Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 [724] 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 ... 3195
10846
Verse  10.9:

மன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    மாலும் நான்முகத் தொருவன் யாரினும்
முன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனை
    முழுதும் யாவையும் இறுதி யுற்றநாள்
பின்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பெய்க ழற்கண்அன் பாயென் நாவினாற்
பன்ன எம்பிரான் வருக என்னெனைப்
    பாவ நாசநின் சீர்கள் பாடவே.


O my Lord and King,
bid me come to You;
O One more ancient than Vishnu,
the Four-faced one and all others,
bid me come to You.
When all things meet with their total absorption
You, who alone remain thereafter,
bid me come to You.
O my Lord-God with my tongue,
and in love,
I sing of Your feet ? well fastened with anklets.
Do bid me come to you,
O Queller of sins,
That I may hymn Your glories.

contd.,

Arunachala Siva.

10847
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 07, 2016, 12:06:54 PM »
Verse  55:55: மின் ஆயிரம் ஒரு மெய் வடிவு ஆகி விளங்குகின்றது
அன்னாள், அகம் மகிழ் ஆனந்தவல்லி, அருமறைக்கு
முன்னாய், நடு எங்கும் ஆய், முடிவு ஆய முதல்விதன்னை
உன்னாது ஒழியினும், உன்னினும், வேண்டுவது ஒன்று இல்லையே.

அபிராமி! நீ ஆயிரம் மின்னல்கள் சேர்ந்தாற் போன்ற வடிவுடையவள்! தன்னுடைய அடியவர்களுக்கு அகமகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஆனந்த வல்லி! அருமையான வேதத்திற்கு தொடக்கமாகவும் நடுவாகவும், முடிவாகவும் விளங்கும் முதற் பொருளானவள்! உன்னை மானிடர் நினையாது விட்டாலும், நினைத்திருந்தாலும், அதனால் உனக்கு ஆகக்கூடிய பொருள் ஒன்றும் இல்லையே!

O Abhirami!  You are  having form like that of  thousand  lightnings.  You are having a form of Bliss,
and appear like a creeper. You are the beginning, middle and end of the Vedas.  You are the First
Principle.  Whether human beings think of You or not, there is nothing lost for You. 

contd.,

Arunachala Siva.     

10848
38.  I am of the form that transcends all. I am the transcendental Brahman. Such a one am I.
I am devoid of goal and characteristics.  I am without the quality of merging.  Such a one am I.

39.  I am without measurement and one who could measure me.  I am without the measurable.
Such a one am I.  I am the seer of all that is unreal.  I am without eyes and such.

40.  I am fully developed.  I am fully enlightened. I am pleasant.  I am the beyond. I am without all
sense organs. I am amenable to all actions.

41.  I am satisfied with all the Upanishadic knowledge. I am easily attainable, ever.  I am in joy.
I am without anything that can make me joyous.  I am the reward of all forms of silence.

42.  I am of the form of eternal awareness.  I am real and unreal, and full of consciousness.  There is
not an iota that is unpleasant to me.

43.  I am devoid of the heart-knot.  Emanating from the heart I pervade all.  I am without the six types
of changes.  I am without the six sheaths.

44.  I am freed of the sexes of foes.  I am the innermost of the interior.  I am without space or time.
I am clothed in space and such.

contd.,

Arunachala Siva.,             

10849
488.  The mind, when it has gone into latency together with its habits of activity, will later become
active again to produce the worldly life.  The mind that has been extinguished will lose its habits
of action and thus become like the seed that has been roasted.

489. Ignorance binds the ignorant one by means of these habits.  If the mind remains wide awake
in the Quest, then there will ensue the destruction of the habits.

490.  Right awareness dawns on the complete extinction of the mind, whereby all the mental habits
are lost. Deliverance is affirmed by all sages to be none other than the final and complete destruction
of the mental habits.

491. Like the keen edge of a razor is this Quest of the Real Self.  So one should overcome both desire
and latency and keep the mind concentrated in the Quest.

492.  In all other yogas it is assumed that there is an entity called the 'Soul', having defects, namely
action and the rest and the yogi makes efforts to make him free from those defects.

493.  For eradicating the defect of being an actor, there is the yoga of action;  for getting rid of separateness
from God, there is the yoga of devotion.  For the cure of the defect of difference there is the yoga of mind-
control.  And for the eradication of Ignorance there is the Yoga of Right Awareness.

494. Being himself the same as the Supreme Being, the ignorant man, thinking himself to be someone
other than He, through delusion, tries to become one with Him by various Yogas!  What else is there,
more absurd?

contd.,

Arunachala Siva.         

