Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 [733] 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 ... 3129
10981
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:30:31 AM »
Verse  408:


தென்னிலங்கை இராவணன்தன்
   சிரம்ஈரைந் துந்துணித்த
மன்னவனாம் இராமனுக்கு
   வரும்பெரும்பா தகந்தீர்த்த
பிஞ்ஞகரைத் தொழுவதற்கு
   நினைந்துபோய்ப் பெருமகிழ்ச்சி
துன்னிமனங் கரைந்துருகத்
   தொழுதெழுந்தார் சொல்லரசர்.

His thought hovered on the Lord decked with pigngnaka*
Who delivered prince Rama from his sin
Of decapitating the ten heads of Ravana of Sri Lanka
In the south; great joy possessed him; with a mind
Melting in love, the lord of logos prostrated before
The Lord and rose up.   

(*head with Ganga, moon and serpents)


Arunachala Siva.

10982
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:27:53 AM »
Verse  407:


கொடிமாடம் நிலவுதிருப்
   பூவணத்துக் கோயிலினுள்
நெடியானுக் கறிவரியார்
   நேர்தோன்றக் கண்டிறைஞ்சி
வடிவேறு திரிசூலத்
   தாண்டகத்தால் வழுத்திப்போய்ப்
பொடிநீடு திருமேனிப்
   புனிதர்பதி பிறபணிவார்.


At Tiruppoovanam from whose mansions waft
A forest of flags, he was blessed with a darshan
Of the manifested presence of the Lord, unknowable
To Vishnu even; he adored Him and hailed Him
With the Tandakam which oped thus: "Behold Him
Of the beauteous trident!" He left the town
And visited many a shrine of the Holy One whose
Frame divine is smeared with the Holy Ash.

Arunachala Siva.

10983
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:25:04 AM »
Verse  406:


திருவால வாய்அமர்ந்த
   செஞ்சுடரைச் செழும்பொருள்நூல்
தருவானை நேரிசையும்
   தாண்டகமும் முதலான
பெருவாய்மைத் தமிழ்பாடிப்
   பேணுதிருப் பணிசெய்து
மருவார்தம் புரம்எரித்தார்
   பூவணத்தை வந்தடைந்தார்.


He adored the red-rayed Luster enshrined
At Tirualavai, the Lord-Grantor of the splendorous work
Of rich import; he hymned Him in divine Tandakams,
Tirunerisais, and other great and truthful decades
Of Tamizh; he rendered service with all his heart;
Then came he to Tiruppoovanam whose Lord
Reduced to cinders the triple sky hitting cities.


Arunachala Siva.

10984
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:22:30 AM »
Verse  405:


சீர்திகழும் பாண்டிமா
   தேவியார் திருநீற்றின்
சார்வடைய கூன்நிமிர்ந்த
   தென்னவனார் தம்முடனே
பார்பரவுங் குலச்சிறையார்
   வாகீசர் தமைப்பணிவுற்
றாரகிலாக் காதல்மிக
   அடிபோற்ற அங்கிருந்தார்.The glorious Queen of the Pandya, the King
Who had his hunchback cured by taking
To the way of the Holy Ash and Kulacchiraiyar
Extolled by the world, adored the feet divine
Of Vakeesar in love insatiate; thus hailed
By them he there abode.   


Arunachala Siva.

10985
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:17:57 AM »
Verse  404:


எய்தியபே ரானந்த
   இன்பத்தின் இடைஅழுந்தி
மொய்திகழுஞ் சடையானை
   முளைத்தானை என்றெடுத்துச்
செய்தவத்தோர் தாண்டகச்செந்
   தமிழ்பாடிப் புறத்தணைவார்
கைதொழுது பணிந்தேத்தித்
   திருவுள்ளங் களிசிறந்தார்.

Immersed in nectarean bliss he hymned the Lord
Of matted hair thus: "Lo, He self-manifested!" *
Thus sang he, the tapaswi, in exquisite Tamizh
His Tandakam; desiring to emerge out of the shrine
He adored the Lord with folded hands;
His holy mind reveled in bliss.   


(*Padigam 6 Decade 19)

Arunachala Siva.

