Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 [730] 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 ... 2974
10936
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2016, 08:29:23 AM »
Verse 271:


புற்றிடங் கொண்ட புராதனனைப்
   பூங்கோயின் மேய பிரானை யார்க்கும்
பற்றிட மாய பரம்பொருளைப்
   பார்ப்பதி பாகனைப் பங்க யத்தாள்
அர்ச்சனை செய்ய அருள்புரிந்த
   அண்ணலை மண்மிசை வீழ்ந்தி றைஞ்சி
நற்றமிழ் நாவலர் கோன்உடம்பால்
   நன்மையின் தன்மையை மெய்ம்மை பெற்றார்.


Before the most ancient One of the Ant-Hill,
The Lord enshrined in the Flower-Temple,
The Ens Entium that is the staff of all,
The Lord Consort of Mother Parvati,
The Great One that graced him with the right
To hail His flower-feet in ritual worship,
The bard of goodly Tamizh prostrated
And adored in devotion.
Thus did he come to be truly blessed
With the fruition of his embodiment.

Arunachala Siva.

10937
Verse 9:


விண்ணகத் தேவரும் நண்ணவும் மாட்டா
    விழுப்பொரு ளேயுன தொழுப்படி யோங்கள்
மண்ணகத் தேவந்து வாழச்செய் தானே
    வண்திருப் பெருந்துறை யாய்வழி யடியோம்
கண்ணகத் தேநின்று களிதரு தேனே
    கடலமு தேகரும் பேவிரும் படியார்
எண்ணகத் தாய்உல குக்குயி ரானாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.

O supreme Ens ever inaccessible to even the heavenly Devas !
You caused us,  the hereditary slaves that serve You !,
To dwell on earth.
O Lord of uberous and sacred Perunturai !
You abide in our eyes and confer On us,
delight sweet as honey !
O Nectar of the ocean !
O Sweet-cane !
O One that abides in the thought of loving devotees !
O Life of the cosmos !
O our God !
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.


Arunachala Siva.

10938
Verse 8:


முந்திய முதல்நடு இறுதியு மானாய்
    மூவரும் அறிகிலர் யாவர்மற் றறிவார்
பந்தணை விரலியும் நீயும்நின் அடியார்
    பழங்குடில் தொறும்எழுந் தருளிய பரனே
செந்தழல் புரைதிரு மேனியுங் காட்டித்
    திருப்பெருந் துறையுறை கோயிலுங் காட்டி
அந்தண னாவதுங் காட்டிவந் தாண்டாய்
    ஆரமு தேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே.You are the primordial First,
the midst and the Last,
Unknown to the Trinity.
Who else can know You?
O supreme Ens !
With Her whose fingers sport a ball,
You deigned to visit each old dwelling of Your Servitors.
You revealed to us Your sacred body ! Like unto ruddy fire !,
the temple at the sacred Perunturai where You abide and Your form As a Brahmin,
and redeemed us.
O Nectar rare!
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.

10939

A vistor came to the Asramam on 10.2.1946 with a book called Sri Ramanopakhyanam.
His name was Thangavelu Nadar.  Bhagavan Ramana told Devaraja Mudaliar that it
was not about anything about His teachings but the one which contained some stanzas
found in some Nadi horscope of Bhagavan Ramana, with notes and commentaries of another
gentleman who was then editing a Tamizh paper.  Bhagavan added that besides this version,
some other Nadi version of Bhagavan's horoscope have been traced and sent to the Asramam by
different devotees.  Bhagavan Ramana added that there were various people in the country
who claimed to have various Nadis.  We don't know whether they are correct or not.  This
Thangavelu Nadar was originally from Kumbakonam.  There also used to be one Swami at
Tindivanam.  When anyone went to him, he used to tell them:  "You must go and have darshan
of Ramana Maharshi, at such and such time, on such and such date."  This gentleman's name is
also indicated in the Nadi horoscope and they used to come here and tell me about it!

(Source:  Day by Day, Devaraja Mudaliar.)

Arunachala Siva. 


