Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 [728] 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 ... 3112
10906
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:29:45 AM »
Verse  316:


செக்கர்ச் சடையார் திருவோத்தூர்த்
   தேவர் பிரானார் தங்கோயில்
புக்கு வலங்கொண் டெதிர்இறைஞ்சிப்
   போற்றிக் கண்கள் புனல்பொழிய
முக்கட் பிரானை விரும்புமொழித்
    திருத்தாண் டகங்கள் முதலாகத்
தக்க மொழிமா லைகள்சாத்திச்
   சார்ந்து பணிசெய் தொழுகுவார்.


The matted hair of the Lord glows crimson
Like the crepuscular sky; He is Lord of the celestial beings
Abiding at Tiruvotthoor; into His temple he entered,
Made his sacred round, adored Him before His
Divine presence; hymned and rained joyous tears;
He decked the Lord of triple eyes with divine Tandakams
And other fitting garlands of words,
And stood poised in His service.   


Arunachala Siva.

10907
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:27:49 AM »
Verse  315:


காதல் செய்யுங் கருத்தினுடன்
   காடும் மலையும் கான்யாறும்
சூத மலிதண் பணைப்பதிகள்
   பலவுங் கடந்து சொல்லினுக்கு
நாதர் போந்து பெருந்தொண்டை
   நன்னாட் டெய்தி முன்னாகச்
சீத மலர்மென் சோலைசூழ்
   திருவோத் தூரில் சென்றடைந்தார்.

Borne by a love to render service, he crossed
Hills and dales, forests and jungle-rivers, and many towns
Rich in mango-groves and cool fields;
The lord of logos thus reached the great Tondai-Nadu
Where he first visited Tiruvotthoor girt
With gardens rich in cool and soft blossoms.   

Arunachala Siva.

10908
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:25:33 AM »
Verse  314:


பணியார் வேணிச் சிவபெருமான்
   பாதம் போற்றிப் பணிசெயுநாள்
மணியார் கண்டத் தெம்பெருமான்
   மண்மேல் மகிழும் இடமெங்கும்
தணியாக் காதல் உடன்சென்று
   வணங்கித் தக்க பணிசெய்வார்
அணியார் தொண்டைத் திருநாட்டில்
   அருளால் அணைவார் ஆயினார்.


He hailed the feet of the Lord of matted hair
Whose jewels are snakes; when thus he served
Hailing him, he desired, in unabated love,
To adore and render fitting service for the Lord
In all His shrines on earth where He abides in joy;
Impelled by grace he moved onward
Towards the beauteous Tondai-Nadu divine.   

Arunachala Siva.

10909
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 28, 2016, 09:23:20 AM »
Verse  313:


அண்ணா மலைமேல் அணிமலையை
   ஆரா அன்பின் அடியவர்தங்
கண்ணார் அமுதை விண்ணோரைக்
   காக்கக் கடலில் வந்தெழுந்த
உண்ணா நஞ்சம் உண்டானைக்
   கும்பிட் டுருகுஞ் சிந்தையுடன்
பண்ணார் பதிகத் தமிழ்பாடிப்
   பணிந்து பரவிப் பணிசெய்தார்.Him who is like a beauteous hill on a hill inaccessible --
The One who is like unto nectar
To beholding devotees steeped in insatiable love,
The One who devoured the uneatable venom
Of the main to save the celestial beings --,
He worshipped with a melting a mind and hymned
Melodious decades of dulcet Tamizh; he hailed Him,
Extolled Him and rendered service unto Him.   

Arunachala Siva.

10910
There were some posts on ego/dislikes etc., Muruganar says in Sri Guru Ramana Prasadam:

Verse 198:-

My natural duty, as I perceive, is to dwell without thought upon
those feet that abide in Holy Silence, flooding my consciousness
with bliss.  This is the state of liberation, the holy silence in which
the ego that thrives on the mind's confusion is rendered powerless
and disappears completely.

Verse 204:-

He caused a flower of light to unfold in the state of pure consciousness, so that the
disastrous error of a body-mind ego faded.  That radiance grew ever brighter with my love
until I realized the flawless knowledge of the Self manifesting as the unbroken awareness I, I,
within my heart.

