Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 [736] 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 ... 3114
11026
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 10:00:05 AM »
Verse  263:


வாய்ந்த மிழலை மாமணியை
   வணங்கிப் பிரியா விடைகொண்டு
பூந்தண் புனல்சூழ் வாஞ்சியத்தைப்
   போற்றிப் புனிதர் வாழ்பதிகள்
ஏய்ந்த அன்பி னாலிறைஞ்சி
   இசைவண் டமிழ்கள் புனைந்துபோய்ச்
சேர்ந்தார் செல்வத் திருமறைக்கா
   டெல்லை இல்லாச் சீர்த்தியினார்.

Adoring the great Ruby-of-Veezhimizhalai rare
And parting from Him in great reluctance,
They reached and hailed Tiruvanjiyam
And hymned melodic and liberating verse-garlands;
The two of endless glory then reached the outskirts
Of opulent Tirumaraikkadu.

Arunachala Siva.

11027
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:57:13 AM »
Verse 262:


காலந் தவறு தீர்ந்தெங்கும்
   கலிவான் பொழிந்து புனல்கலந்து
ஞாலம் எல்லாம் குளிர்தூங்கி
   உணவு பெருகி நலஞ்சிறப்ப
மூல அன்பர் இருவர்களும்
   மொழிமா லைகளும் பலசாத்தி
நீல கண்டர் உறைபதிகள்
   பிறவும் வணங்க நினைவுற்றார்.


The hostile days ended; rumbling clouds rained;
The flood cooled the world; food-grains grew;
Prosperity ruled; the two servitors -- the true cause
Of world's redemption --, hailed the Lord in garlands
Of words; they were then possessed with a desire to adore
The blue-throated Lord at His other shrines.   


Arunachala Siva.

11028
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:54:53 AM »
Verse  261:


ஆறு சடைமேல் அணிந்தருளும்
   அண்ணல் வைத்த படிக்காசால்
ஈறி லாத பொருளுடைய
   இருவ ருடைய திருமடங்கள்
சோறு நாளுந் தொண்டர்மகிழ்ந்
   துண்ண உண்ணத் தொலையாதே
ஏறு பெருமை புவிபோற்ற
   இன்புற் றிருக்கும் அந்நாளில்.


By virtue of the coins granted as allowance by the Lord
In whose crown courses the river, the sacred Matams
Of the two were endowed with endless provision;
When servitors ate in joy, interminable was the supply
Of food; the world acclaimed this growing glory;
As they spent their days in joy ?.   

Arunachala Siva.

11029
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:51:12 AM »
Verse  260:


ஈசர் மிழலை இறையவர்பால்
   இமையப் பாவை திருமுலைப்பால்
தேசம் உய்ய உண்டவர்தாம்
   திருமா மகனார் ஆதலினால்
காசு வாசி யுடன்பெற்றார்
   கைத்தொண் டாகும் அடிமையினால்
வாசி யில்லாக் காசுபடி
   பெற்று வந்தார் வாகீசர்.

He indeed is the holy son of the Lord who,
For the redemption of the world, drank the sacred milk
Of Himavant's Daughter's breasts, the Consort
Of the Lord of Veezhimizhalai; he was
Granted a coin which suffered a discount;
As Vakeesar was a servitor who rendered
Manual service, his coin suffered nothing in exchange.

Arunachala Siva.

11030
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:48:43 AM »
Verse  259:


அல்லார் கண்டத் தண்டர்பிரான்
   அருளால் பெற்ற படிக்காசு
பல்லா றியன்ற வளம்பெருகப்
   பரமன் அடியா ரானார்கள்
எல்லாம் எய்தி உண்கவென
   இரண்டு பொழுதும் பறைநிகழ்த்திச்
சொல்லால் சாற்றிச் சோறிட்டார்
   துயர்கூர் வறுமை தொலைத்திட்டார்.


"By the grace of the Lord of the celestial beings whose throat
Has the tint of the dark night, manifold foison
Grows apace; may all the servitors of the Supreme
Gather here to eat." Thus by beat of tom-tom
They announced twice and fed all; chill penury
Was thus done away with.Arunachala Siva.

