Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 [726] 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 ... 3071
10876
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: March 26, 2016, 10:20:25 AM »
Verse  8:


8: சுந்தரி எந்தை துணைவி, என் பாசத்தொடரை எல்லாம்
வந்து அரி சிந்துர வண்ணத்தினாள், மகிடன் தலைமேல்
அந்தரி, நீலி, அழியாத கன்னிகை, ஆரணத்தோன்
கம் தரி கைத்தலத்தாள்-மலர்த்தாள் என் கருத்தனவே

என் அபிராமி அன்னையே பேரழகானவள். அவள் என் தந்தை சிவபெருமானின் துணைவி. என்னுடைய அகம், புறமாகிய அனைத்து பந்த பாசங்களையும் போக்கக் கூடியவள். செந்நிறத் திருமேனியாள். அன்றொருநாள் மகிஷாசுரனின் தலை மேல் நின்று, அவனை வதம் செய்தவள் (அகந்தையை அழித்தவள்). நீல நிறமுடைய நீலி என்னும் கன்னியானவள். தன்னுடைய கையில் பிரம்ம கபாலத்தைக் கொண்டிருப்பவள். அவளுடைய மலர்த்தாளையே என்றும் என் கருத்தில் கொண்டுள்ளேன்.

My mother Abhiram is beautiful beyond compare.  She is the wife of my Lord and Father Siva. She will
remove the bondages both inside and outside.  She is of red hue.  On the other day, she destroyed
Mahishasuran, by placing her leg on him.  (She removed his ego).  She is of blue hue and is called Neeli
the virgin.  She holds on her hand Brahma's head.  I always, on all days, place her flower like feet in my mind.

contd.,

Arunachala Siva.

10877
738.    Meditation is only the mental imagination of conceiving oneself to be the Supreme Reality that
shines as Sat Chit Ananda.  Inquiry is to establish the mind in the Self such that seed of false delusion
(the mind) perishes. 

740.    How can one's source, which can be experienced only after the ego-self has been completely
annihilated, be thought of, via, the ego, as 'I am That'?  To remain silent in one's Heart, with the ego
destroyed, is the proper course.

749.     The external universe, beginning with the world, exists in the absence of inquiry into oneself
and does not exist when properly scrutinized.  If, instead of paying attention to the world, a person
inquires within and conclusively realizes the reality in the Heart, then he need not think again of birth.

756.      Other than superior Atma Vichara, there exists no other spiritual practices whatsoever that are
capable of quelling the mind.  If the mind is subjugated by other methods, it will appear to have subsided,
but it will revive and rise again.

759.      Since reality shines radiantly within you as the Self,  only that Self deserves to be known by you.
For inquiry into your real nature as it actually is in the Heart, the best guide is the true light of the Self
(I am) that cannot be rejected.

764.      Those excellent seekers who have completely renounced desires, realizing that more and more 
afflictions result from them, will attain, through the direct path of self inquiry that they embark on, the
endless and supreme experience of the essence of the Self in the Heart.

771.      Realizing clearly that there is no permanence in any state other than that of resting in pure Being,
let your heart and soul abide in that pure being consciousness, the supreme, with desires totally eliminated,
and without animosity towards anything.

773.      The method of true and supreme tapas that our Lord Ramana declares to be worthwhile and which
the mind should firmly hold onto is this, and no more:  'Being Still'.  Other than this there are absolutely
no thoughts to think, nor any duties to be contemplated by it (the mind).

concluded.

Arunachala Siva.       
             

10878
166.  By fixity of the mind on the Real Self you should conquer both the pleasure and the pain arising
from the good and evil deeds of your past in the course of life in the world.

167.  True subjugation of the mind is being the pure consciousness (which one really is), by the dissolution
of the delusion 'I am the mind', which comes when the mind's activities are stilled.

168. Real breath regulation is the being of the Enlightened One in his own real Nature, by rejecting the
mind's habit of seeing the world as real and persisting in the Quest of the Self.

169.  Those who have devoted themselves to the Quest of the Self never stray aside from the path
through error; the path of the Quest leads them on to the Supreme State by its own light, like the Sun.

contd.,

Arunachala Siva.   
 

10879
Verse  430:

The noise of the world is pacified in him.  Though with part, yet is he without part; whose heart is without
anxiety ( it receives no impression), he is called a Jivan Mukta, free even in this body.

