Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 3146
1126
Verse 9:

பொருந்தாத உடலகத்திற் புக்க ஆவி
    போமா றறிந்தறிந்தே புலைவாழ் வுன்னி
இருந்தாங் கிடர்ப்படநீ வேண்டா நெஞ்சே
    யிமையவர்தம் பெருமானன் றுமையா ளஞ்சக்
கருந்தாள் மதகரியை வெருவச் சீறுங்
    கண்ணுதல்கண் டமராடிக் கருதார் வேள்வி
நிரந்தரமா இனிதுறைநெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.

Life that assumes unbecoming embodiment will flit. Well aware of this,
desire not to live the base life, and suffer.  O heart!  He is the Lord of the Devas. He smote the black-footed and ichorous tusker which Uma witnessed in dread. He is the triple-eyed, the warrior who smote the sacrifice of the thoughtless.  If you can,
in all propriety,  think of Neitthaanam where He dwells for ever,  you can gain deliverance.

Arunachala Siva.1127
Verse  8:

அஞ்சப் புலனிவற்றா லாட்ட வாட்டுண்
    டருநோய்க் கிடமாய வுடலின் தன்மை
தஞ்ச மெனக்கருதித் தாழேல் நெஞ்சே
    தாழக் கருதுதியே தன்னைச் சேரா
வஞ்ச மனத்தவர்கள் காண வொண்ணா
    மணிகண்டன் வானவர்தம் பிரானென் றேத்தும்
நெஞ்சர்க் கினியவன்நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


The body but dances to the tune of the five dreadful senses.  it is an abode of cruel maladies. Get not plunged in this, deeming it your palladium.  O heart!
Do not get sunk.  He is Manikantan who is not to be eyed by them of deceptions heart who pursue Him not. He who is hailed by the celestial beings as their Lord, is sweet to the heart.  If you can, in all propriety,  think of His Neitthaanam, you can gain redemption.

Arunachala Siva.


1128
Verse 7:


பேசப் பொருளலாப் பிறவி தன்னைப்
    பெரிதென்றுன் சிறுமனத்தால் வேண்டி யீண்டு
வாசக் குழல்மடவார் போக மென்னும்
    வலைப்பட்டு வீழாதே வருக நெஞ்சே
தூசக் கரியுரித்தான் தூநீ றாடித்
    துதைந்திலங்கு நூல்மார்பன் தொடர கில்லா
நீசர்க் கரியவன்நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


O heart,  come!  Embodiment is worthless.  Let not Your little mind think it to be great
and desire it. Do not get trapped in the gin of union with women of perfumed locks and suffer a fall.  For His mantle,  he ripped the tusker.  He is bedaubed with the Holy Ash. With the sacred thread His chest is bright.  Unto the base that seek Him not,
He is inaccessible.  If you can,  in all propriety,  think Of His Neitthaanam,
You can gain deliverance.

Arunachala Siva.

1129
Verse  6:

மிறைபடுமிவ் வுடல்வாழ்வை மெய்யென் றெண்ணி
    வினையிலே கிடந்தழுந்தி வியவேல் நெஞ்சே
குறைவுடையார் மனத்துளான் குமரன் தாதை
    கூத்தாடுங் குணமுடையான் கொலைவேற் கையான்
அறைகழலுந் திருவடிமேற் சிலம்பும் ஆர்ப்ப
    அவனிதலம் பெயரவரு நட்டம் நின்ற
நிறைவுடையா னிடமாம்நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


Deeming the miserable embodied life as abiding truth,  do not plunge and get sunk in karma, feeling joyous all the while,  O heart! know that the father of Kumaran abides in the mind-s of the humble.  He is a Dancer.  His hand wields a spear. Whilst the tinkling heroic anklet and the Silampu fastened to the divine feet sound,  He dances at which the earth quakes.  He is the all-pervading One.  If you can,
in all propriety think of His shrine Neitthaanam,  you can gain salvation.

Arunachala Siva.

1130
Verse  5:தினைத்தனையோர் பொறையிலா வுயிர்போங் கூட்டைப்
    பொருளென்று மிகவுன்னி மதியா லிந்த
அனைத்துலகும் ஆளலா மென்று பேசும்
    ஆங்காரந் தவிர்நெஞ்சே யமரர்க் காக
முனைத்துவரு மதில்மூன்றும் பொன்ற அன்று
    முடுகியவெஞ் சிலைவளைத்துச் செந்தீ மூழ்க
நினைத்த பெருங் கருணையன்நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.

