Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 [741] 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 ... 3145
11101
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 14, 2016, 09:31:00 AM »
Verse  31:


வணிகனுந் தன்கைப் புக்க
   மாங்கனி பின்னைக் காணான்
தணிவரும் பயமேற் கொள்ள
   உள்ளமுந் தடுமா றெய்தி
அணிகுழல் அவரை வேறோர்
   அணங்கெனக் கருதி நீங்குந்
துணிவுகொண் டெவர்க்குஞ் சொல்லான்
   தொடர்வின்றி ஒழுகு நாளில்.


The merchant could no more behold the fruit that was
Passed to his hand, after he received it; he was seized
By an great fear and he stood confounded;
He deemed her of beauteous locks to be a supernatural woman;
He resolved to part from her but would not confide
He intent to any one; he passed his days without consortium.


Arunachala Siva.

11102


Stated differently, the problem of freewill, according to the theologians, places God, the Creator,
between the horns of a dilemma. If God gave human beings free will, then God is neither
omnipotent nor omniscient.  If humans have free will, then God does not know what will happen
because what happens will depend on the free will of what people decide.  God will not have control of everything, because humans will have the power to change things.  On the other hand, if God is
omniscient and omnipotent and does control everything, while humans have no free will or possibly
to do things other than as they happen, then such a God is unbelievably cruel and capricious.  People are advised by sages and scriptures to be good, yet, if they have no ability to change their fate, then that
is just cruel.

In the same way, that person who realizes his identity with the deathless Self acts his part on the
human stage without fear or anxiety, hope or regret, not being touched by the part played.
If one were to ask what reality one has when all one's actions are determined, it would lead only
to the question: Who then, am I? If the ego that thinks and makes decisions is not real, and
yet I know that I exist, what is the reality of me?  This is but a preparatory, mental version of the quest.  "Others are not responsible for what happens to us.  They are only instruments of what would happen to us someway or other."  [Conscious Immortality by Paul Brunton and Munagala Venkatramaiah, Sri Ramanasramam,Tiruvannamalai.]

Arunachala Siva.

11103
Tattuvaraya was a Tamizh saint and poet whom scholars believe flourished in the late 15th century.
He was a prolific author who wrote thousands of verses on a wide variety of spiritual topics.

Bhagavan noted in Talks with Sri Ramana Maharshi, (648), that he was 'the first to pour forth Advaita
philosophy in Tamizh'.  Prior to his arrival on the Tamizh literary scene, Advaita texts in Tamizh seem
to have been translations of, or expositions on, texts composed in Sanskrit.

One of Tattuvaraya's compositions was mentioned several times by Bhagavan.  This is how  He narrated
the story in Day by Day with Bhagavan, 21st November 1945:

Tatttuvaraya composed a Bharani ( a kind of poetical composition in Tamizh that features military heroes
who win a great battles) in honor of his Guru Sorupananda and convened an assembly of learned pandits
to hear the work and assess its value.  The pandits raised the objection that a Bharani was only composed
in honor of great heroes capable of killing a thousand elephants, and that it was not in order to compose
such work in honor of an ascetic. Thereupon the author said, "Let us all go to my Guru and we shall have
this matter settled there."  They went to the Guru and, after all had taken their seats, the author told his
Guru the purpose of their coming there.  The Guru sat silent and all others also remained in Mouna.  The
whole day passed, night came, and some more days and nights, and yet all sat there silently, no thought
at all occurring to any of them and nobody thinking or asking why they had come there.  After three or four
days like this, the Guru moved his mind a bit and thereupon the assembly regained their thought activity.
Then they declared, 'Conquering a thousand elephants is nothing beside this Guru's power to conquer
the rutting elephants of all of our egos put together. So certainly he deserves the Bharani in his honor.!"                           

contd.,

Arunachala Siva.

 

11104
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 13, 2016, 10:43:43 AM »
Verse  21:


21: மங்கலை, செங்கலசம் முலையாள், மலையாள், வருணச்
சங்கு அலை செங்கைச் சகல கலாமயில் தாவு கங்கை
பொங்கு அலை தங்கும் புரிசடையோன் புடையாள், உடையாள்
பிங்கலை, நீலி, செய்யாள், வெளியாள், பசும் பெண்கொடியே.

அம்மா அபிராமி! என்றும் பசுமையான பெண் கொடியாக விளங்குபவளே! என்றும் சுமங்கலியே! செங்கலசம் போன்ற தனங்களையுடையவளே! உயர்ந்த மலையிலே உதித்தவளே! வெண்மையான சங்கு வளையல்களை அணியும் செம்மையான கரங்களையுடையவளே! சகல கலைகளும் உணர்ந்த மயில் போன்றவளே! பாய்கின்ற கங்கையை, நுரை கடலைத் தன் முடியிலே தரித்த சிவபெருமானின் ஒரு பாதி ஆனவளே! என்றும் பக்தர்களையுடையவளே! பொன் நிறமுடையவளே! கருநிறமுடைய நீலியே! சிவந்த மேனியாகவும் விளங்குகின்றவளே!

