Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 3200
1111
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:24:44 AM »
Verse  11:

முத்திமுத் தாறு வலஞ்செ யும்முது குன்றரைப்
பித்தனொப் பான்அடித் தொண்ட னூரன் பிதற்றிவை
தத்துவ ஞானிக ளாயி னார்தடு மாற்றிலார்
எத்தவத் தோர்களும் ஏத்து வார்க்கிட ரில்லையே.

On the Lord in Mutukuṉṟam round which the river Muttāṟu which grants salvation goes from left to right!  With these songs which are the prattle of Nampi Arūraṉ, who is a slave to the feet of the Lord and who is like a maniac.  To those who are able to praise the Lord, whether they possess knowledge of the ultimate realities, whether they are steadfast in their love towards god, without wavering, whether they be doing any kind of penance to obtain knowledge of the ultimate realities, there will be definitely no sufferings.

Padigam on Tiru Mutukunram completed.

Arunachala Siva.

1112
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:21:05 AM »
Verse  10:

எத்திசை யுந்திரிந் தேற்றக் காற்பிறர் என்சொலார்
பத்தியி னால்இடு வாரி டைப்பலி கொள்மினோ
எத்திசை யுந்திரை யேற மோதிக் கரைகள்மேல்
முத்திமுத் தாறு வலஞ்செய் யும்முது குன்றரே.

The Lord in Mutukuṉṟam where the river, Muttāṟu which grants salvation, goes from left to right, and dashes against the banks when the waves are rolling on all sides!
What is the thing that others than devotees will not pay, if you receive alms wandering everywhere without excluding any place.  Kindly receive the alms from those who give it with love.

Arunachala Siva.

1113
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:16:11 AM »
Verse 9:

செட்டிநின் காதலி ஊர்கள் தோறும் அறஞ்செய
அட்டுமின் சில்பலிக் கென்ற கங்கடை நிற்பதே
பட்டிவெள் ளேறுகந் தேறு வீர்பரி சென்கொலோ
முட்டி அடிதொழ நின்ற சீர்முது குன்றரே.The Lord in Mutukuṉṟam who has a undying fame of his feet being worshiped meeting you in your presence!  When your loving wife who is thrifty performs charity in every place,  is it proper for you to stand before the entrance of every house for a small quantity of alms, begging, give me alms what is the nature of yours who rides with joy on a white staying bull which cannot be controlled.

Arunachala Siva.

1114
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:12:31 AM »
Verse  8:


அந்தி திரிந்தடி யாரும்நீரும் அகந்தொறும்
சந்திகள் தோறும் பலிக்குச் செல்வது தக்கதே
மந்தி கடுவனுக் குண்பழம் நாடி மலைப்புறம்
முந்தி அடிதொழ நின்ற சீர்முது குன்றரே.

The famous Lord in Mutukuṉṟam where the female and female monkeys went in search of edible fruits for themselves on the mountain side and, being prior in time, they worship his feet.  Is it proper for you and your devotees to go wandering to every house in the three times -- morning, noon and evening to receive alms?

Arunachala Siva.


1115
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:07:58 AM »
Verse 7:

சென்றி லிடைச்செடி நாய்கு ரைக்கச் சேடிச்சிகள்
மன்றி லிடைப்பலி தேரப் போவது வாழ்க்கையே
குன்றி லிடைக்களி றாளி கொள்ளக் குறத்திகள்
முன்றி லிடைப்பிடி கன்றி டும்முது குன்றரே.

The Lord in Mutukuṉṟam where in the front yard of the houses of the women of the Kuṟavar tribe, female elephant feels compassion as the lion had carried away the male elephant for its prey!  Is that life, a life when you go to gather alms which the bad women place in your bowl in the public places, when the low dogs are barking?

Arunachala Siva.1116
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:04:23 AM »
Verse  6:

இழைவளர் நுண்ணிடை மங்கை யோடிடு காட்டிடைக்
குழைவளர் காதுகள் மோத நின்று குனிப்பதே
மழைவள ருந்நெடுங் கோட்டி டைமத யானைகள்
முழைவள ராளி முழக்க றாமுது குன்றரே.


The Lord in Mutukuṉṟam where the roar of the elephant with must which are in the tall peaks where clouds seem to sleep and the roar of lions which sleep in caves, do not cease, the Lord in Mutukuṉṟam where the roar of the elephant with must which are in the tall peaks where clouds seem to sleep and the roar of lions which sleep in caves, do not cease.  Is it proper for you to dance standing in the burial ground with a young lady who has a minute waist like the single twisted thread to make the ears wearing ear-rings to strike against the sides?

Arunachala Siva.
you must dance in a good stage


1117
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:00:33 AM »
Verse  5:


ஆடி யசைந்தடி யாரும் நீரும் அகந்தொறும்
பாடிப் படைத்த பொருளெ லாமுமை யாளுக்கோ
மாட மதிலணி கோபு ரம்மணி மண்டபம்
மூடி முகில்தவழ் சோலை சூழ்முது குன்றரே.


The Lord in Mutukuṉṟam surrounded by gardens on which crawl clouds which cover the storeys, walls of fortification, beautiful towers and beautiful halls.  Is all the wealth that you and your devotees earned with great effort, by dancing and singing, only for Uma?  Do we not have a right to get something from that?

Arunachala Siva.

1118
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 09:54:40 AM »
Verse 4:


இளைப்பறி யீரிம்மை யேத்து வார்க்கம்மை செய்வதென்
விளைப்பறி யாதவெங் கால னையுயிர் வீட்டினீர்
அளைப்பிரி யாவர வல்கு லாளொடு கங்கைசேர்
முளைப்பிறைச் சென்னிச் சடைமு டிமுது குன்றரே.