Do not deem as a thing of any worth this nest of a body where the impatient life cannot tarry even for the fraction of a second.  Give up. O heart,
The egoistic hauteur that goads you to asseverate that you can,  with your brain,
rule all the world. He is the One of great compassion, who, of yore, for the sake of the Devas, resolved to bend, in all celerity the mighty bow whose arrow was tipped with ruddy fire, and destroy the triple  walled citadels of the sky which rushed forth to charge. If you can, in all propriety think of his Neitthaanam, you can, for sure,
gain deliverance. 

Arunachala Siva.

1131
Verse  4:


அலையார் வினைத்திறஞ்சே ராக்கை யுள்ளே
    யகப்பட்டு ளாசையெனும் பாசந் தன்னுள்
தலையாய்க் கடையாகும் வாழ்வி லாழ்ந்து
    தளர்ந்துமிக நெஞ்சமே அஞ்ச வேண்டா
இலையார் புனக்கொன்றை யெறிநீர்த் திங்கள்
    இருஞ்சடைமேல் வைத்துகந்தான் இமையோ ரேத்தும்
நிலையா னுறைநிறைநெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.

Trapped in the body, the abode of deeds that breed like waves in quick succession,
you are immersed in your inmost desires of Paasam.  Caught in this,
you are pushed to the very nadir. Fear not wilting much O heart!
You can gain deliverance, if in all propriety,  You can think of Neitthaanam where the eternal One resides.  He is hailed by the celestial beings. He joyously wears the sylvan and leafy Konrai, the billowy flood and the crescent moon in this crest.

Arunachala Siva.

1132
Verse  3:

பரவிப் பலபலவுந் தேடி யோடிப்
    பாழாங் குரம்பையிடைக் கிடந்து வாளா
குரவிக் குடிவாழ்க்கை வாழ வெண்ணிக்
    குலைகை தவிர்நெஞ்சே கூறக் கேள்நீ
இரவிக் குலமுதலா வானோர் கூடி
    யெண்ணிறந்த கோடி யமர ராயம்
நிரவிக் கரியவன் நெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


Questing after manifold things you roam about hither and thither.
you abide futilely in the wilderness of a body linked to your kith and kin.
You will,  for sure, go to pieces. Avoid this. O heart,  listen: "He is inaccessible to the many suns, the gods, and the billions and billions of the celestial beings. His shrine is Neitthaanam, think on this in all propriety and stand redeemed!

Arunachala Siva.


1133
Verse 2:


ஈண்டா விரும்பிறவித் துறவா ஆக்கை
    இதுநீங்க லாம்விதியுண் டென்று சொல்ல
வேண்டாவே நெஞ்சமே விளம்பக் கேள்நீ
    விண்ணவர்தம் பெருமானார் மண்ணி லென்னை
ஆண்டானன் றருவரையாற் புரமூன் றெய்த
    அம்மானை அரி அயனுங் காணா வண்ணம்
நீண்டா னுறைதுறைநெய்த் தான மென்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


You can free yourself of the (subtle) body to which are attached embodiment in quick succession; it is needless to say that there is a way of life for this;
O heart, Listen: "He is the Lord of the celestial beings.  He redeemed me here,
on this earth. He is the Lord who, of yore,  smote with His bow the triple towns.
He so extended Himself that neither Vishnu nor Brahma could eye Him.  He resides at Neitthaanam rich in fords.  Think on this,  in all propriety and stand redeemed.

Arunachala Siva.

1134
Tiru Neithaanam:  (2)

Verse  1:

மெய்த்தானத் தகம்படியுள் ஐவர் நின்று
    வேண்டிற்றுக் குறைமுடித்து வினைக்குக் கூடாம்
இத்தானத் திருந்திங்ங னுய்வா னெண்ணும்
    இதனையொழி இயம்பக்கேள் ஏழை நெஞ்சே
மைத்தான நீள்நயனி பங்கன் வங்கம்
    வருதிரைநீர் நஞ்சுண்ட கண்டன் மேய
நெய்த்தான நன்னகரென் றேத்தி நின்று
    நினையுமா நினைந்தக்கா லுய்ய லாமே.


O poor heart,
jettison the thought,
that abiding in the karmic nest of a body,
you can fulfill your desire and flourish through the five senses that inhabit the physical apparatus!
Listen: "You can indeed gain salvation,
if in all propriety,
you think of the good town Neitthaanam and hail its Lord who is concorporate with Her of long eyes pasted with collyrium,
and whose (Lord`s) throat holds the venom of the billowy sea rich in the traffic of flotillas."

Arunachala Siva.

