Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 [738] 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 ... 3172
11056
(4.5):


அளவ றுப்பதற் கரியவன் இமையவர்க்
    கடியவர்க் கெளியான்நம்
களவ றுத்துநின் றாண்டமை கருத்தினுட்
    கசிந்துணர்ந் திருந்தேயும்
உளக றுத்துனை நினைந்துளம் பெருங்களன்
    செய்தது மிலைநெஞ்சே
பளக றுத்துடை யான்கழல் பணிந்திலை
    பரகதி புகுவானே.


To the celestial beings, He is well-nigh immeasurable;
He is easy of access to His servitors;
you know And inly feel meltingly of His abiding in us
And ruling us,
snapping our wily nature.
O heart!
We abhor all else and think of you;
yet have you not Built a great and spacious shrine for Him;
Neither have you done away with sins and adored The Lord-Owner`s ankleted feet to gain the Empyrean.


contd.,

Arunachala Siva.

11057
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 06, 2016, 11:05:15 AM »
Verse  45:


45: தொண்டு செய்யாதுநின் பாதம் தொழாது, துணிந்து இச்சையே
பண்டு செய்தார் உளரோ, இலரோ? அப் பரிசு அடியேன்
கண்டு செய்தால் அது கைதவமோ, அன்றிச் செய்தவமோ?
மிண்டு செய்தாலும் பொறுக்கை நன்றே, பின் வெறுக்கை அன்றே.

அன்னையே! உனக்கு பணிவிடை செய்யாமல், உன் பாதங்களை வணங்காமல், தன் இச்சைப்படியே கடமையைச் செய்த ஞானிகளும் உளர். அவர்களின்படி நான் நடந்தால் நீ வெறுப்பாயோ, அல்லது பொறுத்து அருள் செய்வாயோ, எனக்குத் தெரியாது! ஆயினும், நான் தவறே செய்தாலும், என்னை வெறுக்காமல் பொறுத்துக் கொண்டு நீ அருள் பண்ணுவதே நீதியாகும்.

O Mother!  There were people who did not do any duties to You and who did not pray to Your Feet,
and did their duties.  They are the Jnanis.  If I do the same thing, I am not sure whether You will
accept it or hate it..  Or perhaps You may tolerate that and confer grace for me.  Even if  I do mistakes,
You should tolerate that and confer grace on me.     

contd.,

Arunachla Siva.

11058
K.3.16: Gaudapada goes on to say that the scriptures, out of compassion for seekers' differing levels
of attainment, enjoin them to meditate on such ideas as part of their mental preparation.  Students
need to be 'high grade' before they are able to take on board the concept of non duality  as a credible
reality.  He segregates those who are not yet ready into low and medium grades and implies that
both need to begin with an effective belief in duality and follow the sorts of practices stated in the
earlier portion of Vedas  - the Karma Kanda. Eventually, they will graduate to readiness for the true
teaching.

The low grade students worship a personal god (who is regarded as a 'product' of Brahman);
medium grade worship Nirguna Brahman as the cause itself;  but high grade students know that
they themselves are Brahman.

concluded.

Arunachala Siva.     

11059
267. The truth of Namaskara also is only the perfect giving up of the ego sense.  Right Awareness,
self surrender and Namaskara, all these three are one and the same.

268.  As God does not become an object of vision, neither does He become an object of knowledge.
Since He transcends the mind, the mind will know Him if at all, only wrongly.

269. Since  the Real Self, who is Consciousness, is the same as God, and there is no consciousness
apart from Him, it follows that there is no one to know Him, other than He, nor does He become
an object of knowledge.

270. The Source of light of consciousness there is in the mind is just the Real Self, and hence there
is no such thing as mind apart from Him, as something real.

271.  The Consciousness which is the Self, shines in the heart by Its own Light of consciousness like
the Sun.  By its light the mind --which by itself is insentient -- appears as sentient like the moon,
shining by the borrowed light of the sun.

contd.,

Arunachala Siva.       

11060
35.  Wherever the Lord Mahesa as the indwelling Linga is readily worshipped, there the sin effacing Ganga
and other rivers, groups of hallowed hermitage and the Himalayan abodes flourish.

By the devotional worship of the Lord Mahesa, even the world is rendered aglow with power.

36, 37.  One may become proficient in the scriptural knowledge and the allied rituals. Until one's heart
is bound by lust etc., one's body is not decorated by the sacred ashes and Rudrakashas, and one
does not take to the holistic worship of Sankara, he is only a dunce deserving to become wretched even
if he be a scholar and shall be refused a place in My mansion of love. 