The Lord in Mutukuṉṟam who has on his head matted locks coiled into a crown adorned by a young crescent moon and a lady, Ganga in addition to the lady who has a private part like the hood of the cobra which never leaves the anthill!  You do not understand the fatigue of your devotees.  What is there for you to do in the next birth for those who praise you in this birth?  You destroyed the life of the cruel god of death who did not know the result of his action.

Arunachala Siva.

1119
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 08:05:36 AM »
Verse  3:


தொண்டர்கள் பாடவிண் ணோர்க ளேத்த உழிதர்வீர்
பண்டகந் தோறும் பலிக்குச் செல்வதும் பான்மையே
கண்டகர் வாளிகள் வில்லி கள்புறங் காக்குஞ்சீர்
மொண்டகை வேள்வி முழக்க றாமுது குன்றரே.


You wander when devotees sing your fame and the celestial beings praise you.
Is it proper for you to go to every house to receive alms?  In the past?
the Lord in Mutukuṉṟam where the sound of the famous sacrifices where ghee is poured by the hand and which is guarded by people who hold daggers, big swords and archers!


Arunachala Siva.

1120
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 08:02:16 AM »
Verse  2:


ஏரிக் கனகக் கமல மலரன்ன சேவடி
ஊரித் தனையுந் திரிந்தக் காலவை நோங்கொலோ
வாரிக் கட்சென்று வளைக்கப் பட்டு வருந்திப்போய்
மூரிக் களிறு முழக்க றாமுது குன்றரே.


Will the red feet which are like the golden lotus feet blossomed in lakes, ache, if they wander in all these places in this world!  Or will they not ache?  The Lord in Mutukuṉṟam where the roar of the strong elephant which goes away escaping with great difficulty, surrounded by hunters who capture elephants fallen into the pit dug for that purpose never ceases.


Arunachala Siva.

1121
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 14, 2018, 10:22:04 AM »
Tiru Mutukunram:


Verse  1:

பொன்செய்த மேனியினீர் புலித்
    தோலை அரைக்கசைத்தீர்
முன்செய்த மூவெயிலும் மெரித்
    தீர்முது குன்றமர்ந்தீர்
மின்செய்த நுண்ணிடையாள் பர
    வையிவள் தன்முகப்பே
என்செய்த வாறடிகேள் அடி
    யேன்இட் டளங்கெடவே.


Siva who has a holy body glittering like gold!  You tied a tiger's skin in the waist, you burnt all the three well-built forts long ago. You dwelt in Mutukuṉṟu. In the presence of this lady, Paravai, who has a waist as supple as the lightning, my god what is the thing you did? You grant your grace to remove the difficulty of your slave.

Arunachala Siva.

1122
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 14, 2018, 10:16:32 AM »
Verse  10:


ஏரார் முப்புரமும் மெரி
    யச்சிலை தொட்டவனை
வாரார் கொங்கையுடன் மழ
    பாடியுள் மேயவனைச்
சீரார் நாவலர்கோன் ஆ
    ரூரன் உரைத்ததமிழ்
பாரோர் ஏத்தவல்லார் பர
    லோகத் திருப்பாரே.

On Siva who made use of the bow to burn the beautiful three cities and the one who dwells in Mazhapāṭi along with a lady wearing a bodice on her breast.  The people of this world who can praise Siva with the Tamiḻ verses composed by Arūraṉ who is the important person in the far-famed Nāvalūr,  will live happily in the superior Sivalokam.

Padigam on Tiru Mazhapati completed.

Arunachala Siva.


1123
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 14, 2018, 09:58:29 AM »
Verse  9:


நெறியே நின்மலனே நெடு
    மாலயன் போற்றிசெய்யும்
குறியே நீர்மையனே கொடி
    யேரிடை யாள்தலைவா
மறிசேர் அங்கையனே மழ
    பாடியுள் மாணிக்கமே
அறிவே நின்னையல்லால் இனி
    யாரை நினைக்கேனே.


Siva who is the right path to living beings!  The one who is not contaminated by the impurities of the soul!  The object of meditation and prayer for tall Vishnu and Brahma, one who has benign qualities!  The husband of Uma who has a beautiful waist like a creeper!  The one who holds in his palm a young deer!  The ruby in Mazhapāṭi!
The embodiment of all knowledge! Whom else shall I think now except you?


Arunachala Siva.

1124
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 14, 2018, 09:55:06 AM »
Verse  8:


வெய்ய விரிசுடரோன் மிகு தேவர்
    கணங்களெல்லாம்
செய்ய மலர்களிட மிகு
    செம்மையுள் நின்றவனே
மையார் பூம்பொழில்சூழ் மழ
    பாடியுள் மாணிக்கமே
ஐயா நின்னையல்லால் இனி
    யாரை நினைக்கேனே.

Siva who stood steadfast in impartiality and granted your grace when the hot sun of radiating rays and other superior groups of Devas scattered flawless flowers and worshiped you!  The ruby in Mazhapāṭi surrounded by flower gardens on which clouds settle master!  Whom else shall I think now except you!

Arunachala Siva.

1125
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 14, 2018, 09:51:05 AM »
Verse  7:


சந்தா ருங்குழையாய் சடை
    மேற்பிறை தாங்கிநல்ல
வெந்தார் வெண்பொடியாய் விடை
    யேறிய வித்தகனே
மைந்தார் சோலைகள்சூழ் மழ
    பாடியுள் மாணிக்கமே
எந்தாய் நின்னையல்லால் இனி
    யாரை நினைக்கேனே.


The one who wears an ear-ring which has joints!  Siva who bears a crescent moon on the matted locks. The one who smears white, well burnt and good holy ash!
Able person who rides on a bull!  The ruby in Mazhapāṭi surrounded by very beautiful gardens.  My father! Whom else shall I think now except you!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 3200