Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 [739] 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 ... 3140
11071
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:30:23 AM »
Verse  11:


பயிலச் செறிந்த யோகத்தால் பரவை கேள்வன் பாதமுறக்
கயிலைப் பொருப்பர் அடியடைந்த மிழலைக் குறும்பர் கழல்வணங்கி
மயிலைப் புறங்கொள் மென்சாயல் மகளிர் கிளவி யாழினொடுங்
குயிலைப் பொருவுங் காரைக்கால் அம்மை பெருமை கூறுவாம்.


Adoring the feet of Mizhalai-k-Kurumpar who reached
The feet of the Lord of Mount Kailash, by his constant
Yogic exercise, never to part from the feet of the lord
Of Paravai, I proceed to narrate the glory
Of Karaikkal Ammai whose mien soft excels
Even that of the peafowl and whose words excel
The sweet melody of the Kuyil.

(Perumizhalai Kurumba Nayanar Puranam - completed.)

Arunachala Siva.   

11072
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:28:12 AM »
Verse  10:


நாலு கரணங் களும்ஒன்றாய்
   நல்ல அறிவு மேற்கொண்டு
காலும் பிரம நாடிவழிக்
   கருத்துச் செலுத்தக் கபாலநடு
ஏல வேமுன் பயின்றநெறி
   எடுத்த மறைமூ லந்திறப்ப
மூல முதல்வர் திருப்பாதம்
   அடைவார் கயிலை முன்னடைந்தார்.All his four inner organs became one; pure consciousness
Streamed through Suzhu-Munai; by cultivated yoga
Pranava caused the opening of Brahmarantra;
Through this his spirit coursed its way to the Kailash
To the feet of the Primal One even before Nampi Aroorar
Could there arrive.


Arunachala Siva.

11073
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:25:44 AM »
Verse 9:


மண்ணில் திகழும் திருநாவல்
   ஊரில் வந்த வன்றொண்டர்
நண்ணற் கரிய திருக்கயிலை
   நாளை எய்த நான்பிரிந்து
கண்ணிற் கரிய மணிகழிய
   வாழ்வார் போல வாழேன்என்
றெண்ணிச் சிவன்தாள் இன்றேசென்
   றடைவன் யோகத் தாலென்பார்.


"Van-tondar of Tirunavaloor, renowned on earth,
Is reaching the inaccessible Kailas divine on the morrow;
Parted from him I will not languish like them
Who still continue to live having lost the pupils
Of their eyes!" Thus resolving he said: "I will attain
The feet of Lord Siva this day itself by yoga."   

Arunachala Siva.

11074
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:23:11 AM »
Verse  8:


அஞ்சைக் களத்து நஞ்சுண்ட
   அமுதைப் பரவி அணைவுறுவார்
செஞ்சொல் தமிழ்மா லைகள்மொழியத்
    தேவர் பெருமான் அருளாலே
மஞ்சில் திகழும் வடகயிலைப்
   பொருப்பில் எய்த வரும்வாழ்வு
நெஞ்சில் தெளிய இங்குணந்தார்
   நீடு மிழலைக் குறும்பனார்.

Van-tondar hymned in garlands of Tamizh verse
The nectarean Lord of Tiruvanjaikkalam who devoured
Venom; by the grace of the Lord of celestial beings, it was
Clear to him that he was to reach thence Mount Kailash
In the north; the heart of Mizhalai-k-Kurumpar conned this
Clearly even when he was here in his far-away town.   

Arunachala Siva.

11075
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:21:07 AM »
Verse  7:


இன்ன வாறே இவர்ஒழுக
   ஏறு கொடிமேல் உயர்த்தவர்தாம்
பொன்னின் கழல்கள் மண்ணின்மேல்
   பொருந்த வந்து வழக்குரைத்து
மன்னும் ஓலை அவைமுன்பு
   காட்டி ஆண்ட வன்றொண்டர்
சென்னி மதிதோய் மாடமலி
   கொடுங்கோள் ஊரைச் சேர்வுற்றார்.As thus he flourished, Van-tondar who was claimed
By the Lord -- whose banner sports the Bull, and who walked on earth
His beauteous and divine feet touching it, and who also
Vanquished him in His lis against him, by flourishing
A deed of palm-leaf before the assembly --,
Came to Kodungkoloor the tops of whose mansions
Touched the very moon.   

Arunachala Siva.

11076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:18:31 AM »
Verse 6:நாளும் நம்பி ஆரூரர்
   நாமம் நவின்ற நலத்தாலே
ஆளும் படியால் அணிமாதி
   சித்தி யான அணைந்ததற்பின்
மூளும் காத லுடன்பெருக
   முதல்வர் நாமத் தஞ்செழுத்தும்
கேளும் பொருளும் உணர்வுமாம்
   பரிசு வாய்ப்பக் கெழுமினார்.


