Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 [749] 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 ... 2975
11221
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2015, 08:33:29 AM »
Verse 135:இனையவகை அறநெறியில்
   எண்ணிறந்தோர்க் கருள்புரிந்து
முனைவரவர் மகிழ்ந்தருளப்
   பெற்றுடைய மூதூர்மேல்
புனையுமுரை நம்மளவில்
   புகலலாந் தகைமையதோ
அனையதனுக் ககமலராம்
   அறவனார் பூங்கோயில்.Such grace was meted out to innumerable men
Poised in Dharma, and thus was the hoary city
Blessed by the Lord in blissful grace;
Can ever our words match its glory?
The Lord?s Flower-Temple was very like its corolla!

Arunachala Siva.


 

11222
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2015, 08:31:37 AM »
Verse 134:


பொன்தயங்கு மதிலாரூர்ப்
   பூங்கோயில் அமர்ந்தபிரான்
வென்றிமனு வேந்தனுக்கு
   வீதியிலே அருள்கொடுத்துச்
சென்றருளும் பெருங்கருணைத்
   திறங்கண்டு தன்னடியார்க்கு
என்றும்எளி வரும்பெருமை
   ஏழுலகும் எடுத்தேத்தும்.Beholding the gracious mercy of the Lord, -- the One
Enshrined in the Poongkoyil at Tiuvaroor
From whose forted walls issues golden lustre --,
Conferred on Manu -- the victorious king --,
So openly and in a street, (to this very day),
All the seven worlds hail the glory of His grace
Which is for ever of access to His devotees.   

Arunachala Siva.


 

11223
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2015, 08:29:25 AM »
Verse 133:


அடிபணிந்த திருமகனை
   ஆகமுற எடுத்தணைத்து
நெடிதுமகிழ்ந் தருந்துயரம்
    நீங்கினான் நிலவேந்தன்
மடிசுரந்து பொழிதீம்பால்
   வருங்கன்று மகிழ்ந்துண்டு
படிநனைய வரும்பசுவும்
    பருவரல்நீங் கியதன்றே.


The King embraced in delight his son divine
Who fell at his feet in adoration;
He was freed clean of his great grief.
Gone was the sorrow of the cow whose udder swelled
As the calf sucked in joy its sweet milk
Which overflowed and drenched the earth.

Arunachala Siva. 

11224
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2015, 08:27:24 AM »
Verse 132:


அந்நிலையே உயிர்பிரிந்த
   ஆன்கன்றும் அவ்வரசன்
மன்னுரிமைத் தனிக்கன்றும்
   மந்திரியும் உடனெழலும்
இன்னபரி சானானென்
   றறிந்திலன்வேந் தனும்யார்க்கும்
முன்னவனே முன்னின்றால்
   முடியாத பொருளுளதோ.


That very moment, the dead calf, the prince peerless
And the minister too were brought back to life;
The King by no means could reckon his joy;
Is there aught impossible for the Primal Lord
If He means to be the Implementer?

Arunachala Siva.

11225
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2015, 08:25:22 AM »
Verse 131:சடைமருங்கில் இளம்பிறையுந்
   தனிவிழிக்குந் திருநுதலும்
இடமருங்கில் உமையாளும்
   எம்மருங்கும் பூதகணம்
புடைநெருங்கும் பெருமையும்முன்
   கண்டரசன் போற்றிசைப்ப
விடைமருவும் பெருமானும்
   விறல்வேந்தற் கருள்கொடுத்தான்.


A young crescent decked His locks;
The third eye unique was on His forehead beauteous;
His frame on the left bore Mother Uma?s form;
Bhootas, thronging gloriously, encircled Him;
Thus the Lord appeared before the adoring king;
The Lord enthroned on the Bull
Showered on the valiant king grace infinite.

Arunachala Siva.


11226
Verse 13 of Tiruvachakam:பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்
    அங்கங் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்
தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்தலினால்
    எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த
பொங்கு மடுவிற் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம்
    சங்கஞ் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்தார்ப்பக்
கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் புனல்பொங்கப்
    பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.

The pool of deep and swelling water is like unto The harmonious combination of our Goddess Uma and Sovereign Siva, as it is full of the twitter of birds as well as the hiss of water-snakes.
And of devotees that come there to wash off their malam*.
Let us barge into the swelling water, plunge and plunge,
The while our chank-bangles jingle and our anklets tinkle and thus produce a mingling sound;
Let us so plunge into the pool of fresh lotus flowers And bathe that our breasts and the pool water swell,
Empaavaai !

