Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 [734] 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 ... 3172
10996
(5.2):


உண்டொர் ஒண்பொரு ளென்றுணர் வார்க்கெலாம்
பெண்டிர் ஆண்அலி யென்றறி யொண்கிலை
தொண்ட னேற்குள்ள வாவந்து தோன்றினாய்
கண்டுங் கண்டிலேன் என்னகண் மாயமே.All those that realize that there is indeed
A peerless and radiant Ens,
know not if You are Female,
Male or Sexless.
You appeared before me ? Your servitor -,
even as You truly are;
I beheld You.
Yet I do not behold You.
What ocular witchery is this?

Arunachala Siva.

10997
(5.1:)

This decade is called 'Kaimmaru Kotuthal'.  Kaimmaru means giving some fees for the help
rendered by another.  Here the poet says that he cannot give any fees to the Paramatman
as a Jivatma.


இருகை யானையை ஒத்திருந் தென்னுளக்
கருவை யான்கண்டி லேன் கண்ட தெவ்வமே
வருக வென்றுப ணித்தனை வானுளோர்க்
கொருவ னேகிற்றி லேன் கிற்பன் உண்ணவே.


I am like a two-trunked tusker;
I have not Beheld the Ens of my being;
I but know misery;
O second-less One of the supernals !
You bade me Welcome;
yet I cannot reach You;
I exist only to eat.


Arunachala Siva.

10998
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 09, 2016, 11:24:46 AM »
Verse  47:

47: வாழும்படி ஒன்று கண்டு கொண்டேன், மனத்தே ஒருவர்
வீழும்படி அன்று, விள்ளும்படி அன்று, வேலை நிலம்
ஏழும் பரு வரை எட்டும், எட்டாமல் இரவு பகல்
சூழும் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே.

அன்னையே!அபிராமித் தாயே! நீ கடல்களுக்கும் ஏழ் உலகங்களுக்கும், உயர்ந்த மலைகள் எட்டினிற்கும் அரிதில் எட்டாதவள். மேலாக உள்ள இரவையும், பகலையும் செய்யும் சந்திர சூரியர்க்கு இடையே நின்று, சுடர்விட்டுப் பிராகாசிக்கின்றவள்!.

O Mother Abhirami!   You cannot be reached by the seas and seven worlds, and high mountains which
are eight.  You shine, in between Moon and the Sun - which cause night and day.

contd.,

Arunachala Siva.
 

10999
8.  The Lord Umapati, consort of Uma, alone is the cause of the universe; the illuminator of the insentient
world and the sole cause of joy.  For that great Lord Isvara, thee is no action or the need of instrument
in shaping the worlds. He, the destroyer (Hara) Himself is the cause of that.

9.  The immovable 'Sthanu' Mahesvara in His Campaign against the Tripurasuras - the demons called
'The Triad'  -- is equipped thus: Vishnu is the arrow, the Mount Meru which supports the earth is the bow;
Vishnu's son Brahma is the charioteer; the Vedas which are the emanations from that charioteer's
(Brahma) face are the horses.  The sun and the moon which are the two eyes of the Rathi -- the one
who is seated in the chariot, Siva -  are the two chariot wheels.  That rathi, the seated one, is the One
to be known by the  'end' of the Vedas (Vedanta - Upanishads) which became the horses, the bearers
of the vehicle.  Serpent Vasuki. the Lord's crown band is the bow string.  The targets of the weapon
are the Tripuras, traversing the space i.e triads having no firm ground.

May the dust of that Sthanu, the immovable great Lord protect us.

10. Then, Ribhu addressing Nidagha, said thus:  I shall give you the exegesis of the the Self -
not found in the three periods of time.

contd.,

Arunachala Siva.                 

11000
284.  The Sages (Buddhas) call that the State of Right Awareness, in which there is neither knowledge
nor ignorance.  That is the Highest State, wherein there is nothing other than the Self, whether
sentient or insentient.

285.  The illiterate, the literate and the 'Knower of the Self'  are all three equally ignorant.  The third one
also is ignorant, because for him there is nothing knowable, other than the Self.

286. That One, who has become established in his own Natural State, is adorable by all, whether men
or angels.  As he is not distinct from the Supreme Being, he is also fit to be adored as God, by the seekers
of Deliverance.