By virtue of his quotidian chanting of the name
Of Nampi Aroorar, he became a master of the siddhis
Eightfold, commencing from Anima; thereafter
As his devotion grew multi-fold, he attained the beatitude
In which only Panchakshara -- the name of the First One --,
Constituted his kith and kin, wealth and consciousness.


Arunachala Siva.

11077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:15:38 AM »
Verse  5:

மையார் தடங்கண் பரவையார்
   மணவா ளன்தன் மலர்க்கழல்கள்
கையால் தொழுது வாய்வாழ்த்தி
   மனத்தால் நினைக்குங் கடப்பாட்டில்
செய்யாள் கோனும் நான்முகனும்
   அறியாச் செம்பொன் தாளிணைக்கீழ்
உய்வான் சேர உற்றநெறி
   இதுவே என்றன் பினில்உய்த்தார்.With his hands he adored, with his tongue he hailed
And with his mind the meditated the feet of the lord
Of Paravai whose great eyes were tinct with collyrium;
Thus he throve. "This indeed is the path of deliverance
Leading to the auric feet roseate unknown to the lord
Of Lakshmi, and Brahma too!" Thus he thought
And thus he lived in unison with his faith.   


Arunachala Siva.

11078
Why do thoughts of many objects arise in the mind even when there is no contact with the external
objects?

All such thoughts are due to the latent tendencies (purva samskaras).  They appear only to the
individual consciousness which has forgotten its natural state of stillness, pure being, and become
externalized.  Whenever particular things are perceived, the inquiry 'Who is it that sees them?' should
be made;  they will disappear at once.

- Sri Ramana Maharshi, Spiritual Instructions, Chapter II.Arunachala Siva.       

11079
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: May 10, 2016, 01:26:25 PM »
Today is the Liberation Day of Viranmeenda Nayanar. 

Day of LIberation- Chitthirai - Tiruvadhirai star day.

i have given the detailed history of Viranmeenda Nayanar, one of the 63 Saiva Saints, who attained the
Sivalokam, in my first round of covering the 63 Saints.  Please look into that serial post to know about the
history of Viranmeenda Nayanar. 

Arunachala Siva.

11080
Conclusion:

The Bhagavad Gita is more relevant today than it has ever been. We know that our national leaders like
Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru regarded it as their constant source of inspiration.  Sri Aurobindo
lived by it and further developed the concepts of Integral Yoga and the Supermind.  Just as about
every Hindu and many others outside the technical precincts of Hinduism read it for clues to their
daily living and to derive strength from it in times of despair.  If anything, the current age of scientific
advancement and information explosion needs its truths that unfailingly comfort the harassed citizenry
of the globe.  The Gita is at once philosophical and pragmatic,  spiritual and religious, this-worldly and
other-worldly.  Krishna remains the eternal teacher, friend, and mentor for us all.

Let me conclude this essay with a quote from the introduction to The Bhagavad Gita by Dr. S.Radhakrishnan
that attests to the poem's universal and continuing appeal:

'It is not an esoteric work designed for and understood by the specially initiated but a popular poem
which helps even those 'who wander in the region of the many and the variable'.  It gives utterance
to the aspirations of the pilgrims of all sects who seek to tread the inner way of the city of God...
It serves even today as a light to all who will receive illumination from the profundity of its wisdom
which insists on a world wider and deeper than wars and revolutions can touch.  It is a powerful shaping
factor in the renewal of spiritual life and has secured an assured place among the world's great scriptures.'

concluded.

Arunachala Siva.       

11081
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 10, 2016, 11:04:57 AM »
Verse  18:


18: வவ்விய பாகத்து இறைவரும் நீயும் மகிழ்ந்திருக்கும்
செவ்வியும், உங்கள் திருமணக் கோலமும், சிந்தையுள்ளே
அவ்வியம் தீர்த்து என்னை ஆண்டபொற் பாதமும் ஆகிவந்து-
வெவ்விய காலன் என்மேல் வரும்போது-வெளி நிற்கவே.

அபிராமித் தாயே! என் அகப்பற்று, புறப்பற்று ஆகிய பாசங்களை அகற்றி, என்னை ஆட்கொண்டு அருளிய நின் பொற்பாதங்களோடு, எந்தை எம்பிரானோடு இரண்டறக் கலந்திருக்கும் அர்த்த நாரீஸ்வரர் அழகும், தனித்தனி நின்று காட்சி தரும் திருமணக்கோலமும், கொடிய காலன் என்மேல் எதிர்த்து வரும் காலங்களில் காட்சியருள வேண்டும்.

