Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 [748] 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 ... 3091
11206
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: March 24, 2016, 11:39:27 AM »
Verse  6:


6: சென்னியது, உன் பொன் திருவடித் தாமரை. சிந்தையுள்ளே
மன்னியது, உன் திரு மந்திரம்,- சிந்துர வண்ணப் பெண்ணே.-
முன்னியநின் அடியாருடன் கூடி, முறை முறையே
பன்னியது, என்றும் உந்தன் பரமாகம பத்ததியே.

செம்மையான திருமேனியுடைய அபிராமித் தாயே! என்றும் என் தலைமேல் இருக்கக்கூடியது, நின் அழகிய திருவடியே! என்றும் என் சிந்தையுள்ளே நிலை பெற்று இருக்கக் கூடியது, நின் திருமந்திரமே! செந்தூர நிறமுடைய அழகிய தேவி, நான் இனி என்றும் கலந்திருப்பது நின்னையே மறவாது தொழும் அடியார்களையே! நான் தினந்தோறும் பாராயணம் செய்வது, உன்னுடைய மேலான ஆகம நெறியையே!


O Mother Abhirami, Who has got red form!  Your beautiful pair of legs are ever on my head!
Your holy mantra is only Your form, which is ever in my heart.  I shall ever be united with you, O
Mother, and I shall never leave the company of Your devotees. I shall ever do parayanam everyday
only your Agmas and their guidance.

contd.,

Arunachala Siva. 

11207
532:  When the Jiva, turning back and returning along the way it came, enters the source, it will drown
completely in its intrinsic nature and, and in so doing, as the bliss of its own nature m manifests clearly
within its own understanding, it will abide motionless in that state.

638.  If you do not focus your attention on anything objectively but instead turn your attention onto
itself, everything will flourish as one's own Self, as the infinite eye of Jnana.  Afterwards, objective
knowledge becomes a madness.

640.  Instead of investigating and realizing the Self as the reality in which there is no coming or going,
and experiencing there the ecstasy of the lofty heights of bliss, oh how marvelous it is that we wander
and suffer deeply to attain the supreme bliss that would shine if we would only keep still!

643.  Since the Self, that which exists, is clearly apprehended as the Aham (the 'I'), the light of consciousness
that is free of ignorance, is directly perceived (pratyaksha), and not the objects that come within the rangeof the faculty of sight.  Therefore seek that Self.

647.  If you remain still, without paying attention to this, without paying attention to that, and without
paying attention at all, you will, simply through the powerful attention to being, become the reality,
the vast eye, the unbounded space of consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.                   

11208
156:  All human thoughts are strong upon the thread of the thought 'I am this body.'  All thoughts thereforer
will cease if one dives into the Heart, seeking the practical answer to the question - 'Who may I be?'

157.  If all the thought waves of the mind become stilled in this way, then the Truth of oneself (Real Self)
shines forth itself as 'I-I', the ego dies and happiness is patent.

158.  The Resolve to see the Real Self in the Heart, by mind concentrated on the question 'Who am I?' is the
Quest, but not an intellectual conviction about the Self reached by reasoning.

159.  This State of Self Realization cannot be attained by any method, aside from the Quest in the Heart -
neither lots of action, nor breath regulation, nor any other device.

160.  Though stillness of the mind may result from breath regulation or other such practice, the mind
is not finally stilled by any of these, as it is by the Quest of the Truth of oneself.

contd.,

Arunachala Siva.           
 

11209
Fruit of Self Knowledge:


Verse  418:

This is he result of that knowledge:  one becomes free even in this body, externally and internally,
always enjoying the ever blissfulness in the Atman.

Verse 419:

Knowledge is the result of the non attachment.  The result of knowledge is renunciation, and the result
of renunciation is peace that comes from the enjoyment of blissfulness in the Self.

420:   

If you do not take the succeeding steps,  you may be sure the preceding steps are futile.  The result of
the freedom is to feel the blissfulness without cause.

421:

This is the direct effect of knowledge-- not to get disturbed even when in difficulty.  The different
kinds of things that one does in ignorance that are awkward and ugly, when one is illumined,
how can he do them?

422:


This is the effect of wisdom -- to refrain from taking unreal things, or, if taking, to take them as the work
of ignorance.  We have seen that in the mirage.  What better example is there than this for the wise one?

423:

If the knots of the heart (desires), which are nothing but the effects of ignorance, are totally rent asunder,
then having no desire, how can the objects of senses be incentives to action?

424:

Know, then, that when the rising of desires for objects of senses has ceased, not attachment has become
complete.  The culmination  of knowledge is the end of the rise of the sense of 'I' of the ego.  And the
culmination of renunciation is when the desires that have already subsided will not rise again.

contd.,

Arunachala Siva.       