Verse 213:-

Drawn by his magnetic charm I have sought shelter at the lotus
feet of Sri Ramana whose teaching is eternal, so that the murky
twilight of the illusory world, created by the trickery of the senses,
has faded in the clear light of dawn like turmeric left out in the sun.*

(*  Turmeric loses its colour when exposed to sunlight, and becomes
white.)

Arunachala Siva.

10911
(This article is a talk given by the author at the All India Conference of World Association for Vedic
Studies (WAVES), held in Bangalore in January 2005)

*

Scientists, scholars and spiritual teachers:  I feel blessed that I can be a part of this significant event
and share with this elite and focused gathering the strivings of my soul to know the truth of itself,
to divine its origins if possible, so that its chartered passage so far could serve to define its ultimate
destination.  I have chosen to title this deliberation as Reality and Relativity.

In the relative frame of mentation, we can acquire knowledge only within the circle of inescapable duality,
of category, quality and quantity. This is the linear voyage.  Yet we know that the longest  list of the
largest numbers will not add up to infinity, but infinity is not the contagious last point of an extended line.
Thus our mind assumes familiarity with both Reality and relativity, but the mind which is a native of relativity
has no visa to visit Reality. Reality is not a step toward, it is Transcendence.

Human intelligence cannot rest till it knows what now remains unknown.  It has marched a long way and knows that there are yet miles to go through the dark woods.  Man is asking total questions and so the demand
for ultimate answers.  What is creation?  Why is it the way it is?  What is its future?  This deep probe into the
basic nature of things and events is the essence of pure science.  Physics studies the working of energy on
matter and measure the resultant changes.  Chemistry deals with the composition and structure of matter and
the interactions and reactions therein.  Mathematics formulate the findings of both in the precise and succinct
language of numbers, and states them in concise equations.

contd.,

Arunachala Siva.         

10912
(This is a translation by Dr.Lingeswara Rao and Anil Sharma.  This is different from Nome and another's
translation.  Bhagavan approved only the Tamizh version done by Ulaganatha Swamigal. The English
version of Nome and another follows this Tamizh version.)

*

Bhagavan has said: These readings from Ribhu Gita are as good as Samadhi. It does not matter if one
understands the meanings or not.  Yet the result can be experienced.  It appears from Sri Bhagavan's
words that if there is a book the reading of which attune one's mind to the transcendental state, that is
Ribhu Gita.  What more is there to say? 

*

Chapter I:

1. May the Lord Sri Mahaganapati -- who joyously holds the Mount Meru as if it were a madi berry,
who then being pleaded to by the frightened celestial beings lets go of it, only to capture the blue
expanse of the sky taking it to be a jambu fruit  -- may that Lord with huge belly protect me.

2. May Siva the Lord Suoreme -- whose left half is the Mother and right half the father of cosmos
(ardhanarisvara); the tinkling sounds of whose anklets on the lotus feet are the syllables and their
imports -- the basis of language; whose three eyes viz., the sun, the moon and the fire (of knowledge)
are ever the cause of the vision of all - may that sovereign Lord over celestial beings who shines like an
ornament to the divine Mother Parvati protect me.         

3. Suta:  Once the joyous Jaigishvaya in the company of sages, having saluted the six faced Shanmukha,
son of Siva asked him thus:

4,5:  Jaigishavaya:

O repository of compassion,  all knowing one, protector of those who seek refuge, the one ever
contemplating the lotus feet and the three eyes of Siva -- the Lord of Aruna (Parvati), ocean of
mercy and the one resplendent like the Sun, I have heard the glories of the twelve effulgent
Jyotir Lingas.

6.  I am presently eager to hear another account of eminence relating to Siva.  Pray purify me with
the words of nectar flowing from Thy lotus face.

7. Suta:

Pleased with the muni's words of supplication Shanmukha replied to him thus.

contd.,

Arunachala Siva.     

10913
(This is in April - June 2016 of Mountain Path.)

*

Introduction:

This article aims to discuss a few principal teachings of the Bhagavad Gita in so far as they are applicable
to our lives today, since a scripture, by definition, is timeless and self renewing.