(*internal and external impurities.)

Arunachala Siva.

11227
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 30, 2015, 06:48:43 AM »


Alata Shanti in Gaudapada Karika:

ALATA SHANTI - can be understood in two different ways.
And that is how Sankara interprets.

FIRE - Thoughts emanating from the mind.
THE BURNING STICK - Mind.

Another way:

FIRE - Thought emanating from the mind.
THE BURNING STICK - Mind.
The QUENCHED FIRE WHERE STICK ALONE REMAINS - the Self.

The Stick is just is.  It has no form, no mind, no thoughts.

Bhagavan Ramana and earlier Sankara said in Vivekachoodamani, that mano-nasam is moksham.
Staying in thoughtless state permanently is liberation.

Arunachala Siva.

11228
Invocation:

1.  I prostrate myself before Govinda*, the perfect teacher, who is absorbed always in the highest state
of bliss.  His true nature cannot be known by senses or the mind.  It is revealed only through knowledge
of the scriptures.

(*Govinda Bhagavadpata, Sri Sankara's Guru)


Greatness of Abiding in Brahman: 

2.  It is hard for any living creature to achieve birth in a human form.  Strength of body and will
are even harder to obtain.  Purity is even harder still.  Harder even than these is the desire to live
a spiritual life.  And an understanding of the scriptures is hardest of all.  As for discrimination between
the Atman and the non Atman, for direct perception of the Atman itself, for continuous union with
Brahman, and final liberation - these cannot be obtained except through the merits of a hundred
billion well lived lives.

3. Only through God's grace, may we obtain those three rarest advantages -- human birth, the longing
for liberation, and disciple-ship to an illumined teacher.

contd.,

Arunachala Siva.       

11229
Health & Welfare Issues / The Law of Karma:
« on: December 29, 2015, 05:05:42 PM »
(The editorial of Mountain Path, Jan.-March. 2015)


The law of karma should not be mistaken for retribution.  The law in principle describes the impersonal
forces of action and their results.  Acton is infinitely varied.  No two actions, no two moments in time
are the same.  Each moment is unique.  What is consistent throughout each and every action is the
indubitable fact there will be a consequence, whether it is sooner or later is secondary to the primary
act.  The law is meant to give us guidelines, not deliberately punish us. 

The universe is a mixture of three catalysts called gunas, sattva, rajas, and tamas, which describe
the mechanics of karma.  Sattva uplifts our consciousness; rajas institutes actions per se and is neutral
while tamas invites ignorance and weakens our consciousness.

We have a choice between patterns of behavior and thought and feeling, between habits that lead to
happiness and understanding or misery and enslavement to the whims of an ignorant mind and heart.
Happiness is the result of a pure mind that cultivates peace and harmony, it lets go of negativity and
resentment.  Misery moves in the opposite direction; it nurtures antipathy and anger.  It corrupts
the mind and the heart.

contd.,

Arunachala Siva.             

11230
General Discussion / Re: Bhagavan is everywhere.
« on: December 29, 2015, 03:00:26 PM »
What is clear from the above anecdote is within the space of Ramanasramam there is a Chid Akasa
(Space of awareness) which draws us inward.  It is an unforgettable experience. Like a seed once
planted it will grow  according to how much it is matured by our Sadhana.  One day, through the Grace
of Bhagavan, it will swallow us till we know no difference between our inner and outer dimensions,
nor will we discover any external difference between the tranquil space at Arunachala and the turbulence
of New York city.

Whether we are fully aware of it or not, the inner compulsion of our heart is to reside in that space-less
and time-less awareness. Once tasted it is never forgotten. It over rides all other impulses.  It is an
almighty impersonal wave that we ignore at our peril and yearn to experience and make our own.

If we keep our minds fixed in one pointed awareness using the remembrance of Bhagavan, activities
will still go on and their ultimate outcome will not affect us.  It  is important to remember that we are
not the doer, things happen. That power, by whatever name we call it, which created this world and
brought us into existence will see that our destiny is fulfilled.

We may pretend we are masters of our destiny but there is a higher and unseen force which knows
and does otherwise.  We may as well try and stop the wind for all our vain attempts to control
the unstoppable.

contd.,

Arunachala Siva.         

