Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 [742] 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 ... 2974
11116
Verse 19:


உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம்என்
    றங்கப் பழஞ்சொற் புதுக்குமெம் அச்சத்தால்
எங்கள் பெருமான் உனக்கொன் றுரைப்போம்கேள்
    எங்கொங்கை நின்னன்ப ரல்லார்தோள் சேரற்க
எங்கை உனக்கல்லா தெப்பணியுஞ் செய்யற்க
    கங்குல் பகல்எங்கண் மற்றொன்றுங் காணற்க
இங்கிப் பரிசே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    எங்கெழிலென் ஞாயி றெமக்கேலோ ரெம்பாவாய். 


``You are the refuge of our child entrusted to your hand.
`` We dread when this adage is renewed for us.
So, our God we make a submission to You;
  deign to Hear it.
Let none but Your servitors embrace our breasts with their arms;
  let our manual services be for You alone;
let our eyes  be it day or night -,
  Behold none but You.
If You  our King -,
  be pleased to grant us this boon,
here and now, what matters it to us whither the sun rises,
  Empaavaai !


Arunachala Siva.

11117
Verse 23:


To detach the mind from all objective things by continually seeing their imperfection, and to direct it
steadfastly toward Brahman, its goal - this is called tranquility.

Verse 23(a):

To detach both kinds of sense organs - those of perception and those of action  - from objective things,
and to withdraw them to rest in their respective centers -- this is called self control.

Verse 23(b):

True mental poise consists in not letting the mind react to external stimuli.

Verse 24:

To endure all kinds of afflictions without any reaction, complaint or lament, --   this is called forbearance.

Verse 25:

A firm conviction, based upon the intellectual understanding that the teachings of the scriptures
and one's  Master are true -  this is called by the sages the faith which leads to the realization of
the Reality.

Verse 26:

To concentrate the intellect always upon the pure Brahman and to keep it fixed there always -- this
is called self surrender. This does not mean -- this is called self surrender. This does not mean soothing
the mind, like a baby, with idle thoughts.


Verse 27:

Longing for liberation is the will to be free from the fetters of ignorance -- beginning with the ego sense
and so on, down to the physical body itself -- through the realization of one's true nature.

contd.,

Arunachala Siva.     

11118
General Discussion / Re: The Written Word:
« on: January 03, 2016, 11:39:20 AM »
To be simple means we exercise discrimination and learn to separate the fluff from the gold.
But how can we tell the difference between the entertaining but ultimately useless from the sparks
that sharply light up the path in an unforgettable moment? We have several tools at our disposal.
Bhagavan's teachings, the Asramam with its influential aura of Grace, and the senior devotees who
have trodden the path. Let us leave aside the latter two and focus on the teachings which can be
read anywhere in the world.

There are three tiers of literature concerning the teachings:  Bhagavan's own writings, the authentic
historical scriptures, the words of direct disciples, and the commentaries of those who came later
who, with mostly the best intentions, try to explain what Bhagavan who, with mostly the best of
intentions, try to explain what Bhagavan actually meant.  The timeless scriptures are now easily
available both in book and internet access. The words of direct disciples are also available, be it
Muruganar, Sadhu Natanananda, Viswantha Swami, Sivaprakasam Pillai and Kunju Swami
among others.  The later burgeoning industry of commentaries is there to be seen in all its suitability
and, at times, vacuous irrelevancy.

contd.,

Arunachala Siva.                       

11119
General Discussion / Re: Channels of Grace - A Tribute:
« on: January 03, 2016, 11:27:48 AM »
First, Amma came, in 1950, soon after Bhagavan had left His body.  Mr.Bose told Amma he wanted to
visit Tiruvannamalai and Pondicherry and that she could drive him.  Amma had just about learnt to drive
so she naturally demurred, but he prevailed upon her. They reached at last light, when the road to
Tiruvannamalai was barely a track.  Ladies were not allowed in the Asramam after nightfall, so she
spent the night at Bose Compound and came to the Asramam the next morning.  Sometime earlier she
had had a dream of a very benign old man which somehow struck vividly in her mind.  Imagine her
surprise and awe when she first beheld Maharshi's picture -  she exclaimed to Mr.Bose, 'This is the old
man  I dreamt of!'  There and then she realized the meaning of her visit.  Years later, while settled
in Dehradun, Swami Chidananda of Sivananda Ashram, Rikshikesh was giving her deeksha (initiation).
He asked her if she already had a guru.  She replied, 'Yes, Maharshi Ramana'.  'Oh, that is alright',
he proceeded to initiate her.

contd.,

Arunachala Siva.           

