Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 [737] 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 ... 3060
11041
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 09:13:53 AM »
Verse  23:


முன்னிலை கமரே யாக
    முதல்வனார் அமுது செய்யச்
செந்நெலின் அரிசி சிந்தச்
   செவியுற வடுவி னோசை
அந்நிலை கேட்ட தொண்டர்
   அடியிணை தொழுது வாழ்த்தி
மன்னும்ஆ னாயர் செய்கை
   அறிந்தவா வழுத்த லுற்றேன்.

I hail and bless the feet of the servitor
Who heard the Lord's biting sound of tender mango
From the fissure of the field into which slipped
His offering of rice, and whence the Lord consumed it.
I now proceed to indite the service of Anayar
Of ever-abiding glory as is known to me.   

Arivaattaaya Nayanar story completed.

Arunachala Siva.

11042
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 09:11:22 AM »
Verse  22:


பரிவுறு சிந்தை யன்பர்
   பரம்பொரு ளாகி யுள்ள
பெரியவ ரமுது செய்யப்
   பெற்றிலே னென்று மாவின்
வரிவடு விடேலெ னாமுன்
   வன்கழுத் தரிவாள் பூட்டி
அரிதலால் அரிவாட் டாயர்
   ஆயினார் தூய நாமம்.


As the devotee of loving mind felt that the Supreme God
-- The Great One --, could not be by him fed,
And as he set his sickle on his tough neck and began
To saw it, before he could hearken to the cracking sound
Of "videl" of the tender mango (from the fissure),
He came to be called by the holy name Arivattayar.

Arunachala Siva.

11043
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 09:09:19 AM »
Verse  21:


என்றவர் போற்றி செய்ய
    இடபவா கனராய்த் தோன்றி
நன்றுநீ புரிந்த செய்கை
   நன்னுத லுடனே கூட
என்றும்நம் உலகில் வாழ்வாய்
   என்றவ ருடனே நண்ண
மன்றுளே ஆடும் ஐயர்
   மழவிடை உகைத்துச் சென்றார்.


When he thus hailed Him, He appeared on His Bull
And said: ?Great indeed is your deed; with her
Of fair brow, may you for ever abide in Our world!?
With them following Him, the Lord-Dancer of the Ambalam
Moved away on His mount, the Bull ever-young.

Arunachala Siva.

11044
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 09:06:29 AM »
Verse 20:


அடியனேன் அறிவி லாமை
   கண்டும்என் னடிமை வேண்டிப்
படிமிசைக் கமரில் வந்திங்
    கமுதுசெய் பரனே போற்றி
துடியிடை பாக மான
   தூயநற் சோதி போற்றி
பொடியணி பவள மேனிப்
   புரிசடைப் புராண போற்றி.


"O Supreme God, You beheld my nescience, and yet
Would approve my servitor-ship; so were You pleased
To feast on my offering from the fissure; praise be!
O flame pure and good who is concorporate with Her
Whose waist is tudi-like, praise be!
O Ancient One of matted hair whose frame of coral hue
Is besmeared with the Holy Ash, praise be!"   

Arunachala Siva.

11045
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 09:03:55 AM »
Verse  19:திருக்கைசென் றரிவாள் பற்றுந்
   திண்கையைப் பிடித்த போது
வெருக்கொடங் கூறு நீங்க
   வெவ்வினை விட்டு நீங்கிப்
பெருக்கவே மகிழ்ச்சி நீடத்
   தம்பிரான் பேணித் தந்த
அருட்பெருங் கருணை நோக்கி
   அஞ்சலி கூப்பி நின்று.


When the divine hand held the strong hand that wielded
The sickle, he was seized with inexpressible wonder;
His wound healed
And he stayed his fierce act;
Great was his joy;
He thought of the grace great of His Lord
And folded His hands in worship;
He stood (in awe) and adored Him thus:

Arunachala Siva.

