Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 [752] 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 ... 3200
11266
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:19:02 AM »
Verse 214:


எந்தை ஈசன் எனஎடுத்து இவ்வருள்
வந்த வாறுமற்று இவ்வண மோஎன்று
சிந்தை செய்யும் திருப்பதி கத்துஇசை
புந்தி யாரப் புகன்றெதிர் போற்றுவார்.His decade began with the words: "Entai Eesan?"
The divine music of his decade bred by divine thinking
Filled his mind-heart, and he stood hymning
Before the divine gifts of the Lord, thus:
"The way of the Lord's grace is so, even so."

Arunachala Siva.

11267
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:15:55 AM »
Verse 213:மெய்ம்மை போற்றி விடாத விருப்பினால்
தம்மை யுன்னும் பரிசுதந் தாள்பவர்
செம்மை நித்தில யானச் சிறப்பருள்
எம்மை யாளுவப் பானின் றளித்ததே."The Lord blesses one with the beatitude
Of ever thinking on Him, should one
Hold fast to truth in steadfast love;
He has honored us with the gift
Of a pearly palanquin; to rule us as His servitor
Behold the boon here, He has blessed us with."

Arunachala Siva.

11268
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:13:26 AM »
Verse  212:


என்று தங்களுக் கீச ரருள்செய்த
தொன்றும் அங்கொழி யாமை உரைத்துமுன்
நின்று போற்றித் தொழுதிட நேர்ந்தது
மன்று ளார்அருள் என்று வணங்கினார்.They narrated to him all that happened
By the grace of the Lord and adored him
Standing in his presence; he thought thus:
"These are by the grace of the Lord-Dancer."
The godly child adored Him.


Arunachala Siva.

11269
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:10:44 AM »
Verse  211:


வந்து தோன்றிய அந்தணர் மாதவர்
கந்த வார்பொழில் காழிநன் னாடர்முன்
அந்த மில்சீர் அரத்துறை ஆதியார்
தந்த பேரருள் தாங்குவீர் என்றனர்.


The Brahmins and the great tapaswis that came there,
Stood before the Prince of goodly Kaazhi
Girt with fragrant groves and gardens, and said:
"Be pleased to receive these which are
The incarnate grace of Aratthurai's Primordial Lord
Of infinite glory."

Arunachala Siva.

11270
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:08:21 AM »
Verse 210:


ஆய போழ்தின் அரவெனும் ஆர்ப்புடன்
தூய முத்தின் சிவிகை சுடர்க்குடை
மேய சின்னங்கள் கொண்டுமெய் யன்பரோ
டேய அந்தணர் தாமெதிர் தோன்றினார்.


Then came the Brahmins with the true devotees
Chanting "Hara, Hara" and bearing the hallowed
Palanquin of pearls, the resplendent parasol
And the tuntupis, before the child divine.   

Arunachala Siva.

11271
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:06:22 AM »
Verse  209:


போத ஞானப் புகலிப் புனிதரைச்
சீத முத்தின் சிவிகைமே லேற்றிடக்
காதல் செய்பவன் போலக் கருங்கடல்
மீது தேரின்வந் தெய்தினன் வெய்யவன்.


As if to behold and adore the holy child
Of illumined wisdom hailing from Pukali
Borne in his pearly palanquin, the sun came
Riding his car over the black eastern main.   

Arunachala Siva.

11272
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:04:09 AM »
Verse  208:


மாலை யாமம் புலர்வுறும் வைகறை
வேலை செய்வினை முற்றிவெண் ணீறணி
கோல மேனிய ராய்க்கைம் மலர்குவித்
தேல அஞ்செழுத் தோதி எழுந்தனர்.

The night ended and when it dawned
The godly child did his matutinal hierurgy;
He wore on his beauteous person the bright
And white stripes of the holy ash; he folded
His flower-hands above his head and sat
In that posture chanting the Panchaakshara.   

Arunachala Siva.


11273


Sri Sivaprakasam Pillai has also written two long poems titled:

1. Sri Ramana Charita Ahaval -  647 lines -  Ahaval - Tamil blank verse.
2. Sri Ramana Anugraha Ahaval - 207 lines

Anugraha Ahaval has been rendered in English prose by David Godman.  The original Tamizh
version, I think, is not published by Sri Ramanasramam.  So also Charita Ahaval.

Sri Sivaprakasam Pillai has also made the following works, which are brief poems:

1. Vinnappam - Submission.  This gives the summary of Bhagavan
Ramana's teachings and also his inability to comply with them
fully.