10850
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:47:03 AM »
Verse 406:

தேமருவு மலர்ச்சோலைத்
    திருக்குடமூக் கினிற்செல்வ
மாமறையோர் பூந்தராய்
    வள்ளலார் வந்தருளத்
தூமறையின் ஒலிபெருகத்
    தூரியமங் கலமுழங்கக்
கோமுறைமை எதிர்கொண்டு
    தம்பதியில் கொடுபுக்கார்.


When the patron of Poontharaai arrived there
The great and opulent Brahmins of Tirukkudamookku
Girt with gardens of melliferous flowers,
Received him as they would the King of the realm;
To the chanting of the holy Vedas and the resounding
Of auspicious instruments they welcomed him
And took him to their town.

Arunachala Siva.
 10851
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:44:30 AM »
Verse  405:


போற்றிசைத்துப் புனிதரருள்
    பெற்றுப்போந்து எவ்வுயிரும்
தோற்றுவித்த அயன்போற்றுந்
    தோணிபுரத் தந்தணனார்
ஏற்றுமிசை ஏற்றுகந்த
    இறைவர்தமை ஏத்துதற்கு
நாற்றிசையோர் பரவுதிருக்
    குடமூக்கு நண்ணினார்.


Thus hailing the Lord, and blessed with His grace
The Brahmin of Tonipuram which is adored by Brahma--
The grantor of embodiment to all the lives--,
Came out of the shrine; to hail the Lord that
Willingly rides the Bull, he came to Tirukkudamookku
Praised by men in all the four directions.   

Arunachala Siva.


10852
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:41:33 AM »
Verse  404:அங்கண்இனி தமருநாள்
    அடல்வெள்ளே னத்துருவாய்ச்
செங்கண்நெடு மால்பணியும்
    சிவபுரத்துச் சென்றடைந்து
கங்கைசடைக் கரந்தவர்தங்
    கழல்வணங்கிக் காதலினால்
பொங்குமிசைத் திருப்பதிகம்
    முன்நின்று போற்றிசைத்தார்.

During his happy sojourn there, he visited
Sivapuram adored by Vishnu in his form
Of the red-eyed and white-hued boar, and in love
Wroshipped the feet of the Lord, the Concealer
Of the Ganga in His matted hair, and in His presence
Hymned the divine decade of swelling music.   

Arunachala Siva.

10853
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:39:04 AM »
Verse  403:


பாடும் அரதைப்பெரும்
    பாழியே முதலாகச்
சேடர்பயில் திருச்சேறை
    திருநாலூர் குடவாயில்
நாடியசீர் நறையூர்தென்
    திருப்புத்தூர் நயந்திறைஞ்சி
நீடுதமிழ்த் தொடைபுனைந்தந்
    நெடுநகரில் இனிதமர்ந்தார்.Right from Arathaipperumpaazhi celebrated in hymns,
He adore at the shrines like Tiruccherai,
The habitat of the wise ones, Tirunaaloor, Kudavaayil,
Tirupputthoor and hymned ever-during garlands
Of Tamizh verse and joyously sojourned
In that great town.


Arunachala Siva.

10854
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:35:12 AM »
Verse  402:


நிகரிலா மேருவரை
    அணுவாக நீண்டானை
நுகர்கின்ற தொண்டர்தமக்
    கமுதாகி நொய்யானைத்
தகவொன்ற அடியார்கள்
    தமைவினவித் தமிழ்விரகர்
பகர்கின்ற அருமறையின்
    பொருள்விரியப் பாடினார்.


The adept of Tamizh expounding the import
Of the rare Vedas hymned his divine decade--
Verily a questionnaire addressed to the devotees--,
On the Lord who extended His form so large
That the peerless Meru Mountain looked a mere atom;
The Lord was yet the easily accessible nectar
To the devotees who ever revel in godly experience.


Arunachala Siva.

10855
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:32:24 AM »
Verse  401:


வண்டமிழின் மொழிவிரகர்
    மணிமுத்தின் சிவிகையினைத்
தொண்டர்குழாத் தெதிர்இழிந்தங்
    கவர்தொழத்தா முந்தொழுதே
அண்டர்பிரான் கோயிலினை
    அணைந்திறைஞ்சி முன்நின்று
பண்டரும்இன் னிசைப்பதிகம்
    பரம்பொருளைப் பாடுவார்.


The master of boon-conferring Tamizh, descended
From his pearly palanquin before the welcoming
Servitor-throng, and adored them even as they adored him;
He came to the temple of the Lord of the Devas,
Bowed low and in the divine presence, hailed
The Supreme Ens in tuneful decades of sweet music.   


Arunachala Siva.

10856
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:29:16 AM »
Verse 400:


தேவர்பிரா னமர்ந்ததிரு
    இரும்பூளை சென்றெய்தக்
காவணநீள் தோரணங்கள்
    நாட்டியுடன் களிசிறப்பப்
பூவணமா லைகள்நாற்றிப்
    பூரணபொற் குடநிரைத்தங்கு
யாவர்களும் போற்றிசைப்பத்
    திருத்தொண்டர் எதிர்கெண்டார்.When he came to Irumpoolai where is enshrined
The Lord of the celestial  beings, they erected Pandals
Decked with long Toranas in soaring joy; they dangled
Garlands of flowers and arranged in serried order
Golden pots filled with holy water; all hailed him;
Thus the servitors received him.   