11046
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 09:01:38 AM »
Verse 18:


மாசறு சிந்தை யன்பர்
   கழுத்தரி அரிவாள் பற்றும்
ஆசில்வண் கையை மாற்ற
   அம்பலத் தாடு மையர்
வீசிய செய்ய கையும்
    மாவடு விடேல்வி டேலென்
றோசையுங் கமரி னின்றும்
   ஒக்கவே எழுந்த வன்றே.


To prevent the act of the fierce and flawless hand
Of the blemish-less servitor who wielded the sawing sickle,
The sticking out of the Gracious hand of the Dancer-Lord
And the sound of "Videl-Videl" of biting
And cracking the tender mango, was seen and heard
Simultaneously from the fissure.

Arunachala Siva.

11047
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 08:59:02 AM »
Verse  17:


ஆட்கொள்ளும் ஐயர் தாமிங்
    கமுதுசெய் திலர்கொ லென்னாப்
பூட்டிய அரிவாள் பற்றிப்
   புரையற விரவு மன்பு
காட்டிய நெறியி னுள்ளந்
   தண்டறக் கழுத்தி னோடே
ஊட்டியும் அரியா நின்றார்
   உறுபிறப் பரிவார் ஒத்தார்."My Lord who could redeem me, could not eat my offering"
He cried, and holding the sickle set on his neck,
He, poised in the flawless way of love, began to saw away
The neck from behind through bone, cord and pipe.
He was like him who would cut away his transmigration.   

Arunachala Siva.

11048
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 08:56:01 AM »
Verse  16:


நல்லசெங் கீரை தூய
    மாவடு அரிசி சிந்த
அல்லல்தீர்த் தாள வல்லார்
   அமுதுசெய் தருளும் அப்பே
றெல்லையில் தீமை யேனிங்
   கெய்திடப் பெற்றி லேனென்
றொல்லையி லரிவாள் பூட்டி
   ஊட்டியை அரிய லுற்றார்.When goodly greens, tender mangoes pure and rice spilled,
He said: "I am denied the grace of the Lord
Who can rid me of my misery, and rule me,
As I, the one of endless evil,
Canst not offer food to my Lord."
He set the sickle on his neck and began to saw it.


Arunachala Siva.

11049
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 08:51:07 AM »
Verse  15:


போதரா நின்ற போது
    புலர்ந்துகால் தளர்ந்து தப்பி
மாதரார் வருந்தி வீழ்வார்
   மட்கல மூடு கையால்
காதலால் அணைத்தும் எல்லாங்
   கமரிடைச் சிந்தக் கண்டு
பூதநா யகர்தந் தொண்டர்
    போவதங் கினிஏன் என்று.


As he was proceeding thus, by reason of his fatigue
His foot slipped; with her hand that covered
The earthen pot, his loving wife tried to hold him;
Yet as all slipped into the fissure of the field,
The servitor of the Lord of the Bhootas exclaimed:
"Of what avail is my going there, henceforth?"   

Arunachala Siva.

11050
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 08:48:40 AM »
Verse 14:


முன்புபோல் முதல்வ னாரை
   அமுதுசெய் விக்க மூளும்
அன்புபோல் தூய செந்நெல்
   அரிசிமா வடுமென் கீரை
துன்புபோம் மனத்துத் தொண்டர்
   கூடையிற் சுமந்து போகப்
பின்புபோம் மனைவி யார்ஆன்
   பெற்றஅஞ் சேந்திச் சென்றார்.

When as before to provide offerings for the Lord
The servitor bore on his head the basket
That contained the goodly rice, pure as his spiraling love,
The tender greens and the tender mangoes, and fared forth
With a mind untouched by trouble, his wife followed him
With the pot of panchakavya.

Arunachala Siva.


11051
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 08:46:02 AM »
Verse 13:


மனைமருங் கடகு மாள
   வடநெடு வான மீனே
அனையவர் தண்ணீர் வார்க்க
   அமுதுசெய் தன்ப னாரும்
வினைசெயல் முடித்துச் செல்ல
   மேவுநா ளொருநாள் மிக்க
முனைவனார் தொண்டர்க் கங்கு
   நிகழ்ந்தது மொழியப் பெற்றேன்.


