Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 [745] 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 ... 3130
11161
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:39:36 AM »
Verse 320:


தொண்டர் ஈண்டி எதிர்கொள்ள
   எழுந்து சொல்லுக் கரசர்பால்
கொண்ட வேட்கைப் பொலிவினொடுங்
   குலவும் வீதிப் பணிசெய்யும்
அண்டர் அறிதற் கரியதிரு
   அலகு முதலாம் அவையேந்தி
இண்டை புனைந்த சடைமுடியார்க்
   கன்பர் தம்மை எதிர்கொண்டார்.


They blazed in their habit of serivitorship divine;
They thronged to receive the lord of language on his way;   
They had with them brooms divine and other
Serving tools -- unknown even to the celestial beings --, plied
In the service of the streets divine; these devotees of the Lord
Whose matted hair is decked with Indai-chaplets,
Received him in their strength.   

Arunachala Siva.

11162
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:37:27 AM »
Verse  319:


மாட வீதி மருங்கெல்லாம்
   மணிவா யில்களில் தோரணங்கள்
நீடு கதலி யுடன்கமுகு
   நிரைத்து நிறைபொற் குடந்தீபம்
தோடு குலவு மலர்மாலை
   சூழ்ந்த வாசப் பந்தர்களும்
ஆடு கொடியு முடனெடுத்தங்
   கணிநீள் காஞ்சி அலங்கரித்தார்.


In the streets dight with mansions and in all
Beauteous entrances they planted festoons;
Long-leaved plantains and bunches of areca
Were fastened; rows of pots filled with water
And blazing lamps were everywhere; they reared
Fragrant bowers where hung garlands woven with
Petaled flowers; streamers that wafted
In the wind were hoisted; thus they decked
The vast and beauteous city, Kanchi.   

Arunachala Siva.

11163
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:34:29 AM »
Verse  318:


ஞாலம் உய்யத் திருவதிகை
   நம்பர் தம்பேர் அருளினால்
சூலை மடுத்து முன்னாண்ட
   தொண்டர் வரப்பெற் றோமென்று
காலை மலருங் கமலம்போற்
   காஞ்சி வாணர் முகமெல்லாம்
சால மலர்ந்து களிசிறப்பத்
   தழைத்த மனங்கள் தாங்குவார்.For the redemption of the world, him
The Lord of Tiruvatikai, by His great grace, afflicted
With a dire ache of stomach and straightway claimed;
"We are graced with his arrival." Thus the citizens
Of Kanchi whose visages bloomed in joy
Like lotuses that burgeon in the morn,
Felt delighted in their minds.   

Arunachala Siva.

11164
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:32:09 AM »
Verse  317:


செய்ய ஐயர் திருவோத்தூர்
   ஏத்திப் போந்து செழும்புவனம்
உய்ய நஞ்சுண் டருளும்அவர்
   உறையும் பதிகள் பலவணங்கித்
தையல் தழுவக் குழைந்தபிரான்
   தங்குந் தெய்வப் பதியென்று
வையம் முழுதும் தொழுதேத்தும்
   மதில்சூழ் காஞ்சி மருங்கணைந்தார்.


Having adored the Lord of the effulgent matted hair
Of Tiruvotthoor, he took leave of Him; thence
He visited the many shrines of the Lord
Who for the prosperous redemption of the worlds
Devoured venom, and adored Him there;
He then reached the outskirts of Kanchi
Girt with a great rampart and hailed by the whole world
As the shrine divine where the Lord grew lissom
When His Consort hugged Him close.   

Arunachala Siva.

11165
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:29:45 AM »
Verse  316:


செக்கர்ச் சடையார் திருவோத்தூர்த்
   தேவர் பிரானார் தங்கோயில்
புக்கு வலங்கொண் டெதிர்இறைஞ்சிப்
   போற்றிக் கண்கள் புனல்பொழிய
முக்கட் பிரானை விரும்புமொழித்
    திருத்தாண் டகங்கள் முதலாகத்
தக்க மொழிமா லைகள்சாத்திச்
   சார்ந்து பணிசெய் தொழுகுவார்.


