Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 [739] 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 ... 3114
11071
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 18, 2016, 12:09:33 PM »
Verse 31:


31: உமையும் உமையொருபாகனும், ஏக உருவில் வந்து இங்கு
எமையும் தமக்கு அன்பு செய்யவைத்தார், இனி எண்ணுதற்குச்
சமையங்களும் இல்லை, ஈன்றெடுப்பாள் ஒரு தாயும் இல்லை,
அமையும் அமையுறு தோளியர்மேல் வைத்த ஆசையுமே.

அபிராமித் தேவியே! நீயும், உன்னைப் பாகமாகவுடைய எம்பிரானும், ஆண்பாதி, பெண்பாதி என்ற நிலையில் காட்சியளித்ததோடு அல்லாமல், என்னை உங்களுக்குத் தொண்டு செய்யும்படியாகவும் அருள்புரிந்தீர்கள். ஆகவே எனக்கன்றி இனிச் சிந்திப்பதற்கு ஒரு மதமும் இல்லை. என்னை ஈன்றெடுக்க ஒரு தாயும் இல்லை. வேய் (மூங்கில்) போன்ற தோளையுடைய பெண்ணின் மேல் வைத்த ஆசையும் இல்லாமல் ஒழிந்தது.

O Devi Abhirami! You and Your consort my Master, remain as single form with male and female halves.
You have made me to do service to you.  Hence there is no other religion for me to think. There is
no mother too for me. The desire to have a woman with slender shoulders is also gone!

contd.,

Arunachala Siva.

11072
As Bhagavan often said, Truth always shines in our Heart with utmost simplicity. shorn of all complexities
that are spun around the ego.  (Talks 96). It is but natural that a Jnani revels in that Wonderland of
ultimate Simplicity, which clothes him with such sublime majesty that shames regal splendor of even an
emperor.  Arthur Osborne put it aptly that even the most beautiful face on earth would appear trivial
besides the sagely benign countenance of Bhagavan Ramana Maharshi, (Osborne pp. 29-30). for He shone
verily as the embodiment of Satyam Sivam Sundaam.

concluded.

(The next part would appear when the next issue of Mountain Path received.)

Arunachala Siva.           

11073
Now turning to Bhagavan's teaching, 'Who am I? I feel it is not merely a meditation technique, but a
way of life.  I am elated or disappointed at a turn of events -- who am I?  I am flattered or hurt by
another's action or words -who am I? I am impatient at the progress I am making in meditation -
who is impatient?  I am disappointed at my children not heeding my advice - who is disappointed?

After practicing thus for sometime, the answer begins to appear within oneself as a 'current of awareness',
which one needs to cultivate and nurture.  One then finds one's whole life transformed, with peace
pervading every walk of one's life.  Does it eventually lead to self realization?  But why this doubt -
who is the doubter? Who am I?  One's job is only to persevere. Grace would flow in, when one is ripe
enough to receive it.  As Bhagavan repeatedly exhorted His devotees -- all that is required of one is jut
BE, not to be this or that.

There was a time, when like many of the present generation, I deeply regretted not having met and interacted
with Bhagavan. But no longer.  The books by Osborne and other devotees  are ever available to give every
sincere devotee all the encouragement and guidance that they may need on the spiritual path.  The discontent
has fallen away and the quest has begun in right earnest.  Thank you Bhagavan and than you Osborne!

concluded.

Arunachala Siva.         

11074
I used to pester Bhagavan frequently with my questions.  So, one day Bhagavan said, 'you are always
asking questions.  Some devotees come, sit beside me an d realize what alone has to be known and will
go away.'  I replied, 'What is to be done?  If you have a dunce for your son you will have to din and din
to his ears and teach him.' Bhagavan laughed and remained silent. I realized that many people became
jivan muktas by having Bhagavan's darshan.  Who can describe Bhagavan's greatness?

One day Bhagavan told me that he was where speech was not. Thereupon, I asked Him, 'Why then do you
speak?'  'Out of compassion, I have to speak'  He replied.  I realized then that Bhagavan was Dakshinamoorthy
and speaks only out of compassion for us.

contd.,

Arunachala Siva.   

11075
Verse  559:

In ditch or in river, in Siva Khstera or in the field -- whatever the leaf may fall, what is that to the tree?

Verse 559:

Like the destruction of a leaf, a flower, or a fruit is the destruction of the body, senses, vital forces,
mind, intellect, and all -- but not of the Atman of him who stays always in the ever blissful state.
He remains like a tree.

Verse 561:

The consolidation of consciousness is the distinguishing feature of the Atman. That is true. The Upadhis
that are generated from the nescience die.

Verse 562:

"Oh, this Atman is immortal".  This is the declaration of the scriptures as to the immortality of the Atman
even in the midst of everything that undergoes change. 

contd.,

Arunachala Siva.   

