Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 3110
1126
Verse  6:

ஆறு கால்வண்டு மூசிய கொன்றையன்
ஆறு சூடிய அண்ட முதல்வனார்
ஆறு கூர்மையர்க் கச்சம யப்பொருள்
ஆறு போலெம் அகத்துறை யாதியே.

(see verse 4). Siva wears flowers of Koṉṟai on which bees with six legs swarm.
The first cause of the universe who wears a river on his head.  For people who are gifted with sharp intelligence and follow six systems of religion, he is the meanings of those religions. 

Arunachala Siva.


1127
Verse  5:

அஞ்சு மஞ்சுமோ ராடி யரைமிசை
அஞ்சு போலரை யார்த்ததின் தத்துவம்
அஞ்சு மஞ்சுமோ ரோரஞ்சு மாயவன்
அஞ்சு மாமெம் அகத்துறை யாதியே.


Bathing in the five products of the cows of five varieties, the five varieties are: 1 Nantā 2 Prattirā 3 Surabi 4 Susila, and 5 Sumana, and dancing, whose ultimate truths are the five functions, the five functions are 1 creation 2 preservation 3 destruction 4 concealing 5 granting bliss.  He tied in his waist a cobra with five hoods.  He is the ultimate reality numbering twenty - they are the five elements, the rudiments of the five elements, the organs of sense which are gateways of knowledge and five organs of motor actions. The first cause of all things who dwells in my mind is also the five sense perceptions.

Arunachala Siva.

1128
Verse  4:


நாலின் மேன்முகஞ் செற்றது மன்னிழல்
நாலு நன்குணர்ந் திட்டது மின்பமாம்
நாலு வேதஞ் சரித்தது நன்னெறி
நாலு போலெம் அகத்துறை நாதனே.


Siva pinched with his nails one head, which was superfluous above the four heads of Brahma. He explained to be understood the four objectives worthy of human pursuit sitting under the permanent shade of the banyan tree.  He chanted the four Vedas which show the way to eternal bliss.  The master who dwells in my mind is the four paths, namely Chariyai, Kriya, Yoga and Jnana.

Arunachala Siva.

1129
Verse  3:

மூன்று மூர்த்தியுள் நின்றிய லுந்தொழில்
மூன்று மாயின மூவிலைச் சூலத்தன்
மூன்று கண்ணினன் தீத்தொழின் மூன்றினன்
மூன்று போதுமென் சிந்தையுள் மூழ்குமே.


Siva's three functions abiding in the trinity of Brahma, Hari and Rudran, are creation, protection and destruction.  He has a trident of three blades.  He has three eyes.
He is worshiped by maintaining the three kinds of fire. He will be abiding in my mind during morning, noon and evening.

Arunachala Siva.

1130
Verse  2:


இரண்டு மாமவர்க் குள்ளன செய்தொழில்
இரண்டு மாமவர்க் குள்ளன கோலங்கள்
இரண்டு மில்லிள மானெமை யாளுகந்
திரண்டு போதுமென் சிந்தையுள் வைகுமே.

Siva's functions are two;  they are bondage of souls and granting salvation.  His beauty is of two kinds, one being Siva and the other being Sakti.  He has two young ladies like deer as his wives, one is Uma and the other is Ganga.  He dwells in my mind both when I think of him or forget him.

Arunachala Siva.

1131
General Padigam - 1:

Verse  1:

ஒன்று வெண்பிறைக் கண்ணியோர் கோவணம்
ஒன்று கீளுமை யோடும் உடுத்தது
ஒன்று வெண்தலை யேந்தியெம் உள்ளத்தே
ஒன்றி நின்றங் குறையு மொருவனே.

Holding one white skull, the unequaled Siva, who dwells permanently united in our mind, has one chaplet of white crescent moon.  He dresses along with Uma, in a loin-cloth and a strip of cloth used as a waist-band.

Arunachala Siva.

1132
Verse  10:

ஆதி மாமலை யன்றெடுத் தானிற்றுச்
சோதி யென்றலுந் தொல்லருள் செய்திடும்
ஆதி யான்மரு கற்பெரு மான்திறம்
ஓதி வாழ்பவர் உம்பர்க்கு மும்பரே.

When the demon lifted the preeminent great mountain in the distant past, and broke his body, exclaimed, "effulgent light".  Those who lead a life uttering the nature of the Lord in Marukal and the first cause who granted his ancient graces are celestial beings who are worshiped by the residents in heaven.

