Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 [739] 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 ... 2947
11071
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:46:59 AM »
89.
வளைபடு தண்கடற் கொச்சை
    வயவன் மலர்க்கழற்கே
வளைபடு நீண்முடி வார்புன
    லூரன்தன் நீரில்அம்கு
வளைபடு கண்ணியர் தம்பொதுத்
    தம்பலம் நாறுமிந்த
வளைபடு கிங்கிணிக் கால்மைந்தன்
    வாயின் மணிமுத்தமே. (89)


Chank breeding shores rich cool see girt
Kaazhi  Lord is the supreme bowed unto
For his feet - flowers. In that watered urb,
Amid waters, the net - women with their public
Perfume woo the anklet ringing
Child of mine though they are women common.Arunachala Siva.

11072
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:43:16 AM »
88.


கொடித்தே ரவுணர் குழாமன
    லூட்டிய குன்றவில்லி
அடித்தேர் கருத்தி னருகா
    சனியை யணியிழையார்
முடித்தேர் கமலர் கவர்வான்,
    முரிபுரு வச்சிலையால்
வடித்தேர் நயனக் கணையிணை
    கோத்து வளைத்தனரே. (88)
Well bejewel?d dames arching brows, darting eyes
Hooked Jnanasambandhar who is fragrant
Ever seeking the holy feet of Siva ? Lord
Who is the hill ? bow wielder
To make the triple citadel demons
Become offerings to flames.


Arunachala Siva.

11073
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:40:58 AM »
87.


குழைக்கின்ற கொன்றைபொன் போல
    மலரநுங் கூட்டமெல்லாம்
அழைக்கின்ற கொண்ட லியம்புஒன்
    றிலையகன் றார்வரவு
பிழைக்கின் றதுகொலென் றஞ்சியொண்
    சண்பைப் பிரான்புறவத்(து)
இழைக்கின்ற கூடல் முடயஎண்
    ணாத இளங்கொடிக்கே. (87)Tendril?d cassia tree gold like blooms;
Clouds call all crowds thundering;
Announces the separated hero?s coming back
Is interrupted; fearing this, in Kaazhine
Sanbai of Lord?s, boudoirs bothers the young liana,
Such act is ancient practice. Recalled, acts are renewed.


Arunachala Siva.

11074
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:34:50 AM »
86.
நீட்டுவ ரோதத்தொ டேறிய
    சங்கம் நெகுமுளரித்
தோடுவெண் முத்தம் சொரிசண்பை
    நாதன் தொழாதவரின்
வேட்டுவர் வேட்டதண் ணீரினுக்(கு)
    உண்ணீ ருணக்குழித்த
காட்டுவ ரூறல் பருகும்
    கொலாமெம் கனங்குழையே.(86)   

Tendril?d cassia tree gold like blooms;
Clouds call all crowds thundering;
Announces the separated hero's coming back
Is interrupted; fearing this, in Kaazhine
Sanbai of Lord's, boudoirs bothers the young liana,
Such act is ancient practice. Recalled, acts are renewed.


Arunachala Siva.11075
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:31:50 AM »
85.சிந்தையைத் தேனைத் திருவா
    வடுதுறை யுள்திகழும்
எந்தையைப் பாட லிசைத்துத்
    தொலையா நிதியமெய்தித்
தந்தையைத் தீத்தொழில் மூட்டிய
    கோன்சரண் சார்விலரேல்
நிந்தையைப் பெற்(று)ஒழி யாதிரந்
    தேகரம் நீட்டுவரே. (85)They that love not the holy feet of Jnanasambandhar
Ever world take alms deplorably, caviled on.
For the lord Sambandhan saluted the conscious,
Honey of Tiruvaavatuturai where abides my father
Hymning gaining bateless weal, sacrificing,
Ordaining his father to perform yagna.

Arunachala Siva.

11076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:28:41 AM »
84.


பொருளென வென்னைத்தன் பொற்கழல்
    காட்டிப் புகுந்தெனக்கிங்(கு)
அருளிய சீர்த்திரு ஞானசம்
    பந்த னருளிலர்போல்
வெருளின மானின்மென் நோக்கியை
    விட்டு விழுநிதியின்
திரளினை யாதரித் தால்நன்று
    சாலவென் சிந்தனைக்கே. (84)


Considering me even me, showing his auric Kazhal,
Entering my heart, holy Jnanasambandhan
Graced me. But O, heart, like his foe, leaving
The fawn out, you rent after the wealth heap.
This is no good to be after such usury on
Thus the hero counsels his heart.


Aruachala Siva.

11077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:24:51 AM »
83.


வருந்துங் கொலாங்கழல், மண்மிசை
    யேகிடில் என்றுமென்றார்த்
திருந்தும் புகழ்ச்சண்பை ஞானசம்
    பந்தற்குச் சீர்மணிகள்
பொருந்துஞ் சிவிகை கொடுத்தனன்
    காண்;புண ரித்திகழ்நஞ்(சு)
அருந்தும் பிரான்நம் மரத்துறை
    மேய வரும்பொருளே. (83)


For if he walks upon the tough terrain,
It would irk his feet,  thinking thus, for the
King of Sanbai didn't Siva offer the gem - laid
Palanquin, that Siva lord who ate venom wild
Who graces in Aratturai as the rare
Ens entia giving ever especial gifts.

Arunachala Siva.