10940
General Discussion / Siddha - Siddhi.
« on: January 12, 2016, 03:19:16 PM »

(This appeared in Mountain Path, April - June 2015.  Author John Grimes.)

The word 'siddha' means complete, perfect, accomplished from the root 'sidh' - 'to attain'.  There
are two uses of this word.  One use refers to an accomplished one, a seer, a sage, a perfect being,
a Jnani, a Mukta.  The other use refers to a person who possesses one or miraculous powers (siddhi).
Bhagavan Ramana used the word in both of these ways.  Further, in this regard He said:

'There are two kinds of Siddhis and one kind may well be a stumbling block to Self Realization.  It is
said that by mantras, by some drug possessing occult virtues, by severe austerities, or by samadhi of
certain kind, powers can be acquired.  But these powers are not a means to Self Knowledge.... the other
kind are manifestations of power and knowledge which are quite natural to a person when the Self is realized.
They come of their own accord, they are God-given.'  (Sad Darsana Bhashya, Kapali Sastri.)

contd.,

Arunachala Siva.
         
10941
General Discussion / Re: Articles,Interviews,News
« on: January 12, 2016, 01:05:44 PM »
Dear Ravi and atmavichar,


Let us see the Tiruppavai verse that speaks of koodaravalli:


கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னைப்
பாடிப் பறை கொண்டு யாம் பெறும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச்
சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப் பூவே
பாடகமே என்றனைய பலகலனும் யாம் அணிவோம்
ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பாற் சோறு
மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழி வாரக்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.


If the gopis sing the glory of Govinda, they get many things from Govinda. Govinda is one who
wins over those who do not join Him but are against Him.

If the gopis sing the praise of Govinda, they get many gifts.  So also we.  They get various ornaments.
After wearing them, they wear nice dresses. Thereafter they eat pal soRu, with mood nei peithu...

They take sarkarai pongal (with cashews, dry grapes, and krambu) with great amount of sweet
in it.  On the sarkarai pongal, pure cow ghee is served, and this ghee completely hide the sarkarai
pongal.  After eating sumptuously, they stay together and enjoy the chill wind of Margazhi month.

(Those days people did not cholesterol problem though they consume good quantity of ghee)

What a wonderful description!     The phrase, 'koodarai vellum' became 'koodaravalli'
and the celebration today came into practice and this is called koodara valli!
 
There should be some 'hidden' or esoteric meaning for this verse.  Only Ravi can give us what
it is.

Arunachala Siva.     

10942
Verse 66:

Therefore, the wise must personally exert all their powers to get liberation from the bondage
of the world, just they would personally take remedies against physical ailments.

Verse 67:

The question you have asked today is a very good one.  It is relevant to the teachings of the scriptures.
Its meaning is hidden deep, as within an aphorism.  It should be asked by all who seek liberation.

Verse 68:

Listen attentively, O prudent one, to what I say.  By listening you shall certainly be liberated from the
bonds of the world.

Verse 69:

Of the steps to liberation, the first is declared to be complete detachment from all things which are
non eternal.  Then comes the practice of tranquility, self control, and forbearance.  And then the entire
giving up of all actions which are done from personal and selfish desire.

Verse 70:

Then the disciple must hear the truth of the Atman, and reflect upon it, and meditate upon it constantly,
without pause, for a long time.  Thus the wise man reaches that highest state, in which consciousness
alone remains -- and he knows the bliss of Nirvana while still living on earth.

contd.,

Arunachala Siva.                 

10943
General topics / Re: Sri Achuthanantha Adigal:
« on: January 12, 2016, 11:41:26 AM »
Achyuta Dasar composed more than three hundred songs set to the ragas (musical meters) of
Carnatic music.  He was not only a composer but also was an exceptionally gifted singer.  Once when
he sat on a hill in a village called Chatrawadi and sang one of his compositions, the cows that were
scattered on the grassy slopes of the hill gathered together and listened spell bound to his singing.
While all songs are available to us, there is no recording of his mesmerizing voice. 

