Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 [740] 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... 3060
11086
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 08:17:18 AM »
Verse  34:


தொண்டனார் தமக்கருளிச்
   சூழ்ந்திமையோர் துதிசெய்ய
இண்டைவார் சடைமுடியார்
   எழுந்தருளிப் போயினார்
வண்டுவார் குழற்கொடியைக்
    கைப்பிடிக்க மணக்கோலங்
கண்டவர்கள் கண்களிப்பக்
    கலிக்காம னார்புகுந்தார்.


Thus gracing the devotee and hailed by the celestial beings,
The Lord-God, the wearer of chaplet, grew invisible.
To hold her hand in wedding, the liana-like bride
Whose fragrant locks of hair is buzzed over by bees,
And delighting the eyes of the wedding-guests
Thither came Yeyarkon Kalikkamar.

Arunachala Siva.

11087
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 08:15:11 AM »
Verse 33:


மருங்குபெருங் கணநாதர்
   போற்றிசைப்ப வானவர்கள்
நெருங்கவிடை மேல்கொண்டு
   நின்றவர்முன் நின்றவர்தாம்
ஒருங்கியநெஞ் சொடுகரங்கள்
   உச்சியின்மேற் குவித்தையர்
பெருங்கருணைத் திறம்போற்றும்
    பெரும்பேறு நேர்பெற்றார்.


Manakkancharar was blessed with the beatitude
To hail the Lord, with hands folded above his head
In adoration with at-one-ment; he could thus
Adore the Lord enthroned on His mount, the Bull,
And hailed close by, by Gananatas and thronging gods.   

Arunachala Siva.

11088
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 08:12:49 AM »
Verse 32:


விழுந்தெழுந்து மெய்ம்மறந்த
   மெய்யன்பர் தமக்குமதிக்
கொழுந்தலைய விழுங்கங்கை
   குதித்தசடைக் கூத்தனார்
எழும்பரிவு நம்பக்கல்
   உனக்கிருந்த பரிசிந்தச்
செழும்புவனங் களிலேறச்
   செய்தோமென் றருள்செய்தார்.


When the tranced servitor true, rose up, the Lord-Dancer
In whose crest floats the crescent as if tossed by
The billows of the Ganga, spake thus: "We have caused
The flourishing worlds to know of the love that soars
In you for Us." Then He graced Him.   

Arunachala Siva.

11089
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 08:10:57 AM »
Verse  31:


வாங்குவார் போல்நின்ற
   மறைப்பொருளாம் அவர்மறைந்து
பாங்கின்மலை வல்லியுடன்
    பழையமழ விடையேறி
ஓங்கியவிண் மிசைவந்தார்
   ஒளிவிசும்பின் நிலம்நெருங்கத்
தூங்கியபொன் மலர்மாரி
   தொழும்பர்தொழு தெதிர்விழுந்தார்.He, the God of the Gospels who stood there as if
He would receive it, anon disappeared.
He reappeared in the heavens, with His Consort
On His Mount, the ancient Bull, ever-young.
Earth and sky were mantled with a shower
Of beauteous Karpaka flowers; the servitor
Adored and prostrated before the divine presence.   

Arunachala Siva.

11090
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 08:08:40 AM »
Verse  30:


அருள்செய்த மொழிகேளா
   அடற்சுரிகை தனையுருவிப்
பொருள்செய்தா மெனப்பெற்றேன்
   எனக்கொண்டு பூங்கொடிதன்
இருள்செய்த கருங்கூந்தல்
   அடியிலரிந் தெதிர்நின்ற
மருள்செய்த பிறப்பறுப்பார்
   மலர்க்கரத்தி னிடைநீட்ட.


The moment He spake thus, he unsheathed from
His scabbard the sword, and thought thus:
"I am indeed truly endowed", and sheared away
From its base the hair -- dark as night --,
Of his flowery daughter, and extended it into
The flowery daughter, and extended it into
The flowery hands of Him who stood before him
And who is the breaker of the cycle of transmigration.

