Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 [734] 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 ... 3072
10996
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 21, 2016, 08:35:55 AM »
Verse 9:


செறிவலித்திண் கடைஞர்வினைச்
   செயல்புரிவை கறையாமக்
குறியளக்க அழைக்குஞ்செங்
   குடுமிவா ரணச்சேக்கை
வெறிமலர்த்தண் சினைக்காஞ்சி
    விரிநீழல் மருங்கெல்லாம்
நெறிகுழற்புன் புலைமகளிர்
    நெற்குறுபாட் டொலிபரக்கும்.


Over the cool and ramiferous Kanchi trees, rested
Roosters of ruddy crests, and just before dawn,
They summoned the farmers, able and firm-fibered,
To bestir and ply themselves in their agricultural work;
Under the shade of these trees, the curly-haired
Farm-wives pounded paddy singing aloud 'pestle-songs'.   

Arunachala Siva.

10997
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 21, 2016, 08:32:42 AM »
Verse  8:


வன்சிறுதோல் மிசையுழத்தி
   மகவுறக்கும் நிழன்மருதுந்
தன்சினைமென் பெடையொடுங்குந்
   தடங்குழிசிப் புதைநீழல்
மென்சினைய வஞ்சிகளும்
   விசிப்பறைதூங் கினமாவும்
புன்றலைநாய்ப் புனிற்றுமுழைப்
   புடைத்தெங்கும் உடைத்தெங்கும்.Under shady Maruda trees the farm-wives lulled
Their babes asleep on cured hides, strong and small;
Under shady Vanchi trees of soft twigs, were sunk
Huge pots in which rested incubating hens;
On Mango trees were hung leather-strapped drums;
Under coco-palms rested the tiny-headed pups;
The slum was full of such trees.

Arunachala Siva.

10998
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 21, 2016, 08:30:13 AM »
Verse  7:


கூருகிர்மெல் லடியளகின்
   குறும்பார்ப்புக் குழுச்சுழலும்
வார்பயில்முன் றிலில்நின்ற
   வள்ளுகிர்நாய்த் துள்ளுபறழ்
காரிரும்பின் சரிசெறிகைக்
   கருஞ்சிறார் கவர்ந்தோட
ஆர்சிறுமென் குரைப்படக்கும்
   அரைக்கசைத்த இருப்புமணி.In their courtyards were drying straps of leather;
There roamed chicks with their mother-hen
Whose claws were sharp and whose feet were small;
When dark-hued urchins decked with iron-bracelets
Made away with young pups, the tiny bells in their girdles
Drowned the small and soft barking of the pups.   

Arunachala Siva.

10999
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 21, 2016, 08:27:57 AM »
Verse  6:


மற்றவ்வூர்ப் புறம்பணையின்
   வயல்மருங்கு பெருங்குலையில்
சுற்றம்விரும் பியகிழமைத்
   தொழிலுழவர் கிளைதுவன்றிப்
பற்றியபைங் கொடிச்சுரைமேற்
   படர்ந்தபழங் கூரையுடைப்
புற்குரம்பைச் சிற்றில்பல
   நிறைந்துளதோர் புலைப்பாடி.Outside the town, on the other side of the ridges
Of fields which form a belt of Marudam
Is the habitation of the Pulaiyas who are
Farmhands that dwelt with their loving kith and kin.
Over their crowded old huts roofed of dried grass
Green creepers of bottle-gourds grew luxuriant.

Arunchala Siva.

11000
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 21, 2016, 08:25:58 AM »
Verse 5:


வயல்வளமுஞ் செயல்படுபைந்
   துடவையிடை வருவளமும்
வியலிடம்எங் கணும்நிறைய
    மிக்கபெருந் திருவினவாம்
புயலடையும் மாடங்கள்
   பொலிவெய்த மலிவுடைத்தாய்
அயலிடைவே றடிநெருங்கக்
    குடிநெருங்கி யுளதவ்வூர்.


The riches of fields and gardens green,
Yielded by manual labor fill everywhere
The spacious town; the lofty and innumerable mansions
Rich with such foison, pierce the clouds with their tops;
Dwelling places for ever increase and the town
Flourishes with good many extensions.

Arunachala Siva.

11001
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 21, 2016, 08:24:15 AM »
Verse  4:


பாளைவிரி மணங்கமழும்
   பைங்காய்வன் குலைத்தெங்கின்
தாளதிர மிசைமுட்டித்
    தடங்கிடங்கின் எழப்பாய்ந்த
வாளைபுதை யச்சொரிந்த
    பழம்மிதப்ப வண்பலவின்
நீளமுதிர் கனிகிழிதேன்
    நீத்தத்தில் எழுந்துகளும்.

