Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 [753] 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 ... 2907
11281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2015, 08:13:54 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 51:

விந்துவி லும்சுழி நாதம் எழுந்திடப்
பந்தத் தலைவிபதி னாறு கலையதாய்க்
கந்தர வாகரம் கால்உடம் பாயினாள்
அந்தமும் இன்றியே ஐம்பத்தொன் றாயதே .(51)Sakti Expands as Fifty-One Letters

With Letter ``A`` that is Bindu,
And curled Letter ``U`` that is Nada,
When together they upward ascend,
Sakti within beams,
With kalas six and ten,
And endlessly expands,
As neck, hands, legs and body entire;
As Letters One and Fifty, too,
Her Form expands.

Arunachala Siva.
 

11282
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 10, 2015, 06:51:07 AM »


Tests put forth by god by way of misery and pain, should be overcome by one's own perseverance.
There is no way out.  Painkillers are not the way to overcome pain [as in the case of Michael Jackson].  Persevarence and forbearance alone helps.  You can understand this from this story.

A mangoose, after Dharmaputra's great yaga [sacrificial rights] where thousands were fed,
came to roll on the left overs of food.  This mangoose had its one side golden and the other
side normal.  After rolling over the left overs, the mangoose told Dharmaputra:  Your yaga
[penance] is useless.  My other side has not got golden color.  Dharmaputra was wondering: 
"What!  I have spent gold coins like water and conducted this mass feeding and you are not happy?"
The mangoose said:  "Yes.  What is the use of having pots of gold and spending a small portion of it for feeding others. You have not left yet your pride.  Listen to this story.  I had been to a poor man's
house.  He used to get three dry rotis [bread loaves] from God everyday.  He used to lend one
to the poorer man at his house entrance and then feed himself and his wife with the two remaining
loaves.  One day, I went there.  After feeding the poorer man at the gate, he and his wife were
about to eat the remaining two loaves.  When I went there, he gave me one loaf.  I said I was still
hungry.  His wife readily gave me the another loaf.  After my eating, there were some crumbs on
the floor.  He and his wife took those crumbs and then drank water and went to bed.  I rolled
on that floor, I became golden on one my side!  I came to your palace to test that self-abnegation.
But it is not there! Perseverance, self abnegation, self control are the essentials for any good act in life."   

Arunachala Siva.   


11283
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: November 10, 2015, 06:44:02 AM »Devaraja Mudaliar writes in his entry dated 26.6.1946:
[abridged]:

Mr. Khanna told Bhagavan:  I have been coming to you and this time, I have remained nearly
for a month at your feet and I find no improvement at all in my condition. My vasanas are as
strong as ever.  When I go back to my friends, they will laugh at me and ask what good my stay
here has done me.

Bhagavan said:  Why distress your mind thinking that Jnana has not come or that the vasanas have not disappeared? Do not give room for thoughts.  In the last stanza of Sukavari by Tayumanavar
[the Ocean of Bliss], the Saint says much the same as is written in your paper.  The verse goes:
The mind mocks me and though I tell you ten thousand times you are indifferent, so how am I
to attain peace and bliss?

Khanna further replied:  It is not only that I find no improvement but I think I have grown worse. 
The vasanas are stronger now.  I cannot understand it.

Bhagavan again quoted the last three stanzas of Mandalathin... of Tayumanavar, [A great Expanse]:  Here in these verses, the mind is coaxed as the most generous and disinterested of givers, to go
back to its birthplace or source and thus give the devotee peace and bliss, and he asked me
[Devaraja Mudaliar] to read out a translation of it that I once made.

Khanna then asked:  The illumination plus mind is Jivatma and the illumination alone is
Paramatma, it is right?

Bhagavan explained that it is more like the glowing red hot iron ball.  The ball glows and can burn
things like fire, but still it has a definite shape, unlike fire.  If we hammer it, it is the rod that receives
the blows not the fire.  The rod is the Jivatma and the fire the Self, or Paramatma.

Arunachala Siva. 

11284
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: November 09, 2015, 05:01:05 PM »
Today is Annamalai Swami's Liberation Day:  09.11.2015:

Annamalai Swami worked as a construction worker.  After the construction work was completed,
he was asked to stay out in Palakottu and not to see Him (Bhagavan) and do Sadhana.  Annamalai
Swami lived there and did Sadhana, eating only coconut, a little jaggary and a mango fruit daily.
He had one  day immense stomach pain and came to the terrace of the building to relax. There he
saw a bright light moving to the summit of the Hill.  He knew that Bhagavan had attained Maha Nirvana.
He did not go and see Him or His mortal coil.  When a person came to him for bath in his room,
he hugged that person and took the rose petals that were sticking to the body, since he had gone
close to the mortal coil of Bhagavan.  Annamalai Swami took the rose petals and munched.

He merged with Bhagavan after a few years.