11076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 10:01:29 AM »
Verse  235:


சித்தம் நிலாவுந் தென்திரு
   வாரூர் நகராளும்
மைத்தழை கண்டர் ஆதிரை
   நாளின் மகிழ்செல்வம்
இத்தகை மைத்தென் றென்மொழி
   கேனென் றுரைசெய்தார்
முத்து விதான மணிப்பொற்
   கவரி மொழிமாலை.

"How can I ever describe the happy opulence
Of the Tiruvatirai-Day festival of the Lord
Whose throat is dark and who presides over the city
Of Tiruvaroor in the south and who is enshrined
In the adoring mind?"
Thus he spake and sang the decade which oped thus:
"The canopy is wrought of pearls and the Chamaras
Beauteous and golden, are whisked!"   


Arunachala Siva.

11077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 09:58:54 AM »
Verse  234:


திருநாவுக் கரசரெதிர் சென்றிறைஞ்சத்
   சிரபுரத்துத் தெய்வ வாய்மைப்
பெருஞான சம்பந்தப் பிள்ளையார்
   எதிர்வணங்கி அப்ப ரேநீர்
வருநாளில் திருவாரூர் நிகழ்பெருமை
   வகுத்துரைப்பீர் என்று கூற
அருநாமத் தஞ்செழுத்தும் பயில்வாய்மை
    அவரு மெதிர் அருளிச் செய்வார்.Tirunavukkarasar came to him and paid obeisance
To him and was in turn adored by Sivapurams's scion,
The divinely truthful and godly child of great gnosis;
Addressing him, Sambandhar said: "O Father, be pleased
To unfold the greatness of Tiruvaroor during these days
Of its festival!" Thus told, he who was ever poised
In the truth of the rare Panchakshara spake thus:   

Arunachala Siva.

11078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 09:55:51 AM »
Verse  233:


கரண்டமலி தடம்பொய்கைக் காழியர்கோன்
   எதிரணையுங் காதல் கேட்டு
வரன்றுமணிப் புனற்புகலூர் நோக்கிவரும்
   வாகீசர் மகிழ்ந்து வந்தார்
திரண்டுவருந் திருநீற்றுத் தொண்டர்குழாம்
    இருதிறமுஞ் சேர்ந்த போதில்
இரண்டுநில வின்கடல்கள் ஒன்றாகி
    அணைந்தனபோல் இசைந்த அன்றே.

Hearing of the endearing words that the godly child
Of Seerkazhi* dight with tanks where water-crows gather,
Was on his way to receive him, Vakeesar who was
Proceeding to Pukaloor whose river rolls with gems,
Felt supremely happy; when both the holy companies --
True servitors of the Holy Ash --, met, it was like
A confluence of twin seas wrought of moon-rays.   


(*Tiru Jnana Sambandhar.)

Arunachala Siva.

11079
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 09:52:44 AM »
Verse  232:


ஆண்டஅர செழுந்தருளி அணியாரூர்
   மணிப்புற்றில் அமர்ந்து வாழும்
நீண்டசுடர் மாமணியைக் கும்பிட்டு
   நீடுதிருப் புகலூர் நோக்கி
மீண்டருளி னாரென்று கேட்டருளி
   எதிர்கொள்ளும் விருப்பி னோடும்
ஈண்டுபெருந் தொண்டர்குழாம் புடைசூழ
   வெழுந்தருளி எதிரே சென்றார்.

Having been pleased to hear of the coming
Of Arasu, the servitor ruled by the Lord,
To glorious Tiruppukaloor after having hailed
The Ruby-of-far-extending-luster at the Ant-hill
Of beauteous Aroor, borne by a longing to receive him
The godly child* fared forth encircled by thronging devotees.   


(* Tiru Jnana Sambandhar.)

Arunachala Siva.

11080
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 09:49:46 AM »
Verse  231:


அந்நாளில் ஆளுடைய பிள்ளையார்
   திருப்புகலி அதன்கண் நின்றும்
பன்னாகப் பூணணிவார் பயின்றதிருப்
   பதிபலவும் பணிந்து செல்வார்
புன்னாக மணங்கமழும் பூம்புகலூர்
   வந்திறைஞ்சிப் பொருவில் சீர்த்தி
மின்னாரும் புரிமுந்நூல் முருகனார்
   திருமடத்தில் மேவுங் காலை.


During that time the godly child* had left
Tiruppukali and was visiting many holy shrines
To adore there the Lord whose jewels are snakes;
Having adored the Lord of Pukaloor, the town ever fragrant
With surapunnai flowers, he was then abiding   
At the sacred Matam of Muruganar of peerless fame
Whose threefold sacred thread was flashing like lightning.

