Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 [732] 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 ... 3114
10966
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 25, 2016, 09:32:07 AM »
Verse 292:


வீழி மிழலை தனைப்பணிந்து
   வேத முதல்வர் தாமிருப்ப
ஆழி வலமேந் தியஅரியால்
   ஆகா சத்தின் நின்றிழிந்த
வாழி மலர்ந்த கோயில்தனில்
   மன்னும் பொருளைப் போற்றிசைத்துத்
தாழும் நாளிற் பிறபதியும்
   பணியுங் காதல் தலைநிற்பார்.


He adored Veezhimizhalai reaching its outskirts;
He hailed in melodic hymns the Lord-Author
Of the Vedas enshrined beneath the Vimana
There brought by Vishnu -- the holder of the disc
In his right hand - from the empyrean;
During his sojourn he was possessed by a desire
To adore the lord in His other shrines too.   

Arunachala Siva.

10967
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 25, 2016, 09:29:13 AM »
Verse  291:


சோலை மறைக்காட் டமர்ந்தருளுஞ்
   சோதி அருள்பெற் றகன்றுபோய்
வேலை விடமுண் டவர்வீழி
   மிழலை மீண்டுஞ் செல்வன் என
ஞாலம் நிகழ்ந்த நாகைக்கா
   ரோணம் பிறவுந் தாம்பணிந்து
சாலு மொழிவண் டமிழ்பாடித்
   தலைவர் மிழலை வந்தடைந்தார்.He left the place with the leave and grace of Him
Of Tirumaraikkadu girt with gardens;
He resolved thus: "I'll go to Veezhimizhalai
Of Him, the Eater of the poison churned out of sea."
He adored at well-known Nakai-k-kaaronam
And other shrines and hymned pious psalms
In Tamizh munificent, and arrived
At Tiruveezhimizhalai of the Lord.   

Arunachala Siva.

10968
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 25, 2016, 09:27:02 AM »
Verse 290:


வேணு புரக்கோன் எழுந்தருள
   விடைகொண் டிருந்த வாகீசர்
பூணும் அன்பால் மறைக்காட்டில்
   புனிதர் தம்மைப் போற்றிசைத்துப்
பேணி இருந்தங் குறையுநாள்
   பெயர்வார் வீழி மிழலையமர்
தாணு வின்தன் செய்யகழல்
   மீண்டுஞ் சார நினைக்கின்றார்.


When the prince of Venupuram was gone,
Vakeesar who took leave of him and there
Abode, hailed the Holy One that abode in love
At Maraikkadu, in melodic verse; he was then
Impelled by a desire to adore the feet of Thanu*
Enshrined in Tiruveezhimizhalai.   

(*Siva)

Arunachala Siva.

10969
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 25, 2016, 09:23:28 AM »
Verse 289:போமா துணிந்து நீர்அங்குப்
   போதப் போதா அவ்வமணர்
தீமா யையினை யானேபோய்ச்
   சிதைத்து வருகின் றேன்என்ன
ஆமா றெல்லாம் உரைத்தவரை
   மறுக்க மாட்டா தரசிருப்பத்
தாமா தரவால் தமிழ்நாட்டில்
   போனார் ஞானத் தலைவனார்.The godly child added further: "I am going
There for sure; you may please refrain from coming
With me; I'll myself extirpate all the deception
Of the Jains." He also spoke to him of all
That should be done in furtherance of his mission;
Unable to dissuade him, Tirunavukkarasar
Stayed there; love-borne the chief of Gnosis
Fared forth to the Tamizh country.   

Arunachala Siva.

10970
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 25, 2016, 09:19:54 AM »
Verse  288:என்று கூற எல்லையிலா
   நீறு போற்றும் இருவரையும்
சென்று காணும் கருத்துடையேன்
   அங்குத் தீங்கு புரிஅமணர்
நின்ற நிலைமை அழிவித்துச்
   சைவ நெறிபா ரித்தன்றி
ஒன்றுஞ் செய்யேன் ஆணைஉம
   தென்றார் உடைய பிள்ளையார்.When he spake thus, the godly child said:
"I long to go forth to behold the two who hail
The glory of the Holy Ash infinite; there'll  I
Unseat the Jains -- doers of evil --, and annihilate
Their way; I'll cause Saivism to flourish gloriously;
Till then I'll do nought else; behold this!
This is your mandate indeed!"   

Arunachala Siva.

