Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 [725] 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 ... 2903
10861
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 11:00:58 AM »
47:

Verse 47:

திறத்தால் மடநெஞ்சே சென்றடைவ தல்லால்
பெறத்தானும் ஆதியோ பேதாய் - நிறத்த
இருவடிக்கண் ஏழைக் கொருபாகம் ஈந்தான்
திருவடிக்கட் சேருந் திரு. (47)


O, Heart too young to know by nature! O, mind crippled
To comprehend. Lord has His left offer?d to His consort
With eyes akin to halved tender mango raw. Unto His feet
Move you shall; for incompetent you are to find them from where you are.

Arunachala Siva.

10862
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 10:58:54 AM »
46:

Verse 46:எளிய திதுஅன்றே ஏழைகாள் யாதும்
அளியீர் அறிவிலீர் ஆஆ - ஒளிகொள்மிடற்
றெந்தையராப் பூண்டுழலும் எம்மானை உள்நினைந்த
சிந்தையராய் வாழுந் திறம். (46)O penurious ones sans His grace!, never given
To giving a little even to others! Lord of Blue neck
Sapphire hued ornamented with snakes rove in search
Of servitors. Seeking them and finding them is easy. Is it not so?

Arunachala Siva.

10863
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 10:56:08 AM »
45.

Verse 45:

பிரானவனை நோக்கும் பெருநெறியே பேணிப்
பிரானவன்தன் பேரருளே வேண்டிப் - பிரானவனை
எங்குற்றான் என்பீர்கள் என்போல்வார் சிந்தையினும்
இங்குற்றான் காண்பார்க் கெளிது.(45)O, merciful! Taking to civa-via-revelata, aiming
At getting His grace, if one were to ask His whereabouts,
They that assure Him as one within, one here with zeal,
And perceive, His darshan is open.

Arunachala Siva.

10864
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 10:51:55 AM »
44.

Verse 44:


தனக்கே அடியனாய்த் தன்னடைந்து வாழும்
எனக்கே அருளாவாறு என்கொல் - மனக்கினிய
சீராளன் கங்கை மணவாளன் செம்மேனிப்
பேராளன் வானோர் பிரான். (44)   Sweet to heart, auspicious, Ganga?s husband
Ruddy miened one, Big one, Deva?s Helper
Is all He. I seeking none else slave for Him
My lord. Why is it that His grace is pending? Cause is He.

Arunachala Siva.

10865
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 10:49:42 AM »
43:

Verse 43:


திங்கள் இதுசூடிச் சில்பலிக்கென்று ஊர்திரியேல்
எங்கள் பெருமானே என்றிரந்து - பொங்கொளிய
வானோர் விலக்காரேல் யாம்விலக்க வல்லமே
தானே யறிவான் தனக்கு. (43)


Crescent-crested lord, don?t wander from urb to urb
For alms. Unless Devaas beg of Him not to beg of any,
How else can we deter Him from alms-taking?
He knows all suigeneris Himself, (the Giver-All)

Arunachala Siva.

10866
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 10:46:29 AM »
42.

Verse 42:நேர்ந்தரவங் கொள்ளச் சிறுகிற்றோ நீயதனை
ஈர்ந்தளவே கொண்டிசைய வைத்தாயோ - பேர்ந்து
வளங்குழவித் தாய்வளர மாட்டாதோ என்னோ,
இளங்குழவித் திங்கள் இது. (42)O, lord! Is it because the babe-like crescent is curled in
A snake it looks smaller? You only know.
If you willed it shipshape in size to set in the crest,
Of its youth, would you let it grow? What? Why?

Arunachala Siva.

10867
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 10:43:08 AM »
41:

Verse 41:ஒருபால் உலகளந்த மாலவனாம்; மற்றை
ஒருபால் உமையவளாம் என்றால் - இருபாலும்
நின்னுருவ மாக நிறந்தெரிய மாட்டோமால்
நின்னுருவோ மின்னுருவோ நேர்ந்து. (41)


O, lord! On a half of you is fair Tirumal that measured
The world with a foot. On another, is left the abiding Uma,
Thus on either side, your holy hues are, simply are.
Heuristics we have none to know your hue; on closer look your form even.

Arunachala Siva.