The Bhagavad Gita comprises Chapters 23-40 of Bhismaparva of the great epic poem, the Mahabharata.
Its universal acceptance and veneration by the population gave rise to at least three dozens Gitas
running the entire gamut of Indian philosophy from Brahman with attributes (saguna) to Brahman
the attribute-less (nirguna), from devotionalism (bhakti) to pure monism (brahmadvaita), and from
attachment (samsara) to renunciation (sannyasa).  The more famous among them praising the attribute-less
Brahman include Avadhuta Gita, Ashtavakra Gita, and Sri Ramana Maharshi's special favorite Ribhu Gita.

Bhagavad Gita however remains the Gita with a capital G, and forms the third leg of the Hindu triple
canon, (Prasthana Traya), along with the principal Upanishads and Brahma Sutra.

contd.,

Arunachala Siva.           

10914
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 27, 2016, 10:30:30 AM »
Verse  40:


40: வாள்-நுதல் கண்ணியை, விண்ணவர் யாவரும் வந்து இறைஞ்சிப்
பேணுதற்கு எண்ணிய எம்பெருமாட்டியை, பேதை நெஞ்சில்
காணுதற்கு அண்ணியள் அல்லாத கன்னியை, காணும்--அன்பு
பூணுதற்கு எண்ணிய எண்ணம் அன்றோ, முன் செய் புண்ணியமே.

ஒளி பொருந்திய நெற்றியுடையவள் அபிராமி! தேவர்களும் வணங்க வேண்டும் என்ற நினைப்பை உண்டு பண்ணக்கூடியவள்! அறியாமை நிறைந்த நெஞ்சுடையார்க்கு எளிதில் புலப்படாதவள். என்றும் கன்னியானவள். இப்படிப்பட்டவளை நான் அண்டிக் கொண்டு வணங்க எண்ணினேன். இதுவே நான் முற்பிறவிகளில் செய்த புண்ணியமாகும்.


She, Abhirami,  has got a forehead of bright light.  Even devas want to worship her.  She is not easily
discernible for those who have ignorance in their heart.  She is ever the maiden.  I wanted to pray to
Her by remaining close to Her.  This is due to merits of my past births.

contd.,

Arunachala Siva.   

10915
When I write an editorial it is composed in part with the spirit of Arthur's style in mind.  His was the first
book I read on Bhagavan and though the language of his booklet Ramana Arunachala looked deceptively
plain and approachable, one instinctively felt that there were layers of deeper understanding which eluded
comprehension.  Sometimes I look at his editorials for inspiration but try not to read too much, otherwise
my editorial would not get written at all!  Arthur in his inimitable way has said that all that is necessary to
clarify the path of Sri Ramana.  The best one can do while doggedly following in his steps is to be true to
the teaching and try to leave no individual tracks.

He was one of the few people I actually wanted to meet and when, on first arriving at Arunachala in 1975,
it was with deep disappointment that I heard he was dead.  He had worked extremely hard creating
The Mountain Path with a bare minimum facilities along with V. Ganesan, the Managing Editor who was
a big help to him.  It is hard to us in this computer age to realize the amount of labor required to type
and proof read each draft which originally he did almost singlehandedly.  He created a highly respected
journal which became internationally known and one can easily imagine Bhagavan's Grace was solidly
behind the enterprise.  In 1968, with perhaps intimations that his time in the world was limited because
an operation was planned which had only a fair chance of success, he wrote ten editorials, one after the
other.  He had a tidy mind and so, in order to leave things properly arranged for whoever would follow
him, he planned and executed over two years of magazine material and then put down his pen.

The final period of his life was spent mainly in silence. His final editorial was in April 1970.  The next
month he died at Bangalore on the 7th May.  His body was brought back to Tiruvannamalai by his
adoring wife and courageous fellow traveler, Lucia.  His grave lies in a quiet spot under some trees
in the Osborne Compound and one can sense, if the trouble is taken to be still in that tranquil atmosphere,
a serene peace that is quite subtle.  It does not hit you in the eye with raw power but nonetheless there is a
delicate undertone of acceptance  and support.  His discreet presence permeates the resting place.

contd.,

Arunachala Siva.           

10916
41.  The Upanishadic text which says:  'Where the Self is all there is, then how and what does one know
there,'  makes it clear that in the Supreme State, the Real Self is alone, as the One without a second.