The matted hair of the Lord glows crimson
Like the crepuscular sky; He is Lord of the celestial beings
Abiding at Tiruvotthoor; into His temple he entered,
Made his sacred round, adored Him before His
Divine presence; hymned and rained joyous tears;
He decked the Lord of triple eyes with divine Tandakams
And other fitting garlands of words,
And stood poised in His service.   


Arunachala Siva.

11166
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:27:49 AM »
Verse  315:


காதல் செய்யுங் கருத்தினுடன்
   காடும் மலையும் கான்யாறும்
சூத மலிதண் பணைப்பதிகள்
   பலவுங் கடந்து சொல்லினுக்கு
நாதர் போந்து பெருந்தொண்டை
   நன்னாட் டெய்தி முன்னாகச்
சீத மலர்மென் சோலைசூழ்
   திருவோத் தூரில் சென்றடைந்தார்.

Borne by a love to render service, he crossed
Hills and dales, forests and jungle-rivers, and many towns
Rich in mango-groves and cool fields;
The lord of logos thus reached the great Tondai-Nadu
Where he first visited Tiruvotthoor girt
With gardens rich in cool and soft blossoms.   

Arunachala Siva.

11167
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:25:33 AM »
Verse  314:


பணியார் வேணிச் சிவபெருமான்
   பாதம் போற்றிப் பணிசெயுநாள்
மணியார் கண்டத் தெம்பெருமான்
   மண்மேல் மகிழும் இடமெங்கும்
தணியாக் காதல் உடன்சென்று
   வணங்கித் தக்க பணிசெய்வார்
அணியார் தொண்டைத் திருநாட்டில்
   அருளால் அணைவார் ஆயினார்.


He hailed the feet of the Lord of matted hair
Whose jewels are snakes; when thus he served
Hailing him, he desired, in unabated love,
To adore and render fitting service for the Lord
In all His shrines on earth where He abides in joy;
Impelled by grace he moved onward
Towards the beauteous Tondai-Nadu divine.   

Arunachala Siva.

11168
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:23:20 AM »
Verse  313:


அண்ணா மலைமேல் அணிமலையை
   ஆரா அன்பின் அடியவர்தங்
கண்ணார் அமுதை விண்ணோரைக்
   காக்கக் கடலில் வந்தெழுந்த
உண்ணா நஞ்சம் உண்டானைக்
   கும்பிட் டுருகுஞ் சிந்தையுடன்
பண்ணார் பதிகத் தமிழ்பாடிப்
   பணிந்து பரவிப் பணிசெய்தார்.Him who is like a beauteous hill on a hill inaccessible --
The One who is like unto nectar
To beholding devotees steeped in insatiable love,
The One who devoured the uneatable venom
Of the main to save the celestial beings --,
He worshipped with a melting a mind and hymned
Melodious decades of dulcet Tamizh; he hailed Him,
Extolled Him and rendered service unto Him.   

Arunachala Siva.

11169
There were some posts on ego/dislikes etc., Muruganar says in Sri Guru Ramana Prasadam:

Verse 198:-

My natural duty, as I perceive, is to dwell without thought upon
those feet that abide in Holy Silence, flooding my consciousness
with bliss.  This is the state of liberation, the holy silence in which
the ego that thrives on the mind's confusion is rendered powerless
and disappears completely.

Verse 204:-

He caused a flower of light to unfold in the state of pure consciousness, so that the
disastrous error of a body-mind ego faded.  That radiance grew ever brighter with my love
until I realized the flawless knowledge of the Self manifesting as the unbroken awareness I, I,
within my heart.

Verse 213:-

Drawn by his magnetic charm I have sought shelter at the lotus
feet of Sri Ramana whose teaching is eternal, so that the murky
twilight of the illusory world, created by the trickery of the senses,
has faded in the clear light of dawn like turmeric left out in the sun.*

(*  Turmeric loses its colour when exposed to sunlight, and becomes
white.)

Arunachala Siva.

11170
(This article is a talk given by the author at the All India Conference of World Association for Vedic
Studies (WAVES), held in Bangalore in January 2005)

*

Scientists, scholars and spiritual teachers:  I feel blessed that I can be a part of this significant event
and share with this elite and focused gathering the strivings of my soul to know the truth of itself,
to divine its origins if possible, so that its chartered passage so far could serve to define its ultimate
destination.  I have chosen to title this deliberation as Reality and Relativity.