Arunachala Siva.

11091
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 08:05:55 AM »
Verse  29:


தஞ்சரணத் திடைப்பணிந்து
   தாழ்ந்தெழுந்த மடக்கொடிதன்
மஞ்சுதழைத் தெனவளர்ந்த
   மலர்க்கூந்தற் புறம்நோக்கி
அஞ்சலிமெய்த் தொண்டரைப்பார்த்
    தணங்கிவள்தன் மயிர்நமக்குப்
பஞ்சவடிக் காமென்றார்
   பரவஅடித் தலங்கொடுப்பார்.


He looked at the flowery locks of hair which was
Dark and dense like the rain-cloud, of her
Who bowed at His feet and rose up;
Addressing the adoring servitor He said:
"The hair of this beauteous belle can serve Us as
Panchavati." Thus spake He, the bestower of grace to devotees.

Arunachala Siva.


Arunachala Siva.

11092
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 08:03:24 AM »
Verse 28:


ஞானச்செய் தவரடிமேற்
   பணிந்துமனை யகம்நண்ணி
மானக்கஞ் சாறனார்
   மணக்கோலம் புனைந்திருந்த
தேனக்க மலர்க்கூந்தல்
   திருமகளைக் கொண்டணைந்து
பானற்கந் தரமறைத்து
   வருமவரைப் பணிவித்தார்.He prostrated at the feet of Him whose form
Was that of Gnosis as well as Tapas, and went into the house;
Manakkancharar returned with her whose locks of hair
Was decked with honey-laden flowers and who shone
In bridal splendor; he caused her bow before Him
That stood there concealing His blue throat.

Arunachala Siva.

11093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 08:01:04 AM »
Verse  27:


நற்றவராம் பெருமானார்
   நலமிகும்அன் பரைநோக்கி
உற்றசெயல் மங்கலமிங்
   கொழுகுவதென் எனஅடியேன்
பெற்றதொரு பெண்கொடிதன்
   வதுவையெனப் பெருந்தவரும்
மற்றுமக்குச் சோபனம்ஆ
   குவதென்று வாய்மொழிந்தார்.

The Lord of great askesis addressing the goodly devotee
Questioned him thus: "What auspicious function
Here takes place?" Him he replied thus: "The wedding
Of my only daughter is to take place here."
Then the tapaswi great blessed him thus:
"May auspicious weal attend thee."   

Arunachala Siva.

11094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 07:58:46 AM »
Verse 26:


வந்தணைந்த மாவிரத
   முனிவரைக்கண் டெதிரெழுந்து
சிந்தைகளி கூர்ந்துமகிழ்
   சிறந்தபெருந் தொண்டனார்
எந்தைபிரான் புரிதவத்தோர்
   இவ்விடத்தே யெழுந்தருள
உய்ந்தொழிந்தேன் அடியேன்என்
   றுருகியஅன் பொடுபணிந்தார்.He beheld the Mavrita Muni who arrived thus;
The great servitor, in delight great, moved to his presence
And with a mind with joy surcharged, said:
"I stand redeemed by your coming, who are verily
My Lord-Father of askesis." With a mind
Melting in love, he bowed before Him.   

Arunachala Siva.

11095
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 07:56:59 AM »
Verse 25:


பொடிமூடு தழலென்னத்
   திருமேனி தனிற்பொலிந்த
படிநீடு திருநீற்றின்
   பரப்பணிந்த பான்மையராய்க்
கொடிநீடு மறுகணைந்து
    தம்முடைய குளிர்கமலத்
தடிநீடும் மனத்தன்பர்
   தம்மனையி னகம்புகுந்தார்.His frame divine was smeared thick with the Holy Ash;
It was like unto ashes veiling the burning fire within;
Passing through the streets where streamers wafted
He entered the house divine of Manakkancharar
Whose heart enshrines His cool lotus-feet divine.