10971
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 25, 2016, 09:14:19 AM »
Verse 287:


ஆய பொழுது திருநாவுக்
   கரசு புகலி ஆண்டகைக்குக்
காய மாசு பெருக்கியுழல்
   கலதி அமணர் கடுவினைசெய்
மாயை சாலம் மிகவல்லார்
   அவர்மற் றென்னை முன்செய்த
தீய தொழிலும் பலகெட்டேன்
   செல்ல இசையேன் யான்என்றார்.Thus spake then Vakeesar to the hero of Pukali:
"The filthy, unwashed, diabolic Jains are great experts
In variform evil acts of truculent black art;
The evil deeds they did to me in the past were a legion;
Woe's me! I'll not suffer you to go there."   

Arunachala Siva.

10972
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 25, 2016, 09:11:42 AM »
Verse 286:


சைவ நெறிவை திகம்நிற்கச்
   சழக்கு நெறியைத் தவமென்னும்
பொய்வல் அமணர் செயல்தன்னைப்
   பொறுக்க கில்லோம் எனக்கேட்டே
அவ்வன் தொழிலோர் செயல்மாற்றி
   ஆதி சைவ நெறிவிளங்கத்
தெய்வ நீறு நினைந்தெழுந்தார்
   சீர்கொள் சண்பைத் திருமறையோர்.


"When the sempiternal Saivism, the way of the Vedas, is there
The Jains who are adepts in demonstrating
The false and base religion to be true, perform
Evil deeds galore; we can endure them no longer."
When the sacred Brahmin of Sanbai heard this
Up he rose invoking the Holy Ash, firm-resolved
To undo the working of the cruel ones and make
Resplendent the primordial Saivism.   

Arunachala Siva.

10973
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 25, 2016, 09:08:47 AM »
Verse  285:


வந்து சிவனார் திருமறைக்கா
   டெய்தி மன்னு வேணுபுரி
அந்த ணாளர் தமக்கறிவித்
   தவர்பால் எய்தி அடிவணங்கச்
சிந்தை மகிழ்ந்து தீதின்மை
   வினவத் தீங்கும் முளவாமோ
இந்த உலகம் உயவந்தீர்
   இருதாள் நினைவார்க் கென்றுரைப்பார்.


They came to the Matam in Siva's Tirumaraikkadu
And had their arrival announced to the godly child;
Then they came to his divine presence and adored him.
He was happy to receive them and inquired of them
If they were free from trouble; then they said:
"You are the avatar, come to redeem the world!
Can trouble beset them that think on your feet twain?"

Arunachala Siva.

10974


On 2nd Jan 1946, a visitor asked whether Jnanis retire generally from active life and do not engage
in any worldly activities.

Bhagavan replied:

They may or may not.  Some, even after realizing, carry on trade and business, or rule over a
kingdom, [like Janaka]. Some retire into forest and abstain from all acts except those
absolutely necessary to keep life in the body. So, we cannot say all Jnanis give up activity and
retire from life.

Visitor further asked: I want to know if Bhagavan can give concrete examples , like the butcher
Dharmavyadha mentioned in our books, of Jnanis now living and doing their ordinary daily work
in life.

Bhagavan did not answer. {Readers can guess the purpose of this question from the visitor}

Visitor:  Is renunciation necessary for Self Realization.

Bhagavan:  Renunciation and realization are the same. They are different aspects of the same state.
Giving up the non-self is renunication.  Inhering in the Self is Jnana or Self Realization.  One is the
negative and the other the positive aspect of the same single truth.  Bhakti, Jnana, Yoga -- are
names for Self Realization or mukti which is our real nature.

(Source: Day by Day, Devaraja Mudaliar)

Arunachala Siva.   

10975
That much we can do, for whether we like it or not, the quality of life we need to foster as a part of global
community depends on the nobility of our aspiration and willingness to cooperate with harmonious intent
in furtherance of the cherished aim of establishing a society ruled by the sane principles of justice and freedom.
And to celebrate whatever is true and and of good report, whatever it may be unearthed, is the best way to ease
our pain and remove the heavy stone that blocks the source of creativity within us.

It is a tall order, but such a decisive action as making a solemn pledge to honor everything in our experience
is enough to allow the waters of Life to flow unencumbered -- and then all can be renewed in beauty depsite
inevitable hardship as we face up to our responsibilities with fresh courage.

contd.,

Arunachala Siva.     

10976
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 24, 2016, 12:04:06 PM »
Verse  37:


37: கைக்கே அணிவது கன்னலும் பூவும், கமலம் அன்ன
மெய்க்கே அணிவது வெண் முத்துமாலை, விட அரவின்
பைக்கே அணிவது பண்மணிக் கோவையும், பட்டும், எட்டுத்
திக்கே அணியும் திரு உடையானிடம் சேர்பவளே.