42. Since in that State there is not, in reality, even the difference of place and occupant thereof,  the Self
being the One without a second, the All inclusive Reality, therefore He, the Supreme Being, is His own Place.

43.  Since the Sage has put an end to all duality by attaining the Supreme, the Real State, he has
attained the Advaitic State.  Hence He alone should be regarded as an Advaiti.

44.  Duality comes to be taken as real because of taking something not the Self to be the Self.  The sages
tell us that the state of being free from this Ignorance is itself the Advaitic State.

45. Thus Advaita is not a dogma like those of other religions. Also because the mind does not function
in It.  True Advaita is declared to be just the state of Being in one's own real nature as the Real Self,
free from thoughts and free from the world.

contd.,

Arunachala Siva. 
       

10917
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 27, 2016, 09:20:26 AM »
Verse 312:


செங்கண் விடையார் திருவண்ணா
   மலையைத் தொழுது வலங்கொண்டு
துங்க வரையின் மிசையேறித்
   தொண்டர் தொழும்புக் கெதிர்நிற்கும்
அங்கன் அரசைப் பணிந்தெழுந்து
   திளைத்துத் திருநா வுக்கரசர்
தங்கு பிறப்பே வீட்டினுக்கு
   மேலாம் பெருமை சாதித்தார்.


He adored Tiruvannamalai whose Lord is
The Rider of the red-eyed Bull, and circumambulated it;
He ascended the great hill and adored the King
Of great Grace who straightway lavishes grace
On devotees that thrive in loving servitorship;
Bliss was his; thus did he demonstrate the glory
Of the anubuti of a life so blessed, to be
Even superior to Moksha.   

Arunachala Siva.

10918
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 27, 2016, 09:18:29 AM »
Verse 311:


நாதர் மருவுந் திருமலைகள்
   நாடும் பதிகள் பலமிகவும்
காதல் கூரச் சென்றிறைஞ்சிக்
   கலந்த இசைவண் டமிழ்பாடி
மாதொர் பாகர் அருளாலே
   வடபால் நோக்கி வாகீசர்
ஆதி தேவர் அமர்ந்ததிரு
   வண்ணா மலையை நண்ணினார்.


He then fared forth to hills divine and shrines galore
Where the Lord abides in love and adored them in love;
He sang melodic hymns and psalms rich with boons;
By the grace of Ammai-Appar, Vakeesar moved northward
And arrived at Tiruvannamalai of the Primordial Lord.

Arunachala Siva.

10919
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 27, 2016, 09:16:29 AM »
Verse 310:


பைஞ்ஞீ லியினில் அமர்ந்தருளும்
   பரமர் கோயில் சென்றெய்தி
மைஞ்ஞீ லத்து மணிகண்டர்
   தம்மை வணங்கி மகிழ்சிறந்து
மெய்ஞ்ஞீர் மையினில் அன்புருக
   விரும்புந் தமிழ்மா லைகள்பாடிக்
கைஞ்ஞீ டியதந் திருத்தொண்டு
   செய்து காதல் உடனிருந்தார்.


He reached the temple of Tiruppaigngneeli
Where the Supreme One is enshrined in grace,
Adored the Lord of the dark and beauteous throat
And felt delighted; in devotion true and melting love
He hymned adorable garlands of Tamizh, rendered
Manual service divine and sojourned there in love.


Arunachala Siva.

10920
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 27, 2016, 09:14:12 AM »
Verse  309:


கூட வந்து மறையவனார்
   திருப்பைஞ் ஞீலி குறுகியிட
வேடம் அவர்முன் மறைத்தலுமே
   மெய்ம்மைத் தவத்து மேலவர்தாம்
ஆடல் உகந்தார் அடியேனைப்
   பொருளா அளித்த கருணைஎனப்
பாடல் புரிந்து விழுந்தெழுந்து
   கண்ணீர் மாரி பயில்வித்தார்.


The great Brahmin who came with him, vanished
When they neared Tiruppaigngneeli; the lofty one
Of true askesis then burst into a hymn thus:
"O the great mercy of Him -- the Dancer --, who
Deemed even me worthy!" He sang, fell down,
Rose up and shed tears in ecstasy.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 [728] 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 ... 3112