1135
Verse  10:


மறித்தான் வலிசெற்றாய் நீயே யென்றும்
    வான்கயிலை மேவினாய் நீயே என்றும்
வெறுத்தார் பிறப்பறுப்பாய் நீயே யென்றும்
    வீழி மிழலையாய் நீயே யென்றும்
அறத்தாய் அமுதீந்தாய் நீயே யென்றும்
    யாவர்க்குந் தாங்கொணா நஞ்ச முண்டு
பொறுத்தாய் புலனைந்தும் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You are the queller of the might of the up-rooter!
You abide at ethereal Kailash!
You annul the births of those that renounce!
You are of Veezhimizhalai!
You are Dharma!
You ate the poison that none can bear,
and graced The celestial beings with nectar!
You are indeed the five senses!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!

Padigam on Tiru Neithaanam completed.

Arunachala Siva.

1136
Verse 9:

தந்தைதா யில்லாதாய் நீயே யென்றுந்
    தலையார் கயிலாயன் நீயே யென்றும்
எந்தாயெம் பிரானானாய் நீயே யென்றும்
    ஏகம்பத் தென்னீசன் நீயே யென்றும்
முந்திய முக்கணாய் நீயே யென்றும்
    மூவலூர் மேவினாய் நீயே யென்றும்
சிந்தையாய்த் தேனூராய் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You have no father,
no mother!
You are of Kailash,
the Chief of all!
You are my mother as well as father!
You are the Lord of Ekampam!
You are the Primal One,
the triple-eyed!
You abide at Moovaloor!
You are of my mind who is also Of Tenoor!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever abides in my heart!

Arunachala Siva.

1137
Verse  8:


வானவர்க்கு மூத்திளையாய் நீயே யென்றும்
    வானக் கயிலாயன் நீயே யென்றும்
கான நடமாடி நீயே யென்றுங்
    கடவூரில் வீரட்டன் நீயே யென்றும்
ஊனார் முடியறுத்தாய் நீயே யென்றும்
    ஒற்றியூ ராரூராய் நீயே யென்றும்
தேனாய் அமுதானாய் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You are older and younger than the celestial beings.
You are of the ethereal Kailash!
You are the Dancer of crematorium!
You are the Virattan of Kadavoor!
You clipped the heads of the heads of the celestial beings!
You abide at Otriyoor and Aaroor!
You are Honey as well as Nectar!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!


Arunachala Siva.

1138
Verse  7:


புகழும் பெருமையாய் நீயே யென்றும்
    பூங்கயிலை மேவினாய் நீயே யென்றும்
இகழுந் தலையேந்தி நீயே யென்றும்
    இராமேச் சுரத்தின்பன் நீயே யென்றும்
அகழும் மதிலுடையாய் நீயே யென்றும்
    ஆலவாய் மேவினாய் நீயே யென்றும்
திகழும் மதிசூடி நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


Praise and glory belong to You only!
You abide at flowery Kailash!
You hold the despicable skull in Your hand!
You are the sweet one of Rameswaram!
You abide at Aalavaai where moated walls surround You!
You wear the bright crescent moon!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!

Arunachala Siva.

1139
Verse  6:


தக்கா ரடியார்க்கு நீயே யென்றுந்
    தலையார் கயிலாயன் நீயே யென்றும்
அக்காரம் பூண்டாயும் நீயே யென்றும்
    ஆக்கூரில் தான்றோன்றி நீயே யென்றும்
புக்காய ஏழுலகும் நீயே யென்றும்
    புள்ளிருக்கு வேளூராய் நீயே யென்றும்
தெக்காரு மாகோணத் தானே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.


You are (the prop) of true devotees!
You are the Lord of Kailash,
The Chief of all!
You are adorned with a garland of bones!
You are the Self-manifested of Aakkoor!
You are the seven worlds where lives abide and flourish!
You are of Pullirukkuvelur!
You abide at sourthern Maakonam!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!


Arunachala Siva.

1140
Verse 5:


முந்தி யிருந்தாயும் நீயே யென்றும்
    முன்கயிலை மேவினாய் நீயே யென்றும்
நந்திக் கருள்செய்தாய் நீயே யென்றும்
    நடமாடி நள்ளாறன் நீயே யென்றும்
பந்திப் பரியாயும் நீயே யென்றும்
    பைஞ்ஞீலீ மேவினாய் நீயே யென்றும்
சிந்திப் பரியாயும் நீயே யென்றும்
    நின்றநெய்த் தானாவென் நெஞ்சு ளாயே.It is You who were before the Beginning!
You abide at Kailash--the Genesis of all!
It is You who graced Nandi!
You,
the Dancer,
Preside over Nallaaru!
You are the One that is never shackled!
You preside over Paigngneeli!
You are inconceivable!
Such are You,
O Lord of Neitthaanam that for ever dwells in my heart!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 3146