Achyuta Dasar's songs, which are marked by literary charm, written in the style and language of that time,
and full of devotional fervor, bear witness to his profound spiritual maturity.  In his songs, he pleads for
the mercy and grace of infinite, non dual bliss to redeem him who is perplexed and agitated in the darkness
of samsara. In many songs, he asks for the joy of inwardness.  He asks for the end of the triputis (triad)
of the knower, the object and the act of knowing so that he can focus inwardly and revel in the transcendental
turiyatita (the Forth.) state beyond wakefulness, dream and deep sleep.  He exhorts his mind to ardently
worship the feet of the Lord who dispels the darkness of constant toil for worldly pleasure and gives inner bliss.  He says he is rid of the delusion of religious creeds and their differences and incessantly worships
the Self, the inner seer.

contd.,

Arunachala Siva.             

10944
General Discussion / Re: Channels of Grace - A Tribute:
« on: January 12, 2016, 11:26:15 AM »
Sri Ramanasramam and Arunachala:

Amma and Baba used to drive down to Tiruvannamalai all the way from Delhi and Dehradun, where
they had their homes, right up until their early 80s. Similarly, they would insist on sitting on the floor
in the Asramam dining hall also in their 80s, until I convinced them that they were unnecessarily
straining themselves.  Once about four years ago, somebody asked Baba, 'Sir, when did you last go
round the Hill?'  Baba replied, 'I go everyday! -mentally and spiritually!'

They drove down the Asramam with no driver, as they both could drive. Rekha's husband and my husband
were both in the army and had many postings in the South, so Amma and Baba would stop with us
en route.  But they would cut short their holidays with us, saying they were missing the Asramam,
and again return to the Asramam.           

Even though the other holy centers were closer, the draw of Arunachala, Maharshi Ramana's teachings
and the beloved Asramam always proved strongest.  Baba has been coming to the Asramam now for
65 years, since 1950.  In the early years he and Amma made a visit almost every year.  In later years
they came more than once a year.


contd.,

Arunachala Siva. 

10945
General Discussion / Re: Shadow and Substance -
« on: January 12, 2016, 11:14:16 AM »
Thus what remains at the end is substance, devoid of all shadows.  This substance does not cast any
shadow.  The Single Entity is the logical substratum of everyone and everything.  That is the sheer
beauty of it.  The more we experience that Unity, that simplicity, the greater our bliss.  Wouldn't it be
great to experience that Entity just once in our lifetime?  At the end, individual consciousness merges in
Universal Consciousness from whence it arose, which is the Single Source of everything.

Sankara explains:

No division in Consciousness is admissible at anytime as it is always one and the same.  Even the individuality
of the Jiva must be known as false, lie the delusion of a snake in a rope.
(Aparokshanubhuti - 43).

contd.,

Arunachala Siva.     

10946
General Discussion / Re: Thank You God
« on: January 12, 2016, 11:08:15 AM »
I thought it was apt teaching for the type of phase I was through and decided to tell him my woes.
When I met him the next time he asked me, 'How is your practice?'

'It is dull,' I said.

He looked grave and said, 'It will improve.'

I thanked him.  I waited but the previous income which I used to generate did not happen. I was
wondering as to how Sri Nannagaru's words would go wrong.

I met him a few times like that and always complained about my poor practice hoping Nannagaru
would turn it around. But practice just went on in its usual average way.

It was then I came across a sentence of Meister Eckhart, a Germany metaphysician and mystic
of the medieval times. 

"If only words that you utter in your prayer everyday are 'Thank You' then that will alone suffice."

These words hit me hard.  I rued my greed and faithlessness.

Next time when I met him my practice was still less but when he asked me: 'How is your practice now?'
I told him, 'By God's Grace, it is very good.  Thank You.'

Sri Nannagaru nodded slowly and said, 'It will improve.'

My practice started improving and I understood the beauty of being Thankful to God for everything.

After that whenever I faced anything good or bad in my life... I learned to say Thank You God.  Thank You.

I realized life is not about being desirous of better times or hoping for greater materialistic or even spiritual
status. 

It was about being Thankful to God at all times.

concluded.