10986
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:15:35 AM »
Verse  403:சென்றணைந்து மதுரையினில்
   திருந்தியநூற் சங்கத்துள்
அன்றிருந்து தமிழாராய்ந்
   தருளியஅங் கணர்கோயில்
முன்றிலினை வலங்கொண்டு
   முன்னிறைஞ்சி உள்புக்கு
வன்றனிமால் விடையாரை
   வணங்கிமகிழ் வொடுந்திளைத்தார்.He moved in and came to the shrine of the Lord
Who presided over the Academy of Tamizh, making it
Perfect in the company of great poets;
He made his sacred circuit and adored the Lord
From the outer shrine; moving in, he hailed
The Lord of the great and puissant Bull who is
Vishnu, and was steeped in joy.

Arunachala Siva.

10987
"Although tendencies towards sense objects (vishaya vasanas), which have been recurring down the ages,
rise in countless numbers like the waves of the ocean, they will perish as Self attention (Swarupa Dhyana)
becomes more and more intense.  Without giving room even to the doubting thought, 'Is it possible to destroy
all these tendencies (vasanas) and to , remain  as Self alone?,  one should persistently cling fast to Self attention. However great a sinner one may be, if, not lamenting 'Oh, I am a sinner!  How can I attain Salvation?'  but completely giving up even the thought that one is a sinner, one is steadfast in Self attention, one will surely be saved.' 

Sri Ramana Maharshi in Who am I?

Arunachala Siva.     

10988
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: May 06, 2016, 12:30:53 PM »
Today is Siruthonda Nayanar liberation day.

Date of liberation: Chitrai - Bharani.

He is the one who gave cooked human meat by cutting his
only son, and served the old brahmin who came for food and who wanted such food. The details have
been given already in my first round of stories about 63 Saiva Saints. 

10989
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 06, 2016, 12:25:41 PM »
Verse 49:


49: குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி, வெங் கூற்றுக்கு இட்ட
வரம்பை அடுத்து மறுகும் அப்போது, வளைக்கை அமைத்து,
அரம்பை அடுத்து அரிவையர் சூழ வந்து, அஞ்சல் என்பாய்--
நரம்பை அடுத்து இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே.

நரம்புக் கருவிகளைக் கொண்ட, இசையே வடிவாக உள்ள அபிராமியே! அடியேனாகிய என்னுடைய உடலையும், அதிலே இணைந்த உயிரையும் கொடுமையான எமன் வந்து பறிக்க, நானும் மரணத்திற்கு அஞ்சி வருந்துவேன். அப்பொழுது அரம்பையரும், தேவமகளிரும் சூழ என்னிடத்து வந்து அஞ்சேல் என்பாய்! எனக்கு அருள் புரிவாய்!

O Goddess, who is in the form of Music, that is played with instruments of strings!  When Yama comes
to take away my life which is connected to my body, I shall be scared and become fearful and sorrowful.
At that time, please come, with the girls of deva loka,  and say 'Fear not' and thus grace me!

contd.,

Arunachala Siva.     

10990
c. Integral Yoga:

The colophon of the Gita says it as an Upanishad and a Yoga Sastra.  Yoga is a technical term which
means union wit God via a set of physical and mental disciplines.  Though yoga is unitary, based on
the different types of  human minds -- the active, the philosophical, the emotional and the psychic --
has been formulated in a four fold manner, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, and raja yoga.
Each of these yoga opens up the infinite horizon of truth  and effects union  with God. The Gita
describes them all.  Considering that Sri Krishna has taught all the four yogas to one and the same
person, Arjuna, urging him to use his discrimination, it can be safely concluded that the yoga of the
Gita is a comprehensive spiritual discipline integrating within itself all the four aspects.  However, because
of Arjuna's lineage and proclivities, karma yoga is better suited to him, and of course, Krishna wanted
him to fight.

contd.,

Arunachala Siva.       

10991
Now, suppose a thesis is argued on the evolution of the wheel, on which, literally, civilization has rolled
across time.  From the cart wheel to the cycle, to the car, to the landing gear of the jet plane, has been
the developing story of the evolution of the wheel evolved, but the wheel itself has had no gain, no benefit,
no joy in the process.  The profit and fulfillment belongs to the demanding human race.  The purpose for its
evolution lay in the need of humanity for better transport -- without the continuity of this purpose, there
would have been no continuity of its evolution.  Regretfully, science knows a lot about the content of creation,
but knows nothing about the intent of creation.  Content is matter.  Intent is consciousness.

