Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 [753] 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 ... 3200
11281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 11:15:48 AM »
Verse 205:


இத்த லைஇவர் இன்னணம் ஏகினார்
அத்த லைச்சண்பை நாதர்க்கும் அவ்விரா
முத்த நற்சிவி கைமுத லாயின
உய்த்த ளிக்கும் படிமுன் உணர்த்துவார்.


Thus they proceeded from Nelvaayil;
(There in Maaran Paadi), during the pridian night,
The Lord was pleased to inform the Lord of Sanbai
That a litter inlaid with the purest of pearls
And other gifts would be granted to him.


Arunachala Siva.

11282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 11:13:47 AM »
Verse 204:


மாசில் வாய்மைநெல் வாயில் மறையவர்
ஆசில் சீர்ச்சண்பை ஆண்டகை யார்க்கெதிர்
தேசு டைச்சிவி கைமுத லாயின
ஈசர் இன்னரு ளால்தாங்கி ஏகினார்.

By the nectarean grace of the Lord,
The flawless and truthful Brahmins
Of Nelvaayil, bore the lustrous litter and other
Divine gifts to the presence of the flawless
And glorious Ruler of Sanbai.   

Arunachala Siva.11283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 11:11:40 AM »
Verse  203:


சங்கு துந்துபி தாரைபே ரிம்முதல்
பொங்கு பல்லிய நாதம் பொலிந்தெழ
அங்க ணன்அரு ளால்அவை கொண்டுடன்
பொங்கு காதல் எதிர்கொளப் போதுவார்.


With shells, tuntupis, trumpets, drums
And other orchestral instruments resounding
In swelling harmony, they carried with them, by the grace
Of the Lord, the litter, the parasol and the trumpets;
With joy welling up in them, they fared forth
To receive the godly child.

Arunachala Siva.


11284
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 11:08:49 AM »
Verse  202:


கண்ட பின்னவர் கைதலை மேற்குவித்
தெண்டி சைக்கும் விளக்கிவை யாம்எனத்
தொண்ட ரோடும் மறையவர் சூழ்ந்தெழுந்
தண்டர் நாடும் அறிவுற ஆர்த்தனர்.


Witnessing them they folded their hands
Above their heads and said: "These are verily
The lamps for all the eight cardinal points."
The servitors and the Brahmins circumambulated them,
Prostrated before them, rose up, and in joy raised
A foudroyant shout that pierced the celestial world.   

Arunachala Siva.

11285
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 11:06:34 AM »
Verse  201:


திங்கள் நீர்மைச் செழுந்திரள் முத்தினால்
துங்க வெண்குடை தூய சிவிகையும்
பொங்க வூதும் பொருவருஞ் சின்னமும்
அங்கண் நாதர் அருளினாற் கண்டனர்.

A great white umbrella decked with pearls
Like unto the moist moon,
A holy palanquin and peerless trumpets
That would resound with soaring notes
They beheld there, by the grace of the Merciful One.

Arunachala Siva.

11286
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 11:04:14 AM »
Verse  200:


சால மிக்க வியப்புறு தன்மையின்
பால ராதலும் பள்ளி யெழுச்சியின்
காலம் எய்திடக் காதல் வழிப்படுஞ்
சீலம் மிக்கார் திருக்காப்பு நீக்கினார்.


Very great indeed was the marvel they felt;
It was time for the early morning service;
So the devotees ever-poised in love and piety,
Unbarred the doors of the temple.   

Arunachala Siva.


11287
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 11:01:45 AM »
Verse  199:


ஆங்கு மற்ற அருளடி யாருடன்
ஓங்கு கோயிலுள் ளார்க்கும்உண் டாயிட
ஈங்கி தென்ன அதிசயம் என்பவர்
தாங்கள் அம்மறை யோர்கள்முன் சாற்றினார்.When thus bidden, the Brahmins at once
Gathered and gladly shared the dream with each other;
Struck with wonder they reached Tiruvaratthurai
Of rich and splendid waters,
Whose Lord wears the crescent in His crest.   

Arunachala Siva.

11288
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 10:59:36 AM »
Verse  198:அந்த ணாளர் உரைத்தஅப் போழ்தினில்
வந்து கூடி மகிழ்ந்தற் புதமுறுஞ்
சிந்தை யோடும் செழுநீர் அரத்துறை
இந்து சேகரர் கோயில்வந் தெய்தினர்.


