Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 [753] 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 ... 2977
11281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:38:25 AM »
119.


மந்திரிகள் அதுகண்டு
   மன்னவனை அடிவணங்கிச்
சிந்தைதளர்ந் தருளுவது
   மற்றிதற்குத் தீர்வன்றால்
கொந்தலர்த்தார் மைந்தனைமுன்
   கோவதைசெய் தார்க்குமறை
அந்தணர்கள் விதித்தமுறை
   வழிநிறுத்தல் அறமென்றார்.


Beholding him thus, the ministers
Bowed at his feet and said:
"Wilting of mind is no cure for this;
You may be pleased to do that to your son, as is ordained
Of yore, by the Brahmins for the act of cow-slaughter."


Arunachala Siva.

11282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:36:11 AM »
118.மன்னுயிர் புரந்து வையம்
   பொதுக்கடிந் தறத்தில் நீடும்
என்னெறி நன்றா லென்னும்
   என்செய்தால் தீரு மென்னுந்
தன்னிளங் கன்று காணாத்
   தாய்முகங் கண்டு சோரும்
அந்நிலை யரச னுற்ற
   துயரமோர் அளவிற் றன்றால்.


"Long have I ruled the world protecting its lives,
Poised in piety; oh noble is my present reign!?
Thus lamenting, he said! "How can this be expiated."
Looking at the cow that had lost its calf,
He would again languish; limitless was his sorrow.

Arunachala Siva.

11283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:34:06 AM »
117.அவ்வுரை கேட்ட வேந்தன்
    ஆவுறு துயர மெய்தி
வெவ்விடந் தலைக்கொண் டாற்போல்
    வேதனை யகத்து மிக்கிங்கு
இவ்வினை விளைந்த வாறென்
   றிடருறு மிரங்கு மேங்குஞ்
செவ்விதென் செங்கோ லென்னுந்
   தெருமருந் தெளியுந் தேறான்.As the king heard this, his grief equaled the very cow?s;
He felt as though some cruel venom coursed in him
And smote his skull; he suffered exceedingly;
He was pained as to how it could so happen cruelly
; He inculpated himself of misrule;
He grew bewildered, and though he recovered a little
He felt utterly undone.   

Arunachala Siva.

11284
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:32:01 AM »
116.வளவநின் புதல்வன் ஆங்கோர்
    மணிநெடுந் தேர்மே லேறி
அளவில்தேர்த் தானை சூழ
   அரசுலாந் தெருவிற் போங்கால்
இளையஆன் கன்று தேர்க்கால்
   இடைப்புகுந் திறந்த தாகத்
தளர்வுறும் இத்தாய் வந்து
   விளைத்ததித் தன்மை என்றான்.

"Chozha great! As your son mounted the huge gem-inlaid car
And fared forth surrounded by numberless footmen
Through the royal street, the tender calf of this cow
Darted into its wheel and perished; the mother-cow
Sore languishing, hath done this deed."   


Arunachala Siva.

11285
Verse 11:

Tiru Embavai:மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக்
    கையாற் குடைந்து குடைந்துன் கழல்பாடி
ஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோங்காண் ஆரழல்போற்
    செய்யாவெண் ணீறாடீ செல்வா சிறுமருங்குல்
மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா
    ஐயாநீ ஆட்கொண் டருளும் விளையாட்டின்
உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம்
    எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோ ரெம்பாவாய்.O One whose hue is ruddy like the fiercely burning fire !
O One fully bedaubed with the white Holy Ash !
O opulent One !
O Consort of Her whose broad eyes are Touched with khol and whose waist is willowy !
O Sire,
the wide pool swarmed over by chafers,
We enter dinsomely,
and with arms outstretched,
We plunge and plunge,
hailing Your divine feet.
Thus do we,
Your traditional servitors thrive.
O Sire,
by Your divine sport of enslaving,
they that are Freed from misery.
have come by salvific joy.
We too have gradually gained such redemptive grace.
Pray,
save us from our wearying embodiment.
Empaavaai !

Arunachala Siva.

