Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 [740] 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... 2974
11086
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:26:45 AM »
Verse 200:அனைத்துநூல் உணர்ந்தீர் ஆதி
   சைவனென் றறிவீர் என்னைத்
தனக்குவே றடிமை யென்றிவ்
   வந்தணன் சாதித் தானேல்
மனத்தினா லுணர்தற் கெட்டா
   மாயையென் சொல்லு கேன்யான்
எனக்கிது தெளிய வொண்ணா
   தென்றனன் எண்ணம் மிக்கான்.


"O ye learned judges that know me to be an Adi-Saiva,
Should this Brahmin assert that I am his slave,
It is indeed maya that lies beyond the pale of mentation;
What can I say? I canst not con what he means."
Thus he, sunk in a malebolge of despondency.   

Arunachala Siva.

11087
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:24:06 AM »
Verse 199:


இசைவினா லெழுது மோலை
    காட்டினா னாகி லின்று
விசையினால் வலிய வாங்கிக்
   கிழிப்பது வெற்றி யாமோ
தசையெலா மொடுங்க மூத்தான்
   வழக்கினைச் சாரச் சொன்னான்
அசைவில்ஆ ரூரர் எண்ணம்
   என்னென்றார் அவையின் மிக்கார்.


Addressing Aroorar, the learned judges said:
"Would it spell success for you, if you violently tore
The deed embodying a voluntary agreement?
The one that is so old that all his flesh
Is shrunk, hath truly presented
The quintessence of his case; how do you counter it?"   

Arunachala Siva.

11088
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:21:25 AM »
Verse 198:


அந்தண ரவையின் மிக்கார்
   மறையவ ரடிமை யாதல்
இந்தமா நிலத்தி லில்லை
   யென்சொன்னாய் ஐயா வென்றார்
வந்தவா றிசைவே யன்றோ
   வழக்கிவன் கிழித்த வோலை
தந்தைதன் தந்தை நேர்ந்த
   தென்றனன் தனியாய் நின்றான்.


The spokesman of the tribunal spake thus: "Sir,
This wide world knows not of a Brahmin's enslavement!"
Thereto the Brahmin that stood apart, replied thus:
"This case stems from consent; the deed
That he tore, was executed by his father's father."

Arunachala Siva.

11089
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:19:19 AM »
Verse 197:


வேதபா ரகரின் மிக்கார்
   விளங்குபே ரவைமுன் சென்று
நாதனாம் மறையோன் சொல்லும்
   நாவலூர் ஆரூ ரன்றான்
காதலென் அடியான் என்னக்
    காட்டிய வோலை கீறி
மூதறி வீர்முன் போந்தா
   னிதுமற்றென் முறைப்பா டென்றான்.


Appearing before the court of the worthy Brahmins
The Brahmin-Chief preferred his complaint thus:
"Arooran of celebrated Navaloor, tore the deed
Which testified his willing servitude to me.
He is now before you for being adjudged."

Arunachala Siva.

11090
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:17:28 AM »
Verse 196:


செல்லுநான் மறையோன் தன்பின்
    திரிமுகக் காந்தஞ் சேர்ந்த
வல்லிரும் பணையு மாபோல்
   வள்ளலுங் கடிது சென்றான்
எல்லையில் சுற்றத் தாரு
   மிதுவென்னா மென்று செல்ல
நல்லவந் தணர்கள் வாழும்
   வெண்ணெய்நல் லூரை நண்ணி.
Like iron by magnet drawn, hied in great speed
Aroorar after the Brahmin; him followed
His numberless relations anxious to know the result;
All of them eventually arrived at Vennai Nalloor,
The habitat of Brahmins poised in piety.   

Arunachala Siva.

11091
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:15:00 AM »
Verse 195:


வேதிய னதனைக் கேட்டு
   வெண்ணெய்நல் லூரி லேநீ
போதினும் நன்று மற்றப்
   புனிதநான் மறையோர் முன்னர்
ஆதியின் மூல வோலை
   காட்டிநீ யடிமை யாதல்
சாதிப்ப னென்று முன்னே
   தண்டுமுன் தாங்கிச் சென்றான்.


Hearing this the Brahmin said: "Well, if you
Choose the forum of Vennai Nalloor, it but suits me;
There, before the tribunal of holy Brahmins,
I will exhibit the original deed, the primary document,
And prove to the hilt your state of servitude."
Then he walked ahead supported by his staff.   


Arunachala Siva.