11031
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:46:38 AM »
Verse  258:


விண்ணின் றிழிந்த விமானத்தின்
   கிழக்கும் மேற்கும் பீடத்தில்
அண்ணல் புகலி ஆண்டகையார்
   தமக்கும் ஆண்ட அரசினுக்கும்
நண்ணும் நாள்கள் தொறுங்காசு
   படிவைத் தருள நானிலத்தில்
எண்ணில் அடியா ருடன்அமுது
   செய்தங் கிருந்தார் இருவர்களும்.On the eastern and the western pitas of the Vimana
That descended of yore from the heavens,
For the lord-patron of Pukali and for the lord
Of language, He placed a coin of gold as allowance
Everyday; the two could thus with numberless devotees
Partake of food there where they abode.   

Arunachala Siva.

11032
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:43:47 AM »
Verse  257:

கால நிலைமை யால்உங்கள்
   கருத்தில் வாட்ட முறீர்எனினும்
ஏல உம்மை வழிபடுவார்க்
   களிக்க அளிக்கின் றோம்என்று
கோலங் காண எழுந்தருளிக்
   குலவும் பெருமை இருவர்க்கும்
ஞாலம் அறியப் படிக்காசு
   வைத்தார் மிழலை நாயகனார்.

"The plight of times shall not afflict your thought;
Yet to give unto them that adore you, We give you!"
Thus He spake, and, even when they were beholding
The full glory of His form, He disappeared.
Unto each of the glorious two, the Lord of Veezhimizhalai
Granted a gold coin as the daily allowance,
And this was witnessed by the whole world.

Arunachala Siva.


11033
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 22, 2016, 09:40:19 AM »
Verse  256:


வையம் எங்கும் வற்கடமாய்ச்
   செல்ல உலகோர் வருத்தமுற
நையும் நாளில் பிள்ளையார்
   தமக்கும் நாவுக் கரசருக்கும்
கையில் மானும் மழுவுமுடன்
   காணக் கனவில் எழுந்தருளிச்
செய்ய சடையார் திருவீழி
   மிழலை உடையார் அருள்செய்வார்.


When thus the world was involved in a famine
And men languished in misery, unto the godly child*
And Tirunavukkarasar, with His hands displaying
The fawn and the Mazhu, the Lord appeared in their dreams;
The Lord of ruddy matted hair who presides over
Tiruveezhimizhalai spake to them thus:   

(*Saint Tiru Jnana Sambandhar)

Arunachala Siva.

11034The entry of Devarja Mudaliar, dated 1.12.1945, continues with
the same questioner but on another aspect.

Mr. Prasad again asked whether, for controlling breath, the regular 'pranayama'  is not better in which
1:4:2 proportion for breathing in, retention and breathing out is prescribed.  Bhagavan replied: "All
those proportions, sometimes regulated not by counting but by uttering " mantras", etc., are aids for controlling the mind.  That is all. Watching the breath is also one way of 'pranayama'.  Retaining breath
etc., is more violent and may be harmful in some cases, e.g., where there is no proper Guru to
guide the 'sadhak' at every step and stage. But merely watching the breath is easy and involves no risk."

This method is indeed easy, and can be joined to any form of sadhana, that one is engaged in. 
The breath is not controlled but merely watched with acute attention.  Its movement should at
all time remain natural and controllable.  It is helpful at first to center one's attention without stress
on any area, where the movement of the breath is physically palpable or noticeable.  The attention
of the mind with alert awareness on the movement of the breath satisfies the mind's life-sustaining
urge to circulate through movement. 

Thus we watch and pray with calm but steady concentration.  The place of our origin, that forgotten
Abode of the Self, is Self-revealing. Becoming truly still, and calling on God with patient perseverance,
we will enter and experience:

"The Way, the Truth and the Light."

Arunachala Siva.