11286
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:24:49 AM »
115.மன்னவ னதனைக் கேளா
   வருந்திய பசுவை நோக்கி
என்னிதற் குற்ற தென்பான்
   அமைச்சரை இகழ்ந்து நோக்க
முன்னுற நிகழ்ந்த எல்லாம்
   அறிந்துளான் முதிர்ந்த கேள்வித்
தொன்னெறி யமைச்சன் மன்னன்
   தாளிணை தொழுது சொல்வான்.He heard them and eyed the grief-stricken cow;
He longed to know what had happened to it;
He with contempt, looked at his minister,
And he, a man of mature wisdom, who knew
All that happened, bowing spake thus:   

Arunachala Siva.


 

11287
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:21:40 AM »
114.ஆங்கது கேட்ட வேந்தன்
   அரியணை இழிந்து போந்து
பூங்கொடி வாயில் நண்ணக்
   காவல ரெதிரே போற்றி
ஈங்கிதோர் பசுவந் தெய்தி
   இறைவநின் கொற்ற வாயில்
தூங்கிய மணியைக் கோட்டால்
   துளக்கிய தென்று சொன்னார்.


He rose from the throne, and down came he,
-- The King --, to the threshold of the palace;
The ostiaries came to him and bowing said:
O Lord, a cow hath to your victorious threshold
Come and moved the dangling bell with its horns."


Arunachala Siva.   


11288
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:19:47 AM »
113.பழிப்பறை முழக்கோ ஆர்க்கும்
   பாவத்தின் ஒலியோ வேந்தன்
வழித்திரு மைந்தன் ஆவி
   கொளவரும் மறலி ஊர்திக்
கழுத்தணி மணியின் ஆர்ப்போ
   என்னத்தன் கடைமுன் கேளாத்
தெழித்தெழும் ஓசை மன்னன்
    செவிப்புலம் புக்க போது.


Was it the drumming of Reproach?
Or the din of fettering Sin?
Or the tinkling of bells worn on the neck
Of the Buffalo of Yama who comes to snatch
The life of the only scion of the King?
Thus rang the bell -- hitherto untolled --,
On the ears of the sovereign, wordlessly.   

Arunachala Siva.

11289
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:17:34 AM »
112.தன்னுயிர்க் கன்று வீயத்
   தளர்ந்தஆத் தரியா தாகி
முன்நெருப் புயிர்த்து விம்மி
   முகத்தினில் கண்ணீர் வார
மன்னுயிர் காக்குஞ் செங்கோல்
   மனுவின்பொற் கோயில் வாயில்
பொன்னணி மணியைச் சென்று
   கோட்டினால் புடைத்த தன்றே.As the calf dear as its life, passed away,
Unable to bear that grief any longer
The cow sighed deep -- its each breath a flame of agony --,
And sobbed with tear-be-dewed eyes;
Then, unto the golden palace of Manu, the wielder
Of the righteous scepter and protector of lives,
It proceeded, and there moved and tolled
The bell (of justice) with its twin horns.   

Arunachala Siva.

11290
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:15:20 AM »
111.


வந்தஇப் பழியை மாற்றும்
   வகையினை மறைநூல் வாய்மை
அந்தணர் விதித்த ஆற்றால்
   ஆற்றுவ தறமே யாகில்
எந்தைஈ தறியா முன்னம்
    இயற்றுவ னென்று மைந்தன்
சிந்தைவெந் துயரந் தீர்ப்பான்
   திருமறை யவர்முன் சென்றான்.

If expiation of the sin that had come into being,
By the means prescribed by the Brahmins well-versed
In the Vedas, would be righteous and proper,
I would do it even ere my father comes to know of this.?
To cure himself of the sin he approached the Brahmins.   

Arunachala Siva.


11291
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 28, 2015, 07:00:07 AM »There is a small town called Suruttapalli, near Kanchipuram. There is a Siva temple there.  Here
Siva is in a different form, which is rare.  Here He is lying like Mahavishnu, on the laps of Uma. 
The Puranic story goes that after consuming halahala poison, Siva became tired and was resting,
keeping his head on the laps of Uma.  This Siva temple also follows some different procedure. 
They place shadari [paduka] on your head and give you only spoons of water.  No vibhuti.  No
breaking of coconuts.