11092
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:11:58 AM »
Verse 194:


குழைமறை காதி னானைக்
   கோதிலா ரூரர் நோக்கிப்
பழையமன் றாடி போலு
   மிவனென்று பண்பின் மிக்க
விழைவுறு மனமும் பொங்க
   வெண்ணெய்நல் லூரா யேலுன்
பிழைநெறி வழக்கை யாங்கே
   பேசநீ போதா யென்றார்.


Looking at Him that wore the concealed ear-rings,
Blemish-less Aroorar concluded that He was indeed
A veteran-barrator, and impelled by
Spiraling love that had dawned in him already, said:
"If Vennai Nalloor be your place of residence,
Go with me to prosecute your false case there."

Arunachala Siva.

11093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:09:30 AM »
Verse 193:


என்றலும் நின்ற ஐயர்
   இங்குளேன் இருப்புஞ் சேயது
அன்றிந்த வெண்ணெய் நல்லூர்
   அதுநிற்க அறத்தா றின்றி
வன்றிறல் செய்தென் கையில்
   ஆவணம் வலிய வாங்கி
நின்றிவன் கிழித்துத் தானே
   நிரப்பினா னடிமை யென்றான்.


Thus questioned He said: "I am only here and my dwelling
Isn't far away; it is in Vennai Nalloor;
Be that as it may; this lad wrenched from me
Most illegally the deed and tore it
And thus proved conclusively the fact of his slavery."

Arunachala Siva.

11094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:06:32 AM »
Verse 192:


அருமறை முறையிட் டின்னும்
   அறிவதற் கரியான் பற்றி
ஒருமுறை முறையோ என்ன
   உழைநின்றார் விலக்கி இந்தப்
பெருமுறை உலகில் இல்லா
   நெறிகொண்டு பிணங்கு கின்ற
திருமறை முனிவ ரேநீர்
   எங்குளீர் செப்பு மென்றார்.He who is yet to be apprehended even by the rare Vedas
Which wailed aloud and quested after Him,
Held Aroorar tight and cried: "Is this fair?"
The nearby kin interceded and separated them.
They said: "You wrangle on the basis of a strange lies;
O saintly Brahmin, pray tell us where you are from."   

Arunachala Siva.

11095
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2016, 08:04:03 AM »
Verse 191:


மறைகளா யினமுன் போற்றி
   மலர்ப்பதம் பற்றி நின்ற
இறைவனைத் தொடர்ந்து பற்றி
    யெழுதுமா ளோலை வாங்கி
அறைகழ லண்ணல் ஆளாய்
   அந்தணர் செய்த லென்ன
முறையெனக் கீறி யிட்டார்
   முறையிட்டான் முடிவி லாதான்.


He held him by his hand, whose flower-feet
Are held by the hymning Vedas hoary;
He wrenched from Him the Deed of Servitude,
And saying: 'When did it ever come to pass,
-- The enslaving of a Brahmin by a Brahmin.'
Tore it to pieces.
The Endless One then began to complain aloud.

Arunachala Siva.

11096
Verse 20:போற்றி அருளுகநின் ஆதியாம் பாதமலர்
    போற்றி அருளுகநின் அந்தமாஞ் செந்தளிர்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்குந் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
    போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
    போற்றிமால் நான்முகனுங் காணாத புண்டரிகம்
போற்றியாம் உய்யஆட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
    போற்றியாம் மார்கழிநீ ராடேலோ ரெம்பாவாய்.Bestow Your flower feet ? the Source of all,
praise be !
Bestow Your feet like ruddy shoots,
the End of all,
praise be !
Bestow Your auric feet,
the Genesis of all lives,
praise be !
Bestow Your feet that foster all lives,
praise be !
Bestow Your feet twain,
the ultimate Refuge of all lives,
praise be !
Bestow Your feet unseen by Vishnu and the Four-faced,
praise be !
Empaavaai,
we will thus hail the grace-abounding feet And have our ritual bath in Margazhi,
praise be !


(With this verse, Tiru Em Paavai comes to a close.)

Arunachala Siva.

11097
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 05, 2016, 06:34:48 AM »

Since, one says, "It is not this, not this," since he says "My body," since there is something
which knows things which may happen [as for example in a dream], when the five sense organs
are dormant, since during deep sleep, there exists something which, without ingesting the food,
and without action of any kind, since there is something, which understands when instructed  --
these goes to prove that there exists a soul in this body.

[This verse is a little tricky.  Saiva aphorism says about a 'soul' inside the body.  This is called Pasu,
literally a cow. But Advaitis say that this is only a mind-buddhi-ego-mindstuff -chittam, complex,
which does this and not the 'soul'. Because there are no individual souls and a Super Soul in Advaita.
But Saiva Siddhanta says that the individual soul is there till it merges with the Sivam.  It is this,
which activates the body in juxtaposition with anthakaranams, viz., mind, buddhi, mind stuff, chittam,
and ego, ahankaram.]