11078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:19:28 AM »
82.கண்ணார் திருநுத லோன்கோலக்
    காவில் கரநொடியால்
பண்ணார் தரப்பாடு சண்பையர்
    கோன்பாணி நொந்திடுமென்(று)
எண்ணா வெழுத்தஞ்சு மிட்டபொன்
    தாளங்க ளீயக்கண்டும்
மண்ணார் சிலர்சண்பை நாதனை
    யேத்தார் வருந்துவதே. (82)


In Tirukkolakkaa is forehead - eyed Siva is.
As Jnanasambandhar with his clapping hands
Hymned, to relieve the stressed palms, didn't
Siva offer golden cymbals inscribed with
the Panchakasara. This known, if one does
Not worship Sanbai Lord, is that not grievous miss?

Arunachala Siva.11079
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:16:05 AM »
81.வலையத் திணிதோள் மிசைமழ
    வேற்றி, மனைப்புறத்து
நிலையெத் தனைபொழு தோகண்ட(து)
    ஊரனை நீதிகெட்டார்
குலையக் கழுவின் குழுக்கண்ட
    வன்திகழ் கொச்சையன்ன
சிலையொத்த வாள்நுதல்! முன்போல்
    மலர்க திருக்கண்களே.(81)

Several times oft with braceleted shoulders,
And child upon it, she had to flee home
In the outer streets given up. For her eyes
To flower in joy O, Lord of Kaazhi, whose
Jnanasambandhar gallowed the Samanas group
Swerving from Dharmic path, do that to be done.

Arunachala Siva.

11080
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:12:20 AM »
80.பாடிய செந்தமி ழாற்பழங்
    காசு பரிசில் பெற்ற
நீடிய சீர்த்திரு ஞானசம்
    பந்தன் நிறைபுகழான்
நாடிய பூந்திரு நாவுக் கரசோ
    டெழில்மிழலைக்
கூடிய கூட்டத்தி னாலுள
    தாய்த்திக் குவலயமே. (80)


his lone world famished turned happy
Solely by the devotees- throng in Tiruveezhi
Mizhalai where Jnanasambandhar with old
Bezant and famed pure holy Naavukkaresan
Joined to pray in Classic Tamizh to end
The famine grieving the masses.


Arunachala Siva.

11081
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:07:51 AM »
79.


The frisking bulged viral fish drink the uberous
Uddered buffalos that rain milk on fields .
As - pounds of Kocchaivayam. Its Lord Jnana -
Sambandhar, with gold plated gem laid bejeweled
Mien of Tamizh is the one fit to be sung; nor any
Even of he were to ride a royal elephant.


Arunachala Siva.


11082
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:04:12 AM »
78.தனமே தருபுகழ்ச் சைவ
    சிகாமணி தன்னருள்போல்
மனமே புகுந்த மடக்கொடி
    யே!மலர் மேலிருந்த
அனமே! யமிர்தக் குமுதச்செவ்
    வாயுங்க ளாயமென்னும்
இனமே பொலியவண் டாடெழிற்
    சோலையு ளெய்துகவே. (78)


O, young liana entering my heart like the grace
Of Jnanasambandhar the crest jewel of Saivism
Ever yielding opulence and fame. O, flower
Swan your maiden clan is ambrosial nenuphar
Ruddy mouths. Get into the grove of lustrous
Bees buzzing to get tightened in embrace. (78)

11083
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:00:15 AM »
77.நல்கென் றடியி னிணைபணி
    யார்;சண்பை நம்பெருமான்
பல்கும் பெரும்புகழ் பாடகில்
    லார்சிலர் பாழ்க்கிறைத்திட்(டு)
ஒல்கு முடம்பின ராய்,வழி
    தேடிட் டிடறிமுட்டிப்
பில்கு மிடமறி யார்கெடு
    வாருறு பேய்த்தனமே. (77)


Many do not submit to the feet - pair of Kaazhi Lord
Jnanasambandhar asking for boon. Unable to sing
His limitless fame, some are lost in chaos.
Sagging in health, seeking via finding not,
Tripped down, hurdled oft only to emerge
Knowing not the where-about to go spoiled as ghosts.

Arunachala Siva.


11084
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 07:56:32 AM »
76.


மின்னார் குடுமி நெடுவெற்
    பகங்கொங்கில் வீழ்பனிநோய்
தன்னார் வழிகெட் டழிந்தமை
    சொல்லுவர் காணிறையே
மன்னார் பரிசனத் தார்மேல்
    புகலு மெவர்க்குமிக்க
நன்னா வலர்பெரு மானரு   
    காசனி நல்கிடவே.(76)In the Kongu land is a hill namely Tirucchengodu.
With peaks flash - illumined. There snowy fall
Ailed to its finish. O, Lord, King and his tribe
And all that surround  exceeding there,
The great valiant worded Jnanasambandhar
Offered a word of finale, fragrant diffuse.

Arunchala Siva.

11085
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 17, 2015, 06:19:18 AM »


Visions while in Arunachala:

 
Yes.  Bhagavan Ramana and several other yogis and jnanis
who had lived in Arunachala had such vision.  Ordinary
mortals cannot have such experiences.  But people have
strange experiences in Arunachala.  Once a Keralite, Sukumaran,
told me, that while in a room, he had a sudden call from Ramana
in the early morning around 2 am.,  [not in dreams] to go round the Hill immediately to have his problems solved.  He took his bath and went around the Hill immediately.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 [739] 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 ... 2947