Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 [724] 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 ... 3112
10846
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 01, 2016, 11:27:12 AM »
Verse  44:


44: தவளே இவள், எங்கள் சங்கரனார் மனை மங்கலமாம்
அவளே, அவர்தமக்கு அன்னையும் ஆயினள், ஆகையினால்,
இவளே கடவுளர் யாவர்க்கும் மேலை இறைவியும் ஆம்,
துவளேன், இனி ஒரு தெய்வம் உண்டாக மெய்த் தொண்டு செய்தே.

எங்கள் இறைவனாகிய சங்கரனின் இல்லத் துணைவியே! அவருக்கே அன்னையாகவும் (பராசக்தி ஈன்ற பரமசிவம்) ஆனவளே! ஆகையால் நீயே யாவர்க்கும் மேலானவள்! ஆகவே, உனக்கே இனி உண்மையான தொண்டு செய்வேன். ஆதலால், இனி நான் துன்பங்களால் துவள மாட்டேன். தாயே!

O the Consort of our God, Sankara!  You are also His Mother called Parasakti.  Therefore Yoo are greater
than everyone!  Hence I shall do the true service to You.  Hence, I shall not suffer from any problems.
O Mother!

contd.,

Arunachala Siva.     

10847
In a very clear and concise way, the supreme Lord Krishna describes the science of self realization
and exact process by which human beings can establish their eternal relationship with God. Krishna
offers to Arjuna several divergent approaches to life and suggests that his immediate job is the one
for which he has been trained, namely fighting.  It is also his Swadharma, duty ordained for a Kshatriya.
It is precisely this kind of eclectic approach to mentoring a student that makes him the fittest person to
preach such a religio-spiritual classic.  Arjuna is a typical example of a confused and indecisive human
being in the face of a crisis.

The Teachings:

The highlights of Krishna's teachings to Arjuna include, but are not limited to the following:

*  In Sankhya Yoga, the emphasis is on direct perception of the universal self through constant meditation.

* The significance of karma and jnana yogas is explained, with reference to the concept of avatara.

* Abhyasa Yoga teaches the practice of dhyana culminating in the realization of God as one's own self.

* Bhakti may normally mean devotion, but in the Gita it really signifies an amalgam of karma and jnana
or action and knowledge.

* Mokshasannyasa Yoga enjoins the performance of actions as service to the Lord, surrendering the
results to Him.

The  Gita presents us with the three original doctrines: first, the doctrine of nishkamakarma or desire-less
action, with the allied concepts of svadharma and lokasangraha;  second, the doctrine of avatara or incarnation, the descent of God in human form; and third, the doctrine of integral yoga as a comprehensive
mode of sadhana, spiritual discipline.

contd.,

Arunachala Siva.   

   
           

10848
62.  There are two creeds held respectively by those who say the world is real and those who say it
is unreal.  The earnest aspirant for Deliverance can win experience of the Truth of the Self without
taking up a definite stand on the question.

63.  All creatures alike want perfect happiness, which is unmixed with suffering and will last forever.
This is not wrong, because happiness is the real nature of all creatures.  So one should inquire where
such happiness can be had.

64. To the seeker of Deliverance who has perfect non attachment, Bhagavan Sri Ramana Maharshi
tells us in what state that Happiness dwells and what means it can be won.

65. The state of deep sleep is dear to all creatures, and it is dear because it is happy.  But in that
state there are no objects of enjoyment!  What can be the source of this sleep-happiness?

66. Deep sleep and the Supreme State are similar;  in both the mind and the world are absent.
But in both, there is the eternal Reality, the Real Self, and therefore it follows that He is the cause
of the Happiness of both the states.

contd.,

Arunachala Siva.           

10849
23.  Sambhu, my Lord with matted locks!  Wearer of moon, and elephant-hide!  The Upanishads, which
are the crest jewel of the Vedas, invoke Thy holy feet.  Protect me from the multitude of pains, O Lord
sharing half body with Parvati.

24. Sacred ashes are cosmetic powder for Thee and serpents Thy jewllery.  The great bull is Thy mount
and your locks are ever wetted by the Ganga waters.  Linga is verily Thy form.  Thou hast burnt the god
of love Manamatha to ashes (and rendered him body-less thence forth).  Thou art worshipped by the eagle
mounted Vishnu.  Unattachment is Thy true form.  The inner being of the creatures is verily Thee.

25. (Hear the audacity of mine) O Lord of Gods wearing half moon!m  (Considering me ill qualified to
receive Thy grace) You may grant me only limited benediction or cast me aside or even denounce me.
But I dare say unto Thee O Lord, that I am blessed all the same to be considered thus someway or
other.  Do not salty waters, 'forsaken'  by the ocean, transform me into the dark cumulus clouds which
ultimately pour down as sweet and potable waters.

