Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 [744] 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 ... 3114
11146
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:09:13 AM »
Verse 189:


ஆண்டஅர செழுந்தருளக் கோலக் காவை
   அவரோடும் சென்றிறைஞ்சி அன்பு கொண்டு
மீண்டருளி னார்அவரும் விடைகொண் டிப்பால்
   வேதநா யகர்விரும்பும் பதிக ளான
நீண்டகருப் பறியலூர் புன்கூர் நீடூர்
   நீடுதிருக் குறுக்கைதிரு நின்றி யூரும்
காண்தகைய நனிபள்ளி முதலா நண்ணிக்
   கண்ணுதலார் கழல்தொழுது வணங்கிச் செல்வார்.irunavukkarasar visited, Tirukkolakka with him,
Adored it and returned with its Lord?s leave;
Then taking leave of the divine child, he fared forth
To vast Tirukkaruppariyaloor, Punkoor, Needoor,
Tirukkurukkai great, Thiruninriyoor,
Tirunanipalli pleasing to behold, and other shrines
Dear to the Lord of the Gospels and adored at these shrines
The feet of the Lord whose forehead displays an eye,
And proceeded onward.   

Arunachala Siva.

11147
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:06:48 AM »
Verse 188:


அத்தன்மை யினில்அரசும் பிள்ளை யாரும்
   அளவளா வியமகிழ்ச்சி அளவி லாத
சித்தநெகிழ்ச் சியினோடு செல்லும் நாளில்
    திருநாவுக் கரசர்திரு வுள்ளந் தன்னில்
மைத்தழையும் மணிமிடற்றார் பொன்னி நாட்டு
   மன்னியதா னங்களெல்லாம் வணங்கிப் போற்ற
மெய்த்தெழுந்த பெருங்காதல் பிள்ளை யார்க்கு
    விளம்புதலும் அவரும்அது மேவி நேர்வார்.


Whilst thus Tirunavukkarasar and the godly child
Confabulated with each other as a result of which
Boundless joy increasingly issued softening
Their minds, and as thus they spent their days
Of Tirunavukkarasar a longing to adore
All the shrines of the Lord of the beauteous blue throat,
In the delta of the Ponni.

Arunachala Siva.

11148
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:04:10 AM »
Verse  187:


பெரியபெரு மாட்டியுடன் தோணி மீது
   பேணிவீற் றிருந்தருளும் பிரான்முன் நின்று
பரிவுறுசெந் தமிழ்மாலை பத்தி யோடும்
   பார்கொண்டு மூடியெனும் பதிகம் போற்றி
அரியவகை புறம்போந்து பிள்ளை யார்தம்
   திருமடத்தில் எழுந்தருளி அமுது செய்து
மருவியநண் புறுகேண்மை அற்றை நாள்போல்
    வளர்ந்தோங்க உடன்பலநாள் வைகும் நாளில்.Standing before the Lord lovingly enthroned
In Tonipuram with His Grand Consort in love, Him
He hailed with the rich and redeeming Tamil verse
Which oped thus: "Paar kontu mooti ..."
He moved out thence unwillingly and proceeded
To the Matam of the divine child and had his repast.
Thither he sojourned for many a day and his kinship
Knit to privileged intimacy was on the ascendant
As on the first day (of their meeting).   


Arunachala Siva.

11149
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:01:09 AM »
Verse  186:


பண்பயில்வண் டறைசோலை சூழுங் காழிப்
   பரமர்திருக் கோபுரத்தைப் பணிந்துள் புக்கு
விண்பணிய ஓங்குபெரு விமானந் தன்னை
   வலங்கொண்டு தொழுதுவிழுந் தெழுந்த எல்லைச்
சண்பைவரு பிள்ளையார் அப்பர் உங்கள்
   தம்பிரா னாரைநீர் பாடீர் என்னக்
கண்பயிலும் புனல்பொழிய அரசும் வாய்மைக்
    கலைபயிலும் மொழிபொழியக் கசிந்து பாடி.


