Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 [738] 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 ... 3139
11056
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 11, 2016, 12:05:28 PM »
Verse  19:


19: வெளிநின்ற நின்திருமேனியைப் பார்த்து, என் விழியும் நெஞ்சும்
களிநின்ற வெள்ளம் கரைகண்டது, இல்லை, கருத்தினுள்ளே
தெளிநின்ற ஞானம் திகழ்கின்றது, என்ன திருவுளமோ?-
ஒளிநின்ற கோணங்கள் ஒன்பதும் மேவி உறைபவளே.

ஒளி பொருந்திய ஒன்பது கோணங்களில் (நவசக்தி) உறைகின்ற தாயே! நின் திருமணக் காட்சி தருவதைக் கண்ட என் கண்களும், நெஞ்சும் கொண்ட மகிழ்ச்சி வெள்ளத்திற்கு இதுவரை ஒரு கரை கண்டதில்லை. ஆயினும் தெளிந்த ஞானம் இருப்பதை உணர்கிறேன். இது உன்னுடைய திருவருள் பயனேயாகும்.

O Mother, You stay in the nine angles (of Sri Chakra).  When I see Your marriage with Siva, my eyes
and heart got the happiness like a flood. It has not known its shore still.  However, I have pure Jnana
and this is Your grace!

contd.,

Arunachala Siva. 

11057
There is a purpose to life and that is the quest for abiding happiness.  Security, status, possessions,
sex and fame are providers of happiness.  But there is no satiation.  Lasting contentment evades the
seeker, simply because the largest number does not exist.  A linear function as no destination.  The
craving is understandable.  But the methodology is wrong.  It is even self defeating.  The right method
can be formulated only when the Absolute and the relative are seen for what they really are.  And that
means, when Total Consciousness is recognized as distinct from reflected consciousness.  This is an
attainable goal, because the I-am center in me is even now, the inheritor of 'Reality', but by limiting
it to my body-frame I have needlessly fettered myself with the limitations of time, space, and causation.
I have reduced the eternal to the temporal, and the infinite to the spatial, and the uncaused to the causal.

If this ignorance is corrected, this very same I-center can experience its Absolute nature, and regain
the kingdom which in truth it never lost.  The king dreamed he was a beggar and suffered in his dream,
but he woke up smiling as the king. This is intuited rationally by the seeker of spiritual reality in the lab
of his mind.  With confidence and commitment he devised experiments called meditation.  He arrived.
Unlike physics and chemistry which bring observed results, the seer ended in the experienced results.
That is what makes one a Sage. And we have the promise of the Sage, in the declaration of the Vedas
that Total Consciousness is the Reality, there can be none else.

This is literally true from A to Z, that is, from Advaita to Zen, including Sufism, Christian Mysticism,
and Taoism.

contd.,

Arunachala Siva.               

11058
30.  Being the in-dweller of all, there is nothing in the world that is outside the ken of Sarva, the heart throb
of Uma.  But, the Jivas are blind to Him who is the most intimate one in their own hearts.  This is the proof
of their inertness.

31. Beware!  A systematic study of the sacred texts by itself cannot put an end to the doubter.  Doubts
cease only to the recipient of Siva's grace.  The intelligent one resorts not to his intelligence but to
Siva's grace for the comprehension of the sacred utterances. The Lord is of the nature described in the
texts and beyond them.

32. Should mutually conflicting descriptions appear in the texts, they must be understood in their
proper context without giving room for controversy.  The truth of Brahman furnished in them is
of a transcendent nature and does not conform to the worldly standards.  All the descriptive utterances,
be even of enlightened ones, are only signposts of that which eschews the very root of description,
the mind.  So, the man of discrimination deriving guidance, succor and courage from the sacred lore,
strives to transcend his own mind, himself, the designer of all ideas of difference and thereby experiences
Sivam, the true Self.

33.  It is desirable to achieve certitude in the supremacy of Siva through texts.  But it is not sufficient
to be content with that, holding certain attitudes toward Him even if as divine.  He is all transcending.
Mere scholarship does not reveal Him.   Sages have proclaimed that the experience of Sivam is unique
and the scriptural revelation provides at best a distant echo or a hazy outline of that.

contd.,

Arunachala Siva.             

11059
113.  The mind by its own force of ignorance, itself creates another gross body, and also another dream
world, and the sleeper sees this dream-world along with this dream-body, not disembodied.

114.  Everyone sees both his own body and the world by the eye, which is a part of that very body.
How can this seeing be admissible as evidence in this inquiry about the reality of the world?

115.  As is the eye, so is the spectacle, since the nature of the spectacle depends upon that of the
seeing eye.  If that eye be a form so will be the spectacle.  But if the eye be the formless Self,  there
will be no seeing of forms at all.

