Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 [741] 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 ... 3111
11101
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:18:55 AM »
Verse  193:


சென்று சேர்ந்து திருச்சத்தி
   முற்றத் திருந்த சிவக்கொழுந்தைக்
குன்ற மகள்தன் மனக்காதல்
   குலவும் பூசை கொண்டருளும்
என்றும் இனிய பெருமானை
   இறைஞ்சி இயல்பில் திருப்பணிகள்
முன்றில் அணைந்து செய்துதமிழ்
   மொழிமா லைகளும் சாத்துவார்.


Reaching Tiru Satthimutram he hailed Sivakkozhuntu
Who approvingly delighted in the exemplary pooja
Lovingly performed by Himavant's daughter; he adored
The Lord who is ever sweet; he then repaired
To the shrine's yard, performed his regular service
Of uzhavaram and hailed the Lord in Tamizh hymns.   

Arunachala Siva.

11102
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:17:03 AM »
Verse  192:


எறிபுனல்பொன் மணிசிதறுந் திரைநீர்ப் பொன்னி
    இடைமருதைச் சென்றெய்தி அன்பி னோடு
மறிவிரவு கரத்தாரை வணங்கி வைகி
   வண்டமிழ்ப்பா மாலைபல மகிழச் சாத்திப்
பொறியரவம் புனைந்தாரைத் திருநாகேச் சுரத்துப்
   போற்றியருந் தமிழ்மாலை புனைந்து போந்து
செறிவிரைநன் மலர்ச்சோலைப் பழையா றெய்தித்
   திருச்சத்தி முற்றத்தைச் சென்று சேர்ந்தார்.


He reached Tiruvidaimaruthoor on the bank
Of the Kaveri whose waves throw up gold and gems;
In love he adores the Lord who sports a fawn
In his hand, sojourned there and hailed Him
In rich garlands of Tamizh verse multifoliate;
At Tirunakesuram he adored the Lord that wears
Speckled serpents, and hailed Him in rare garlands
Of Tamizh; thence he came to Pazhaiyarai girt with
Flowery gardens fragrant and thence to Satthimutram.   

Arunachala Siva.


11103
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:13:38 AM »
Verse  191:ஆவடுதண் டுறையாரை அடைந்துய்ந் தேன்என்
   றளவில் திருத் தாண்டகமுன் அருளிச் செய்து
மேவுதிருக் குறுந்தொகைநே ரிசையும் சந்த
   விருத்தங்க ளானவையும் வேறு வேறு
பாவலர்செந் தமிழ்த்தொடையால் பள்ளித் தாமம்
   பலசாத்தி மிக்கெழுந்த பரிவி னோடும்
பூவலயத் தவர்பரவப் பலநாள் தங்கிப்
   புரிவுறுகைத் திருத்தொண்டு போற்றிச் செய்வார்.

"Reaching Avaduturai cool, I stand redeemed!"
Thus he oped his immeasurable tandakam divine;
Then he hailed the Lord in rich garlands
Of variform word-blossoms such as Tirukkuruntokai,
Tirunerisai and metrical Vrittas; moved deep
By devotion, he abode there for many a day,
Hailed by the world in love, and rendered service divine
With his inseparable uzhavaram.   

Arunachala Siva.

11104
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:11:17 AM »
Verse  190:


மேவுபுனற் பொன்னிஇரு கரையும் சார்ந்து
   விடையுயர்த்தார் திருச்செம்பொன் பள்ளி பாடிக்
காவுயரு மயிலாடு துறைநீள் பொன்னிக்
   கரைத்துருத்தி வேள்விக்குடி எதிர்கொள் பாடி
பாவுறு செந் தமிழ்மாலை பாடிப் போற்றிப்
   பரமர்திருப் பதிபலவும் பணிந்து போந்தே
ஆவுறும்அஞ் சாடுவார் கோடி காவில்
    அணைந்துபணிந் தாவடுதண் டுறையைச் சார்ந்தார்.His way lay on both the banks of the Kaveri whose stream
Is unfailing; he hailed Tirucchemponpalli's Lord
Whose banner sports the Bull, in hymns; he adored
And hailed the Lord in rich garlands of Tamizh verse
At Tirumayiladuturai girt with lofty groves,
Tirutthurutthi and Velvikkudi that are
Situate on either bank of the coursing Kaveri
And Ethirkolpadi; he hailed many other shrines too;
Humbly he moved on to Tirukkodika where the Lord
That loves the ablutions of the Panchakavya, abides
And adored him; then he reached Tiruvavaduturai.   