Verse 431:

He who follows the body as one follows a shadow, and yet with no idea of 'me' or 'mine' in this body --
he is called a Jivan Mukta, free even in this world.

Verse 432:

He who does not inquire about things past, does not take thought for the future, and in the present
remains indifferent and unattached -- that is the sign of a Jivan Mukta, free even in this body.

Verse 433:

In this nature that is composed of good and evil, one who sees the sameness everywhere -- he is a
Jivan Mukta, free even in this body.

Verse  434:

He who remains unchanged in pleasure or pain, -- that is the sign of a Jivan Mukta, free even in this body.

contd.,

Arunachala Siva.
     

10880
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 26, 2016, 08:24:59 AM »
Today is Karaikkal Ammaiyar's Liberation Day.

Panguni - Swathi star day.


I have already covered the history of Karaikkal Ammaiyar.  Please see my earlier round of Siva devotees
mentioned elsewhere.

Arunachala Siva.

10881
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 08:19:41 AM »
Verse  40:


அச்சொற் கேட்ட அருமறையோர்
   ஆயன் அறியான் என்றவற்றின்
இச்சை வழியே யான்மேய்ப்பேன்
   என்றெம் பசுக்கள் தமைக்கறந்து
பொச்சம் ஒழுகு மாணவகன்
   பொல்லாங் குரைக்க அவன்தாதை
எச்ச தத்தன் தனையழைமின்
   என்றார் அவையில் இருந்தார்கள்.


Hearing him, the Brahmins of the rare Vedas said:
"He said the cowherd did not know how to tend them
And so he would do it; thus he came to be in charge
Of the herds; now he milks them and plays false;
Call the boy's father to whom we'll report."  Thus they.   

Arunachala Siva.


10882
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 08:17:27 AM »
Verse  39:

செயலிப் படியே பலநாளும்
   சிறந்த பூசை செய்வதற்கு
முயல்வுற் றதுவே திருவிளையாட்
    டாக முந்நூல் அணிமார்பர்
இயல்பில் புரியும் மற்றிதனைக்
   கண்டித் திறத்தை யறியாத
அயல்மற் றொருவன் அப்பதியில்
   அந்த ணாளர்க் கறிவித்தான்.


Thus as a game divine, the wearer of the sacred-thread
Did this for many a day; a man who was
Unaware of the true greatness of this service
Apprised the Brahmins of the town of the happening.

Arunachala Siva.

10883
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 08:14:41 AM »
Verse  38:இறையோன் அடிக்கீழ் மறையவனார்
   எடுத்துத் திருமஞ் சனமாட்டும்
நிறைபூ சனைக்குக் குடங்கள்பால்
   நிரம்பச் சொரிந்து நிரைக்குலங்கள்
குறைபா டின்றி மடிபெருகக்
   குவிந்த முலைப்பால் குறைவின்றி
மறையோர் மனையின் முன்புதரும்
   வளங்கள் பொலிய வைகுமால்.

Nath-less their, supply of pots and pots of milk
To the Brahmin-boy who performed with it
The sacred ablutions of the Lord's feet, the cows
Were uberous and their plentiful udders yielded milk
As before; so the Brahmins suffered no lack at all.


Arunachala Siva.

10884
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 08:11:59 AM »
Verse  37:


பெருமை பிறங்குஞ் சேய்ஞ்ஞலூர்ப்
    பிள்ளை யார்தம் உள்ளத்தில்
ஒருமை நினைவால் உம்பர்பிரான்
    உவக்கும் பூசை உறுப்பான
திருமஞ் சனமே முதலவற்றில்
   தேடா தனஅன் பினில்நிரப்பி
வரும்அந் நெறியே அர்ச்சனைசெய்
    தருளி வணங்கி மகிழ்கின்றார்.


The gloried Son of Seignaloor, by dint
Of his thought of atonement, could leaven with his love
Whatever was lacking and could not be secured
By him for the hierurgy, of the ablutions and the like;
Thus he completed his Pooja, paid obeisance and felt happy.

Arunachala Siva.   

10885
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 08:09:32 AM »
Verse  36:


மீள மீள இவ்வண்ணம்
   வெண்பால் சொரிமஞ் சனமாட்ட
ஆள உடையார் தம்முடைய
   அன்ப ரன்பின் பாலுளதாய்
மூள அமர்ந்த நயப்பாடு
   முதிர்ந்த பற்று முற்றச்சூழ்
கோளம் அதனில் உள்நிறைந்து
   குறித்த பூசை கொளநின்றார்.