Arunachala Siva.

11098
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 05, 2016, 06:31:02 AM »
Though the five sense organs of the body, each according to its capacity, perceives and comes
to know the objects of the world, through the senses, by the help of the aforesaid soul, yet they
cannot know the soul.  Like wise, the soul cannot by its powers of perception know the grace
of unique One who actuates it.  The five sense organs in the presence of the soul and correspondingly
the soul in the presence of the Primal Being, are merely like iron filings before a magnet.


Arunachala Siva.

11099
General topics / Sri Achuthanantha Adigal:
« on: January 04, 2016, 12:58:53 PM »
(An article by K.Achudananda and translated by S.V. Venkataraman, in Mountain Path,  July-Sept.  2015.)

Sri Achuthanantha Adigal, the noted musician saint visited Bhagavan, or Brahmana Swamigal, as he
was then known, while Bhagavan was in Gurumoortham.  He was a well known spiritual teacher at the     
time and it was said that he had more than a thousand disciples in the Polur area, just north of Tiruvannamalai, when he came to offer his respects to Bhagavan.  Though an important and respected swami, he personally massaged Bhagavan's legs.  When the disciples accompanying him attempted to touch Bhagavan, he warned them not to: 'Beware this is a Hill of Fire (the fire of eternal wisdom)'.

Sampath Giri Brahma Peedam Saint Achuthanantha Adigal was born in a Balija Naidu family in Polur in
North Arcot District.  Abbaju Naidu was his childhood name. Although details of his birth or his parent's
name could not be traced, at the time of the Nirvana or Videha Kaivalyam of Swamigal in 1903, one of
his relatives reported his age to be 53.  We may therefore conclude that he was born around 1850.

Abbaju lost his revered father during his boyhood, and was brought up by his mother. When he was
put to school, he was older than the other boys in the class. He was a bright child and surprised his
teachers by learning two languages, Tamizh and Telugu, exceptionally well to the level of an expert.
He grew to be a young man of good conduct, upright behavior and uninterrupted devotion to Lord Rama.
On seeing the qualities of her son, his mother was very pleased but did not live to see him flower into
a blissful Saint.  She died when he was still fairly young.  Being deeply attached to his mother, Abbaju
found her loss unbearable.  However, time healed this loss, and he eventually became a school teacher
in Polur, living a frugal life on a meagre salary.

During this period he reached out to various poets and pundits learned about literature and grammar
and developed his poetic skills.  He also acquired some knowledge of Sanskrit.  He became an expert
in music too, and left his position as a school teacher to start a Bhajan Mandir where he installed a small
idol of Lord Rama, and started to worship the Lord. He wrote hundreds of keerthanas  and stotras on
Lord Rama.  He also wrote Prahladha Charithram, Dhruva Charithram, and Sakkubai Charithram;
and gave musical discourses that won the hearts of his listeners.

contd.,

Arunachala Siva.             

 

11100
General topics / Re: The Self as a Gooseberry in the Palm of the Hand.
« on: January 04, 2016, 11:55:32 AM »
We are fortunate that Sri Ramana Maharshi, considered the manifestation of the young preceptor
Dakshinamurti, has provided us the with the ANSWER.  He said:  'What can be easier then the
Self Realization? Is there anyone who is not realizing the Self?  Does anyone deny his own existence?'
The very awareness of one's existence by which one says, 'I AM' is Self Knowledge. 'There is nothing
to realize afresh.  The Self is already there.  It is eternally obvious.  It is already realized.  It is ever
present (nitya siddha).  It is more intimate than anything.'  Though a person cannot see his own eyes,
he cannot deny the existence of the eyes.  Though one needs the help of the senses to see and listen,
one need not depend on one's senses or mind to know that one exists.  According to Bhagavan,
the consciousness is registering its presence forever.  The consciousness 'I exist' is ever experienced
by everyone.  It is only when one is conscious of one's existence, all other experience becomes possible.

Bhagavan further explains the point.  'The Self is the substratum of all selves and is very obvious."
He used the analogy of the woman who had missed her necklace until her friend pointed out to her
that it was around her own neck.  The necklace had never been lost in the first place.  What had already
been there was just 'discovered' later.  Similarly, Self Realization is always there.  According to Bhagavan
all that is necessary is to get rid of the thought 'I have not realized', which arises out of our ignorance.

contd.,

Arunachala Siva.               

Pages: 1 ... 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 [740] 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... 2974