287. Not knowing that this worldly knowledge is only ignorance, some ask:  'Let ignorance come to an
end in the Supreme State, but why should knowledge also cease?' 

288.  In the Supreme state there is nothing to be known, neither a knower, nor knowledge of objects.
Just as pairs of opposites are absent in that State, so the triads, are also absent.

289.  In the Supreme State that Self shines alone, free from both knowledge and ignorance.  Since
He is there as Pure Consciousness, without change, how can that State be a void?

contd.,

Arunachala Siva.               

11001
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:26:42 AM »
Verse 127:


அருமையாற் புறம்பு போந்து
    வணங்கிஅங் கமரும் நாளில்
திருமுல்லை வாயில் எய்திச்
    செழுந்தமிழ் மாலை சாத்தி
மருவிய பதிகள் மற்றும்
    வணங்குவார் மறையோர் ஏத்தத்
தருமலி புகலி வந்து
    ஞானசம் பந்தர் சார்ந்தார்.With great reluctance he moved out of the temple;
While he sojourned there adoring the Lord
He visited Tirumullaivaayil and decked its Lord
With his garland of goodly Tamizh verse.
He left the place and adored at other shrines;
Hailed by the Brahmins, Jnaanasambandhar
Then came back to Pukali.   

Arunachala Siva.

11002
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:23:37 AM »
Verse  126:


மெய்ப்பொரு ளாயி னாரை
    வெண்காடு மேவி னாரைச்
செப்பரும் பதிக மாலை
    கண்காட்டு நுதன்முன் சேர்த்தி
முப்புரம் செற்றார் பாதம்
    சேரும்முக் குளமும் பாடி
ஒப்பரும் ஞானம் உண்டார்
    உளமகிழந் தேத்தி வாழ்ந்தார்.   


With a joyous heart, he that was fed on peerless Gnosis
Hailed the Lord of Venkaadu, the True Ens,
In an ineffable garland of verse beginning thus:
"Kann kaattu nuthal?"*
He also sang of the triple tanks of the Lord
Who destroyed the triple fortresses of the demons.   

(*Tirumurai 2. Padigam 48.)

Arunachala Siva.


11003
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:21:49 AM »
Verse  125:


முத்தமிழ் விரகர் தாமும்
    முதல்வர்கோ புரத்து முன்னர்ச்
சித்தநீ டுவகை யோடும்
    சென்றுதாழ்ந் தெழுந்து புக்குப்
பத்தராம் அடியார் சூழப்
    பரமர்கோ யிலைச்சூழ் வந்து
நித்தனார் தம்முன் பெய்தி
    நிலமுறத் தொழுது வீழ்ந்தார்.


The Adept of the triple Tamizh, with a mind full of joy,
Went before the First One?s tower and bowed low:
Up he rose and went round the Lord?s shrine
In the holy company of the servitors;
Then he came to the presence of the Everlasting
And prostrated on the floor in adoration.


Arunachala Siva.

11004
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:19:45 AM »
Verse  124:


பொன்னிதழ்க் கொன்றை வன்னி
    புனலிள மதியம்நீடு
சென்னியர் திருவெண் காட்டுத்
    திருத்தொண்டர் எதிரே சென்றங்
கின்னதன் மையர்க ளானார்
    எனவொணா மகிழ்ச்சி பொங்க
மன்னுசீர்ச் சண்பை யாளும்
    மன்னரைக் கொண்டு புக்கார்.


The devotees at Tiruvenkaadu of Lord Siva
Who is decked with Konrai blooms of golden petals,
Agni, Ganga and the young crescent
Came before the Prince of Sanbai of everlasting fame;
Their overflowing love transformed them into a state
Which they themselves could not know;
They took him with them to their town.

Arunachala Siva.

11005
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:17:30 AM »
Verse  123:


சீரினில் திகழ்ந்த பாடல்
    திருக்கடைக் காப்புப் போற்றிப்
பாரினில் பொலிந்த தொண்டர்
    போற்றிடப் பயில்வார் பின்னும்
ஏரிசைப் பதிகம் பாடி
    ஏத்திப்போந் திறைவர் வெண்கா
டாருமெய்க் காத லோடும்
    பணிவதற் கணைந்தா ரன்றே.   