Arunachala Siva.

11096
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 07:54:53 AM »
Verse 24:


ஒருமுன்கைத் தனிமணிகோத்
   தணிந்தவொளிர் சூத்திரமும்
அருமறைநூற் கோவணத்தின்
   மிசையசையும் திருவுடையும்
இருநிலத்தின் மிசைதோய்ந்த
   எழுதரிய திருவடியும்
திருவடியில் திருப்பஞ்ச
   முத்திரையுந் திகழ்ந்திலங்க.

He wore on one wrist a thread which held a bone-bead;
Over His Kovanam woven of the rare Gospels, he wore
A fitting and beauteous garment; His ineffable feet
Did touch the earth and on the soles thereof, were (visible)
The divine pentad of signs.   


Arunachala Siva.


11097
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 07:52:51 AM »
Verse 23:

அவ்வென்பின் ஒளிமணிகோத்
    தணிந்ததிருத் தாழ்வடமும்
பைவன்பேர் அரவொழியத்
   தோளிலிடும் பட்டிகையும்
மைவந்த நிறக்கேச
   வடப்பூணு நூலும்மனச்
செவ்வன்பர் பவமாற்றுந்
   திருநீற்றுப் பொக்கணமும்.


He wore a long dangling chain of bright-beads
Of that bone; instead of the fierce serpent whose mouth
Holds sacs of venom, He wore a band on His shoulders;
For his sacred thread He Wore a thread of human hair;
He also had a pouch of the Holy Ash that could end
The cycle of birth and death of pure-hearted devotees.


Arunachala Siva.

11098
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 07:51:00 AM »
Verse  22:


முண்டநிறை நெற்றியின்மேல்
   முண்டித்த திருமுடியில்
கொண்டசிகை முச்சியின்கண்
   கோத்தணிந்த எற்புமணி
பண்டொருவன் உடலங்கம்
   பரித்தநாள் அதுகடைந்த
வெண்தரளம் எனக்காதின்
   மிசையசையுங் குண்டலமும்.Triple stripes of the Holy Ash flashed from His forehead;
The tuft on His tonsured head was decked with
A wreath on bone-beads; His ears bore dangling Kundala
Wrought of pearls very like the ones carved out
Of the skeleton of the one whom He bore.   

Arunachala Siva.

11099
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 10, 2016, 07:48:55 AM »
Verse  21:


வள்ளலார் மணமவ்வூர்
   மருங்கணையா முன்மலர்க்கண்
ஒள்ளிழையைப் பயந்தார்தம்
   திருமனையில் ஒருவழியே
தெள்ளுதிரை நீருலகம்
   உய்வதற்கு மற்றவர்தம்
உள்ளநிலைப் பொருளாய
   உம்பர்பிரான் தாமணைவார்.
Before even the wedding party neared Kancharoor,
To the house of the father of the bride of flowery eyes
Decked with bright jewels, through a peerless way
Came He, the Lord of gods that ever abode
In the heart of Kancharar, that the redemption
Of the earth girt with billowy seas, may meet with fruition.

Arunachala Siva.

11100

Mind-less State:

1.  One can be without mind, that is, mind permanently curling up in the Self.  This is the no-mind state. 

2. Mind when not outward pointed permanently, it is said to curl up in the Self.  It is like the moon on
the high noon.

3. Every activity of all living beings, is due to God's engineering and the living being's vasana.
A terrorist also kills a group of people out of God's engineering, but it is his vasana which has
thrust him that work.  Sri Ramakrishna used to say to Kali.  Thum Yantri Ami Yantra.
You are the operator and I am the machine.

Okay, why God instead of keeping quiet, should engineer the living beings?  The answer is: 
Who am I question Him?  Among the million spermatoza, one unites with ovum and causes fertility.
Why this particular one, among the millions?  Who chooses?  God.
Why should He?  Who am I to question Him?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 [740] 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... 3060