Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 [748] 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 ... 3129
11206
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 24, 2016, 12:04:06 PM »
Verse  37:


37: கைக்கே அணிவது கன்னலும் பூவும், கமலம் அன்ன
மெய்க்கே அணிவது வெண் முத்துமாலை, விட அரவின்
பைக்கே அணிவது பண்மணிக் கோவையும், பட்டும், எட்டுத்
திக்கே அணியும் திரு உடையானிடம் சேர்பவளே.

என் அபிராமி அன்னையே! நின் அருட் கரங்களில் அணிவது இனிய கரும்பும், மலர்க் கொத்துமாகும். தாமரை மலரைப் போன்ற மேனியில் அணிந்து கொள்வது, வெண்மையான நன்முத்து மாலையாகும். கொடிய பாம்பின் படம் போல் உள்ள அல்குலைக் கொண்ட இடையில் அணிவது பலவித நவமணிகளால் செய்யப்பட்ட மேகலையும் பட்டுமேயாகும். அனைத்துச் செல்வங்களுக்கும் தலைவனாகிய எம்பெருமான் எட்டுத் திசைகளையுமே ஆடையாகக் கொண்டுள்ளான். அப்படிப்பட்ட எம்பிரானின் இடப்பாகத்தில் பொலிந்து தோன்றுகின்றாய் நீ!

O My Abhirami Mother!  In Your sacred hands You have sweet sugar cane, and a bunch of flowers.
On Your body which is like lotus flower, you have good pearl garland.  Around the waist (which has
Your private part like a ferocious serpent's mouth) You have mekalai (waist ornament) made of nine gems,
and silk sari.  Your husband Siva has got only the eight directions as His attire. You are on the left side
of my Lord Siva.

contd.,

Arunachala Siva. 

11207
26.  Mental calm, sense control, withdrawal from worldly pursuits, fortitude, faith in the words of
Guru, steadiness in Sadhana -- these six are prescribed for the aspirant, whereby his mind will remain
firm in the quest.

27.  That State is knowable only by actual experience of the Truth of the Real Self. It is indicated
(in the sacred lore) only by negations.  'Not so, not so'.  It is not described by speech nor thought
of by the mind.  Even The Primal Guru - Dakshinamurti - taught It only by Silence.

28.  Since that State is changeless, wordless and calm, beyond the states of waking and the rest,
it is called the Fourth State.  Such is the teaching of the Mandukya Upanishad.

29.  For every creature there are three states, waking, dream and deep sleep; and sustaining these
three states there is another sleep, the sleep of ignorance.   

30. The whole of this world is contained within this trinity of states.  The Reality of the Fourth State,
which is wordless, transcends these three states.

contd.,

Arunachala Siva.   

11208
One day I told Bhagavan, 'My father has no bhakti.  He never went to temples or sacred places and rivers.
But my mother was a great devotee. My father used to get attacks of malaria fever frequently. In these
fevers my fathers used to tell me, 'Look here, there is Parameswara on the Bull and camphor is being
waved before him. Have darshan.'

Thereupon Bhagavan related the following story: 'In a certain kingdom the queen was always going to
the temples, bhajan parties and uttering the name of God.   The king never took part in all this.  The queen
was greatly concerned over this indifference of the king and prayed to God to convert the King to her ways.

'One day when she returned late after visiting the temples and taking part in bhajans, and entered the
bedroom, the King was sleeping on cot, but the room was resounding with the name of God, Ram Nam.
Carefully observing where from the sound of the name of God came, she discovered it came from her
husband's heart.  Thereupon, she at once sent for the minister and told him that the gods had granted
her prayer that the King should have bhakti.

contd.,

Arunachala Siva.           

11209
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:53:18 AM »
Verse  284:


ஆதி முதல்வர் தமைப்பணிந்தங்
   கான பணிசெய் தமருநாள்
சீத மதிவெண் குடைவளவர்
   மகளார் தென்னன் தேவியார்
கோதில் குணத்துப் பாண்டிமா
   தேவி யார்முன் குலச்சிறையார்
போத விட்டார் சிலர்வந்தார்
   புகலி வேந்தர் தமைக்காண.They came to the Matam in Siva's Tirumaraikkadu
And had their arrival announced to the godly child;
Then they came to his divine presence and adored him.
He was happy to receive them and inquired of them
If they were free from trouble; then they said:
"You are the avatar, come to redeem the world!
Can trouble beset them that think on your feet twain"   


Arunachala Siva.

11210
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:51:00 AM »
Verse  283:


ஆண்ட அரசும் பிள்ளையார்
   உடனே அங்கண் இனிதமர்ந்து
பூண்ட காதல் பொங்கியெழ
   வாய்மூர் அடிகள் அடிபோற்றி
மூண்ட அன்பின் மொழிமாலை
   சாத்தி ஞான முனிவரொடு
மீண்டு வந்து திருமறைக்காட்
    டெய்தி விமலர் தாள்பணிந்தார்.