O Mother Abhirami!  You are like a fresh green creeper.  You are for ever a Sumangali.  You have
breasts like red gold pots.   You are born in the high Mountain, (Himalayas).  You are having red hands
with white coral bangles.  You are like a peacock but know all the arts.  You have a corporate body with
Siva, who has got Ganga with frothing waters! You have always got devotees with You. You are golden in
complexion.  You are also sometimes black as Neeli or Kali.  You have a red complexion!

contd.,

Arunachala Siva.
     

11105
These Samadhi states did not give him a full and permanent experience of the Self.  When his mind re-
asserted itself, he went to Sri Bhagavan for advice:

Once, while I was on my way to see Bhagavan, I prayed for His grace.

On my arrival at Virupakasha Cave, He asked, 'Do you like Saguna Upasana (meditation or worship of form),
or do you like Nirguna Upasana (meditation or worship of the formless)?'

I replied, 'I only want Nirguna Upasana.'

Bhagavan then told me, 'Fix the mind in the Heart. If you keep your attention at the source from where
all thoughts arise, the mind will subside at the source and reality will shine forth.'

I had already come across similar teachings in Maharaja Turavu and Sukar Kaivalyam.  I had seen these
instructions in several other books.  I took a firm decision that this was the way for me.  After this meeting
with Bhagavan I had no further doubts about this. No doubts at all.

In 1914, shortly after Mastan had become a devotee, he and Akhilandamma decided to open a Math
in the village of Desur that would function as a choultry, a place where visiting Sadhus and pilgrims
could be accommodated and fed.  Many of the Sadhus from Sri Ramanasramam came to stay there,
particularly when they were sick and needed someone to look after them.

When the building was completed, Mastan regularly did Parayana of Bhagavan's works there.  By this
time Mastan had more or less abandoned his career as a weaver, although he did go back to work occasionally
to weave cloth that was used to make Bhagavan's Kaupinas.

contd.,

Arunachala Siva.                 
 

11106
39.  The experience that He is seated in the heart is corroborated by the scriptural utterances.  Tradiitonally
three levels of proof are respected as the authority - hearing (Sruti); reasoning or discrimination (Yukti)
and experience (Anubhuti). Firm faith that all these are true is required.

40.  The aspirant after experiencing spiritual beatitude realizes its absence in the object, as it lacks any
affinity to the Lord or His essential glories of knowledge, happiness and peace.  Its presence is within,
though transcending the body.

41. In this respect texts of various strata are invariably unanimous.  The variations in the scriptural lore
are limited to secondary details such as cosmic creation.  True appreciation of the primary principles grant
us fruit, knowledge of the Self, which is stainless, undecaying, devoid of body and pure consciousness.
Siva, the Self, penetrating everything in His wake, lodges Himself in the animate and the inanimate, and
wields scepter over the whole universe.  He is the causeless cause of all actions.

42.  He is the One remembered, meditated upon, loved, sought after, longed for and realized -- thus
proclaim all the scriptures viz., Sruti, Smrti, Purana, Itihasa, Veda and Upanishad.  In matters worldly,
He is unattached and beyond compare.  Even for want of knowledge through direct realization, He is
the one unequivocally established  by all forms of authority.  That is, even to be able to deny His existence
He is.

contd.,

Arunachala Siva.                   

11107
125:  The world is a totality of the five kinds of sensations, namely sounds and the rest and nothing else.
All these are only mental impressions and hence the world is nothing but the mind.

126.  If the world were other than the mind, why does it not appear in deep sleep?  Therein is the
Real Self, who is consciousness and by whose consciousness-Light, the mind is mind!

127. Only then does the world appear to men, when their minds are functioning.  Therefore the
world is mental, in waking, as it is in dream.

128.  Just like the waking world, the dream world seems real during the dream.  Also, just like the
waking world, the dream world, in its own time, is serviceable for the purpose of life.

129.  Just as the dream-world is not other than the mind of the dreamer, so the world of things, seen
in waking, is not other than the mind of the seer.

contd.,

Arunachala Siva.             11108
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 13, 2016, 09:58:00 AM »
Verse 30:


பாங்ககன்று மனைவியார்
   பணியணிவார் தமைப்பரவி
ஈங்கிதளித் தருளீரேல்
   என்னுரைபொய் யாம்என்ன
மாங்கனியொன் றருளால்வந்
   தெய்துதலும் மற்றதனை
ஆங்கவன்கைக் கொடுத்தலுமே
    அதிசயித்து வாங்கினான்.


The great wife moved away, adored the Lord whose jewels
Are snakes and prayed thus: "If you deign not to grace me
With it now, my words will be deemed false."
Lo, by His grace a mango reached her and she placed it
Into his palm which he received, wonder-struck.   

Arunachala Siva.