A few excerpts from Vinnappam:  Tr. David Godman.

24. "Remain without thinking. If thoughts rise, without trying to
fulfill them, destroy them like enemies.  As soon as a thought
arises, question (yourself), "For whom is this thought?"  (The
answer), "For me" will appear.  Then, think "Who am I?".  By
thinking in this way, the thought that arose will die."

25. "I am Consciousness. What is my nature?" One must constantly think of this. 
When conducting such an inquiry, the obstacles that rise should be defeated by the
above mentioned wonderful weapon, "Who am I?".  Then the restless mind will become
clear and liberation will be attained."  This is what you said.  It is a very difficult path.

27.  Instead of putting up with all difficulties as your will, instead of, destroying this troublesome
ego, that rises as "I" and remaining with the attitude, "Your will is my will", I am going in the direction
of my fire-like mind, growing the feeling "mine", paying greater attention to the body and becoming a
slave of the senses.  I spend my days like this.

28.  The limitless thoughts, rising in many ways, have the "I" thought as their origin.  You said:
"Unless all these thoughts subside, jnana will not arise."  Is it sufficient (merely), to have
given out these precious words?  Ramanadeva, the liberated one, is it not your duty to bless me
with mouna?

*

2. Sri Ramana Upadesam:

One or two samples:

6. What is the meaning of the statement, "Control the mind?"  It means that even when the
ego and the rest of the mental functions are born, without succumbing to any delusion, one
should destroy them all completely like destroying a great enemy.

9.  "Like the dog that eats human excreta, do not wander seeking women.  If you associate
with these, do not come and stand near me."  Sri Ramana said this (indirectly) to me.  O mind,
did you act according to the injunction?  You yourself think deeply over this.

*

3. Sri Ramana Vachana Saram:

This is simple 44 line poem telling about the repeated teachings of Bhagavan Ramana that one is not the body or the mind.

I am completing these posts on Sri Sivaprakasam Pillai, one of the greatest devotees of Bhagavan Ramana and whose liberation was confirmed by Bhagavan Himself in 1948.

Since Ramana's real nature is our own real nature Ramana darshan is only knowing myself,
(With His grace).

Arunachala Siva.


11274
Our true Self is the universal Self or Purusha that exists within all nature.  The greater concern of Yoga
practice is uniting our unlimited consciousness with the unbounded infinite awareness that the Self of all.

The yogic view of the Self is very different than usual views that emphasize the bodily self, the psychological
self, or the religious soul as our true nature. Our ordinary view of the bodily self is of an entity that is born
and dies along with the body and is as separate from the world as our flesh is from the ground.  Our view
of the psychological self is of an entity created by our personal history during this physical life.  It has the
unique characteristics of our upbringing and education along with the particular capacities that we develop
through our own efforts, making us different than every other person.  Our usual religious view of the soul
is an entity created by God, dependent upon the body and its resurrection,which can perhaps commune
with God in some heavenly world but retains its separate identity and cannot become one with that
supreme Reality.

contd.,

Arunachala Siva.       

11275
(5.6):உடையா னேநின் றனைஉள்கி
    உள்ளம் உருகும் பெருங்காதல்
உடையார் உடையாய் நின்பாதஞ்
    சேரக் கண்டிங் கூர்நாயிற்
கடையா னேன்நெஞ் சுருகாதேன்
    கல்லா மனத்தேன் கசியாதேன்
முடையார் புழுக்கூ டிதுகாத்திங்
    கிருப்ப தாக முடித்தாயே.

O Lord-Owner,
Your own devotees who foster for You Great love and whose hearts melt thinking on You,
Have gained Your feet.
Having witnessed this,
I,
Who am worse than a stray mongrel of the village,
Abide here;
my heart melts not;
my mind does not cultivate you;
I do not ooze out with love for You.
Fostering this worm-ridden and stinking body I remain here;
alas,
You have so ordained my lot.

contd.,

Arunachala Siva.

11276
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 17, 2016, 01:38:06 PM »
Verse  55:


55: மின் ஆயிரம் ஒரு மெய் வடிவு ஆகி விளங்குகின்றது
அன்னாள், அகம் மகிழ் ஆனந்தவல்லி, அருமறைக்கு
முன்னாய், நடு எங்கும் ஆய், முடிவு ஆய முதல்விதன்னை
உன்னாது ஒழியினும், உன்னினும், வேண்டுவது ஒன்று இல்லையே.