26.  (In Thy abode of Kailash) snakes by shunning violence have become painless at heart.  Therefore,
render me also free from the wrong knowledge of division and multiplicity by your grace.  On  this day,
bestow me with the knowledge emanating as the pellucid spring from Thy face, which obliterates the
pain generating world sense, so that the world may be saved!

contd.,

Arunachala Siva.                 

10850
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:43:35 AM »
Verse  352:


அங்கு முற்றிஅ கன்று போகி அருஞ்சு ரங்கள் இகந்துசென்
றெங்கு மிக்க அறங்கள் நீடும் இலாட பூமி யிகந்துபோய்
மங்குல் சுற்றிய வெற்பி னோடு வனங்கள் யாறு கடந்தயற்
பங்க யப்பழ னத்து மத்திம பைதி ரத்தினை எய்தினார் .


He crossed the whole stretch of that country and also
Forests, impassable; he passed through the land of Lada
Glorious for its elymosynary dharmasalas
And crossed cloud-capped hills, forests and rivers
And reached the land of Madhya Pradesh rich in fields
Near which lotuses burgeon.


Arunachala Siva.

10851
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:39:56 AM »
Verse 351:


கருந டங்கழி வாகஏகிய
   பின்க லந்தவ னங்களும்
திருந தித்துறை யாவை
   யும்பயில் சேண்நெ டுங்கிரி
வட்டையும் பெருந லங்கிளர்
   நாடும் எண்ணில பிற்ப
டச்செறி பொற்பினால் வருநெ
   டுங்கதிர் கோலு சோலைய.He moved out of the limits of Karnataka and crossed
The inter-fluent woods, fords, beauteous and holy,
Rivers, long mountain-paths, countries that thrive
In great foison; these that defy number, receded
As he marched onward; he came to the country
Of Malava rich in gardens of dense and stately trees
Over whose tops the sun wheels his diurnal rounds.

Arunachala Siva.

10852
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:37:03 AM »
Verse 350:


அம்ம ருங்குக டந்து போமவர்
    ஆர்கொள் சூல அயிற்படைச்
செம்மல் வெண்கயி லைப்பொ ருப்பைநி
   னைந்தெ ழுந்ததொர் சிந்தையால்
எம்ம ருங்குமொர் காத லின்றி
   இரண்டு பாலும் வியந்துளோர்
கைம்ம ருங்கணை யுந்தெ லுங்கு
   கடந்து கன்னடம் எய்தினார்.


He moved onward impelled by a love to adore
The Mount of Kailash the Lord of which wears
The garland of Atthi and wields the trident;
No other desire had he; wondering devotees flocked
To him and he crossed the Telugu country
And reached the realm of Karnataka.   

Arunachala Siva.

10853
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:34:49 AM »
Verse 349:


மான விஞ்சையர் வான நாடர்கள்
   வான்இ யக்கர்கள் சித்தர்கள்
கான கின்னரர் பன்ன காதிபர்
   காம சாரிக ளேமுதல்
ஞான மோனிகள் நாளும் நம்பரை
   வந்தி றைஞ்சி நலம்பெறுந்
தான மான திருச்சி லம்பை
   வணங்கி வண்டமிழ் சாற்றினார்.Vidhyataras of great prowess, celestial Devas,
Yakshas who move in the eternal regions, Kinnaras
Who are celestial musicians, dwellers of Naka-Loka,
Kamacharis who can travel anywhere at will
And wise ones poised in Silence, here adore the Lord,
And are blessed with boons; he adored this divine hill
And hailed it in Tamizh, magnificent and munificent.

Arunachala Siva.
   

10854
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:32:36 AM »
Verse 348:


அங்கண் மாமலை மேல்ம ருந்தை
   வணங்கி யாரரு ளான்மிகப்
பொங்கு காதலின் உத்த ரத்திசை
   மேல்வி ருப்பொடு போதுவார்
துங்க மால்வரை கானி யாறு
   தொடர்ந்த நாடு கடந்தபின்
செங்கண் மால்விடை அண்ணல் மேவு
   திருப்ப ருப்பதம் எய்தினார்.


He adored the Lord of the beauteous hill who is
The Remedy sure for the illth of embodiment;
Endowed full with His grace, in spirallng love
He moved northward; he crossed mountains great,
Forest-rivers and lands stretching continuously
And reached Sri Parvata where is enshrined
The Lord of the red-eyed Bull who is Vishnu.   


Arunachala Siva.

10855
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:30:22 AM »
Verse 347:


சேணிலவு திருமலையில்
   திருப்பணியா யினசெய்து
தாணுவினை அம்மலைமேல்
   தாள்பணிந்த குறிப்பினால்
பேணுதிருக் கயிலைமலை
   வீற்றிருந்த பெருங்கோலம்
காணுமது காதலித்தார்
   கலைவாய்மைக் காவலனார்.