116.  In the state of Ignorance both the world and the Self are seen as forms. But on the extinction
of the ignorance both are (found to be) formless, because in the Supreme State the Infinite Self is
the eye.

117. By the Vision of Right Awareness the world, with the soul, merges into the formless Real Self.
The Sage call it the Vision of Right Awareness, wherein there is neither seer nor spectator.

118.  In that natural state of the Self, there survives only he Self, who is consciousness, world-less, alone,
and without the six modes of change, namely birth, etc;  and hence He alone ism real in his own right.

contd.,

Arunachala Siva.       

11060
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:38:42 AM »
Verse  3:


வணிகர்பெருங் குலம்விளங்க
   வந்துபிறந் தருளியபின்
அணிகிளர்மெல் லடிதளர்வுற்று
   அசையுநடைப் பருவத்தே
பணியணிவார் கழற்கடிமை
   பழகிவரும் பாங்குபெறத்
தணிவில்பெரு மனக்காதல்
   ததும்பவரும் மொழிபயின்றார்.


he was born that the mercantile clan might flourish
Resplendent; even as a child in the parva of toddling gait
When her soft feet were decked with lustrous jewels,
To attain valiance in the servitorship of the Lord
Whose jewels are snakes, she cultivated words
That would cause her inly love boundless soar up.   

Arunachala Siva.

11061
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:35:59 AM »
Verse  2:


வங்கமலி கடற்காரைக்
   காலின்கண் வாழ்வணிகர்
தங்கள்குலத் தலைவனார்
   தனதத்த னார்தவத்தால்
அங்கவர்பால் திருமடந்தை
   அவதரித்தாள் எனவந்து
பொங்கியபே ரழகுமிகப்
   புனிதவதி யார்பிறந்தார்.By virtue of the tapas of Dhanadatthar who was
The chief of the mercantile clan of Karaikkal
Near whose sea-shore ply thick the merchant vessels,
Punithavathiyar of swelling pulchritude came to be
Born as his daughter even as an avatar of Lakshmi.

Arunachala Siva.   

11062
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:33:54 AM »
Karaikkal Ammaiyar Puranam:

Verse  1:மானமிகு தருமத்தின்
   வழிநின்று வாய்மையினில்
ஊனமில்சீர்ப் பெருவணிகர்
   குடிதுவன்றி ஓங்குபதி
கூனல்வளை திரைசுமந்து
   கொண்டேறி மண்டுகழிக்
கானல்மிசை உலவுவளம்
   பெருகுதிருக் காரைக்கால்.

Whorled chanks are wafted by waves and deposited
Into adjacent backwaters; they roam there as growing wealth;
Such is Karaikkal the city of great merchants galore
Who are poised in honor and dharma, and are
Flawless, glorious and truthful,   


Arunachala Siva.

11063
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:30:23 AM »
Verse  11:


பயிலச் செறிந்த யோகத்தால் பரவை கேள்வன் பாதமுறக்
கயிலைப் பொருப்பர் அடியடைந்த மிழலைக் குறும்பர் கழல்வணங்கி
மயிலைப் புறங்கொள் மென்சாயல் மகளிர் கிளவி யாழினொடுங்
குயிலைப் பொருவுங் காரைக்கால் அம்மை பெருமை கூறுவாம்.


Adoring the feet of Mizhalai-k-Kurumpar who reached
The feet of the Lord of Mount Kailash, by his constant
Yogic exercise, never to part from the feet of the lord
Of Paravai, I proceed to narrate the glory
Of Karaikkal Ammai whose mien soft excels
Even that of the peafowl and whose words excel
The sweet melody of the Kuyil.

(Perumizhalai Kurumba Nayanar Puranam - completed.)

Arunachala Siva.   

11064
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:28:12 AM »
Verse  10:


நாலு கரணங் களும்ஒன்றாய்
   நல்ல அறிவு மேற்கொண்டு
காலும் பிரம நாடிவழிக்
   கருத்துச் செலுத்தக் கபாலநடு
ஏல வேமுன் பயின்றநெறி
   எடுத்த மறைமூ லந்திறப்ப
மூல முதல்வர் திருப்பாதம்
   அடைவார் கயிலை முன்னடைந்தார்.All his four inner organs became one; pure consciousness
Streamed through Suzhu-Munai; by cultivated yoga
Pranava caused the opening of Brahmarantra;
Through this his spirit coursed its way to the Kailash
To the feet of the Primal One even before Nampi Aroorar
Could there arrive.


Arunachala Siva.