(*Tiru Jnana Sambandhar.)

Arunachala Siva.

11081
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 09:48:00 AM »
Verse  230:


திருப்புகலூர் அமர்ந்தருளுஞ் சிவபெருமான்
   சேவடிகள் கும்பிட் டேத்தும்
விருப்புடைய உள்ளத்து மேவியெழுங்
   காதல்புரி வேட்கை கூர
ஒருப்படுவார் திருவாரூர் ஒருவாறு
   தொழுதகன்றங் குள்ளம் வைத்துப்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை இடப்பாகர்
    பதிபிறவும் பணிந்து போந்தார்.


A loving desire uprose in his longing heart
To hail the roseate feet of Lord-Siva who
Presides over Tiruppukaloor; with a willing mind
That still abode at Tiruvaroor, he left somehow
That city and fared forth hailing the many shrines
Of the Lord who shares in His left half His Consort,
The daughter of Himavant -- the Lord of mountains.

Arunachala Siva.

11082
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 09:46:02 AM »
Verse  229:


மேவுதிரு வாதிரைநாள் வீதிவிடங்
    கப்பெருமாள் பவனி தன்னில்
தேவருடன் முனிவர்கள்முன் சேவிக்கும்
   அடியார்க ளுடன்சே வித்து
மூவுலகுங் களிகூர வரும்பெருமை
   முறைமையெலாங் கண்டு போற்றி
நாவினுக்குத் தனியரசர் நயக்குநாள்
   நம்பர்திரு அருளி னாலே.The Lord-God Veeti-Vitangkan was taken out
In a holy procession on the Tiruvatirai-Day;
With servitors standing in the front row, he adored
The Lord with the adoring devotees; behind them stood
Adoring the celestial beings and Munis; he beheld with his eyes
That greatness which diffused divine joy in all
The triple worlds; while thus the unique lord
Of language throve, by the grace of the Lord?   

Arunachala Siva.

11083
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 09:44:01 AM »
Verse  228:நீராருஞ் சடைமுடியார் நிலவுதிரு
   வலிவலமும் நினைந்து சென்று
வாராரு முலைமங்கை உமைபங்கர்
   கழல்பணிந்து மகிழ்ந்து பாடிக்
காராருங் கறைக்கண்டர் கீழ்வேளூர்
   கன்றாப்பூர் கலந்து பாடி
ஆராத காதலினால் திருவாரூர்
   தனில்மீண்டும் அணைந்தார் அன்றே.


Thinking of Tiruvalivalam where abides the Lord whose
Matted hair sports the river, he there went
And adored the feet of the Lord who is concorporate
With Uma of the sacred breast-band; he hymned
In delight great; he fared forth to Keezhveloor
And Kanrappoor where abides the Lord whose throat
Is like a dark cloud, and sang soulful hymns; impelled
By love unabated, he then returned to Tiruvaroor.   

Arunachala Siva.

11084
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 09:03:35 AM »
Verse  227:


நான்மறைநூற் பெருவாய்மை நமிநந்தி
   அடிகள்திருத் தொண்டின் நன்மைப்
பான்மைநிலை யால்அவரைப் பரமர்திரு
    விருத்தத்துள் வைத்துப் பாடித்
தேன்மருவுங் கொன்றையார் திருவாரூர்
   அரனெறியில் திகழுந் தன்மை
ஆனதிற மும்போற்றி அணிவீதிப்
   பணிசெய்தங் கமரும் நாளில்.


He hymned the greatness of the servitorship
Of Naminandi poised in the truth of the four Gospels;
He praised him in Tiruvirittam
In which he hailed the Lord-God; he also hailed
The glory of the Lord who wears honeyed Konrai blooms,
Enshrined at Tiruvaroor Araneri; as was his wont
He rendered service for the stately streets, and abode there.   


Arunachala Siva.

11085
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 18, 2016, 08:59:20 AM »
Verse  226:


நீடுபுகழ்த் திருவாரூர் நிலவுமணிப்
   புற்றிடங்கொள் நிருத்தர் தம்மைக்
கூடியஅன் பொடுகாலங் களில்அணைந்து
   கும்பிட்டுக் கோதில் வாய்மைப்
பாடிளம்பூ தத்தினான் எனும்பதிகம்
   முதலான பலவும் பாடி
நாடியஆர் வம்பெருக நைந்துமனங்
   கரைந்துருகி நயந்து செல்வார்.


Love-borne, during appointed hours of worship, he adored
The Lord-Dancer at the Ant-hill of Tiruvaroor
Of abiding glory; he hailed him with the flawless
And truthful decade commencing with the words:
?He is the Lord sung by the Bhoota-throng!?
He sang many a decade; devotion welled up in him;
His mind thawed and melted; he thrived in love.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 [739] 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 ... 3114