The servitor ruled by the Lord sweetly sojourned
With the godly child there; devotion welled up
In him more and more; he hailed the feet
Of the Lord of Vaaimoor and decked Him
In loving devotion with verse-garlands; then
With the Muni of Gnosis he returned to Tirumaraikkadu
And adored the feet of the Pure and purifying One.   

Arunachala Siva.

11211
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:48:31 AM »
Verse  282:பாடுந் தமிழ்மா லைகள்கொண்டு
   பரமர் தாமும் எழுந்தருள
நீடுந் திருவாய் மூரடைந்து
   நிலவுங் கோயில் வலஞ்செய்து
சூடும் பிறையார் பெருந்தொண்டர்
    தொழுது போற்றித் துதிசெய்து
நாடுங் காதல் வளர்ந்தோங்க
   நயந்தந் நகரில் உடனுறைந்தார்.


The Lord that gained the garlands of Tamizh, vanished;
Then they reached glorious Tiruvaaimoor
And circumambulated the temple; the two great servitors
Of the Lord who wears the crescent,
Adored and hailed and hymned the Lord;
Their love for Him soared more and more, and they
Willingly sojourned in that town together.   

Arunachala Siva.

11212
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:46:15 AM »
Verse  281:


மாட நீடு திருப்புகலி
   மன்னர் அவர்க்கு மாலயனும்
நேடி இன்னங் காணாதார்
   நேரே காட்சி கொடுத்தருள
ஆடல் கண்டு பணிந்தேத்தி
   அரசுங் காணக் காட்டுதலும்
பாட அடியார் என்றெடுத்துப்
   பரமர் தம்மைப் பாடினார்.


The Lord who was invisible to Brahma and Vishnu
Though they went in search of Him, manifested
Straight before the lord of Tiruppukali dight
With lofty mansions; he beheld the Lord that sported there,
And adored Him; he pointed to Tirunavukkarasu,
Who too beheld Him and hailed Him with the hymn
Which opened thus: "Pata atiyar".   

Arunachala Siva.

11213
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:43:08 AM »
Verse  280:


அழைத்துக் கொடுபோந் தணியார்போல்
   காட்டி மறைந்தார் எனஅயர்ந்து
பிழைத்துச் செவ்வி அறியாதே
   திறப்பித் தேனுக் கேயல்லால்
உழைத்தா மொளித்தால் கதவந்தொண்
   டுறைக்கப் பாடி அடைப்பித்த
தழைத்த மொழியார் உப்பாலார்
   தாமிங் கெப்பால் மறைவதென.


He grieved sore that He took him there making it
Appear that He was close by only to disappear;
"Maybe it is fair that You concealed Yourself from me
That caused the doors to ope, not comprehending
Your sacred intent; but yonder is he who is
Flourishing poised in the prowess of servitor-ship
And who hymned the doors into shutting; Oh Lord!
Wherefore do you hide?" Thus sand he.   

Arunachala Siva.

11214
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:40:24 AM »
Verse  279:


அன்ன வண்ணம் எழுந்தருளி
   அணித்தே காட்சி கொடுப்பார்போல்
பொன்னின் கோயில் ஒன்றெதிரே
   காட்டி அதனுட் புக்கருளத்
துன்னுந் தொண்டர் அம்மருங்கு
   விரைந்து தொடரப் போந்தபடி
மன்னும் புகலி வள்ளலார்
   தாமுங் கேட்டு வந்தணைந்தார்.


It looked as though He would give him darshan close by;
But then He only pointed to him a beauteous shrine
Into which He entered; the servitor who came
Chasing Him went after Him swiftly;
Of this the eternal prince of Pukali*, heard,
And there arrived in all haste.

(*Saint Tiru Jnana Sambandhar.)


Arunachala Siva.

11215
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:37:53 AM »
Verse  278:


சீரார் பதியி னின்றெழுந்து
   செல்லுந் திருநா வுக்கரசர்
ஆரா அன்பில் ஆரமுதம்
   உண்ண எய்தா வாறேபோல்
நீரார் சடையார் எழுந்தருள
   நெடிது பின்பு செல்லுமவர்
பேரா ளரைமுன் தொடர்ந்தணையப்
   பெறுவார் எய்தப் பெற்றிலரால்.


Tirunavukkarasar who left the glorious town
Was like one who could not quaff the nectar, though
One held it in the hand in boundless love;
The Lord of matted hair where the Ganga courses
Went before Him; he went after Him covering
A great distance; he could not reach
The glorious One maugre his efforts.

Arunachala Siva.

11216
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:34:54 AM »
Verse 277:போதம் நிகழ வாஎன்று
   போனார் என்கொல் எனப்பாடி
ஈதெம் பெருமான் அருளாகில்
   யானும் போவேன் என்றெழுந்து
வேத வனத்தைப் புறகிட்டு
   விரைந்து போக அவர்முன்னே
ஆதி மூர்த்தி முன்காட்டும்
   அவ்வே டத்தால் எழுந்தருள.