11035We are all Awareness.  It is the vasanas, which are like clouds, that obstructs its revealing.
The vasanas are carried from the previous births and it appear right from the moment
the child is born.  It looks for mother's breast for milk!  People without vasanas are always Awareness.
There is one Nammazhwar in Sri Vaishnavism.  He was born under a tamarind tree.  He is ayonija,
born not through a mother's womb.  He  therefore cared for nothing.  He just consumed air and lived!
He is called Sadagopa, for the same reason.

Arunachala Siva.

11036
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 21, 2016, 03:59:22 PM »
Today is the wedding day of Sundareswarar and Meenakshi.  The pictures of the wedding are available
in TV and also in whatisapp.

Arunachala Siva. 

11037
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 21, 2016, 03:57:30 PM »
No. Excepting that she is shown as mother of Tiru Jnana Sambandhar, there is no story in Periya Puranam.

Arunachala Siva.

11038
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 21, 2016, 02:14:45 PM »
Today is the liberation day of Isai Jnaniyar, the Mother of Tiru Jnana Sambandhar.  As mother of the great
Siva Jnani, she also attained liberation.

The day is Chitrai month Chirtai star day.

Arunachala Siva.   

11039
Quietly insistent, these dedicated contemplatives  -- often martyrs for their faith -- have  urgently spoken
out for everyone of good will whenever they have touched the true light within themselves in profound
reflection and in all simplicity.  They have ever upheld the perennial philosophy, expressing the essential
goodness and wisdom at the heart of all the great world religions.  In so doing they have provided a reassuringly sane and balanced response to the barbaric atrocities seen throughout history and now witnessed to our consternation in our own day.

Faith is hardly amenable to reason, but even so what you notice around you depends on how you look.
When we view things deeply with the eyes of love and in the light of faith, you will find signs of great goodness
breaking through on all sides - clear evidence of a merciful background, which is the invisible foundation of all
all activity, whether wholesome or pernicious. 

Silent and ignored, because it can only be intuitively known and defies scientific scrutiny, still this ground of
being endures in the midst of both cynical disbelief and unquenchable hope.  This deepest truth insists even in the midst of both cynical disbelief and unquenchable hope.  This deepest truth insists even in the midst of
the heedless destruction of war -- pain too terrible to contemplate -- but it can only be realized then in the
obscure darkness of a faith unadorned by the niceties of creed or ritual and lit up simply by love.

contd.,

Arunachala Siva. 
       
 

11040
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 21, 2016, 11:25:35 AM »
Verse  34:


34: வந்தே சரணம் புகும் அடியாருக்கு, வானுலகம்
தந்தே பரிவொடு தான் போய் இருக்கும்--சதுர்முகமும்,
பைந் தேன் அலங்கல் பரு மணி ஆகமும், பாகமும், பொற்
செந் தேன் மலரும், அலர் கதிர் ஞாயிறும், திங்களுமே.

தாயே! அபிராமி, நீ நான்முகங்களையுடைய பிரம்மனின் படைப்புத் தொழிலில் இருக்கின்றாய்! பசுமையான தேன் கலந்த துபள மாலையையும், நவமணி மாலைகளையும் அணிந்த மார்பினனாகிய திருமாலின் மார்பில் இருக்கின்றாய்! சிவபெருமானின் இடப்பாகத்திலும், பொன் தாமரை மலரிலும், விரிந்த கதிர்களுடைய சூரியனிடத்திலும், சந்திரனிடத்தும் தங்கியிருக்கின்றாய். உன்னைச் சரணமென்று வந்தடையும் பக்தர்களைத் துயரங்களிலிருந்து நீக்கி, வானுலக வாழ்வைக் கொடுப்பவள் நீயே.

O Mother Abhirami!  You are the One who is the four faced Brahma and do the act of creation.  You are
the One who is on the chest of Vishnu, who wears the green tulsi garlands and garlands of nine precious
gems!  You are also in the Sun with spreading rays and also in Moon.  You are the One who removes the
sufferings of devotees who came to Your feet, seeking surrender, and also gives them the Heaven.

contd.,

Arunachala Siva.
       

Pages: 1 ... 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 [736] 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 ... 3114