He sealed his glorious decade with his hymn
Of benediction and stood praying;
Again, he, the cynosure and object of praise
Of all the glorious servitors on earth,
Sang a decade of beauty married to melody,
And prayed again;
Impelled by true love he fared forth at once
To adore the Lord of Venkaadu.


Arunachala Siva.

11006
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:14:45 AM »
Verse  122:


வானள வுயர்ந்த வாயில்
    உள்வலங் கொண்டு புக்குத்
தேனலர் கொன்றை யார்தம்
    திருமுன்பு சென்று தாழ்ந்து
மானிடந் திரித்தார் தம்மைப்
    போற்றுவார் மண்பு கார்என்
றூனெலாம் உருக ஏத்தி
    உச்சிமேற் குவித்தார் செங்கை.


Passing through the sky-high entrance,
He completed his sacred circumambulation;
Then he came to the presence of the Lord who wears
The honey-laden Konrai blooms and sports the fawn
On His left hand, he bowed low and hailed Him
In a decade that would melt all flesh, thus:
"Maan pukaar Vaan Pukuvar?"
As he hymned, he kept his roseate hands
Folded above his head.   


Arunachala Siva.

11007
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:12:34 AM »
Verse  121:


பன்னகப் பூணி னாரைப்
    பல்லவ னீச்ச ரத்துச்
சென்னியால் வணங்கி ஏத்தித்
    திருந்திசைப் பதிகம் பாடிப்
பொன்னிசூழ் புகாரில்நீடு
    புனிதர்தம் திருச்சாய்க் காட்டு
மன்னுசீர்த்தொண்ட ரெல்லாம்
    மகிழ்ந்தெதிர் கொள்ளப் புக்கார்.   At Pallavaneeccharam, bowing low his head,
He adored the Lord decked with serpents
And hailed him in redeeming numbers.
Greeted by the devotees of ever-during renown
He adored the Holy One of Tirucchaaikkaadu
Near Pukar circled by the Kaveri.   

Arunachala Siva.

11008
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:09:53 AM »
Verse  120:


கறையணி கண்டர் கோயில்
    காதலால் பணிந்து பாடி
மறையவர் போற்ற வந்து
    திருவலம் புரத்து மன்னும்
இறைவரைத் தொழுது பாடும்
    கொடியுடை ஏத்திப் போந்து
நிறைபுனல் திருச்சாய்க் காடு
    தொழுதற்கு நினைந்து செல்வார்.   


In loving devotion he adored and hymned
The Lord whose throat holds the poison,
And came out hailed by the Brahmins;
Then at Tiruvalampuram he hailed the Lord
With a decade beginning thus: "Kodiyudai..."
As he moved out of the temple he desired
To adore the Lord of Tirucchaaikkaadu
And fared forth thitherward.

Arunachala Siva.

11009
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:07:22 AM »
Verse  119:


திருமறை யோர்கள் சூழ்ந்து
    சிந்தையின் மகிழ்ச்சி பொங்கப்
பெருமறை ஓசை மல்கப்
    பெருந்திருக் கோயில் எய்தி
அருமறைப் பொருளா னாரைப்
    பணிந்தணி நற்சங் கத்தில்
தருமுறை நெறியக் கோயில்
    சார்ந்தமை அருளிச் செய்தார்.


Holy men well-versed in the Vedas fore-gathered
Surrounding him; each, in delight great
Recited the Vedas the sound of which spiraled up;
It was thus he reached the great and sacred shrine
And adored Him-- the import of the rare Vedas;
Then he hymned a divine decade celebrating
The Lord enshrined in the temple, built
In the shape of a beauteous Valampuri shell.

Arunachala Siva.   

11010
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 09, 2016, 09:05:18 AM »
Verse 118:


காவணம் எங்கும் இட்டுக்
    கமுகொடு கதலி நாட்டிப்
பூவணத் தாமந் தூக்கிப்
    பூரண கும்ப மேந்தி
ஆவண வீதி எல்லாம்
    அலங்கரித் தண்ண லாரை
மாவண மலர்மென் சோலை
    வளம்பதி கொண்டு புக்கார்.Festoons were put up; areca leaves and severed
Plantain trees were fastened to thresholds;
Garlands were dangled; vessels filled with holy water
Were carried; the bazaar streets were decorated.
They received the great one in such splendor
To their town of foison teeming with flower gardens,
The haunt of bees and beetles.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 [734] 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 ... 3172