Again and again he bathed Him in white milk;
The Ruler (of souls) came to be enshrined in the love
Of His devotee; as the love grew into passion divine
And pervaded the orb of Sivalinga, the Lord approved
The devotee?s Pooja who beheld Him only and no sandy icon.


Arunachala Siva.

10886
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 08:06:36 AM »
Verse  35:


கொண்டு மடுத்த குடம்நிறையக்
   கொணர்ந்து விரும்புங் கொள்கையினால்
அண்டர் பெருமான் வெண்மணல்ஆ
   லயத்துள் அவைமுன் தாபித்து
வண்டு மருவுந் திருப்பள்ளித்
   தாமங் கொண்டு வரன்முறையே
பண்டைப் பரிவால் அருச்சித்துப்
   பாலின் திருமஞ் சனமாட்டி.

He gathered the milk in pots and came back with them;
He had them consecrated in the sandy shrine
Of the Lord of gods; with flowers and tender shoots
Buzzed over by bees, he duly and in accordance with
The Sastras, did Pooja, impelled by a trans-embodimental love
And with milk performed the Lord's holy ablutions.

Arunachala Siva.

10887
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 08:04:38 AM »
Verse  34:


நல்ல நவகும் பங்கள்பெற
   நாடிக் கொண்டு நாணற்பூங்
கொல்லை இடத்துங் குறைமறைவும்
   மேவுங் கோக்கள் உடன்கூட
ஒல்லை யணைந்து பாலாக்கள்
   ஒன்றுக் கொருகா லாகவெதிர்
செல்ல அவையுங் கனைத்துமுலை
   தீண்டச் செழும்பால் பொழிந்தனவால்.

He went in for the fine Kumbhas and secured them;
The kine were grazing in the gardens and the hinterland
Between the river; thither he went and when he touched
A teat, the cow bellowed and showered milk.   

Arunachala Siva.

10888
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 08:01:27 AM »
Verse  33:


ஆத்தி மலரும் செழுந்தளிரும்
   முதலா அருகு வளர்புறவில்
பூத்த மலர்கள் தாந்தெரிந்து
   புனிதர் சடிலத் திருமுடிமேல்
சாத்த லாகுந் திருப்பள்ளித்
   தாமம் பலவுந் தாங்கொய்து
கோத்த இலைப்பூங் கூடையினில்
   கொணர்ந்து மணந்தங் கிடவைத்தார்.

Flowers of Atthi, tender shoots and choice flowers
From the nearby gardens which he himself gathered
As fitting adornment for the holy crown of the pious Lord,
Were kept by him in a basket woven of fresh leaves
That their rich odor may be kept intact.


Arunachala Siva.

10889
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 07:59:19 AM »
Verse  32:


அங்கண் முன்னை அர்ச்சனையின்
   அளவின் தொடர்ச்சி விளையாட்டாப்
பொங்கும் அன்பால் மண்ணிமணற்
   புளினக் குறையில் ஆத்தியின்கீழ்ச்
செங்கண் விடையார் திருமேனி
   மணலால் ஆக்கிச் சிவாலயமும்
துங்க நீடு கோபுரமுஞ் சுற்றா
   லயமும் வகுத்தமைத்தார்.


His desire to perform pooja, though a child?s, was but
A continuum of his pious act of the past births;
In swelling love, on the sand-dune of the Manni,
Under the spreading Atthi he wrought a Sivalinga
-- The formless form of the Rider of the red-eyed Bull --,
Of pure sand; he also built a temple with tower
Prakaram and all.


Arunachala Siva.

10890
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 26, 2016, 07:57:11 AM »
Verse  31:


தம்மை அணைந்த ஆன்முலைப்பால்
   தாமே பொழியக் கண்டுவந்து
செம்மை நெறியே உறுமனத்தில்
   திருமஞ் சனமாங் குறிப்புணர்ந்தே
எம்மை உடைய வள்ளலார்
   எய்த நினைந்து தெளிந்ததனில்
மெய்ம்மைச் சிவனார் பூசனையை
   விரும்பும் வேட்கை விளைந்தெழலும்.

He grew glad that the cows rained milk
Even when none milked them; his mind
Poised in virtue divined from this an inkling
About the sacred ablutions for the Lord;
He, our patron, pondered over this and stood clarified;
He was impelled by a penchant to perform pooja for Siva.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 [726] 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 ... 3071