11210
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:39:02 AM »
Verse  20:ஆய சிறப்பி னால்பெற்ற
   அன்றே மன்றுள் நடம்புரியும்
நாய னார்க்கு வளர்மதியும்
   நதியும் நகுவெண் டலைத்தொடையும்
மேய வேணித் திருமுடிமேல்
   விரும்பி யாடி அருளுதற்குத்
தூய திருமஞ் சனம்ஐந்தும்
   அளிக்கும் உரிமைச் சுரபிகள்தாம்."By reason of their greatness, even on the day
When they calve, they are entitled to provide
For the Lord-Dancer of Tiru Ambalam, whose crest
Is decked with the crescent and the Ganga, and who wears
A garland of laughing skulls,
Panchakavya, for His divine ablutions.   

Arunachala Siva.

11211
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:36:54 AM »
Verse  19:


தங்கும் அகில யோனிகட்கும்
    மேலாம் பெருமைத் தகைமையன
பொங்கு புனித தீர்த்தங்கள்
    எல்லா மென்றும் பொருந்துவன
துங்க அமரர் திருமுனிவர்
    கணங்கள் சூழ்ந்து பிரியாத
அங்கம் அனைத்துந் தாமுடைய
    அல்ல வோநல் ஆனினங்கள்.


By birth, they are superior to all the species of life;
In them swell for ever all the holy streams;
Aren't glorious Devas and throngs of saints
The very limbs inseparable of the goodly cows?   


Arunachala Siva.

11212
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:34:50 AM »
Verse  18:


பாவுங் கலைகள் ஆகமநூல்
   பரப்பின் தொகுதிப் பான்மையினால்
மேவும் பெருமை அருமறைகள்
   மூல மாக விளங்குலகில்
யாவுந் தெளிந்த பொருளின்நிலையே
   எய்த உணர்ந்த உள்ளத்தால்
ஆவின் பெருமை உள்ளபடி
   அறிந்தார் ஆயற் கருள்செய்வார்.


Through arts multifoliate, the Agamas, of great immensity
And the rare and glorious Vedas poised in truth,
He knew clearly all about the phenomena;
Informed by a mind of such lucidity, he knew
Precisely and full well all about cows;
(So) Vichara Sarma desired to bless the cowherd.   


Arunachala Siva.


11213
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:32:51 AM »
Verse 17:ஓது கிடையின் உடன்போவார்
   ஊர்ஆன் நிரையின் உடன்புக்க
போது மற்றங் கொருபுனிற்றா
   போற்றும் அவன்மேன் மருப்போச்ச
யாது மொன்றுங் கூசாதே
   யெடுத்த கோல்கொண் டவன்புடைப்ப
மீது சென்று மிகும்பரிவால்
   வெகுண்டு விலக்கி மெய்யுணர்ந்து.When he proceeded with the learners of the Vedas
Who went alongside the kine of the townsfolk,
As a newly-calved cow was about to charge its neatherd
He beat it black and blue with a stick and without
Any qualms of conscience; he beheld this;
Love-borne he castigated him in wrath and prevented
Him from his act; his knowledge of truth began to upsurge.   

Arunachala Siva.

11214
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:30:07 AM »
Verse  16:


நடமே புரியும் சேவடியார் நம்மை
    உடையார் எனும்மெய்ம்மை
உடனே தோன்றும் உணர்வின்கண்
   ஒழியா தூறும் வழியன்பின்
கடனே இயல்பாய் முயற்றிவருங்
    காதல் மேன்மேல் எழுங்கருத்தின்
திடநேர் நிற்குஞ் செம்மலார்
   திகழு நாளில் ஆங்கொருநாள்.


"The Dancing Lord of roseate feet owns us" is the truth
Which forthwith dawned on him whenever he began to ponder;
This for ever upsurged in him; love in him ever soared
Devotion became a sweet duty with him; in this
He stood firm-poised. While thus he thrived, one day?.   

Arunachala Siva.

11215
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:28:22 AM »
Verse  15:


குலவு மறையும் பலகலையும்
   கொளுத்து வதன்முன் கொண்டமைந்த
நிலவும் உணர்வின் திறங்கண்டு
   நிறுவும் மறையோர் அதிசயித்தார்
அலகில் கலையின் பொருட்கெல்லை
   ஆடுங் கழலே எனக்கொண்ட
செலவு மிகுந்த சிந்தையினில்
   தெளிந்தார் சிறிய பெருந்தகையார்.


Beholding his intellectual achievement, which had,
-- All unschooled --, comprehended the Vedas
And all the arts which confer enlightenment,
His preceptors wondered at him; the little one supremely great
Knew pellucidly in his firm-set mind
That the Dancing feet of the Lord are the ultimate goal
Of all the endless arts and sciences.

Arunachala Siva.