Arunachala Siva.
   

       

10947
General Discussion / Re: Narasinh Mehta: An Introduction:
« on: January 12, 2016, 10:53:52 AM »
The largest portion of Mehta's poetry, varied lyrical poems, takes Krishna's lives and weaves an
experiential universe through a feminine perspective, passionate, erotic and playful, and maternal.
The poet speaks as the devoted milkmaid, the companion, and the loving mother. Several of these
can be grouped by topics or themes:  childhood mischief, passion, the spring season, the songs of
messages or swinging together. Others tell of scolding, yearning, fascination with his flute or his face,
or anklets.  The theme unifying all these is a sense of fulfilled return of passionate devotion. Mehta's
poetry celebrated Krishna worship as a successful supplicant.  In so doing, his work aligns more with
those who celebrated love centered devotion positively, than with those whose verse portrays yearning
for union with the divine. 

The largest but most well known set of Mehta's lyrics are the bhakti-gnyan-vairagya na pad.  Literally,
these are songs of devotion, knowledge and detachment.  Conceptually, the central themes are spiritual,
transcendental and philosophical comprehension of love and divinity.  In these poems Narsinh distilled
his life experiences into essentials.  Metaphysics shines through the mundane and the poet tells his
listeners in many different ways to learn and see and to appreciate the way creation and life, divinity
and humanity work in this world.

contd.,

Arunachala Siva.                       

10948
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:48:48 AM »
Verse 270:


வானுற நீள்திரு வாயில் நோக்கி
   மண்ணுற ஐந்துறுப் பால் வணங்கித்
தேனுறை கற்பக வாச மாலைத்
   தேவா சிரியன் தொழுதி றைஞ்சி
ஊனு முயிரும் உருக்கு மன்பால்
   உச்சி குவித்த செங்கைக ளோடும்
தூநறுங் கொன்றை யான்மூலட் டானம்
   சூழ்திரு மாளிகை வாயில் புக்கார்.


In front of the sky-high tower he prostrated,
And the five limbs of his person touched the earth;
He then devoutly adored the Devasiriyan whence wafts
Fragrance as from honeyed Karpaka blooms;
This done, in love that melted his life and limb,
He moved to the beauteous mantapam
That girds the adytum of the Lord of Moolattanam,
The wearer of the pure KonRai blossoms

Arunachala Siva.

10949
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:45:48 AM »
Verse 269:


வந்தெதிர் கொண்டு வணங்கு வார்முன்
   வன்றொண்டர் அஞ்சலி கூப்பி வந்து
சிந்தை களிப்புற வீதி யூடு
   செல்வார் திருத்தொண்டர் தம்மை நோக்கி
எந்தை யிருப்பதும் ஆரூ ரவர்
    எம்மையு மாள்வரோ கேளீர் என்னும்
சந்த விசைப்பதி கங்கள்  பாடித்
   தம்பெரு மான்திரு வாயில் சார்ந்தார்.


It was Van-tondar who first paid obeisance
To the devotees that came there to welcome and hail him;
As they passed in delight great through the streets,
He addressed them thus: "Will our Father who is
At Aroor deem even me a devoted servitor"
"I beseech you to prevail with Him."
Thus in musical chhanda, singing divinely
He reached the entrance-tower of the Lord's temple.

Arunachala Siva.

10950
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:43:47 AM »
Verse 268:


மங்கல கீதம்பாட
   மழைநிகர்தூ ரியமுழங்கச்
செங்கயற்கண் முற்றிழையார்
    தெற்றிதொறும் நடம்பயில
நங்கள்பிரான் திருவாரூர்
   நகர்வாழ்வார் நம்பியைமுன்
பொங்கெயில்நீள் திருவாயில்
   புறமுறவந் தெதிர்கொண்டார்.

Auspicious psalms were hymned; loud roared
The drums like rumbling clouds;
Carp-eyed danseuses danced in each dancing-hall;
Thus came the devotees of the Lord of Tiruvaroor
To the forted entrance of Tiruvaroor.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 [730] 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 ... 2974