38.  On the Ashtami - eighth day of lunar calendar, midnight full moon day, pradosha - on these
occasions one must cleanse oneself of sins by wearing ashes and with mind intent on liberation,
must perform, Abhisheka to the esteemed Sanga Linga with cow milk, panchamrita - (the five
materials of oblation - cow milk, curds, ghee, crystalline sugar and honey) juices of choicest fruits
and Bhilva leaves. And one must avow to eat once a day at night.  Such a devotee must avow to eat
once a day at night. Such a devotee becomes unattached at heart.

39. The one who equates Hari and Brahma with Isana, the supreme and does not propitiate His linga
after wearing bhasma and rudraksha is said to be evil minded.  Jnana does not arise in him.

Jnana does not arise in him who never serves sacred Saiva centers and performs holy oblations
accompanied by Sri Rudra recitations.

contd.,


Arunachala Siva.     

11061
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:30:30 AM »
Verse  97:


மங்கலதூ ரியந்துவைப்பார் மறைச்சாமம்
    பாடுவார் மருங்கு வேதிப்
பொங்குமணி விளக்கெடுத்துப் பூரணகும்
    பமும்நிரைப்பார் போற்றி செய்வார்
அங்கவர்கள் மனத்தெழுந்த அதிசயமும்
    பெருவிருப்பும் அன்பும் பொங்கத்
தங்குதிரு மலிவீதிச் சண்பைநகர்
    வலஞ்செய்து சாருங் காலை.When they went round the opulent streets of Sanbai
Some played on the auspicious instruments;
Some sang the Saama Veda; some bore bright
And beauteous lamps and filled the pial
With rows of pots filled with holy water;
Some prayed with wondrous love and great fervor.   

Arunachala Siva.

11062
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:27:26 AM »
Verse  96:


நீடுதிருக் கழுமலத்து நிலத்தேவர்
    மாளிகைமேல் நெருங்கி அங்கண்
மாடுநிறை மடவார்கள் மங்கலமாம்
    மொழிகளால் வாழ்த்தி வாசத்
தோடுமலி நறுமலருஞ் சுண்ணமும்வெண்
    பொரியினொடுந் தூவி நிற்பார்
கோடுபயில் குலவரைமேல் மின்குலங்கள்
    புடைபெயருங் கொள்கைத் தாக.   
The Brahmin women of Kazhumalam who were
Like flashing lightnings atop the crested mountains,
From the tops of their mansions--the abode of
The earthly celestial beings--, blessed the child
With auspicious words; they showered on him
Fresh flowers, fragrant gold-dust
And white puffed rice.   

Arunachala Siva.

11063
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:24:51 AM »
Verse  95:


மாமறையோர் குழாத்தினுடன் மல்குதிருத்
    தொண்டர்குழாம் மருங்கு சூழ்ந்து
தாமறுவை உத்தரியந் தனிவிசும்பில்
    எறிந்தார்க்குந் தன்மை யாலே
பூமறுகு சிவானந்தப் பெருக்காறு
    போத அதன்மீது பொங்கும்
காமர்நுரைக் குமிழியெழுந் திழிவனபோல்
      விளங்குபெருங் காட்சித் தாக.   


The throng of Brahmins merged
With the throng of servitors;
Up in the sky they threw their towels
And sashes in joyous uproar;
It looked as though that in the street of Kaazhi,
The river of Siva's bliss ran, with spumy bubbles,
And foamy globules going up and down the course.

Arunachala Siva.

11064
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:22:39 AM »
Verse 94:


என்றினைய பலகூறி இருக்குமொழி
    அந்தணரும் ஏனை யோரும்
நின்றுதுதி செய்தவர்தாள் நீள்முடிக்கண்
    மேல்ஏந்தி நிரந்த போது
சென்றணைந்த தாதையார் சிவபாத
    இருதயர்தாம் தெய்வ ஞானக்
கன்றினைமுன் புக்கெடுத்துப் பியலின்மேற்
    கொண்டுகளி கூர்ந்து செல்ல.Thus they praised--the Brahmins well versed
In the Vedas, and others also--;
They fell prostrate and set the hallowed feet
Of the child on their heads;
Then they stood in glorious order;
The father Sivapaada Hridaya came near the child
Of divine wisdom, set him on his shoulders
And moved away.