11109
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 13, 2016, 09:56:00 AM »
Verse 29:


ஈசனருள் எனக்கேட்ட
    இல்இறைவன் அதுதெளியான்
வாசமலர்த் திருவனையார்
    தமைநோக்கி மற்றிதுதான்
தேசுடைய சடைப்பெருமான்
    திருவருளேல் இன்னமும்ஓர்
ஆசில்கனி அவனருளால்
   அழைத்தளிப்பாய் எனமொழிந்தான்.


The lord of the house who was told that it was by the grace
Of the Lord, was not convinced; addressing her who was
Like the goddess on lotus, he said: ?If it be by the divine
Grace of the effulgent Lord of matted hair, call forth,
By His grace once again a flawless fruit and give it to me.?

Arunachala Siva.

11110
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 13, 2016, 09:53:32 AM »
Verse 28:


செய்தபடி சொல்லுவதே
   கடனென்னுஞ் சீலத்தால்
மைதழையுங் கண்டர்சே
   வடிகள்மனத் துறவணங்கி
எய்தவருங் கனியளித்தார்
   யார்என்னுங் கணவனுக்கு
மொய்தருபூங் குழல்மடவார்
   புகுந்தபடி தனைமொழிந்தார்."My duty is to relate what I have done." Thus she resolved
Prompted by virtue; she adored the feet of the Lord
Enshrining Him in her mind; to the husband?s question:
"Who was it that gave you the fruit?" she of perfumed locks
Decked with flowers, narrated how the fruit came to be.

Arunachala Siva.

11111
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 13, 2016, 09:51:06 AM »
Verse 27:


அவ்வுரைகேட் டலும்மடவார்
   அருளுடையார் அளித்தருளும்
செவ்வியபேர் அருள்விளம்புந்
   திறமன்றென் றுரைசெய்யார்
கைவருகற் புடைநெறியால்
   கணவன்உரை காவாமை
மெய்வழியன் றெனவிளம்பல்
    விடமாட்டார் விதிர்ப்புறுவார்.

When thus confronted, she would not disclose it to him
Thinking thus: "This grace of Grace should not be divulged."
Neither would she, poised in chastity, deem concealment
From her husband the true way; she quaked in fear.   

Arunachala Siva.

11112
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 13, 2016, 09:48:05 AM »
Verse  26:


மற்றதனைக் கொடுவந்து
   மகிழ்ந்திடலும் அயின்றதனில்
உற்றசுவை அமுதினுமேற்
   படவுளதா யிடஇதுதான்
முன்தருமாங் கனியன்று
   மூவுலகிற் பெறற்கரிதால்
பெற்றதுவே றெங்கென்று
   பெய்வளையார் தமைக்கேட்டான்.

She served it to him in joy; he ate it, found it to be
More delicious than nectar, and said: "This is not
The mango that I gave you; this rarity, is not to be found
In all the three worlds; whence did you get this?"
Thus he queried the bangled beauty.   


Arunachala Siva.11113
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 13, 2016, 09:46:00 AM »
Verse  25:


அம்மருங்கு நின்றயர்வார்
   அருங்கனிக்கங் கென்செய்வார்
மெய்ம்மறந்து நினைந்துற்ற
   விடத்துதவும் விடையவர்தாள்
தம்மனங்கொண் டுணர்தலுமே
   அவரருளால் தாழ்குழலார்
கைம்மருங்கு வந்திருந்த
   ததிமதுரக் கனியொன்று.


She moved away dismayed; what could she do?
How could she get at the unavailable fruit? Oblivious
Of herself, with all her mind she meditated the feet
Of the Lord who comes to the rescue when devoutly invoked,
Behold the marvel! A delicious fruit par excellence came
Into the palm of her of dangling plaited hair
By the grace of Grace.   

Arunachala Siva.

11114
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 13, 2016, 09:43:17 AM »
Verse 24:


மனைவியார் தாம்படைத்த
   மதுரமிக வாய்ந்தகனி
தனைநுகர்ந்த இனியசுவை
   ஆராமைத் தார்வணிகன்
இனையதொரு பழம்இன்னும்
    உளததனை இடுகவென
அனையதுதாங் கொண்டுவர
    அணைவார்போல் அங்ககன்றார்.

The garlanded merchant that felt insatiate having
Tasted the sweetness of the exceedingly delicious fruit
Served by his wife, said: "There is one more of this kind;
Get me that too." She moved out as if to secure it.

Arunachala Siva.

11115
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 13, 2016, 09:40:57 AM »
Verse 23:


இன்னடிசில் கறிகளுடன்
   எய்துமுறை இட்டதற்பின்
மன்னியசீர்க் கணவன்தான்
   மனையிடைமுன் வைப்பித்த
நன்மதுர மாங்கனியில்
   இருந்ததனை நறுங்கூந்தல்
அன்னமனை யார்தாமும்
   கொடுவந்து கலத்தளித்தார்.


She provided him with tasty food and curried dishes;
Then she of fragrant hairs secured and served
On his leaf the sweet-smelling mango, one of the two
That remained (uneaten) and sent to her
That day by her ever-glorious husband.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 [741] 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 ... 3145