When even the wild greens were unavailable
His wife, verily an Aruntati, served him with water;
With that for his food, the loving devotee pursued
His daily service; I am truly blessed to narrate
What took place one day, when he spent his days thus.

Arunachala Siva.

11052
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 08:43:54 AM »
Verse 12:


வைகலும் உணவி லாமை
   மனைப்படப் பையினிற் புக்கு
நைகர மில்லா அன்பின்
   நங்கையார் அடகு கொய்து
பெய்கலத் தமைத்து வைக்கப்
    பெருந்தகை யருந்தித் தங்கள்
செய்கடன் முட்டா வண்ணந்
    திருப்பணி செய்யும் நாளில்.


Though for many days they had no rice to eat
His wife suffered no loss of love for the Lord;
She would from the backyard daily gather wild greens
Cook and serve it; they had only this for food;
Thus they spent their days, though their service
Continued as usual.   

Arunachala Siva.

11053
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 12, 2016, 08:41:22 AM »
Verse  11:

நண்ணிய வயல்கள் எல்லாம்
   நாடொறும் முன்னங் காண
வண்ணவார் கதிர்ச்செஞ் சாலி
   ஆக்கிட மகிழ்ந்து சிந்தை
அண்ணலார் அறுத்த கூலி
   கொண்டிஃ தடியேன் செய்த
புண்ணிய மென்று போத
   அமுதுசெய் விப்பா ரானார்.


In all the fields the Lord caused growth of crops
Rich in paddy sheaves that could be daily harvested;
Beholding this the glorious Tayanar thought thus:
"This indeed is my punya." He felt happy
And he engaged himself in harvesting; with the paddy
Thus secured, he rendered rich service to his deity.   

Arunachala Siva.

11054
Devaraja Mudaliar was a lawyer by profession.  He had a highly
developed mind which railed against inconsistencies, in any form.
He also liked to have every detail accounted for it.

When Tamizh poets like Manikkavachagar and Tiru Jnana Sambandhar
alluded to their renunciation in verse, they would mention something
like, my spirit, my body and my personal possessions.  (Manikkavachagar
says in Kuzhaitha Pathu, Decade on Melting:  "Have you not taken away my
spirit, my body and my possessions, on the day you decided to rule over me,
O the Hill, where is any deficiency in me? You do good or bad to me, am I
responsible for that?")

Devaraja Mudaliar asked Bhagavan:  "In one of your verses, (Sri
Arunachala Nava Manimalai, Verse 7) you have mentioned only
spirit and body and not any personal possessions. Bhagavan!
Why did you not mention personal possessions?"

Bhagavan Ramana replied:  "O Mudaliar-vaL, How can I mention
anything that I did not have?"

Devaraja Mudaliar did not leave Him.  (What a relationship between a
devotee and a Guru!)  H asked:  Bhagavan!  Do you then mean to say,
that Manikkavachagar had some personal possessions?"

Bhagavan replied:  I did not have anything, so I did not mention.
I don't know about them!"

(Manikkavachagar says in another verse of Tiruvachakam, Kula
Pathu, Verse 1, Decad on Joyful Heckling.)  " O, only the codpiece and begging
bowl are only my relations.  My only thinking is about Siva's anklet-wearing feet!"

(Source:  Devaraja Mudaliar's Reminiscences)

Arunachala Siva.   

11055
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 12, 2016, 06:46:48 AM »There was one gentleman by name Thinnai Swami.  He came to
see Bhagavan Ramana with his family.  When he was taking leave
of Bhagavan, Bhagavan merely said, "Iru".  "Be."  He continued
in Tiruvannamalai for another 25 years, and the family left him
and visiting him occasionally.  He was living in a Thinnai, the front
portal of a large house.  No bath.  No change of dress.  Food, only
when someone offers.  Such is the magnetic spell of Bhagavan
Ramana.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 [737] 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 ... 3060