When thus bidden, the Brahmins at once
Gathered and gladly shared the dream with each other;
Struck with wonder they reached Tiruvaratthurai
Of rich and splendid waters,
Whose Lord wears the crescent in His crest.   

Arunachala Siva.


11289
Cow Lakshmi's Day:


The cow donated to the Asramam in 1926 was named Lakshmi by Sri Ramana Himself.  She died in 1948.
She had nine deliveries in all, four of which were on the Jayanti days of Sri Ramana.  At the time of one such
delivery, Sri Ramana's attendant Kunju Swami remarked:  It is auspicious that the cow has delivered the calf
on Sri Ramana's birthday.

Sri Ramana interrupted him to say, 'Correct yourself Kunju, my birth day celebrations are taking place
on the day Lakshmi has calved.

Sri Ramana would visit the cow shed regularly.  Lakshmi also became greatly attached to the Maharshi
and would, on her own accord, walk from her shed, put her head on the Maharshi's shoulder and wept.
He gently stroked her head and said, 'Who has hurt you?  Stop crying .  I am here to befriend you.'
Lakshmi stopped crying, gave the Maharshi a few licks and went away comforted.

Lakshmi would walk into the Hall from her shed a few minutes after the birth of a new calf and stand
mutely before the Maharshi, who would then address her:  'Lakshmi you have come to tell me that you
have a new baby. I will come to the shed and see your child.'

Lakshmi continued through the years as one of the favorite devotees of Sri Ramana.  Whenever she
visited Sri Ramana, He would pay attention to her, stroke her and feed her with plantains, rice cakes,
etc., The possessive way in which she approached Sri Ramana and the attention bestowed on her made
many devotees believe that there was some special bond between them in an earlier birth.  It seemed
hard to explain in any other way the great solicitude and tenderness that Sri Ramana always showed
in His dealings with her.

Many old timers at the Asramam believed that Lakshmi was reincarnation of an old lady by the name
Keeraipatti, who had known Sri Ramana from His earliest days in Tiruvannamalai and had occasionally
prepared food for Him almost up to her death in 1921. Sri Ramana has also referred to the fact of
reincarnation without committing Himself.

It is believed that Lakshmi brought a lot of luck and prosperity to the Asramam, a fact that was mentioned
by Sri Ramana Himself.

On the day of Lakshmi's death the Maharshi sat beside her, took her head into His arms and gently stroked
her neck.  He fixed His gracious gaze on her. She passed away peacefully and was given a ceremonial burial
in the Asramam premises.  A Samadhi shrine built over the grave with her true life statue (though of a smaller
size) is worshipped by the devotees to this day.  An epitaph written by the Maharshi in Tamizh verse
confirms her nirvana.

(Face to Face with Sri Ramana Maharshi.)

Arunachala Siva.                           

11290
General Discussion / Re: shri Graham Boyd attains Bhagavan's abode
« on: June 17, 2016, 07:22:42 AM »
I am shocked to hear the news.  I thought he would undergo the surgery and restore his health.

Anyway, Bhagavan's wish was something else.  Let him get peace at  Bhagavan's Feet.

Arunachala Siva.

11291
Consciousness is not something that our species owns.  It is as universal as light.  Some form of
consciousness or feeling exists in all beings down to the rocks. However, once we recognize the
all pervasive nature of consciousness then we must treat all creatures 'humanely' with a similar care
and regard that we would afford a fellow human being.  The same consciousness principle that makes
us feel human is a universal principle that fills the world with light and allows other creatures to live
and move as well.

The universe itself is a person, though without limitations and prejudices of our human personality.
This is what the science of Yoga calls the 'Purusha'.  The Purisha, meaning a person or conscious
being, is a Sanskrit term for the Cosmic Being behind the universe, the spirit within all things.
The entire universe is a manifestation of the Cosmic Person. This Cosmic Person endows every creature
with personhood or a sense of self, not only human beings but also animals and ultimately all of nature.

The goal of classical Yoga -- as defined in the Yoga Sutras of Patanjali, the prime ancient text book
of Yoga - is the realization of the Purusha or cosmic being as our true Self.  (Patanjali I.3.)  This is a
different definition than most people today, consider, with the physical image of yoga that has become
popular in our culture, but it is the actual foundation of the Yoga tradition.  The Purusha or true Self
is the ultimate goal of all Vedic practices and all Vedantic philosophy, examination and inquiry.
Yoga is a path of Self Realization in the deeper sense of this Cosmic Self, not simply knowing our human
self but realizing the entire universe within our own minds and hearts.
 
contd.,

Arunachala Siva. 
     