10868
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 10:36:57 AM »
40:

Verse 40:


மறித்து மடநெஞ்சே வாயாலுஞ் சொல்லிக்
குறித்துத் தொழுந்தொண்டர் பாதங் - குறித்தொருவர்
கொள்ளாத திங்கட் குறுங்கண்ணி கொண்டார்மாட்
டுள்ளாதார் கூட்டம் ஒருவு. (40)

O, nescient heart! Never mind to secure him into
Your flock. The little brooch of a crescent taken by none
Is on His holy crest. Him sing, think, and pray the holy feet.
Of His servitors that pray. If not, away, away, from such that pray not Him.

Arunachala Siva.


10869
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 10:35:17 AM »
39:

Verse 39:


கொம்பினையோர் பாகத்துக் கொண்ட குழகன்தன்
அம்பவள மேனி அதுமுன்னஞ் - செம்பொன்
அணிவரையே போலும் பொடி அணிந்தால் வெள்ளி
மணிவரையே போலும் மறித்து. (39)


Lord?s elegance is His flowery-liana consort
On His left. His coral mien is Meru-like
Cast in Gold; soused in white holy ash
It is the argent hill of Kailash as if.

Arunachala Siva.


10870
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 08:43:37 AM »
38.

Verse 38:


ஈண்டொளிசேர் வானத் தெழுமதியை வாளரவந்
தீண்டச் சிறுகியதே போலாதே - பூண்டதோர்
தாரேறு பாம்புடையான் மார்பில் தழைந்திலங்கு
கூரேறு காரேனக் கொம்பு. (38)


Garland-like krait glistens on lord?s chest. Illumining
The sharp grey tusks of a boar the crescent
Exudes light; yet the venom-fanged serpent
Might eclipse its glow such a dread persists.

Arunachala Siva.

10871
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 08:41:35 AM »
37.


Verse 37:


மதியா அடலவுணர் மாமதில்மூன் றட்ட
மதியார் வளர்சடையி னானை - மதியாலே
என்பாக்கை யாலிகழா தேத்துவரேல் இவ்வுலகில்
என்பாக்கை யாய்ப்பிறவார் ஈண்டு. (37)He of the growing matted hair that sports a crescent, smote
The three great citadels of Asuras who hailed Him not ; if men
Consciously adore Him, never dispraising His skeleton-outfit,
They will be freed from embodiment with bones.

Arunachala Siva.

10872
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 08:39:33 AM »
36.

Verse 36:


மறுவடைய கண்டத்தீர் வார்சடைமேல் நாகம்
தெறுமென்று தேய்ந்துழலும் ஆஆ - உறுவான்
தளரமீ தோடுமேல் தான்அதனை அஞ்சி
வளருமோ பிள்ளை மதி. (36)


O Lord with a blued neck ! The young moon is scared
Of the serpent on Your long matted hair, thinking
That the serpent may slither with speed to seize and kill it any day.
Alas ! Day by day it is fated to wane and not thrive.

Arunachala Siva.

10873
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 08:37:16 AM »
35.

Verse 35:


அடுங்கண்டாய் வெண்மதியென் றஞ்சி இருள்போந்
திடங்கொண் டிருக்கின்ற தொக்கும் - படங்கொள்
அணிமிடற்ற பேழ்வாய் அரவசைத்தான் கோல
மணிமிடற்றின் உள்ள மறு. (35)


Lord is deck?d in hooded fair jawed kraits.
His sapphire blue hue of neck signs its fear
In that the argent jewel of a lace proper to the place
Shall wipe it out. Hence it clings there close.


Arunachala Siva.

10874
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 08:34:59 AM »
34.

Verse 34;


ஆமா றறியாவே வல்வினைகள் அந்தரத்தே
நாம் ஆளென் றேத்தார் நகர்மூன்றும் - வேமா
றொருகணையாற் செற்றானை உள்ளத்தால் உள்ளி
அருகணையா தாரை யடும் . (34)


Abiding in the heavens, they failed to own themselves as His servitors
And hail Him ; with a single arrow He smote their three towns.
Cruel Karma, irrespective of their station, will smite them
Who fail to think of Him and gain His propinquity.

Arunachala Siva.

10875
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2015, 08:32:47 AM »
33.

Verse 33:


நூலறிவு பேசி நுழைவிலா தார்திரிக
நீல மணிமிடற்றான் நீர்மையே - மேலுலந்த
தெக்கோலத் தெவ்வுருவாய் எத்தவங்கள் செய்வார்க்கும்
அக்கோலத் தவ்வுருவே ஆம். (33)


Let the bookish entering not the gates of gnosis
Wander in vain. By the greatness of sapphire-hued neck
Of the lord, as one worships Him in whatever form, shape,
Whichever ask whenever done, He comes verily the same.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 [725] 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 ... 2903