11120
General Discussion / Re: The Law of Karma:
« on: January 03, 2016, 11:13:52 AM »
On the face of it our position seems hopeless.  If we believe in reincarnation we have undergone
innumerable births and accumulated untold mountains of karma.  How can we possibly be free of
all the untold mountains of karma.  How can we possibly be free of all the untold mountains of karma.
How cam we possibly be free of all the consequences of these actions committed wittingly and
unwittingly?

We know that those who were in tune with the physical presence of Bhagavan felt a supernatural
manifestation of Grace and we can still experience this today in a much more subtle way.  Bhagavan
jokingly replied to a desperate visitor seeking His Grace, that he was drowning in it. The implication
being that if we would but keep still (summa iru) we would know that we are immersed in Grace.

Error, mistakes, sin, ignorance, lethargy, you name it, we face a challenge that is seemingly insurmountable.
Like Arjuna on the field of Kurukshetra we can easily be downhearted by the vast array of enemies.
Yet, who was Arjuna's side apart from his brothers and their small group of allies?  It was Lord Krishna.

contd.,

Arunachala Siva. 
 

11121
General Discussion / Re: Shadow and Substance -
« on: January 03, 2016, 10:57:31 AM »
True, some people achieve greatness.  There are great scholars, musicians, scientists, physicians, and
so forth who help their fellow humans in many ways and thus makes their lives meaningful.  But
have they attained their goals or, more significantly, do they know what their goals are?  If they are
content to do just what they are doing, fine, but then they are missing out on the very purpose of
life that they seek.  They are elated and depressed alternately.  Feel calm one minute only to get
agitated the next minute because something has gone wrong.

Life is never a bed of roses for anyone. It has its thorns, too.  Patanjali says, 'dukhameva sarvam
vivekinah', all is misery to the person of discernment person because of perpetual change and
anxiety.  At the end of the day, life, as the bard said, is sound and fury signifying nothing.  This is so
because we focus entirely on the shadows that go by the name of life or what we take to be life.
Sankara's Bhajagovindam confirms that the world is gripped by misery because life as we live it
it totally tainted by ego and is subject to disease and destruction.


contd.,

Arunachala Siva. 

11122
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2016, 10:38:06 AM »
Verse 180:என்றுரைசெ யந்தணனை எண்ணில்மறை யோரும்
மன்றல்வினை மங்கல மடங்கலனை யானும்
நன்றுமது நல்வரவு நங்கள்தவ மென்றே
நின்றதிவண் நீர்மொழிமின் நீர்மொழிவ தென்றார்.Him beheld the innumerable Brahmins,
And the bridegroom, verily a lion, spake to Him thus:
"We bid you a warm welcome; your coming here is
The fruition of our tapas; speak what you intend to speak."

Arunachala Siva.11123
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2016, 10:35:43 AM »
Verse 179:வந்துதிரு மாமறை மணத்தொழில் தொடங்கும்
பந்தரிடை நம்பியெதிர் பன்னுசபை முன்னின்று
இந்தமொழி கேண்மினெதிர் யாவர்களும் என்றான்
முந்தைமறை யாயிர மொழிந்த திருவாயான்.At the pandal where the wedding was about to commence
He arrived and stood fronting Aroorar and the assembly.
"Hearken to these, my words, O ye all!"
Thus He, whose holy lips hymned the hoary Vedas infinite.

Arunachala Siva.

11124
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2016, 10:33:43 AM »
Verse 178:


மொய்த்துவளர் பேரழகு மூத்தவடி வேயோ
அத்தகைய மூப்பெனு மதன்படிவ மேயோ
மெய்த்தநெறி வைதிகம் விளைத்தமுத லேயோ
இத்தகைய வேடமென ஐயமுற வெய்தி.
"Is it the embodiment of mellowed beauty great.
Or is it the true form of ripe old age.?
Or the very form of the genesis of the holy Vedic way."
The wondering beholders were doubt-tossed!   