11292
The Cosmic Person of Consciousness and Light:


One could say that the essence of our humanity is that we are 'sentient'  beings, conscious entities
possessed of feelings and capable of suffering.  We cannot accept that human beings are enslaved,
experimented on, used for food, killed and tortured or any other such demeaning actions that we
might allow for animals.  If offends our sensibilities when we see a human being treated as a mere
thing or 'object'. We respect or dignity and inviolability as a conscious 'subject.  This is because we
recognize existence of a conscious principle in the human person.

We see the human being as an independent being, possessing free will and entitled to his her own
life and happiness.  We feel that humans should be treated fairly and allowed to live as they see fit,
which we refer to as 'human rights' in our various law codes.  There is nothing inherently wrong
with this line of thought except that it does not go far enough.  Our mistakes is thinking that such
a consciousness principle and the rights that go along with it are unique to our species and do not
belong to to rest of the universe.

contd.,

Arunachala Siva.     

11293
(5.5)மானோர் நோக்கி உமையாள்
    பங்கா வந்திங் காட்கொண்ட
தேனே அமுதே கரும்பின்
    தெளிவே சிவனே தென்தில்லைக்
கோனே உன்தன் திருக்குறிப்புக்
    கூடு வார்நின் கழல்கூட
ஊனார் புழுக்கூ டிதுகாத்திங்
    கிருப்ப தானேன் உடையானே.O One concorporate with Uma whose eyes are like the antelope`s !
O Honey that came here,
Claimed and ruled me !
O Ambrosia !
O Essence Of sugarcane !
O Siva !
O Lord of southern Thillai !
By the grace of Your divine intimation,
true devotees Have gained Your ankleted feet.
O Lord-Owner !
I remain here to foster this worm-infested body of flesh,
alas !

Arunachala Siva.

11294
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 16, 2016, 10:16:21 AM »
Verse  54:


54: இல்லாமை சொல்லி, ஒருவர் தம்பால் சென்று, இழிவுபட்டு
நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவிரேல், நித்தம் நீடு தவம்
கல்லாமை கற்ற கயவர் தம்பால் ஒரு காலத்திலும்
செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே.

ஏ, வறிஞர்களே! நீங்கள் வறுமையால் பாதிக்கப்பட்டு, ஒருவரிடத்திலே பொருளுக்காகச் சென்று, அவர்கள் உங்களை இழிவு படுத்தாமல் இருக்க வேண்டுமா? என் பின்னே வாருங்கள். முப்புர நாயகியின் பாதங்களையே சேருங்கள். தவத்தையே செய்யாத பழக்கமுடைய கயவர்களிடத்திலிருந்து என்னைத் தடுத்தாட் கொண்டவள் அவளே!.


O the poor! When you seek things from the rich and should you be dishonored?  Then you come to me.
Seek the feet of the goddess, who burnt the Tripura!  She only saved me from the evil minded
persons who never does tapas.

contd.,

Arunachala Siva.   

11295
Chapter 5:

1. Nidagha:

In such a situation, O Ribhu, who is fit for the Brahmic state?  Please explain in detail that knowledge
revealed through the words of Sankara.

2.  Ribhu:

You are Brahman indeed.  You alone are the supreme Guru.  You are of the form of space only.
Without doubt you are Brahman.

3.  You alone are all the states.  You alone are the import of everything and the undiminishing.
You are devoid of everything.  You are the witness and ever without a witness.

4. You are time. You are without all.  You are ever without a witness.  You are without time.
You are time and ever Brahman, the solid mass of consciousness.  You are of the nature of all
concepts of truth.  Unquestionably you are Brahman.

5. You are the truth.  You are the accomplished one.  You are the ancient.  You are the emancipated.
You are liberation.  You are ever immortal.  You are God.  You are peaceful . You are affliction-less.
You are Brahman, performed and you are the supreme and the ordinary.

6.  You are uniform; you are the truth too;  you are the ancient;  You are the one denoted by the words
like 'truth' and such.  You are devoid of all limbs;  you are ever established; you are Brahman;
you are perfection.  You are the supreme and ordinary.

7.  You are free from all the worldly bewilderment. You are  spoken of by all beings. You ever arise in
all beings.  You are ever devoid of will.  You are Brahman;  You are fullness;  You are supreme and
ordinary.

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 [753] 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 ... 3200