Thus illumined, he sang: "He said : "Come'
And went away: what may this be?"
He rose up resolved thus: "If this be the grace
Of our Lord, I will hie, for sure." He left
The woodland of the Vedas and proceeded swift;
The Lord of all genesis led him in the very form
In which He manifested before him.   

Arunachala Siva.

11217
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:32:19 AM »
Verse  276:
மன்னுஞ் செல்வ மறைக்காட்டு
   மணியின் பாதம் மனத்தின்கண்
உன்னித் துயிலும் பொழுதின்கண்
   உமையோர் பாகம் உடையவர்தாம்
பொன்னின் மேனி வெண்ணீறு
    புனைந்த கோலப் பொலிவினொடுந்
துன்னி அவர்க்கு வாய்மூரில்
   இருப்போந் தொடர வாவென்றார்.


His mind meditated on the feet of the Lord,
Verily the Ruby of ever-abiding opulent Maraikkadu.
While thus he slept a conscious slumber, the Lord
Who shares Uma in His frame, blazing with the beauty
Of the Holy Ash on His frame, appeared
Before Him and bade him thus: "We will be
At Vaimoor; follow Us there!"   

Arunachala Siva.

11218


Thoughts are product of sin.  Here, the sin means ego, which is the first principle, that divides
man and godhead. This thought can be good or bad.  Bad thoughts, we all agree create bad actions.
Even these bad actions are called bad according to circumstances.  A soldier can kill any number of
soldiers of enemy camp, and get appreciation.  But if he kills a civilian on the road, he is punished. 
A king can marry any number of girls and bring them to his harem.  A citizen cannot marry
many girls.  So all good thoughts also produce evil.  Take atom bomb.  It came out of a detailed
experiment in science, whose basic laws of relativity and thermo-dyanamics are quite good for peaceful purposes.  But the same principles created an atom bomb and killed lakhs of people. 

Now to bad thoughts, bad thoughts apparently produce bad actions which are sin.  But there
could be some bad thoughts [very rare indeed], which can produce good results.  Like the rishi who
decided to bluff to the hunter who had come chasing a deer, saying that there was no
deer on that side.  The deer was saved.  All said, it is a lie.

That is why, Bhagavan Ramana said:  Summa Iru, Be Still,
Be thoughtless.  But it is quite difficult for most of us.

Arunachala Siva.

11219
It is striking too how the simplest of questions are often the most difficult to answer.  What is the wisest
way to greet such apparently widespread indifference to things that really matter? How best may love
be sustained in the face of hostility and hatred forgiven while maintaining utter integrity regarding
condemnation of violence and the absolute requirement to stand fast in the face of oppression?

The answers are challenging in the extreme and do little to console us.  Often it is suffering alone that
will open our eyes to the deepest issues of life and death -- while sometimes only absolute outrage at the
atrocities we witness around us by way of the veritable bombardment of information from the mass media
that invades our lives, will pierce the sense of apathy and open our hearts to God's mercy.

Ever wary of attachment to extreme opinions, we can at least always begin by taking a firm stand  on the
most noble of ideals.  In such a restive and rapidly shifting ear as our own, is it not the bounden duty
of all of us who share these concerns somehow to find time in our busy lives to wrest out the space and
opportunity to pay tribute to the highest good of which we can conceive - God, Reality or Truth --
no matter how we may term it?

contd.,

Arunachala Siva.   

11220
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 23, 2016, 12:11:25 PM »
Verse  36:


36: ஆளுகைக்கு, உன்தன் அடித்தாமரைகள் உண்டு, அந்தகன்பால்
மீளுகைக்கு, உன்தன் விழியின் கடை உண்டு, மேல் இவற்றின்
மூளுகைக்கு, என் குறை, நின் குறையே அன்று,-முப்புரங்கள்.
மாளுகைக்கு, அம்பு தொடுத்த வில்லான், பங்கில் வாணுதலே.

அபிராமி! நின் திருவடித் தாமரைகள் இருக்கின்றன. அவற்றிற்கு என்னை ஆளும் அருள் உண்டு. உன்னுடைய கடைக்கண் கருணையுண்டு. ஆகையால் எமனிடத்திலிருந்து எனக்கு மீட்சியுண்டு. நான் உன்னை முயன்று வணங்கினால் பயன் உண்டு. வணங்காவிடின் அது என் குறையே; உன் குறையன்று. அழகிய நெற்றியை உடையவளே! முப்புரத்தை அழிக்க வில்லையும் அம்பையும் எடுத்த சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே! அபிராமியே!

O Abhirami!  Your lotus like twin feet are there.  These can rule over me with grace.  Your grace emanating
from the corner of your eyes, shall save me from the god of death.  If I take trouble to pray to You,
there are lots and lots of benefits.  If I do not pray to You, it is only my fault and not yours.  O My Mother
of broad face,  the One who is on the left side of Siva who took the bow and arrow to vanquish the Tripura!

contd.,

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 [748] 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 ... 3129