Arunachala Siva.

11105
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:09:13 AM »
Verse 189:


ஆண்டஅர செழுந்தருளக் கோலக் காவை
   அவரோடும் சென்றிறைஞ்சி அன்பு கொண்டு
மீண்டருளி னார்அவரும் விடைகொண் டிப்பால்
   வேதநா யகர்விரும்பும் பதிக ளான
நீண்டகருப் பறியலூர் புன்கூர் நீடூர்
   நீடுதிருக் குறுக்கைதிரு நின்றி யூரும்
காண்தகைய நனிபள்ளி முதலா நண்ணிக்
   கண்ணுதலார் கழல்தொழுது வணங்கிச் செல்வார்.irunavukkarasar visited, Tirukkolakka with him,
Adored it and returned with its Lord?s leave;
Then taking leave of the divine child, he fared forth
To vast Tirukkaruppariyaloor, Punkoor, Needoor,
Tirukkurukkai great, Thiruninriyoor,
Tirunanipalli pleasing to behold, and other shrines
Dear to the Lord of the Gospels and adored at these shrines
The feet of the Lord whose forehead displays an eye,
And proceeded onward.   

Arunachala Siva.

11106
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:06:48 AM »
Verse 188:


அத்தன்மை யினில்அரசும் பிள்ளை யாரும்
   அளவளா வியமகிழ்ச்சி அளவி லாத
சித்தநெகிழ்ச் சியினோடு செல்லும் நாளில்
    திருநாவுக் கரசர்திரு வுள்ளந் தன்னில்
மைத்தழையும் மணிமிடற்றார் பொன்னி நாட்டு
   மன்னியதா னங்களெல்லாம் வணங்கிப் போற்ற
மெய்த்தெழுந்த பெருங்காதல் பிள்ளை யார்க்கு
    விளம்புதலும் அவரும்அது மேவி நேர்வார்.


Whilst thus Tirunavukkarasar and the godly child
Confabulated with each other as a result of which
Boundless joy increasingly issued softening
Their minds, and as thus they spent their days
Of Tirunavukkarasar a longing to adore
All the shrines of the Lord of the beauteous blue throat,
In the delta of the Ponni.

Arunachala Siva.

11107
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:04:10 AM »
Verse  187:


பெரியபெரு மாட்டியுடன் தோணி மீது
   பேணிவீற் றிருந்தருளும் பிரான்முன் நின்று
பரிவுறுசெந் தமிழ்மாலை பத்தி யோடும்
   பார்கொண்டு மூடியெனும் பதிகம் போற்றி
அரியவகை புறம்போந்து பிள்ளை யார்தம்
   திருமடத்தில் எழுந்தருளி அமுது செய்து
மருவியநண் புறுகேண்மை அற்றை நாள்போல்
    வளர்ந்தோங்க உடன்பலநாள் வைகும் நாளில்.Standing before the Lord lovingly enthroned
In Tonipuram with His Grand Consort in love, Him
He hailed with the rich and redeeming Tamil verse
Which oped thus: "Paar kontu mooti ..."
He moved out thence unwillingly and proceeded
To the Matam of the divine child and had his repast.
Thither he sojourned for many a day and his kinship
Knit to privileged intimacy was on the ascendant
As on the first day (of their meeting).   


Arunachala Siva.