Arunachala Siva.

11065
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:19:53 AM »
Verse  93:புண்ணிய முதலே புனைமணி
    அரைஞா ணொடுபோதும்
கண்ணிறை கதிரே கலைவளர்
    மதியே கவின்மேவும்
பண்ணியல் கதியே பருவம
    தொருமூ வருடத்தே
எண்ணிய பொருளாய் நின்றவர்
    அருள்பெற் றனையென்பார்.


"O Source of piety! Bright ray that feasts the eyes
And fares forth with a cord of gold on its waist!
O moon of growing digits! Ground and base For the movements of music!
Barely three years old,
You are blessed with the grace of the Lord who is
The object of holy contemplation!" Thus praised a few.   

Arunachala Siva.

11066
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:17:03 AM »
Verse  92:


மறைவளர் திருவே வைதிக
    நிலையே வளர்ஞானப்
பொறையணி முகிலே புகலியர்
    புகலே பொருபொன்னித்
துறைபெறு மணியே சுருதியின்
    ஒளியே வெளியேவந்
திறையவன் உமையா ளுடன்அருள்
    தரஎய் தினையென்பார்.

"O divine fosterer of the Vedas! Abode of Vaidikam!
Nimbus gravid with ever-growing wisdom!
Pukali's effulgence! Recipient of grace
From the Lord who with Uma was pleased to come forth
To bless you!" Thus praised a few others.

Arunachala Siva.


11067
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:13:52 AM »
Verse  91:


காழியர் தவமே கவுணியர்
    தனமே கலைஞானத்
தாழிய கடலே அதனிடை
    யமுதே அடியார்முன்
வாழிய வந்திம் மண்மிசை
    வானோர் தனிநாதன்
ஏழிசை மொழியாள் தன்திரு
    வருள்பெற் றனையென்பார்.   


"O Tapas of Kaazhi! Wealth of the Kauniyas!
O deep sea of scriptural wisdom, the nectar sweet thereof!
You have come to the earth that devotees may flourish!
You are the recipient of grace divine
From the peerless Lord of the celestial beings
And His Consort, the Mother of the seven-fold music!"
Thus praised a few.

Arunachala Siva.

11068
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:10:48 AM »
Verse 90:


பேணிய அற்புத நீடருள்
    பெற்ற பிரான்முன்னே
நீணிலை யில்திகழ் கோபுர
    வாயிலின் நேரெய்தி
வாணில வில்திகழ் வேணியர்
    தொண்டர்கள் வாழ்வெய்துந்
தோணி புரத்தவர் தாமெதிர்
    கொண்டு துதிக்கின்றார்.   Before the divine presence of the child,
The recipient of wondrous and enduring grace,
The servitors of the crescent-crested Lord
Whose luster excelled even that of the moon
And the blessed residents of Tonipuram
Gathered at the lofty thresholded temple
And offered their adoration thus:

Arunachala Siva.   

11069
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:08:19 AM »
Verse  89:


இன்னிசை ஏழும் இசைந்த
    செழுந்தமிழ் ஈசற்கே
சொன்முறை பாடு தொழும்பருள்
    பெற்ற தொடக்கோடும்
பன்மறை வேதியர் காண
    விருப்பொடு பால்நாறும்
பொன்மணி வாயினர் கோயிலின்
    நின்று புறப்பட்டார்.Even as the Brahmins who were well-versed
In the boundless Vedas, bore witness,
The divine child from whose lips wafted
The fragrance of nectarean Wisdom,
Moved out of the temple, blessed with the boon
To hymn the praise of the Lord in Tamizh decades
Married to the seven-fold music
And also the grace of the Lord.

Arunachala Siva.

11070
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 06, 2016, 09:05:24 AM »
Verse 88:


பொங்கொளி மால்விடை மீது
    புகுந்தணி பொற்றோணி
தங்கி இருந்த பெருந்திரு
    வாழ்வு தலைப்பட்டே
இங்கெனை யாளுடை யானுமை
    யோடும் இருந்தான்என்
றங்கெதிர் நின்று புகன்றனர்
    ஞானத் தமுதுண்டார்.   


The divine child that partook of Wisdom's nectar
Went before the Lord of everlasting beatitude
Throaned on His bright and huge Bull in golden Tonipuram
And in His presence hymned his decade that proclaims thus:
"Here indeed is my Ruler and Lord with Uma."

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 [738] 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 ... 3172