They bowed before the beauteous tower of the Lord
Of Sirkazhi girt with gardens where bees hum,
Moved in, circumambulated the sky-high Vimana,
Lofty and great, and bowed and prostrated in worship;
Then the godly child of Sirkazhi addressed him thus:
"O father, be pleased to hail your Lord in psalm and song."
Hearing this Tirunavukkarasar, with eyes raining tears
And lips poised in truthful scriptures pouring hallowed words
Hymned melting.   

Arunachala Siva.

11150
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 08:58:46 AM »
Verse  185:


அருட்பெருகு தனிக்கடலும் உலகுக் கெல்லாம்
   அன்புசெறி கடலுமாம் எனவும் ஓங்கும்
பொருட்சமய முதற்சைவ நெறிதான் பெற்ற
   புண்ணியக்கண் ணிரண்டெனவும் புவனம் உய்ய
இருட்கடுவுண் டவர்அருளும் உலகம் எல்லாம்
   ஈன்றாள்தன் திருவருளும் எனவும் கூடித்
தெருட்கலைஞா னக்கன்றும் அரசும் சென்று
    செஞ்சடைவா னவர்கோயில் சேர்ந்தார் அன்றே.


Like a sea unique that soars in grace, was the one;
Like a sea of love for all the world, was the other;
Like the twin holy eyes of Saivism that is atop
All the religions of sublime import, were they;
Like the grace of the Lord who ate the dreaded venom
That the worlds might flourish, and like the grace
Of Her, the Magna Mater of the universe, were they --
The child of clear wisdom that yields gnosis
And the lord of language --; together they reached
The celestial shrine of the Lord of ruddy matted hair.

Arunachala Siva.11151
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 08:56:42 AM »
Verse  184:


பிள்ளையார் கழல்வணங்கப் பெற்றேன்என்
   றரசுவப்பப் பெருகு ஞான
வள்ளலார் வாகீசர் தமைவணங்கப்
   பெற்றதற்கு மகிழ்ச்சி பொங்க
உள்ளநிறை காதலினால் ஒருவர்ஒரு
    வரிற்கலந்த உண்மை யோடும்
வெள்ளநீர்த் திருத்தோணி வீற்றிருந்தார்
    கழல் வணங்கும் விருப்பின் மிக்கார்.Thirunavukkarasar was supremely happy that he was
Blessed to adore the feet of the godly child;
The patron of the ever-growing wisdom was overflowing
With soaring joy that he could adore Vakeesar;
In soul-commingling love, each in truth was mixed
With the other; afire were they with a desire
To hail the feet of the Lord of Tonipuram
That would float even during the great deluge.   

Arunachala Siva.

11152
General Discussion / Sri Rama Navami -15.04.2016:
« on: April 15, 2016, 07:37:53 AM »
Today is Sri Rama Navami.  Sri Rama was born in the Punarvasu nakshatra on a Navami day.
Today, however there is Navami but Punarvasu star has come and gone yesterday.  People
celebrate Sri Rama Navami by praying to Sri Rama and placing neyvedyam. They take panagam
(water and jaggery) and also some paruppu (vadai paruppu that is the mix of seeds used for making
vadai).

Sri B.V. Narasimha Swami in his book Self Realization has compared Sri Bhagavan with Sri Rama.


Arunachala Siva. 

11153
General Discussion / Thillai Vazh Andhanar Guru Puja: 14.04.2016:
« on: April 14, 2016, 12:01:53 PM »

Today is the guru puja for the Thillai Vazh Andhanar, that is the 3000 brahmins of Thillai (Chidambaram)
who were doing puja for Sri Nataraja, (by turns),  three times a day, by touching the Vigraha.

Arunachala Siva.   