He rendered possible service in the divine hill sky-high
And adored on the hill the feet of Thanu; an inkling
Linked his thought with the divine Mount Kailash;
The master of truthful arts desired very much to behold
The great beauty and poise of the Lord at Mount Kailash.

Arunachala Siva.

10856
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:28:28 AM »
Verse 346:


மலைச்சிகரச் சிகாமணியின்
   மருங்குறமுன் னேநிற்கும்
சிலைத்தடக்கைக் கண்ணப்பர்
   திருப்பாதம் சேர்ந்திறைஞ்சி
அலைத்துவிழுங் கண்ணருவி
   ஆகத்துப் பாய்ந்திழியத்
தலைக்குவித்த கையினராய்த்
   தாழ்ந்துபுறம் போந்தணைந்தார்.


Near unto the Lord who is the crest-jewel of the hill
Stands enshrined Kannappar whose strong hand wields
The bow; he adored His feet and his roseate feet
Together; tears flooding from his eyes cascaded
Down his frame; folding his hands above his head
He bowed, and then moved out of the shrine.   

Arunachala Siva.

10857
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:25:12 AM »
Verse  345:


காதணிவெண் குழையானைக்
   காளத்தி மலைக்கொழுந்தை
வேதமொழி மூலத்தை
   விழுந்திறைஞ்சி எழுந்துபெருங்
காதல்புரி மனங்களிப்பக்
   கண்களிப்பப் பரவசமாய்
நாதனைஎன் கண்ணுளான்
   எனுந்திருத்தாண் டகம்நவின்றார்.

He fell on the ground and adored the Lord who wears
A white ear-ring of chank; -- the Lord who is
Verily a shoot of the mountain, the Lord who is
The Genesis of the Vedas --, and rose up; his great
And loving mind and his eyes were steeped in joy;
Ecstatically he hymned the Lord thus:
"He abides in my eyes!" Thus he sang the divine Tandakam.   


Arunachala Siva.

10858
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:23:22 AM »
Verse  344:


பொன்முகலித் திருநதியின்
   புனிதநெடுந் தீர்த்தத்தில்
முன்முழுகிக் காளத்தி
   மொய்வரையின் தாழ்வரையில்
சென்னியுறப் பணிந்தெழுந்து
   செங்கண்விடைத் தனிப்பாகர்
மன்னுமலை மிசையேறி
   வலங்கொண்டு வணங்குவார்.


In the vast and divine waters of the divine river
Ponmukali he had his ablutions; he prostrated
At the foot of the hill-range of Kalatthi in worship,
Rose up, ascended the ever-during hill of the Lord
Who rides the red-eyed Bull, and made his sacred round.

Arunachala Siva.

10859
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 01, 2016, 10:20:16 AM »
Verse  343:


பல்பதியும் நெடுங்கிரியும்
   படர்வனமுஞ் சென்றடைவார்
செல்கதிமுன் அளிப்பவர்தந்
   திருக்காரிக் கரைபணிந்து
தொல்கலையின் பெருவேந்தர்
   தொண்டர்கள்பின் உம்பர்குழாம்
மல்குதிருக் காளத்தி
   மாமலைவந் தெய்தினார்.


He crossed many towns, long ranges of hills
And jungles spreading thick, reached Tirukkarikkarai
And adored its Lord who confers on devotees the godly way;
The great king of hoary arts reached the great hill
Of Tirukkalatthi where throng celestial beings behind
Rows of servitors.

Arunachala Siva.


10860
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 30, 2016, 11:46:37 AM »
Verse 43:


43: பரிபுரச் சீறடிப் பாசாங்குசை, பஞ்சபாணி, இன்சொல்
திரிபுர சுந்தரி, சிந்துர மேனியள் தீமை நெஞ்சில்
புரிபுர, வஞ்சரை அஞ்சக் குனி பொருப்புச்சிலைக் கை,
எரி புரை மேனி, இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவளே.

சிலம்பணிந்த அழகிய பாதங்களை உடையவளே! பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் உடையவளே! பஞ்ச பாணங்களையும், இனிமையான சொல்லையுமுடைய திரிபுர சுந்தரியே! சிவந்த சிந்தூர மேனி உடையவளே! கொடிய மனத்தையுடைய முப்புரத்தை ஆண்ட அசுரரை அஞ்சி நடுங்கும்படி முப்புரத்தை அழித்த சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே!

O My Mother!  You have beautiful anklet wearing feet.  You have ankusam and pasankusam.
You have got the five flowers as five arrows. You have the sweet words, O Tripura Sundari!  You
have red body as chinturam!  You have occupied the left form of Siva, who destroyed the Tripura,
ruled by three demons of evil minds.

contd.,

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 [724] 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 ... 3112