David Godman has written a chapter about Annamalai Swami, in the Power of the Presence.

Annamalai Swami's talks with Bhagavan and later with some of the devotees of Bhagavan,
who had come from abroad -- are also available.

Arunachala Siva.     

11285
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 09, 2015, 03:23:03 PM »
When I was a Little Girl:

Kitty Osborne:

(Mountain Path -July - Sept,   2015)

When I was a little girl our lives, in fact our whole world centered around the Old Hall.  The Samadhi
Hall of course had not been built yet.. it was a dusty piece of ground with a few sleeping dogs and
strutting peacocks.  What is now a window opposite Bhagavan's couch was another door and we all
gathered in the Hall to be with Bhagavan.  Sometimes, in fact often, there were long periods of silence
but often too there was talk.. just chat and lots of laughter. Bhagavan loved a good joke and was at
times very funny.  The thing I remember most vividly is how we all came to Bhagavan with our stories,
our problems and our bits of gossip from home. Mostly the conversation was in Tamizh which my brother
and sister and I spoke pretty well as we had learned it way the children do....with ease and speed. However, in kindness to the foreigners everyone spoke English.  There was David McIver..my uncle
David, Major Chadwick whom I liked because he always treated us children with respect and kindness,
there was Miss Merston whom to be honest, I did not like, but in fairness I have to say that was entirely
mutual and she positively loathed me and there were my parents, Mr.Cohen from Baghdad and also
the mysterious Czech Mr.Mazach (no idea of the correct spelling) but we lived in his house for a couple of years and now it is a bakery and restaurant.   And there was Uma Devi, the Polish lady as well as
the American Rappolds and any number of others. Of course, the regulars in the Hall included Viswanthan, Venkataramiah, Devaraja Mudaliar, and Dr.T.N.K., who took almost all the photos as he
as the only person allowed by Chinnaswami to use a camera in the Asramam and any number of others.
As children, in spite of being the only English ones around, we were not a bit conscious of being in any
different to any other children as by and large I think children are far less color or background conscious
than adults and anyway most of us were sand or dust colored most of the time.

contd.,

Arunachala Siva.                   

11286
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: November 09, 2015, 01:28:51 PM »
The Death Experience of Bhagavan:

continues...

With reference to the story of Markandeya, his faith in Lord Siva is so firm that he convinces
his parents not to worry.  Knowing beforehand his foreseen death, he intensely contemplates
on the Lord and with undivided devotion hugs the Siva Linga taking refuge in Him completely.
When Yama throws the noose around Markandeya's neck, his ego was no longer present having
completely merged in the Self (Siva), the noose consequently landing on the neck of Siva.  Since
the Self is immortal, the noose has no effect on it.  Siva thus bestows the boon of 'immortality'
on Markandeya.  The implication of which is Markandeya attains enlightenment. He was no longer
bound by time (Kala) or death having gained oneness with Lord Mrityunjaya and conquered death.

contd.,

Arunachala Siva.         

11287
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: November 09, 2015, 11:46:01 AM »
Do kings and wealthy men experience misery because of having bodies?

Yes.  They have experiences of the misery arsing from the fear of enemies, the burdens of
administration, decline of prosperity, death of relatives, old age, the thought of one's own
death etc.,  It is a mere illusory fantasy to say that 'some in this world are always happy.'

contd.,

Arunachala Siva.     

11288
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: November 09, 2015, 11:41:34 AM »
How then does misery overcome the Atman?

The Atman, which is blissful by nature, comes to experience a state of misery because of its association
with a body.  Yatra yatra s'arira parigrahah tatra tatra dukham, whenever there is association     
with the body, there is misery. This is an accepted criterion.

contd.,

Arunachala Siva. 

11289
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: November 09, 2015, 11:37:32 AM »
Why do you say so?

Whatever us produced by action is subject to destruction.  Let us take for granted your contention
that the magical gem, Mantra etc., can overcome  the heat of fire in the example cited by you.
But when the magical gem, Mantra, etc., are removed, the coolness produced by them also ends
and the heat of fire is again felt.  In the same way, the happiness got by the Jiva through virtuous
acts also disappears when the effects of these acts terminate.  The sense of freedom of the Jivas,
if it is similar to the example cited by you, will be temporary and not the eternal freedom not subject
to rebirth.

Moreover, if freedom is something produced, it ceases to be eternal and therefore is impermanent. 
It will contradict the Vedic statement about the eternity of Mukti, na punar aavartate, one is never
again subject to rebirth. It will also contradict the Vedic statement about Atman, akhandam aanda
svarupam adbhutam, indivisible, blissful, wonderful.

It misery were the inherent characteristic of the Atman, misery alone would have been the experience
of deep sleep, inactivity and Samadhi.  This is not the case. For, when we awake from these states,
our memory about the experience in them  is one of happiness.  From all this it can be concluded
that the natural and inherent characteristic of Atman is happiness, and that misery is only a temporary
and passing experience.

contd.,

Arunachala Siva.                 