Arunachala Siva.

11125
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2016, 10:30:59 AM »
Verse 177:பண்டிசரி கோவண உடைப்பழமை கூரக்
கொண்டதொர் சழங்கலுடை யார்ந்தழகு கொள்ள
வெண்டுகி லுடன்குசை முடிந்துவிடு வேணுத்
தண்டொருகை கொண்டுகழல் தள்ளுநடைகொள்ள.Accentuating the ancientness of His loin-cloth low lying
His dhoti covering it beautified it.
Toddling he came holding a bamboo-staff on whose top
Were tied dharba and a cloth of white.   

Arunachala Siva.

11126
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2016, 10:28:57 AM »
Verse 176:காதிலணி கண்டிகை வடிந்தகுழை தாழச்
சோதிமணி மார்பினசை நூலினொடு தோளின்
மீதுபுனை யுத்தரிய வெண்டுகில் நுடங்க
ஆதப மறைக்குடை அணிக்கரம் விளங்க.


His ear-pendants of rudraksha dangled low;
The sacred-thread lay on His beauteous chest bright;
The mantle on His shoulder waved in the wind;
He held aloft an umbrella shielding the sun.

Arunachala Siva.

11127
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2016, 08:44:54 AM »
Verse 175:


கண்ணிடை கரந்தகதிர் வெண்பட மெனச்சூழ்
புண்ணிய நுதற்புனித நீறுபொலி வெய்தத்
தண்மதி முதிர்ந்துகதிர் சாய்வதென மீதே
வெண்ணரை முடித்தது விழுந்திடை சழங்க.

He concealed His third-eye, bright were the stripes
Of His Holy Ash like a pure white garment;
Bound in a knot dangled loose His grey hair
White as the rays of the full-grown moon.   

Arunachala Siva.


11128
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2016, 08:42:54 AM »
Verse 174:


ஆலுமறை சூழ்கயிலை யின்கணருள் செய்த
சாலுமொழி யால்வழி தடுத்தடிமை கொள்வான்
மேலுற வெழுந்துமிகு கீழுற அகழ்ந்து
மாலும்அய னுக்குமரி யாரொருவர் வந்தார்.


At Kailash where the chanting Vedas ever abide,
The Lord in grace assured of His intercession;
The unique one unknowable to the two bewildered
Who flew up and burrowed deep down, thither came.


Arunachala Siva.

11129
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2016, 08:40:28 AM »
Verse 173:
வருமணக் கோலத் தெங்கள்
   வள்ளலார் தெள்ளும் வாசத்
திருமணப் பந்தர் முன்பு 
   சென்றுவெண் சங்க மெங்கும்
பெருமழைக் குலத்தி னார்ப்பப்
   பரிமிசை இழிந்து பேணும்
ஒருமணத் திறத்தி னங்கு 
   நிகழ்ந்தது மொழிவேன் உய்ந்தேன்.


Arrived at the bridal pandal whence wafted fragrance.
As he dismounted from his steed,
White conches resounded like thunder-clouds.
I am now to narrate the unique incident of the wedding;
Such narration spells my salvation.

Arunachala Siva.

11130
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2016, 08:38:26 AM »
Verse 172:


ஆண்டகை யருளின் நோக்கின்
   வெள்ளத்துள் அலைந்தோம் என்பார்
தாண்டிய பரியும் நம்பால்
   தகுதியில் நடந்த தென்பார்
பூண்டயங் கிவனே காணும்
    புண்ணிய மூர்த்தி யென்பார்
ஈண்டிய மடவார் கூட்டம் 
   இன்னன இசைப்பச் சென்றார்.Some said: "We are borne away on the flood
Of grace that flows from his eyes."
Some praised the horse that bore him thither;
Some said: "The jeweled bridegroom
Is truly an incarnation of piety."
Thus spoke the women that gathered there.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 [742] 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 ... 2974