11216
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:26:42 AM »
Verse 14:


நிகழும் முறைமை ஆண்டேழும்
   நிரம்பும் பருவம் வந்தெய்தப்
புகழும் பெருமை உபநயனப்
   பொருவில் சடங்கு முடித்தறிவின்
இகழு நெறிய அல்லாத
   எல்லாம் இயைந்த வெனினும்தம்
திகழு மரபின் ஓதுவிக்கும்
   செய்கை பயந்தார் செய்வித்தார்.


When he was seven years old, his father invested him
With the glorious sacred thread at a peerless function;
Though he was blessed with the wisdom of all the good works,
In keeping with the tradition great, his parents
Had him initiated in the cultivation of the Vedas.

Arunachala Siva.

11217
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:24:53 AM »
Verse 13:


ஐந்து வருடம் அவர்க்கணைய
   அங்கம் ஆறும் உடன்நிறைந்த
சந்த மறைகள் உட்படமுன்
   தலைவர் மொழிந்த ஆகமங்கள்
முந்தை யறிவின் தொடர்ச்சியினால்
   முகைக்கும் மலரின் வாசம்போல்
சிந்தை மலர உடன்மலரும்
   செவ்வி யுணர்வு சிறந்ததால்.


When he was five summers old, he became
Well-versed in the Sivagamas and the metrical Vedas
Which were granted in grace by the Lord,
And also the six angas of the Vedas,
By reason of his noetic nexus of yore; his mind,
Like a bud full grown into a bloom breathing fragrance,
Blossomed, endowed with an exquisite mellowness.   

Arunachala Siva.

11218
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:22:56 AM »
Verse  12:


நன்றி புரியும் அவர்தம்பால்
   நன்மை மறையின் துறைவிளங்க
என்றும் மறையோர் குலம்பெருக
    ஏழு புவனங் களும்உய்ய
மன்றில் நடஞ்செய் பவர்சைவ
   வாய்மை வளர மாதவத்தோர்
வென்றி விளங்க வந்துதயம்
   செய்தார் விசார சருமனார்.


Of such good parents, he Vichara Sarma came to be born
That the ways of the Vedas might shine in splendor,
That the clan of Brahmins might increase and multiply,
That all the seven worlds might stand redeemed,
That the truth of Saivism of the Dancing Lord might grow for ever
And the triumph of tapaswis might blaze very well.

Arunachala Siva.

11219
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:20:53 AM »
Verse  11:


மற்றை மறையோன் திருமனைவி
    வாய்ந்த மரபின் வந்துதித்தாள்
சுற்றம் விரும்பும் இல்வாழ்க்கைத்
   தொழிலாள் உலகில் துணைப்புதல்வற்
பெற்று விளங்குந் தவஞ்செய்தாள்
   பெறும்பே றெல்லைப் பயன்பெறுவாள்
பற்றை யெறியும் பற்றுவரச்
   சார்பா யுள்ள பவித்திரையாம்.

His wife divine hailed from a fitting family;
She ran the house attending well to the kith and kin;
She had of yore, wrought askesis, to come by a son
Who would prove to be uniquely helpful;
She was to be blessed with the greatest beatitude
That sons on earth can ever confer; she had snapped
All fetters and was solely attached to the Lord only;
She was pure and immaculate.

Arunachala Siva.

11220
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 24, 2016, 06:59:50 AM »


W.E. Channing who was a close friend of Thoreau and his first biographer, commented after his
death that, "No man had a better unfinished life."  For what are we to make of a man with great
talents who apparently loafed his way through life?  One of the most memorable statements of
Thoreau concerned this very issue, "If a man does not keep pace with his companions, perhaps
it is because, he hears a different drummer. Let his step to the music which he hears, however
measured or far away."  [Thoreau's Walden].

Here was a person who in the face of social and peer pressure resolutely 'listened to his inner call'
and fulfilled his 'swadharma', not as someone who visibly accomplished something in the world,
but one who walked on the woods and observed the beauty and precision of nature.  "I went to the
woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could
not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived."
His insights and lucid descriptions have inspired generations of writers too numerous to list here.

Thoreau's example challenges us to ask what then does it mean to lead a fulfilled life in which all
one's virtues and skills are exercised to the limit of human possibility?  Is it in the accumulation of
wealth, social power and respect by one's peers?  Is it in doing good deeds and helping the less
fortunate?


So the question here is why so much as how.  How can we lead a simpler life in this day and age
with its superfluity of impressions, desires and fears brutally shoved into our faces by inane electronic equipments in our homes as well as at work? We do have a choice and it is not necessarily a radical
one of renouncing the world and living in association with an ashram or similar institution.  Our daily
life is composed of small choices over which we have some degree of control.

We do have choice whether or not to switch on a television, we have a choice and can say no when
offered the latest gadget which will make us the envy of our friends.  Even in situations, where we have
no manoeuvre, we still have a choice whether to indulge in despair or anger, or remain calm.

(Source: As indicated above)

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 [748] 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 ... 3091