Valais which leap from the depths of water,
Hit the trunks of coco-palms rich in fragrant spathes
And strong bunches of green coconuts; the trees wave
And shed their ripe coconuts which get buried (in the mire)
With the fish that attacked them;
Jack-fruit burst and with honey inundate them;
Then float the coconuts and the retrieved fish play about.   

Arunachala Siva.


11002
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 21, 2016, 08:22:23 AM »
Verse  3:


நனைமருவும் சினைபொதுளி
   நறுவிரைசூழ் செறிதளிரில்
தினகரமண் டலம்வருடும்
    செழுந்தருவின் குலம்பெருகிக்
கனமருவி அசைந்தலையக்
   களிவண்டு புடைசூழப்
புனல்மழையோ மதுமழையோ
   பொழிவொழியா பூஞ்சோலை.The branches of trees rich in buds and fragrant shoots
Wave on high as if touching the Surya-mandala;
Such is the growth of the dense trees cloud-capped;
The nimbi move and bees wheel their flights;
So in those flower gardens, it for ever pours,
Now a shower of rain; anon a shower of honey.

Arunachala Siva.   

11003
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 21, 2016, 08:20:06 AM »
Verse  2:


நீற்றலர்பே ரொளிநெருங்கும்
   அப்பதியில் நிறைகரும்பின்
சாற்றலைவன் குலைவயலிற்
   தகட்டுவரால் எழப்பகட்டேர்
ஆற்றலவன் கொழுக்கிழித்த
   சால்வழிபோய் அசைந்தேறிச்
சேற்றலவன் கருவுயிர்க்க
   முருகுயிர்க்கும் செழுங்கமலம்.


In that town glows the great luster of the holy ash;
In its ridged fields rich in sweet-cane-juice
When ploughing is done with buffaloes, finned Varals
Leap aloft; crabs that thrive in mire slowly move out
Through the furrows and ascend the lotuses thither to litter;
Witnessing this, lotuses spill their fragrant pollen.

Arunachala Siva.

11004


Talk No. 238 is briefly as under:

In answer to some question, Bhagavan Ramana said: "There is a state when words cease and silence
prevails."

Devotee:  How to communicate thought to each other?

Bhagavan:  That is only when there is notion of two!

Devotee:  How to get peace?

Bhagavan:  That is the natural state.  The mind obstructs the innate peace.  Our investigation is
only in the mind.  Investigate the mind; it will disappear.  There is no enmity by name mind.
Because of the emergence of thoughts, we surmise something from which they start.  That we
term mind.  When we probe to see what it is, there is nothing like it.  After it has vanished,
Peace will be found to remain eternal.
............
............
............

Devotee: Emerson says:  "Soul answers soul by itself --- not by description of words.

Bhagavan:  Quite so.  However much you learn, there will be no bounds to knowledge.  You ignore
the doubter but try to solve the doubts.  On the other hand, hold on to the doubter and doubts will
disappear. 

Devotee:  Then the question resolves itself to knowing the Self.

Bhagavan:  Quite so.

Arunachala Siva.

11005


Talks No. 240 reads as under:  [abridged]

Devotee:  The world is materialistic.  What is the remedy for it?

Bhagavan:  Materialistic or spiritual, it is according to your outlook  "Drishtim jananmayim kritva,
Brahma mayam pasyet jagat."  Make your outlook right.  The Creator know how to take care of His
Creation.

Devotee:.....I want to know how the Self could be realized. Is there any method leading to it?

Bhagavan:  Make effort.  Just as water is got by boring a well, so also you realize the Self by investigation.

Devotee:  Yes.  But some find water readily and others with difficulty.

Bhagavan:  But you already see the moisture on the surface. You are hazily aware of the Self.  Pursue it.
When the effort ceases the Self shines forth.

Devotee:  How to train the mind to look within?

Bhagavan:  By practice.  The mind is the intelligent phase leading to its own destruction, for Self to
manifest.

Devotee: How to destroy the mind?

Bhagavan:  Water cannot be made dry water.  Seek the Self, the mind will be destroyed.

Arunachala Siva.   

11006
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 21, 2016, 06:52:01 AM »

Adi Sankara and Tiru Jnana Sambandha: 

Adi Sankara lived after Tiru Jnana Sambandha.  Tiru Jnana Sambandha's birth is roughly estimated
around 6 Century AD.  Sri Sankara has lived sometime in 7th Century AD. In Sri Soundarya Lahari,
Sri Sankara has sung only about Tiru Jnana Sambandha.  He calls him as Dravida Sisu, the
son of Dravida land.  Sri Kanchi Chandrasekara Saraswati also has said that this reference is about
Tiru Jnana Sambandha. The dates mentioned above are rough estimates by Sri Neelakanta Sastri,
in his book History of South India.