In the relative frame of mentation, we can acquire knowledge only within the circle of inescapable duality,
of category, quality and quantity. This is the linear voyage.  Yet we know that the longest  list of the
largest numbers will not add up to infinity, but infinity is not the contagious last point of an extended line.
Thus our mind assumes familiarity with both Reality and relativity, but the mind which is a native of relativity
has no visa to visit Reality. Reality is not a step toward, it is Transcendence.

Human intelligence cannot rest till it knows what now remains unknown.  It has marched a long way and knows that there are yet miles to go through the dark woods.  Man is asking total questions and so the demand
for ultimate answers.  What is creation?  Why is it the way it is?  What is its future?  This deep probe into the
basic nature of things and events is the essence of pure science.  Physics studies the working of energy on
matter and measure the resultant changes.  Chemistry deals with the composition and structure of matter and
the interactions and reactions therein.  Mathematics formulate the findings of both in the precise and succinct
language of numbers, and states them in concise equations.

contd.,

Arunachala Siva.         

11171
(This is a translation by Dr.Lingeswara Rao and Anil Sharma.  This is different from Nome and another's
translation.  Bhagavan approved only the Tamizh version done by Ulaganatha Swamigal. The English
version of Nome and another follows this Tamizh version.)

*

Bhagavan has said: These readings from Ribhu Gita are as good as Samadhi. It does not matter if one
understands the meanings or not.  Yet the result can be experienced.  It appears from Sri Bhagavan's
words that if there is a book the reading of which attune one's mind to the transcendental state, that is
Ribhu Gita.  What more is there to say? 

*

Chapter I:

1. May the Lord Sri Mahaganapati -- who joyously holds the Mount Meru as if it were a madi berry,
who then being pleaded to by the frightened celestial beings lets go of it, only to capture the blue
expanse of the sky taking it to be a jambu fruit  -- may that Lord with huge belly protect me.

2. May Siva the Lord Suoreme -- whose left half is the Mother and right half the father of cosmos
(ardhanarisvara); the tinkling sounds of whose anklets on the lotus feet are the syllables and their
imports -- the basis of language; whose three eyes viz., the sun, the moon and the fire (of knowledge)
are ever the cause of the vision of all - may that sovereign Lord over celestial beings who shines like an
ornament to the divine Mother Parvati protect me.         

3. Suta:  Once the joyous Jaigishvaya in the company of sages, having saluted the six faced Shanmukha,
son of Siva asked him thus:

4,5:  Jaigishavaya:

O repository of compassion,  all knowing one, protector of those who seek refuge, the one ever
contemplating the lotus feet and the three eyes of Siva -- the Lord of Aruna (Parvati), ocean of
mercy and the one resplendent like the Sun, I have heard the glories of the twelve effulgent
Jyotir Lingas.

6.  I am presently eager to hear another account of eminence relating to Siva.  Pray purify me with
the words of nectar flowing from Thy lotus face.

7. Suta:

Pleased with the muni's words of supplication Shanmukha replied to him thus.

contd.,

Arunachala Siva.     

11172
(This is in April - June 2016 of Mountain Path.)

*

Introduction:

This article aims to discuss a few principal teachings of the Bhagavad Gita in so far as they are applicable
to our lives today, since a scripture, by definition, is timeless and self renewing.

The Bhagavad Gita comprises Chapters 23-40 of Bhismaparva of the great epic poem, the Mahabharata.
Its universal acceptance and veneration by the population gave rise to at least three dozens Gitas
running the entire gamut of Indian philosophy from Brahman with attributes (saguna) to Brahman
the attribute-less (nirguna), from devotionalism (bhakti) to pure monism (brahmadvaita), and from
attachment (samsara) to renunciation (sannyasa).  The more famous among them praising the attribute-less
Brahman include Avadhuta Gita, Ashtavakra Gita, and Sri Ramana Maharshi's special favorite Ribhu Gita.

Bhagavad Gita however remains the Gita with a capital G, and forms the third leg of the Hindu triple
canon, (Prasthana Traya), along with the principal Upanishads and Brahma Sutra.

contd.,

Arunachala Siva.           