11065
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:25:44 AM »
Verse 9:


மண்ணில் திகழும் திருநாவல்
   ஊரில் வந்த வன்றொண்டர்
நண்ணற் கரிய திருக்கயிலை
   நாளை எய்த நான்பிரிந்து
கண்ணிற் கரிய மணிகழிய
   வாழ்வார் போல வாழேன்என்
றெண்ணிச் சிவன்தாள் இன்றேசென்
   றடைவன் யோகத் தாலென்பார்.


"Van-tondar of Tirunavaloor, renowned on earth,
Is reaching the inaccessible Kailas divine on the morrow;
Parted from him I will not languish like them
Who still continue to live having lost the pupils
Of their eyes!" Thus resolving he said: "I will attain
The feet of Lord Siva this day itself by yoga."   

Arunachala Siva.

11066
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:23:11 AM »
Verse  8:


அஞ்சைக் களத்து நஞ்சுண்ட
   அமுதைப் பரவி அணைவுறுவார்
செஞ்சொல் தமிழ்மா லைகள்மொழியத்
    தேவர் பெருமான் அருளாலே
மஞ்சில் திகழும் வடகயிலைப்
   பொருப்பில் எய்த வரும்வாழ்வு
நெஞ்சில் தெளிய இங்குணந்தார்
   நீடு மிழலைக் குறும்பனார்.

Van-tondar hymned in garlands of Tamizh verse
The nectarean Lord of Tiruvanjaikkalam who devoured
Venom; by the grace of the Lord of celestial beings, it was
Clear to him that he was to reach thence Mount Kailash
In the north; the heart of Mizhalai-k-Kurumpar conned this
Clearly even when he was here in his far-away town.   

Arunachala Siva.

11067
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:21:07 AM »
Verse  7:


இன்ன வாறே இவர்ஒழுக
   ஏறு கொடிமேல் உயர்த்தவர்தாம்
பொன்னின் கழல்கள் மண்ணின்மேல்
   பொருந்த வந்து வழக்குரைத்து
மன்னும் ஓலை அவைமுன்பு
   காட்டி ஆண்ட வன்றொண்டர்
சென்னி மதிதோய் மாடமலி
   கொடுங்கோள் ஊரைச் சேர்வுற்றார்.As thus he flourished, Van-tondar who was claimed
By the Lord -- whose banner sports the Bull, and who walked on earth
His beauteous and divine feet touching it, and who also
Vanquished him in His lis against him, by flourishing
A deed of palm-leaf before the assembly --,
Came to Kodungkoloor the tops of whose mansions
Touched the very moon.   

Arunachala Siva.

11068
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:18:31 AM »
Verse 6:நாளும் நம்பி ஆரூரர்
   நாமம் நவின்ற நலத்தாலே
ஆளும் படியால் அணிமாதி
   சித்தி யான அணைந்ததற்பின்
மூளும் காத லுடன்பெருக
   முதல்வர் நாமத் தஞ்செழுத்தும்
கேளும் பொருளும் உணர்வுமாம்
   பரிசு வாய்ப்பக் கெழுமினார்.


By virtue of his quotidian chanting of the name
Of Nampi Aroorar, he became a master of the siddhis
Eightfold, commencing from Anima; thereafter
As his devotion grew multi-fold, he attained the beatitude
In which only Panchakshara -- the name of the First One --,
Constituted his kith and kin, wealth and consciousness.


Arunachala Siva.

11069
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 11, 2016, 09:15:38 AM »
Verse  5:

மையார் தடங்கண் பரவையார்
   மணவா ளன்தன் மலர்க்கழல்கள்
கையால் தொழுது வாய்வாழ்த்தி
   மனத்தால் நினைக்குங் கடப்பாட்டில்
செய்யாள் கோனும் நான்முகனும்
   அறியாச் செம்பொன் தாளிணைக்கீழ்
உய்வான் சேர உற்றநெறி
   இதுவே என்றன் பினில்உய்த்தார்.With his hands he adored, with his tongue he hailed
And with his mind the meditated the feet of the lord
Of Paravai whose great eyes were tinct with collyrium;
Thus he throve. "This indeed is the path of deliverance
Leading to the auric feet roseate unknown to the lord
Of Lakshmi, and Brahma too!" Thus he thought
And thus he lived in unison with his faith.   


Arunachala Siva.

11070
Why do thoughts of many objects arise in the mind even when there is no contact with the external
objects?

All such thoughts are due to the latent tendencies (purva samskaras).  They appear only to the
individual consciousness which has forgotten its natural state of stillness, pure being, and become
externalized.  Whenever particular things are perceived, the inquiry 'Who is it that sees them?' should
be made;  they will disappear at once.

- Sri Ramana Maharshi, Spiritual Instructions, Chapter II.Arunachala Siva.       

Pages: 1 ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 [738] 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 ... 3139