Arunachala Siva.

10857
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:26:10 AM »
Verse  399:


அப்பதியில் அமர்கின்ற
    ஆளுடைய பிள்ளையார்
செப்பருஞ்சீர்த் திருவாறை
    வடதளியில் சென்றிறைஞ்சி
ஒப்பரிய தமிழ்பாடி
    உடனமரும் தொண்டருடன்
எப்பொருளு மாய்நின்றார்
    இரும்பூளை எய்தினார்.


The child ruled by the Lord who sojourned there,
Visited Tiruppazhayaarai Vadatali
Of ineffable glory, hymned a peerless decade in Tamizh,
And with the devotees came to Irumpoolai
Where the Lord who is Omneity, abides.

Arunachala Siva.

10858
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:23:40 AM »
Verse  398:


அருள்வெள்ளத் திறம்பரவி
    அளப்பரிய ஆனந்தப்
பெருவெள்ளத் திடைமூழ்கிப்
    பேராத பெருங்காதல்
திருவுள்ளப் பரிவுடனே
    செம்பொன்மலை வல்லியார்
தருவள்ளத் தமுதுண்ட
    சம்பந்தர் புறத்தணைந்தார்.


He hailed the flooding grace of the Lord;
He stood plunged in the great flood
Of immeasurable bliss; then with a heart
Pervaded by love immense of great
And unswerving devotion, Sambandhar--
Who was fed with the nectarean milk
From a bowl, by the Liana of the auric
And ruddy Mountain--, moved out of the shrine.

Arunachala Siva.

10859
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 07, 2016, 09:21:08 AM »
Verse  397:


சென்றணைந்து திருவாயில்
    புறத்திறைஞ்சி உள்புக்கு
வென்றிவிடை யவர்கோயில்
    வலங்கொண்டு வெண்கோட்டுப்
பன்றிகிளைத் தறியாத
    பாததா மரைகண்டு
முன்தொழுது விழுந்தெழுந்து
    மொழிமாலை போற்றிசைத்தார்.


As he neared the temple, he adored from without
The entrance; he moved in and circumambulated
The shrine of Him whose mount is the Bull;
Beholding the lotus-feet invisible to the Boar
That burrowed, he adored them and fell on the floor;
Up he rose and hymned his garland of verse.   

Arunachala Siva.

10860

Swami Natanananda


Sapta Jnana Bhoomikas or the Seven Stages of Knowledge-Experience, is mentioned both in
Upadesa Manjari and Vichara Sangraham, in the Collected Works of Sri Ramana Maharshi.
Of these, Sadhu Natananada himself is the questioner to Bhagavan Ramana in Upadesa Manjari. 
Vichara Sangraham is of course, is edited by Sadhu Natananada.

David Godman says that the sevem stages--classifications, are as under, as mentioned in
these two books compiled by Sadhu Natananda.

1. Subheccha - desire for enlightenment.
2. Vicharana - inquiry.
3. Tanumanasa - tenuous mind.
4. Sattvapatti - self realization.
5. Asamsakti - non attachment.
6. Padartha bhavanana - non perception of objects.
7. Turyaga - transcendence.

Those who have attained the last four stages -- bhoomikas,
are called -

Brahmavid - the One who has realized Brahman.
Brahmavidvara - the One who is superior among the knowers of
    Brahman.
Brahmavidvarya - the best among the knowers of Brahman.
Brahmavidvarishta - the very best among the knowers of Brahman.

I am able to hear some of the readers asking 'What use of these classifications?  What does
it really mean?  What is the use of me knowing these?

For this Bhagavan Ramana Himself has answered:

The marks of the stages 4 to 7 are based upon the experiences of the realized person, Jivan Mukta.
They are not states of knowledge and release.  So far,as knowledge and release are concerned,
no distinction is made in these four stages.

David Godman adds in his book (with commentary), on Sri Ramana Darsanam:

One should remember the different phases that Bhagavan Himself went through.  He experienced
Nirvikalpa Samadhi while He was at school without any effort on that eventful day in Madurai. 

During the early period of His stay in Arunachala, for many years, He was immersed in the transcendent
state, like a Brahma Varishta, without the feelings of sense perception, hunger and thirst.

Afterwards, He attained the Sahaja state and remained in that state, until His final nirvana,
shining as an accomplished Brahma Nishta.

(Source:  Sri Ramana Darsanam, Tr. and commentary by David
Godman of Sadhu Natananda's book.)

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 [724] 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 ... 3195