Arunachala Siva.

11007
As  Bhagavan says, He mentally enacted Death by imitating a corpse and posed Himself a series of questions
to get the source of the ego.  Moreover, the Scriptures point out that none can go to heaven or even to the
nether world in flesh and blood, but only the soul  (barring a few exceptions like Sundaramurti Nayanar,
Jnaneswarar).  Perhaps Nachiketa and the others too had a physical death with only the soul traversing
to the Yama Loka, and later coming back alive, somewhat akin to Bhagavan's second death experience
(though He did not travel to any other world) at the Tortoise Rock on Arunachala where He says that His
physical faculties like the heart beat, circulation of blood and respiration had completely stopped for about
15 minutes with the body turning livid blue, but with His usual current of awareness continuing to remain
in that state as well.  Thereafter, apparently a shock passed suddenly through His body reviving respiration
and circulation with enormous force bringing back the color of life on the skin.

Another striking point with Nachiketa's and Savitri's episodes is the period of penance for 'three days'. 
Perhaps it has some spiritual significance as Sri Ramakrishna Paramahamsa too experienced nirvikalpa
samadhi in a matter of only three days leaving his Advaitin initiator Totapuri stunned as he himself attained
the state only after years of practice.  Sri Ramakrishna's utter disregard for food and water, and one pointed
concentration on the objective instructed by the Guru, and the subsequent attainment of the goal in a mere
three days was hailed as absolutely phenomenal by His own instructor.

With respect to boons, one may wonder that if they encountered Death only at the mental realm by keen inquiry,  how was it possible to obtain them from Yama.  This perhaps may be interpreted in the light of
questions posed by Ganapati Muni in Ramana Gita on worldly desires.  Jnaanaayaiva samaadhih kim
kaamaayaapyuta kalpate and Kaamena yogamabhyasa sthitaprajno .. saaphalyam adhigachchati va na va.
He asks Bhagavan whether the spiritual practice would confer only Jnana on the Sadhak or would it also
fulfill his worldly desires.  He further asks that if a Sadhak starts his practice with the objective of getting
his worldly desires fulfilled and eventually attains Self Knowledge, what would be the fate of those desires.

Bhagavan says,  Kaamaarabdhassamaadhistu kaamam phalati nischitam - Such worldly desires with which
the Sadhak sets out before attaining Jnana would certainly be fulfilled.

contd.,

Arunachala Siva.               

11008
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 20, 2016, 02:40:23 PM »
Tiru Naalaip Povar Puranam:

Verse  1:

பகர்ந்துலகு சீர்போற்றும்
    பழையவளம் பதியாகுந்
திகழ்ந்தபுனல் கொள்ளிடம்பொன்
   செழுமணிகள் திரைக்கரத்தால்
முகந்துதர இருமருங்கும்
   முளரிமலர்க் கையேற்கும்
அகன்பணைநீர் நன்னாட்டு
   மேற்கானாட் டாதனுர்.


It is a fecund and hoary town admired by the world
For its glory; it is Aatanoor of Melkanadu
In the Chozha realm; here the lotuses of vast fields
Situate on both sides of the pure-watered Kollidam,
Receive with their flowery hands, the gold and the gems
Borne aloft by the billowy hands of the river.

Arunachala Siva.

11009
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 20, 2016, 02:36:52 PM »
Verse 10:அயில்கொள் முக்குடு மிப்படை யார்மருங் கருளால்
பயில்உ ருத்திர பசுபதி யார்திறம் பரசி
எயில்உ டைத்தில்லை யெல்லையில் நாளைப்போ வாராம்
செயல்உ டைப்புறத் திருத்தொண்டர் திறத்தினை மொழிவாம்.Having hailed the glory of Rudra-Pasu-Patiyar
Who was blessed to abide near Him and hail Him
Of the sharp trident, we now proceed to hymn
The divine servitor, Nalai-p-povar who would
Serve without the temple and without the precincts
Of forted Thillai.

Rudra Pasupathi Nayanar Puranam concluded.    

Arunachala Siva.

11010
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 20, 2016, 02:34:42 PM »
Verse 9:


நீடும் அன்பினில் உருத்திரம் ஓதிய நிலையால்
ஆடு சேவடி அருகுற அணைந்தன ரவர்க்குப்
பாடு பெற்றசீர் உருத்திர பசுபதி யாராங்
கூடு நாமமும் நிகழ்ந்தது குவலயம் போற்ற.

As he chanted Sri Rudram with ever-during love,
He came to abide under the gracious dancing feet
Of the Lord and came to be hailed by the world
With the renowned name Rudra-Pasu-Patiyar.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 [734] 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 ... 3072