11108
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 09:01:09 AM »
Verse  186:


பண்பயில்வண் டறைசோலை சூழுங் காழிப்
   பரமர்திருக் கோபுரத்தைப் பணிந்துள் புக்கு
விண்பணிய ஓங்குபெரு விமானந் தன்னை
   வலங்கொண்டு தொழுதுவிழுந் தெழுந்த எல்லைச்
சண்பைவரு பிள்ளையார் அப்பர் உங்கள்
   தம்பிரா னாரைநீர் பாடீர் என்னக்
கண்பயிலும் புனல்பொழிய அரசும் வாய்மைக்
    கலைபயிலும் மொழிபொழியக் கசிந்து பாடி.


They bowed before the beauteous tower of the Lord
Of Sirkazhi girt with gardens where bees hum,
Moved in, circumambulated the sky-high Vimana,
Lofty and great, and bowed and prostrated in worship;
Then the godly child of Sirkazhi addressed him thus:
"O father, be pleased to hail your Lord in psalm and song."
Hearing this Tirunavukkarasar, with eyes raining tears
And lips poised in truthful scriptures pouring hallowed words
Hymned melting.   

Arunachala Siva.

11109
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 08:58:46 AM »
Verse  185:


அருட்பெருகு தனிக்கடலும் உலகுக் கெல்லாம்
   அன்புசெறி கடலுமாம் எனவும் ஓங்கும்
பொருட்சமய முதற்சைவ நெறிதான் பெற்ற
   புண்ணியக்கண் ணிரண்டெனவும் புவனம் உய்ய
இருட்கடுவுண் டவர்அருளும் உலகம் எல்லாம்
   ஈன்றாள்தன் திருவருளும் எனவும் கூடித்
தெருட்கலைஞா னக்கன்றும் அரசும் சென்று
    செஞ்சடைவா னவர்கோயில் சேர்ந்தார் அன்றே.


Like a sea unique that soars in grace, was the one;
Like a sea of love for all the world, was the other;
Like the twin holy eyes of Saivism that is atop
All the religions of sublime import, were they;
Like the grace of the Lord who ate the dreaded venom
That the worlds might flourish, and like the grace
Of Her, the Magna Mater of the universe, were they --
The child of clear wisdom that yields gnosis
And the lord of language --; together they reached
The celestial shrine of the Lord of ruddy matted hair.

Arunachala Siva.11110
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 08:56:42 AM »
Verse  184:


பிள்ளையார் கழல்வணங்கப் பெற்றேன்என்
   றரசுவப்பப் பெருகு ஞான
வள்ளலார் வாகீசர் தமைவணங்கப்
   பெற்றதற்கு மகிழ்ச்சி பொங்க
உள்ளநிறை காதலினால் ஒருவர்ஒரு
    வரிற்கலந்த உண்மை யோடும்
வெள்ளநீர்த் திருத்தோணி வீற்றிருந்தார்
    கழல் வணங்கும் விருப்பின் மிக்கார்.Thirunavukkarasar was supremely happy that he was
Blessed to adore the feet of the godly child;
The patron of the ever-growing wisdom was overflowing
With soaring joy that he could adore Vakeesar;
In soul-commingling love, each in truth was mixed
With the other; afire were they with a desire
To hail the feet of the Lord of Tonipuram
That would float even during the great deluge.   

Arunachala Siva.

11111
General Discussion / Sri Rama Navami -15.04.2016:
« on: April 15, 2016, 07:37:53 AM »
Today is Sri Rama Navami.  Sri Rama was born in the Punarvasu nakshatra on a Navami day.
Today, however there is Navami but Punarvasu star has come and gone yesterday.  People
celebrate Sri Rama Navami by praying to Sri Rama and placing neyvedyam. They take panagam
(water and jaggery) and also some paruppu (vadai paruppu that is the mix of seeds used for making
vadai).

Sri B.V. Narasimha Swami in his book Self Realization has compared Sri Bhagavan with Sri Rama.


Arunachala Siva. 