11154
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 14, 2016, 11:56:44 AM »
Verse  27:


27: உடைத்தனை வஞ்சப் பிறவியை, உள்ளம் உருகும் அன்பு
படைத்தனை, பத்ம பதயுகம் சூடும் பணி எனக்கே
அடைத்தனை, நெஞ்சத்து அழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புனலால்
துடைத்தனை,- சுந்தரி - நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே.

அபிராமி அன்னையே! நான் அகத்தே கொண்டிருந்த ஆணவம், கன்மம், மாயை என்கிற பொய் ஜாலங்களை உடைத்தெறிந்தாய். பக்திக்கனல் வீசும் அன்பான உள்ளத்தினை அளித்தாய். இந்த யுகத்தில் நின் தாமரை போலும் சேவடிக்குப் பணி செய்ய எனக்கு அருள் புரிந்தாய். என் நெஞ்சத்திலேயிருந்த அழுக்கையெல்லாம் துப்புரவாக உன்னுடைய அருள் வெள்ளத்தால் துடைத்தாய். பேரழகு வடிவே! நின் அருளை எப்படி நான் வாய்விட்டு உரைப்பேன்!

O Abhirami!  My Mother!  You have removed the ego, karma, and maya - the mantra jalas that were in
my mind.  You have given me a mind full of love, where the Bhakti shows as a flame!  You have given
me the opportunity to serve your lotus feet!  You have removed with your flood of grace, all the impurities
of my mind.  O my Mother of extraordinary beauty, how can I explain your grace, with my words?

contd.,

Arunachala Siva.

11155
For instance, Bhagavan's words quoted in Section A convey the profound teaching that Realization is not
something to be acquired anew after a strenuous sadhana, for anything which comes afresh is inherently
ephemeral and shall inevitably pass away.  Therefore Bhagavan never accepted the very word 'Realization'
per se of the Self. He avers that the Self is ever real, the Self being the only Reality, one does not have to
make It real or 'real-ize' through sadhana.

He pointed out the word unwittingly sends a wrong message that one has to 'real-ize' the Self or make it
real by one's efforts.  Bhagavan humorously remarked that we have only 'real-ized' the world' meaning
'we have made the unreal world real', while ignoring the ever real Self.  (Day by Day, p.181 of 2011.)

So Bhagavan repeatedly exhorts us to 'unreal-ize' the world and then spontaneously the Self will shine
forth' from the muffled depths of our own being!  In Nan Yar?. He says unless we recognize the world
as a dream like illusion, the true nature of the Self (Svarupa) cannot flash forth within, just as a rope,
cannot be recognized unless we shed the delusion of the snake superimposed on the rope which alone
exists.

contd.,

Arunachala Siva.           

11156
A question raised in Vedantic philosophy is this:  Can you attain and keep what you have not already attained,
or, to put it slightly differently, can you attain what you already have?  If you are going to get something
that you did not have before, what good is it?  Since you did not have it before and get it now, there is
every possibility, if not actuality, that you will lose it at some time in the future.  Anything that comes
necessarily goes; that is the law of the universe. And the question of getting what you already have is
ridiculous, is not it?

This so called gaining of the Self has often been compared by Bhagavan to the gaining of a necklace supposed
to be lost.  A person imagines that she has lost her necklace while all the time it is round her neck.  She goes
frantically searching for it here and there.  A friend comes along, inquires as to what was the object of
her search, notices the necklace around her neck (the very person who is the victim of a delusion),
and points out her error to her.  She jumps with glee and joyfully exclaims, 'I have got my necklace back.'
Did she ever lose her necklace?  Did she gain it afresh now?  She merely obtained the already obtained.


contd.,

Arunachala Siva.             
     

11157
Verse  540:

Sometimes the signs of a knower of Brahman are his clothes --sometimes precious clothes, sometimes
clothes of deer or tiger skin, and sometimes clothes of knowledge.  Sometimes he behaves like a mad man,
and sometimes like a child.  Thus he wanders in this world.

Verse 541:

Ever desire-less in all the enjoyments, alone, always without a companion, thoughtful, always satisfied
in the Self, living always in all, he wanders in this world.