Similarly, with the evolution of species, if consciousness is coeval and co terminal with the body of the individual,  there can be no continuity of an experiencer beyond a single lifespan.  One generation struggles, suffers, endures, and brings about progress.  It earns the means for a better life, but dies at that point.
This is a case of unpaid wages.  A later generation, without even saying 'Thank you, grandpa' inherits these
advantages.  This is a case of unearned income.  Is this the benevolence of providence, or perverted justice
in creation?

contd.,

Arunachala Siva.       
               

10992
87. This darkness (we thus see) shines in the dense darkness of the Ignorance, but does not shine in the
Great Splendor of the Light of the Self-awareness. If this universe were real, why does it not shine in
the Supreme State, lighted  as It is by the Conscious-Effulgent Light of the Real Self?

88. That alone is real which survives in the experience of the Real Self in the Supreme State, all else
is only unreal.  This is the distinction between the Real and the unreal, revealed to us by the teachings
of all the sages.

89.  Since the multiplicity is experienced only in the state of Ignorance, it is declared to be unreal.
On the other hand, because the Unity (non difference) of the Self is experienced on the liquidation
of Ignorance, that Unity is real.

90.  That peaceful Self,  who shines by the light of His own nature, as pure Consciousness in the
Supreme State where the world is lost, is the sole Reality;  such is the teaching of our holy Guru,
Sri Ramana.

91.  As the dream world is known to be unreal for the reason that it vanishes upon waking, so this
waking world also, is proved to be unreal by its vanishing in the light of the Real Self.         

contd.,

Arunachala Siva.

10993
15. The Light that lights the world is subtler still than the subtle mahat, the expanded consciousness.
And, who can count it or reckon it which eludes numbers, computing and the allied sciences.  It is
called 'Svabhava' -- the purport of oneself.  This is the one which, by way of expressing itself in a myriad
ways, projects ever and anon the countless worlds of joy.

16.  Anything conceived by the mind, ears, etc., supported by triad or pentad of pranas, cannot
be the Light.  That which is to say, the effort -- though mediated by resources,  which after all are
the products of he Goal -- involves the freedom of oneself from all the media.  In the realm of the knowledge
relating to the Light, sattva or sat is appreciated as it is experienced as 'Being' (I-ness).  In expression it
takes the form of Thou!  "Thou alone art, O Lord!"  This is para bhakti or devotion transcending duality.

17.  Without being rooted  in the spirit of the tetrad of he Mahavakyas (great aphorisms) how is it
possible to explain Jiva and the world?  Even the subtle body, which has its welfare in the pranas,
is not even remotely comparable to Isvara, the Light of transcendence.  Those who imagine truth,
life, bliss, glory and hope in the transient body and the world as opposed to Isvara, the sole source,
even if equipped with the subtlest of intellects cannot appreciate the imports of Mahavakyas.  The scope
of intellect is limited to the world and its components but its origin and originator are beyond it.


contd.,


Arunachala Siva.         

10994
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 06, 2016, 09:46:14 AM »
Verse  402:


ஆண்டஅர சங்கணர்சீர்
   அருள்பெற்றப் பதிநின்றும்
பாண்டிநாட் டெழுந்தருளும்
   பான்மையராய்த் தென்திசைபோய்க்
காண்டகைய திருப்புத்தூர்
   பணிந்தேத்திக் கதிர்மதியம்
தீண்டுகொடி மதில்மதுரைத்
   திருவால வாய்சேர்ந்தார்.


The kingly servitor blessed with the great grace
Of the Lord, left the town and moved southward
To reach the Pandya country; he adored the Lord
At Tirupputthoor, rapturous to behold; he came
To Tirualavai of Madurai whose streamers
Waft aloft touching the moon.   

Arunachala Siva.

10995
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 06, 2016, 09:43:14 AM »
Verse  401:


பிரமபுரத் திருமுனிவர்
   பெருந்தொண்டை நன்னாட்டில்
அரனுறையுந் தானங்கள்
   அணைந்திறைஞ்சிப் பாடுவதற்
குரனுடைய திருநாவுக்
   கரசர் உரை செய்தருளப்
புரமெரித்தார் திருமகனார்
   பூந்துருத்தி தொழுதகன்றார்.


Tirunavukkarasar of spiritual puissance told
The divine Muni of Brahmapuram that he should
Hail the Lord in all His shrines of great Tondai Nadu.
Thereupon the godly child adored
The Lord of Tiruppoonthurutthi who burnt
The triple cities, and left the town.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 [733] 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 ... 3129