அபிராமி! நீ ஆயிரம் மின்னல்கள் சேர்ந்தாற் போன்ற வடிவுடையவள்! தன்னுடைய அடியவர்களுக்கு அகமகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஆனந்த வல்லி! அருமையான வேதத்திற்கு தொடக்கமாகவும் நடுவாகவும், முடிவாகவும் விளங்கும் முதற் பொருளானவள்! உன்னை மானிடர் நினையாது விட்டாலும், நினைத்திருந்தாலும், அதனால் உனக்கு ஆகக்கூடிய பொருள் ஒன்றும் இல்லையே!

Abhirami!  You are beautiful like a thousand lightnings.  You are the creeper of Ananda for devotees.
You are the beginning, middle and end of the great Vedas.  You are the Primordial Subject.
Whether the humans think of You or not, there is no benefit for You!

contd.,

Arunachala Siva.   

11277
8. You are rooted in joy, ever and anon.
You are devoid of hatred ever and anon.
You are without activity etc., ever and anon.
You are Brahman; you are completeness;
You are supreme and ordinary.

9.  You are of the nature of consciousness.  You are awareness alone.  You are the sovereign one.
You dwell as the self alone.  No doubt, you are Brahman.

10.  You are bliss; you are transcendental;  you are void everything and attribute-less. You are only one
and second-less. Without doubt you are Brahman.     

11.  You are of the form of a dense mass of consciousness-bliss.  You are ever of the bliss of consciousness.
Your nature is of absolute perfection. No doubt, you are Brahman.

12.  You are 'That'. You Are!  You are enlightened. You are 'He'.  You know.  You see.  You are consciousness.
You are Brahman-being.  You are Brahman without doubt.

13. You are immortal. You are omnipresent. You are the Lord.  You are supreme.  You are that which is
tainted by speech by way of explanation.  You are Brahman, without doubt.

contd.,

Arunachala Siva.       

11278
342: It is in the seer of the world, called the Jiva, that the truth of the world lies, because, when he
arises, the world also appears, and when he goes into latency, the world also does the same.

343: Therefore the Sage, knowing the truth of the ego by the Direct Experience of the Real Self,
becomes aware of the truth of the world.  The rest, being overwhelmed by the belief that the body
is the Self, entertain a false view of the world.

344: The soul is the primary form of the Ignorance; it is the sprout which grows into the poison tree
of the worldly life.  All this world is only its expanded form.  The State of Deliverance is just its final
extinction.

345:  The Guru Sugata (Buddha) taught this truth; also the great teacher Sankara taught the same;
our own Guru also tells us the same; and this is also the essence of the Vedantas.

346:  The soul, who is the seer of the world, is never known apart from his spectacle, the world.
There is no soul in the state of deep sleep.  Hence like his spectacle (the world), he is only a mental
creation. 

347:  The soul is always known only along with the body.  Even when the body dies, he does not
leave it without taking hold of another body.

348:  Since thus the soul is not separate from the body, he is only part and parcel of the world.
But unenlightened men who are disciples of unenlightened gurus, ascribe immortality to this same
(mythical) person.

349. Assuming, without inquiry, that this soul is the owner of the body and the real Self, they
ascribe to that Self qualities of the worldliness and all else which pertain only to this soul.

350: From this error arise various creeds concerning the Real Self, who transcends all the creeds.
Believing Him to be bound, they follow various paths of Yoga to free Him from bondage.

contd.,

Arunachala Siva.
 

11279
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 11:20:52 AM »
Verse 207:


சண்பை யாளியார் தாங்கண்ட மெய்யருள்
பண்பு தந்தையார் தம்முடன் பாங்கமர்
தொண்ட ருக்கருள் செய்து தொழாமுனம்
விண்பு லப்பட வீங்கிருள் நீங்கலும்.The Chief of Sanbai narrated the true beatitude
Of his dream to his noble father and the devotees
Who were seated close by; even before he could
Hail the grace of the Lord, the thick murk
That had mantled the earth, scattered away
Revealing the lucid heavens.

Arunachala Siva.

11280
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 17, 2016, 11:18:25 AM »
Verse 206:


அள்ளல் நீர்வயல் சூழும் அரத்துறை
வள்ள லார்நாம் மகிழ்ந்தளிக் கும்மவை
கொள்ள லாகும்கொண் டுய்த்தல் செய் வாய்என
உள்ள வாறருள் செய்ய வுணர்ந்தபின்.The Lord patron of Aratthurai which is
Girt with miry and watery fields, graced
The divine child in a dream thus:
"It will befit you to receive what
We grant you in grace and joy."
Thus blessed, the divine child woke up

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 [752] 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 ... 3200