O Mother Abhirami!  My internal and external attachments have been removed and You have
taken over me at Your golden feet.  Your form with my Father as Ardhanareeswarar, and Your
two separate forms will come before me and protect me when Yama comes to take my life.

contd.,

Arunachala Siva.     

11082
All concepts are shaped by pairs of opposites:  far and near, big and small, tall and short, rich and poor,
hot and cold, beautiful and ugly, honor and dishonor, virtue and sin, life and death.  The word 'relative'
therefore conjures up its opposite:  'absolute'.  But it is only a word in the vocabulary of the relative Mind.
Mind's name is relativity.  It cannot touch the Absolute, any more than numbers can touch the infinity.
Therefore it can now be stated that by freeing our personalized consciousness from the stifling embrace
of matter, we do not arrive at Reality.  We only arrive at a 'relative reality'.  However even this yet a
quantum leap from today's rigid stance of science.

Seers focused on the study of absolute life, as apart from the study of 'living forms' have had to make
a distinction and call the individualized or fragmented mentation as 'reflected consciousness'.  Total
consciousness remains intact, and is the unconditioned Absolute Reality, but assumes a seeming
plurality, as one can become many through multiple reflections.  It is this reflected consciousness
that we call the Mind when we limit it through identity with a body form, just as we might talk of the sun,
when seeing its reflection in a pool of water. This is the psyche, loosely called the 'soul', or confusedly
called 'the ghost in the machine.'

contd.,

Arunachala Siva.
     
   

11083
108. One's own body and the world are one indivisible spectacle;  either they are both seen together,
or they are both not seen.  Does any one see this world without at the same time seeing the body,
which is the form ascribed to the Self?

109.  If it be said that we see the dream-world without bodies, the answer is that that there is a
body for the soul in all the three states;  the soul is never bodiless. 

110.  Every creature has three bodies, a gross one, subtle one, and a causal one; the mind is the
subtle body, and the Ignorance itself is called the causal body.

111.  The three bodies mentioned here are also enumerated as five sheaths.  The middle three
sheaths are the same as the subtle body, and the last sheath is stated to be the causal body.

112.  So long as the three bodies remain undissolved by the light of right Awareness, the soul
will be embodied.  Only in the Supreme State, wherein all the three are together lost, will there
be bodilessness. 

contd.,

Arunachala Siva.   

11084
25. Intercourse appears to be the tool for procreation and multiplication of races.  But, the real causative
force is Siva's Sakti (power) immanent in the field of creation.  The wide expanse in the hearts of all
beings is the fundamental creator.  Being the consciousness of beings, Siva is the sole enjoyer of all
fruits.  The world is mortal.  Siva, the indweller and the vanquisher of death is also the inspirer of souls
toward action and relentlessly proves and establishes Himself in all states of existence.

26.  While the Vedas proclaim Siva as the destroyer of the vicious cycle of transmigration, the Upanishads
explain that it is Siva and none else behind various states of relative existence in the diverse forms of
enjoyer and enjoyment.

27.  The husband of Uma is flourishing everywhere as the One who has spread into the atomic (jiva),
the infinite (Isvara), the stationary and the fierceful (Rudra). In the tenement of the finite body He
is the immanent Pratyagatma.

28.  Sambhu means giver of happiness, yea, verily the embodiment of joy.  The Upanishadic aphorism
'Kam Brahma Kham Brahma' states this fact.  The wise contemplate on these words and their imports,
and assimilate the truth of Siva.

29.  Aye, even if one falls short of appreciating these Vedic utterances, being ill equipped, he cannot
but be the non dual Self.  Even by common sense one can tell the cosmos is held fast by a supreme
power - Isvara. 'Bheeesodeti Suryah'  (Taittariya Upanishad) -  such Vedic utterances reveal that the
most potent powers of Nature such as the sun, and the wind perform their functions by submissive
obedience to the Supreme Lord, Paramesvara.

contd.,

Arunachala Siva.                 

11085
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 10, 2016, 09:36:52 AM »
Verse  4:


இத்தன் மையராய் நிகழுநாள்
   எல்லை இல்லாத் திருத்தொண்டின்
மெய்த்தன் மையினை உலகறிய
   விதியால் வணங்கி மெய்யடியார்
சித்தம் நிலவுந் திருத்தொண்டத்
   தொகைபா டியநம் பியைப்பணிந்து
நித்தன் அருள்பெற் றவர்பாதம்
   நினைக்கும் நியமத் தலைநின்றார்.


As he thus throve for the world to come by a knowledge
Of the infinitude of divine servitorship, he hailed
As ordained the Tiru-th-Tonda-th-Tokai inseparable from the minds
Of devotees; he hailed its author Nampi Aroorar;
Blessed with the grace of the Lord he was established
In the worship of His divine feet.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 [739] 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 ... 3140