11112
General Discussion / Thillai Vazh Andhanar Guru Puja: 14.04.2016:
« on: April 14, 2016, 12:01:53 PM »

Today is the guru puja for the Thillai Vazh Andhanar, that is the 3000 brahmins of Thillai (Chidambaram)
who were doing puja for Sri Nataraja, (by turns),  three times a day, by touching the Vigraha.

Arunachala Siva.   

11113
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 14, 2016, 11:56:44 AM »
Verse  27:


27: உடைத்தனை வஞ்சப் பிறவியை, உள்ளம் உருகும் அன்பு
படைத்தனை, பத்ம பதயுகம் சூடும் பணி எனக்கே
அடைத்தனை, நெஞ்சத்து அழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புனலால்
துடைத்தனை,- சுந்தரி - நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே.

அபிராமி அன்னையே! நான் அகத்தே கொண்டிருந்த ஆணவம், கன்மம், மாயை என்கிற பொய் ஜாலங்களை உடைத்தெறிந்தாய். பக்திக்கனல் வீசும் அன்பான உள்ளத்தினை அளித்தாய். இந்த யுகத்தில் நின் தாமரை போலும் சேவடிக்குப் பணி செய்ய எனக்கு அருள் புரிந்தாய். என் நெஞ்சத்திலேயிருந்த அழுக்கையெல்லாம் துப்புரவாக உன்னுடைய அருள் வெள்ளத்தால் துடைத்தாய். பேரழகு வடிவே! நின் அருளை எப்படி நான் வாய்விட்டு உரைப்பேன்!

O Abhirami!  My Mother!  You have removed the ego, karma, and maya - the mantra jalas that were in
my mind.  You have given me a mind full of love, where the Bhakti shows as a flame!  You have given
me the opportunity to serve your lotus feet!  You have removed with your flood of grace, all the impurities
of my mind.  O my Mother of extraordinary beauty, how can I explain your grace, with my words?

contd.,

Arunachala Siva.

11114
For instance, Bhagavan's words quoted in Section A convey the profound teaching that Realization is not
something to be acquired anew after a strenuous sadhana, for anything which comes afresh is inherently
ephemeral and shall inevitably pass away.  Therefore Bhagavan never accepted the very word 'Realization'
per se of the Self. He avers that the Self is ever real, the Self being the only Reality, one does not have to
make It real or 'real-ize' through sadhana.

He pointed out the word unwittingly sends a wrong message that one has to 'real-ize' the Self or make it
real by one's efforts.  Bhagavan humorously remarked that we have only 'real-ized' the world' meaning
'we have made the unreal world real', while ignoring the ever real Self.  (Day by Day, p.181 of 2011.)

So Bhagavan repeatedly exhorts us to 'unreal-ize' the world and then spontaneously the Self will shine
forth' from the muffled depths of our own being!  In Nan Yar?. He says unless we recognize the world
as a dream like illusion, the true nature of the Self (Svarupa) cannot flash forth within, just as a rope,
cannot be recognized unless we shed the delusion of the snake superimposed on the rope which alone
exists.

contd.,

Arunachala Siva.           

11115
A question raised in Vedantic philosophy is this:  Can you attain and keep what you have not already attained,
or, to put it slightly differently, can you attain what you already have?  If you are going to get something
that you did not have before, what good is it?  Since you did not have it before and get it now, there is
every possibility, if not actuality, that you will lose it at some time in the future.  Anything that comes
necessarily goes; that is the law of the universe. And the question of getting what you already have is
ridiculous, is not it?

This so called gaining of the Self has often been compared by Bhagavan to the gaining of a necklace supposed
to be lost.  A person imagines that she has lost her necklace while all the time it is round her neck.  She goes
frantically searching for it here and there.  A friend comes along, inquires as to what was the object of
her search, notices the necklace around her neck (the very person who is the victim of a delusion),
and points out her error to her.  She jumps with glee and joyfully exclaims, 'I have got my necklace back.'
Did she ever lose her necklace?  Did she gain it afresh now?  She merely obtained the already obtained.


contd.,

Arunachala Siva.             
     

Pages: 1 ... 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 [741] 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 ... 3111