11173
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 27, 2016, 10:30:30 AM »
Verse  40:


40: வாள்-நுதல் கண்ணியை, விண்ணவர் யாவரும் வந்து இறைஞ்சிப்
பேணுதற்கு எண்ணிய எம்பெருமாட்டியை, பேதை நெஞ்சில்
காணுதற்கு அண்ணியள் அல்லாத கன்னியை, காணும்--அன்பு
பூணுதற்கு எண்ணிய எண்ணம் அன்றோ, முன் செய் புண்ணியமே.

ஒளி பொருந்திய நெற்றியுடையவள் அபிராமி! தேவர்களும் வணங்க வேண்டும் என்ற நினைப்பை உண்டு பண்ணக்கூடியவள்! அறியாமை நிறைந்த நெஞ்சுடையார்க்கு எளிதில் புலப்படாதவள். என்றும் கன்னியானவள். இப்படிப்பட்டவளை நான் அண்டிக் கொண்டு வணங்க எண்ணினேன். இதுவே நான் முற்பிறவிகளில் செய்த புண்ணியமாகும்.


She, Abhirami,  has got a forehead of bright light.  Even devas want to worship her.  She is not easily
discernible for those who have ignorance in their heart.  She is ever the maiden.  I wanted to pray to
Her by remaining close to Her.  This is due to merits of my past births.

contd.,

Arunachala Siva.   

11174
When I write an editorial it is composed in part with the spirit of Arthur's style in mind.  His was the first
book I read on Bhagavan and though the language of his booklet Ramana Arunachala looked deceptively
plain and approachable, one instinctively felt that there were layers of deeper understanding which eluded
comprehension.  Sometimes I look at his editorials for inspiration but try not to read too much, otherwise
my editorial would not get written at all!  Arthur in his inimitable way has said that all that is necessary to
clarify the path of Sri Ramana.  The best one can do while doggedly following in his steps is to be true to
the teaching and try to leave no individual tracks.

He was one of the few people I actually wanted to meet and when, on first arriving at Arunachala in 1975,
it was with deep disappointment that I heard he was dead.  He had worked extremely hard creating
The Mountain Path with a bare minimum facilities along with V. Ganesan, the Managing Editor who was
a big help to him.  It is hard to us in this computer age to realize the amount of labor required to type
and proof read each draft which originally he did almost singlehandedly.  He created a highly respected
journal which became internationally known and one can easily imagine Bhagavan's Grace was solidly
behind the enterprise.  In 1968, with perhaps intimations that his time in the world was limited because
an operation was planned which had only a fair chance of success, he wrote ten editorials, one after the
other.  He had a tidy mind and so, in order to leave things properly arranged for whoever would follow
him, he planned and executed over two years of magazine material and then put down his pen.

The final period of his life was spent mainly in silence. His final editorial was in April 1970.  The next
month he died at Bangalore on the 7th May.  His body was brought back to Tiruvannamalai by his
adoring wife and courageous fellow traveler, Lucia.  His grave lies in a quiet spot under some trees
in the Osborne Compound and one can sense, if the trouble is taken to be still in that tranquil atmosphere,
a serene peace that is quite subtle.  It does not hit you in the eye with raw power but nonetheless there is a
delicate undertone of acceptance  and support.  His discreet presence permeates the resting place.

contd.,

Arunachala Siva.           

11175
41.  The Upanishadic text which says:  'Where the Self is all there is, then how and what does one know
there,'  makes it clear that in the Supreme State, the Real Self is alone, as the One without a second.

42. Since in that State there is not, in reality, even the difference of place and occupant thereof,  the Self
being the One without a second, the All inclusive Reality, therefore He, the Supreme Being, is His own Place.

43.  Since the Sage has put an end to all duality by attaining the Supreme, the Real State, he has
attained the Advaitic State.  Hence He alone should be regarded as an Advaiti.

44.  Duality comes to be taken as real because of taking something not the Self to be the Self.  The sages
tell us that the state of being free from this Ignorance is itself the Advaitic State.

45. Thus Advaita is not a dogma like those of other religions. Also because the mind does not function
in It.  True Advaita is declared to be just the state of Being in one's own real nature as the Real Self,
free from thoughts and free from the world.

contd.,

Arunachala Siva. 
       

Pages: 1 ... 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 [745] 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 ... 3130