949, we first heard about Bhagavan's illness that eventually proved fatal.  My mother was shocked
at the possibility that Bhagavan would no longer be physically present in this world.  She had a dream
about Him and saw His body, which gave her some solace.

contd.,

Arunachala Siva.                 

11308
General Discussion / Re: The Man on the Golden Horse:
« on: January 30, 2016, 10:21:41 AM »
History, he added, is not limited by the ignorance and prejudice that would demean the other nations
and enshrine one 'grand idea'  as the well spring of every worthy quest and every flowering man.
Civilizations were distinct and unique but they also overlapped, provoked, stimulated, and challenged
one another. History, he maintained, does not follow one immutable path, become petrified in one mold,
comprise one linear trajectory.  History was like the tale of a 'thousand rising suns', none of which fails
to 'become a setting sun' sooner or later.  He added that we ourselves were living in a land that had
'slumbered for centuries' but insisted that it was awake and ever advancing.  And man, he assured us,
'can flower in endless ways that our illustrious leaders neither knew nor care about.'

He concluded that the failure of a nation, a people, a culture was an impoverishment of all mankind,
since every people, when it ripens well and attains its own unique destiny, enhances the common
heritage of the human race.

contd.,

Arunachala Siva.     

11309
General Discussion / Re: Atyashrama - John Grimes:
« on: January 30, 2016, 10:12:38 AM »
Q:  Are there any restrictions or disciplines for that state?

B:  There are characteristics of it mentioned.

Q:  There are Gurus for each ashrama.  Is there a Guru for atyashrama?

B: Yes.

Q:  But you do not admit a Guru.

B:  There is a Guru for everyone.  I admit a Guru for me also.

Q:  Who is your Guru?

B:  The Self.

Q:  For whom?

B:  For myself. The Guru may be internal or external.  He may reveal himself internally or externally.

Q:  Can the atyahrami own property?

B: There is no restriction for them. They may do what they please.  Their conduct is not regulated according
to the rules or codes. (Talks $ 291)

For the people who belong to castes, elaborate ashrama dharmas or codes of behavior for each stages of
life have been laid down by eminent persons well versed in the sastras.  These rules are always compulsory
for those people who have caste and an ashrama.  However, the caste and ashrama dharma do not bind
those, either male or female, who have attained clear knowledge of Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.     

11310
General topics / Re: A Sense of Peace -- K.C. Mohan:
« on: January 30, 2016, 10:01:48 AM »
Being young I did not sit for very long in the small hall where Bhagavan gave darshan. After about ten
minutes my cousin and I left to climb the nearby Arunachala.  But the short time I did sit on the cool
floor in Bhagavan's presence made an indelible impression.  There was a sense of quiet. Bhagavan mostly
looked at people in a serene manner.  When he looked at me I felt very happy and pleased.There was a
sense of elation.  I did not feel fear, anxiety or any other type of negativity in his presence.  He was
friendly and approachable.

My visits to Sri Ramanasramam were exhilarating though brief. I would sit with folded hands, along with
my mother in the hall, as near to Bhagavan possible. My mother would tell me about how her worries
disappeared while sitting in the hall in Bhagavan's presence, and quite often she would clear her doubts
by seeking clarifications from him, which were always forthcoming.  In spite of the large number of devotees
present, the calm and peace that pervaded the place had a powerful effect on us.  I would also spend
considerable time walking on the Hill and enjoying the tranquility of the surroundings.

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 [754] 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 ... 3021