11290
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: November 09, 2015, 10:22:19 AM »
Why can't you accept that the essential characteristic of a thing can be destroyed without thing
being destroyed?  Heat is an essential characteristic of fire.  This heat can be removed with the help
of magical stones (Mani), magical formula (Mantra) etc., But even when the essential characteristic
(heat) is thus eliminated, fire is not destroyed. Fire also thereby gets an alien characteristic  -
coolness.  In the same way, even if the essential characteristic of the Atman is misery, it can be
overcome by the force of various deeds, spiritual communion, etc., and the Atman can thereby
attain happiness.

Your assumption is not valid.  That overcoming of the heat of fire that you refer to, is temporary and
not eternal.

Contd.,

Arunachala Siva.             

11291
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: November 09, 2015, 10:14:50 AM »
Ch. 4: continues:

What is the justification for your statement that the essential characteristic of an entity is
identical with entity itself?

Sweetness is the essential characteristic, the very nature of sugar.  Disappearance of sweetness
from sugar means the destruction of sugar. In the same way, if misery is the essential nature of
Jivatman, its elimination would be the destruction of the Atman itself.  But it is accepted that the
Atman has no destruction.  The Upanishads maintain that the Atman is eternal and indestructible.
It is said in Brahadaranyaka Upanishad 4.5.14, 'avinaasi vaa are' ayam atma.  O Maitreyi, there is
no destruction for the Atman.

Again, aakaasvat sarva gatas' cha nityah.  The Atman is all pervading and eternal as space.

The Katha Upanishad 2.18 says:

Ma jaayate mryate va vipasit
n' ayam kutas'cin na babhu'va kas'cit
ajo nityah saasvato 'ayam puranano
na hanyate hanymanaane s'arire.

-This Atman  is never born.  It never dies. Nor has it been non existence anywhere at any time.
It is birth-less.  It is eternal and changeless. It precedes creation. It is not killed when the body
is killed.

This is what various Vedic texts say about Atman . So misery can never be natural to the Atman.
It is incidental.

contd.,

Arunachala Siva.                 

11292
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2015, 09:39:36 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 50:


ஓதும் எழுத்தோ டுயிர்க்கலை மூவைஞ்சும்
ஆதி எழுத்தவை ஐம்பதோ டொன்றென்பர்
சோதி எழுத்தினில் ஐயிரு மூன்றுள
நாத எழுத்திட்டு நாடிக்கொள் ளீரே.(50)


Garland of Fifty-One Letters

With Letter ``Aum`` are vowels fifteen formed;
To Bindu`s luminous letter ``A``
Add Nada letter ``U``
With rest of letters thirteen,
They fifteen vowels are;
Together with consonants,
The Primal letters are
As Fifty and one reckoned.

Arunachala Siva.

11293
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2015, 09:37:29 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 49:


ஆறெழுத் தோதும் அறிவார் அறிகிலர்
ஆறெழுத் தொன்றாக ஓதி உணரார்கள்
வேறெழுத் தின்றி விளம்பவல் லார்கட்கு
ஓரெழுத் தாலே உயிர்பெறல் ஆமே. (49)


Chant Aum and Be Redeemed

They who chant the Six-Letter Mantra (Om Si Va Ya Na Ma)
Are they who truly know;
They who chant not the Six-Lettered Mantra
Are they who know not;
Even they who chant with other letter none,
May with One-Letter (AUM) redeemed be.

Arunachala Siva.

11294
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2015, 09:34:55 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 48:


விந்துவும் நாதமும் மேவி உடன்கூடிச்
சந்திர னோடே தலைப்படு மாயிடின்
அந்தர வானத் தமுதம்வந் தூறிடும்
அங்குதி மந்திரம் ஆகுதி யாமே. (48)


The Mantra is Oblation to Siva

If Bindu and Nada conjoint reach
The Mystic Moon inside the head,
The heavenly ambrosia wells up,
The Mantra that rises there
Is verily the oblation to Siva.

Arunachala Siva.

11295
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2015, 09:32:44 AM »
Tiru Ambala Chakram:


Verse 47:

அருவினில் அம்பரம் அங்கெழும் நாதம்
பெருகு துடியிடை பேணிய விந்து
மருவி யகார சிகாரம் நடுவாய்
உருவிட ஆறும் உறுமந் திரமே. (47)

Chant ``Om Sivaya Nama``

In formless space rises Nada,
In Sakti of slender waist rises Bindu,
Together they form, OM
With letter ``Ya`` in centre,
When mantra Si Va Ya Na Ma is incessant chanted,
That mantra (Om Sivaya Nama) spouts Siva Bliss.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 [753] 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 ... 2907