11231
General Discussion / Re: Bhagavan is everywhere.
« on: December 29, 2015, 12:26:06 PM »
We tend to assume that Bhagavan has some type of form that can be defined by size and density,
even though we have been told again and again that Bhagavan was not to be confused with the
physical body called Ramana Maharshi. He never was and is still not that body which expired some
sixty five years ago!

Though we pay lip service to the fact that Bhagavan is no longer present in a physical body we still
associate Him with a form we can relate to.  We look at Bhagavan's photo and this brings us a measure
of calm and reassurance.  We stand before His samadhi and it fills us with peace and well being.  Is this
all there is or have we yet to understand something fundamentally deeper which the normal mind
cannot comprehend?

There is nothing wrong with our approach because it is much easier to personalize our relationship
with Bhagavan rather than consider the nirguna or formless aspect of His presence.  Bhagavan is
available in whatever aspect can bridge the gap of ignorance we believe separates is. He can be
a father, a confidante, a friend, an older brother, a forbidding authority. It all depends on our attitude,
which with time and maturity changes and becomes more refined. 

contd.,

Arunachala Siva.     

11232
My dear Krishnan,

I am very happy to know that you are fortunate enough to be in Tiruvannamalai to see Nataraja's
abhishekam and also the birthday celebrations of Sri Bhagavan in Ramanasramam.

We who were less blessed, could watch only the same through computer.

Arunachala Siva.   

11233
General topics / Re: The Self as a Gooseberry in the Palm of the Hand.
« on: December 29, 2015, 11:26:38 AM »
"Oh great Teacher, I am one with the Undivided Bliss, free from six states of infatuation, hunger, thirst,
old age, and death as also from six conditions of beginning, continuance, growth, change, decay and
destruction.  This consciousness of Atman is common to all liberated ones."

As the knowledge of the Self seemed natural to him, like the amalaka (gooseberry) in one's own hand,
Sankara named him Hastamalaka.

The Acharya then addressed the boy's father:  "This boy was born as your son because of his incomplete
austerities in a past life.  He is clearly gifted with innate Self Knowledge.  He has not the least attachment
to house or property, nor has he any sense of 'I--ness' with regard to the body.  He knows that all objects
including the body, are external to him."  The Acharya continued:  "It would not be proper for you to keep
him here since he wishes to remain detached from all external objects.  Let him stay with me."

Prabhakara readily consented and the Acharya took the boy in his entourage and headed towards
his next destination.

contd.,

Arunachala Siva.           

11234
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 29, 2015, 11:17:06 AM »
How can we know or verify this unitary meaning on the basis of experience?

The answer to this question has already been given in the eleventh chapter.  Yet for confirmation
of that answer, I shall repeat it.  In  deep sleep all experience the same happiness.  That happiness
has no differences in quality and variation from person to person, as is the case with happiness
experienced in the waking state and dream states.  So we have to conclude that the happiness experienced
in deep sleep does not require the help of any external factor to become manifest.  So that bliss, being
self effulgent, must necessarily be Chit.

contd.,

Arunachala Siva.         

11235
General Discussion / Re: Bhagavan is everywhere.
« on: December 29, 2015, 11:07:11 AM »
"Siva Mohan Lal asked Bhagavan, 'When I concentrate here in  Bhagavan's presence, I am able to fix
my thoughts on the Self easily.  But in home it takes a long time and much trouble to do so.  Now
why should it be so, especially as I feel convinced that Bhagavan is everywhere and is my Antaryami?
(Indweller; the inner guide)'  He continued, "It  must of course be so.  Though we are told that God
is everywhere, are we not told that He is more manifest in some objects or places than in others, e.g.
in temples, and images or avatars?"

"Bhagavan said, 'Ask Muruganar, who is here.  He has sung a song where he says Ramanasramam is not
simply here for him, but everywhere."

Thereupon, Muruganar read out the following stanza from Ramana Deva Malai (Which when translated
means:)

"Because (by His grace) the mind has attained quiescence and remains calm everywhere as it used to
remain at Ramanasramam, wherever I may go in this world, it is to me Ramanasramam, to which
even devas go with keen desire."

"In other words, Ramanasramam is Chid akasa which is everywhere and to which we gain access by
killing the mind. 

"Bhagavan added, 'Time and place really do not exist.  Even in the radio we have a hint of this truth.
We have Hyderabad here.  What is sung there, we hear here at the same time as it sung there.  Where
is time and space?" 

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 [749] 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 ... 2975