என் அபிராமி அன்னையே! நின் அருட் கரங்களில் அணிவது இனிய கரும்பும், மலர்க் கொத்துமாகும். தாமரை மலரைப் போன்ற மேனியில் அணிந்து கொள்வது, வெண்மையான நன்முத்து மாலையாகும். கொடிய பாம்பின் படம் போல் உள்ள அல்குலைக் கொண்ட இடையில் அணிவது பலவித நவமணிகளால் செய்யப்பட்ட மேகலையும் பட்டுமேயாகும். அனைத்துச் செல்வங்களுக்கும் தலைவனாகிய எம்பெருமான் எட்டுத் திசைகளையுமே ஆடையாகக் கொண்டுள்ளான். அப்படிப்பட்ட எம்பிரானின் இடப்பாகத்தில் பொலிந்து தோன்றுகின்றாய் நீ!

O My Abhirami Mother!  In Your sacred hands You have sweet sugar cane, and a bunch of flowers.
On Your body which is like lotus flower, you have good pearl garland.  Around the waist (which has
Your private part like a ferocious serpent's mouth) You have mekalai (waist ornament) made of nine gems,
and silk sari.  Your husband Siva has got only the eight directions as His attire. You are on the left side
of my Lord Siva.

contd.,

Arunachala Siva. 

10977
26.  Mental calm, sense control, withdrawal from worldly pursuits, fortitude, faith in the words of
Guru, steadiness in Sadhana -- these six are prescribed for the aspirant, whereby his mind will remain
firm in the quest.

27.  That State is knowable only by actual experience of the Truth of the Real Self. It is indicated
(in the sacred lore) only by negations.  'Not so, not so'.  It is not described by speech nor thought
of by the mind.  Even The Primal Guru - Dakshinamurti - taught It only by Silence.

28.  Since that State is changeless, wordless and calm, beyond the states of waking and the rest,
it is called the Fourth State.  Such is the teaching of the Mandukya Upanishad.

29.  For every creature there are three states, waking, dream and deep sleep; and sustaining these
three states there is another sleep, the sleep of ignorance.   

30. The whole of this world is contained within this trinity of states.  The Reality of the Fourth State,
which is wordless, transcends these three states.

contd.,

Arunachala Siva.   

10978
One day I told Bhagavan, 'My father has no bhakti.  He never went to temples or sacred places and rivers.
But my mother was a great devotee. My father used to get attacks of malaria fever frequently. In these
fevers my fathers used to tell me, 'Look here, there is Parameswara on the Bull and camphor is being
waved before him. Have darshan.'

Thereupon Bhagavan related the following story: 'In a certain kingdom the queen was always going to
the temples, bhajan parties and uttering the name of God.   The king never took part in all this.  The queen
was greatly concerned over this indifference of the king and prayed to God to convert the King to her ways.

'One day when she returned late after visiting the temples and taking part in bhajans, and entered the
bedroom, the King was sleeping on cot, but the room was resounding with the name of God, Ram Nam.
Carefully observing where from the sound of the name of God came, she discovered it came from her
husband's heart.  Thereupon, she at once sent for the minister and told him that the gods had granted
her prayer that the King should have bhakti.

contd.,

Arunachala Siva.           

10979
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:53:18 AM »
Verse  284:


ஆதி முதல்வர் தமைப்பணிந்தங்
   கான பணிசெய் தமருநாள்
சீத மதிவெண் குடைவளவர்
   மகளார் தென்னன் தேவியார்
கோதில் குணத்துப் பாண்டிமா
   தேவி யார்முன் குலச்சிறையார்
போத விட்டார் சிலர்வந்தார்
   புகலி வேந்தர் தமைக்காண.They came to the Matam in Siva's Tirumaraikkadu
And had their arrival announced to the godly child;
Then they came to his divine presence and adored him.
He was happy to receive them and inquired of them
If they were free from trouble; then they said:
"You are the avatar, come to redeem the world!
Can trouble beset them that think on your feet twain"   


Arunachala Siva.

10980
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 24, 2016, 09:51:00 AM »
Verse  283:


ஆண்ட அரசும் பிள்ளையார்
   உடனே அங்கண் இனிதமர்ந்து
பூண்ட காதல் பொங்கியெழ
   வாய்மூர் அடிகள் அடிபோற்றி
மூண்ட அன்பின் மொழிமாலை
   சாத்தி ஞான முனிவரொடு
மீண்டு வந்து திருமறைக்காட்
    டெய்தி விமலர் தாள்பணிந்தார்.


The servitor ruled by the Lord sweetly sojourned
With the godly child there; devotion welled up
In him more and more; he hailed the feet
Of the Lord of Vaaimoor and decked Him
In loving devotion with verse-garlands; then
With the Muni of Gnosis he returned to Tirumaraikkadu
And adored the feet of the Pure and purifying One.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 [732] 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 ... 3114