This Siva temple was renovated some years back, by Kanchi Kamakoti Math.  When Kanchi Sri Chandrasekhara went to that temple, he composed a Sanskrit verse:  "O Father! Please take rest.
You have done something which even Vishnu could not do.  You have driven out the fears of devas
about the poison.  Please wake up early and bless us all."

Arunachala Siva.

11292
General Discussion / Re: Bhagavan, Now and to Come
« on: December 27, 2015, 04:35:47 PM »
This process could just easily happen at the Samadhi of Sri Ramana Maharshi which radiates  a  glow
towards which we spontaneously gravitate.  It could also happen in a dream.  It could be a sentence
in a book that stops us in our tracks or a photograph of Bhagavan.  The moment we just know something
happened and we are never the same.  As long as the history of Bhagavan in whatever shape or form has
the capacity to transform us, it is legitimate.

Bhagavan did not encourage the belief in miracles nor the use of paranormal powers. He did not perform
miracles yet difficulties were resolved as if by coincidence.  We see today in our own relationship with
Bhagavan that with a sincere heart, problems seem to disappear or become irrelevant albeit with no
apparent outside intervention.  Bhagavan called it 'automatic divine action' and took no credit for its
activity.  Bhagavan's life was a demonstration of this principle and if there are lessons for us to learn
from it, it is this:  develop a relation with our guru and allow his grace to guide us.  This is the miracle.

contd.,

Arunachala Siva.       

11293
General Discussion / Re: Sleep and Recuperation -
« on: December 27, 2015, 02:17:57 PM »
Thus each sleep cycle lasts for 90 to 100 minutes and one may have four or five cycles in a night's
sleep. The amount of time one spends in each stage of sleep changes as the night progresses.
For example, most deep sleep occurs in the first half of the night.  Later in the night, your REM
sleep stages become longer, alternating with Stage 2 light sleep.  However much one may sleep,
the deep sleep in the sleep cycle offers benefits to the sleeper.

However, deep sleep and REM sleep are particularly important.  A normal adult spends approximately
50% of total sleep time in Stage 2 light sleep, 20% in REM sleep, and 30% in the remaining stages,
including deep sleep.  Deep sleep is a time when the body repairs itself and builds up energy for the
day ahead.  It plays a major role in maintaining your health, stimulating growth and development,
repairing muscles and tissues, and boosting your immune system.  In order to wake up energized
and refreshed, getting quality deep sleep is essential.  Just as deep sleep renews the body, REM sleep
renews the mind by playing a key role in learning and memory.  As we age, we experience changes in
sleeping patterns, but our total sleep needs the same. 

Having thus understood the importance and mechanism of sleep, we should try to develop healthy
sleeping habits so as to enjoy good health and happiness.

concluded.

Arunachala Siva.     

11294
General topics / Re: The Self as a Gooseberry in the Palm of the Hand.
« on: December 27, 2015, 02:04:08 PM »
Suresvara, as he later came to be known, was chosen by the Acharya as the person qualified to interpret
aspects of his teachings through a Vartika or exegetical work.  "A Vartikam is defined as the work which
clearly explains what has been said, what has been left unsaid and what has been ill said." 

Among the other works of that Suresvara composed, Naiskarmya Siddhi is noted for its comprehensiveness,
precision and clarity and a supplement to Upanishadic teachings.  The Acharya appreciated the commitment
of Suresvara to Vedanta and also entrusted him wit the work of writing commentaries on Brihadaranyaka
and Taittiriya Upanishads.

Then there was a third disciple, a young boy by the name of Hastamalaka, whom the Acharya met
while returning from Mookambika, a small village called Sribali. It seemed that the young boy was
looking for the arrival of the Acharya at his village and, having introduced himself, got the rare honor
of accompanying Acharya as his disciple.

contd.,

Arunachala Siva.         

11295
I and my wife watched the abhishekam. alankaram, and arti for Ramaneswara Mahalingam, in
gururamana net.  It was nice to see the function from the computer. The entire function was
telecast and it was a delightful experience. The birthday function was watched from computer.
It is the 136th Jayanti for Sri Bhagavan.

The flower arrangements were quite nice to watch.


Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 [753] 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 ... 2977