Verse 542:

Sometimes he appears like a fool, sometimes like a wise man, sometimes as a king -- full of possessions
-- sometimes as an ignorant man, sometimes quiet, sometimes as that great snake that attracts with its
mesmeric power, sometimes like a worthy man very much respected, sometimes in servitude, sometimes
unknown -- the wise one wanders thus, always delighted in the Bliss Supreme,

Verses 543, 544 and 545:

Without riches, yet always content; helpless, yet full of power; without enjoyment, yet ever content;
not like others (he cannot be compared to ordinary people), but seeing equality everywhere; engaged
in actions, yet enjoying not; living in the body and yet without identifying with the body;  and though
finite, yet all pervading -- this knower of Brahman is never affected by pleasure or pain, good or evil.

contd.,

Arunachala Siva.                 
       

11158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 14, 2016, 09:45:53 AM »
Verse  183:


அம்பிகைசெம் பொற்கிண்ணத் தமுதஞா
   னங்கொடுப்ப அழுகை தீர்ந்த
செம்பவள வாய்ப்பிள்ளை திருநாவுக்
    கரசரெனச் சிறந்த சீர்த்தி
எம்பெருமக் களும்இயைந்த கூட்டத்தில்
   அரனடியார் இன்பம் எய்தி
உம்பர்களும் போற்றிசைப்பச் சிவம்பெருகும்
    ஒலிநிறைத்தார் உலகம் எல்லாம்.

He, the godly child whose lips are red as coral
And who ceased to weep when the Goddess-Mother gave him
The nectar of Gnosis in a cup of ruddy gold,
And Tirunavukkarasar -- two divine individuals
Of exceeding glory and splendor --, had met;
The servitors of Siva who were blessed to witness
This holy meeting, delighted beyond measure,
Spoke such hallowed words that caused
The increased pervasiveness of Sivam through the whole world,
Praised and hailed by the very celestial beings.

Arunachala Siva.

11159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 14, 2016, 09:42:21 AM »
Verse  182:


தொழுதணைவுற் றாண்டஅர சன்புருகத்
   தொண்டர் குழாத் திடையே சென்று
பழுதில்பெருங் காதலுடன் அடிபணியப்
    பணிந்தவர்தங் கரங்கள் பற்றி
எழுதரிய மலர்க்கையால் எடுத்திறைஞ்சி
    விடையின்மேல் வருவார் தம்மை
அழுதழைத்துக் கொண்டவர்தாம் அப்பரே
   எனஅவரும் அடியேன் என்றார்.He that wept and thereby drew to him
The Rider of the Bull, came before him adoring;
In melting love Tirunavukkarasu moved
Into the midst of the devotee-throngs
And fell at his feet in flawless and spiraling love;
Him he lifted up with his flowery hands ineffable
And adored; when the godly child addressed him:
"O father!" he replied:" Behold your servitor!"


Arunachala Siva.

11160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 14, 2016, 09:40:12 AM »
Verse 181:

நீண்டவரை வில்லியார் வெஞ்சூலை
   மடுத்தருளி நேரே முன்னாள்
ஆண்டஅர செழுந்தருளக் கேட்டருளி
   ஆளுடைய பிள்ளை யாருங்
காண்தகைய பெருவிருப்புக் கைம்மிக்க
   திருவுள்ளக் கருத்தி னோடு
மூண்டஅருள் மனத்தன்பர் புடைசூழ
   எழுந்தருளி முன்னே வந்தார்.Devotee-throngs came surrounding him;
His hands were poised in adoration; his holy person
Blazed with the holy ash; from him poured forth
Visible mercy that thawed the minds of the beholders;
Thus, even thus, Tirunavukkarasar who in the past
Reached ashore from the billowy sea
In a stone that served as his float --
The lord-author of the munificent and indictable
Gospels of Tamizh --, came near Tiruppukali.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 [744] 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 ... 3114