Padigam on Tiru Marukal completed.

Arunachala Siva.

1133
Verse  9:


கந்த வார்குழல் கட்டிலள் காரிகை
அந்தி மால்விடை யோடுமன் பாய்மிக
வந்தி டாய்மரு கற்பெரு மானென்று
சிந்தை செய்து திகைத்திடுங் காண்மினே.


This beautiful girl has not tied her long and fragrant tresses of hair into a knot saying, "will you not come in the evening on the big bull with great love"?  She becomes confounded thinking of Siva.  You please see this.

Arunachala Siva.


1134
Verse  8:

நீடு நெஞ்சுள் நினைந்துகண் நீர்மல்கும்
ஓடு மாலினோ டொண்கொடி மாதராள்
மாடம் நீள்மரு கற்பெரு மான்வரில்
கூடு நீயென்று கூட லிழைக்குமே.

My daughter is full of tears in here eyes, thinking of Siva in her mind for a long time.
With the confusion of mind which makes her run after Siva, this girl who wears bright bracelets, will draw loops on sand saying, "Both your ends should join if the Lord in Marukal which has tall storeys, comes to me."

Arunachala Siva.


1135
Verse  7:

காட்சி பெற்றில ளாகிலுங் காதலே
மீட்சி யொன்றறி யாது மிகுவதே
மாட்சி யார்மரு கற்பெரு மானுக்குத்
தாழ்ச்சி சாலவுண் டாகுமென் தையலே.


My young daughter has developed desire towards the Lord in Marukal, who is full of glory.  Though she has not obtained sight of him, her love increasing without her mind knowing any way to return to her.

Arunachala Siva.

1136
Verse 6:


சங்கு சோரக் கலையுஞ் சரியவே
மங்கை தான்மரு கற்பெரு மான்வரும்
அங்க வீதி யருகணை யாநிற்கும்
நங்கை மீரிதற் கென்செய்கேன் நாளுமே.


The young girl daily approaches by the side of the important street, where the Lord in Marukal comes, her bangles to slip down and her dress to slip away. Her friends!
What can I do for this?

Arunachala Siva.

1137
Verse  5:

இன்ன வாறென்ப துண்டறி யேனின்று
துன்னு கைவளை சோரக்கண் நீர்மல்கும்
மன்னு தென்மரு கற்பெரு மான்திறம்
உன்னி யொண்கொடி யுள்ள முருகுமே.


I do not know the way to cure this girl's sufferings.  The tight-fitting bangles worn on the hand slip down, tears fill her eyes. Thinking of the nature of the Lord in Marukal who is permanent there the heart of this girl, who wears bright bangles, melts.

Arunachala Siva.

1138
Verse  4:

ஓது பைங்கிளிக் கொண்பா லமுதூட்டிப்
பாது காத்துப் பலபல கற்பித்து
மாது தான்மரு கற்பெரு மானுக்குத்
தூது சொல்ல விடத்தான் தொடங்குமே.

Feeding the green parrots which repeats what is taught, with the food of good milk, protecting it from its enemies, teaching it very many things, this lady begins to send it to carry some message as messengers to the Lord in Marukal.

Arunachala Siva.

1139
Verse  3:


சினத்தி னால்வருஞ் செய்தொழி லாமவை
அனைத்து நீங்கிநின் றாதர வாய்மிக
மனத்தி னால்மரு கற்பெரு மான்திறம்
நினைப்பி னார்க்கில்லை நீள்நில வாழ்க்கையே.

Giving up all actions that spring from anger with great love, life in this world will not be for those, who meditate in their minds the benign nature of the Lord in Marukal They will live in Sivalōkam enjoying bliss.

Arunachala Siva.

1140
Verse  2:


பாடங் கொள்பனு வல்திறங் கற்றுப்போய்
நாடங் குள்ளன தட்டிய நாணிலீர்
மாடஞ் சூழ்மரு கற்பெரு மான்திரு
வேடங் கைதொழ வீடெளி தாகுமே.

Being well-versed in the different kinds of words which are to be committed to memory,  people who have no sense of shame, who defeated scholars travelling in many countries!  Liberation will be easy of attainment if one worships with joined hands the holy form of Lord in Marukal which is surrounded by mansions.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 3110