Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 [722] 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 ... 3200
10816
Verse  11:மாறுபட் டஞ்சென்னை வஞ்சிப்ப யான்உன்
    மணிமலர்த்தாள்
வேறுபட் டேனை விடுதிகண் டாய்வினை
    யேன்மனத்தே
ஊறுமட் டேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
நீறுபட் டேஒளி காட்டும்பொன் மேனி
    நெடுந்தகையே.

The senses five oppose and deceive me;
I stand Parted from Your gemmy and flowery feet.
O Honey that springs from this one`s Karma-ridden mind !
O King of aeviternal Uttharakosamangkai !
O lofty One whose golden frame bestrewn with the Holy Ash is dazzling !
Will You forsake me?

Arunachala Siva.


10817
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 13, 2016, 11:49:10 AM »
Verse  61:61: நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து வந்து,
நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டாய், நின்னை உள்ளவண்ணம்
பேயேன் அறியும் அறிவு தந்தாய், என்ன பேறு பெற்றேன்.--
தாயே, மலைமகளே, செங்கண் மால் திருத் தங்கைச்சியே.

தாயே! மலையரசர் மகளே! சிவந்த கண்களையுடைய திருமாலின் தங்கையே! நாயாகவுள்ள என்னையும் இங்கே ஒரு பொருட்டாக மதித்து, நீயே, தன்னை மறந்து ஆட்கொண்டு விட்டாய்! அது மட்டுமல்லாமல், உன்னையே உள்ளபடியே அறிந்து கொள்ளும் அறிவையும் பேயேனாகிய எனக்குத் தந்தாய். நான் பெறுதற்கரிய பேறல்லவோ பெற்றேன்!

O Mother!  The daughter of Himavan, the king of mountains!  You are the younger sister of Tirumal
(Maha Vishnu)!  You have taken hold of me, forgetting my nature, who is less than a dog!   Not only
that, You have also given me the knowledge to understand Your nature!  What greater gift can I have?

contd.,

Arunachala Siva. 

10818
Verse 144:

Bliss is indeed the dwelling place of true knowledge. You are like the Achunam bird, in that an atom of
suffering in this world appears as great as a mountain, and through this virtuous quality a longing for
supreme bliss has arisen in you.  Listen now, and seeking supreme bliss in the following manner, you
shall obtain it.

The word 'puL' employed in the verse a bird in general.  Here the Asunam bird is meant.  It is described
by the Tamizh Lexicon as follows, 'A creature believed to be susceptible to harmony that when it is
fascinated by notes of music, a sudden loud beat of the drum causes its instantaneous death.'  Similarly
the mature disciple, in whom the desire for liberation has grown exceedingly strong, will suffer greatly
from the least contact with the things in the world, if he allows himself to become identified with them.

contd.,

Arunachala Siva.     

10819
31.  The notion 'I am the body'  is verily the inner faculty of cognition, it is said.  In all the three periods of time
it is not.  All is Brahman alone.

32.  The notion 'I am the body'--- that is verily the repetitive cycle of life, it is said.  In all the three periods
of time, it is not.  All is Brahman alone.

33. The notion 'I am the body'  - that is said here to be bondage.  In all the three periods of time it is not.
All is Brahman alone.

34.  The learning 'I am the body' is verily to be remembered as hell.  In all the three periods of time
it is not.  All is Brahman alone.

35. The notion 'I am the body' is referred to as the whole world.  In all the three periods of time it is not.
All is Brahman alone.

36. The notion 'I am the body' is regarded as the 'heart knot'. In all the three periods of time it is not.
All is Brahman alone.           

37.  The notion that I am the threefold body is said to be the knowledge pertaining to body. In all the
three periods of time it is not.  All is Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.

10820
531. How can the Self be something to be obtained?  From the Truth's point of view He was never lost.
The gaining of the Self, that is spoken of, is only the death of the ego, by whom the Self was as good as
lost, though not really lost.

532.  Speech is fourfold, as transcendent, seeing, medium and articulate speech.  That transcendent
speech is only Silence.  And that Silence is itself the true nature of the Supreme Reality.

533. The articulate form of speech was born of the medium speech; its mother is the seeing speech;
that its mother is Transcendent Speech, is well known.  That same Supreme Speech is Silence, the form
of the Supreme Consciousness.

534. True Speech is really only the Silence of the Sage, who is the eternal dweller in the Transcendental
State.  How can gross speech, born of the belief in difference, speak of the Supreme One, wherein
differences are lost?

535.  Therefore the most Ancient Guru taught the Truth of the Self by Silence.  And, by achieving
silence of speech and of mind, those ancient disciples of that Guru became aware of that Truth.

536.  Well qualified disciples became themselves sages by the silent Teaching of their Guru.
Teaching by words does not avail to impart True Knowledge of the Real Self.

537.  The power there is in the Silence of the Guru is immeasurable.  Hence teaching by Silence is the
highest there is.  Thereby alone does the aspirant's mind obtain peace.

contd.,

Arunachala Siva.       
 

10821
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:38:31 AM »
Verse 466:


மற்றவர்தம் பெருங்கேண்மை மகிழ்ந்து கொண்டு
    மாலயனுக் கரியபிரான் மருவு தானம்
பற்பலவும் சென்றுபணிந் தேத்திப் பாடிப்
    பரமர்திருத் தொண்டர்குழாம் பாங்கின் எய்தக்
கற்றவர்வாழ் கடல்நாகைக் காரோ ணத்துக்
    கண்ணுதலைக் கைதொழுது கலந்த ஓசைச்
சொற்றமிழ்மா லைகள் பாடிச் சிலநாள் வைகித்
    தொழுதகன்றார் தோணிபுரத் தோன்ற லார்தாம்.


Joyously cherishing his great friendship
The godly child fared forth to many other shrines
And adored the Lord, unknowable to Brahma
And Vishnu; then accompanied with the devotees
He came to the sea-girt town of Naakaikkaaronam--
The habitat of the learned, and adored
The brow-eyed Lord; he hailed him in garlands
Of melodious Tamizh verse and sojourned there;
Then the Lord of Tonipuram, blessed with the grace
Of the Lord, left the town.

Arunachala Siva.

10822
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:35:57 AM »
Verse 465:


பரவியகா தலிற்பணிந்து பாலறா
    வாயர்புறத் தணைந்து பண்பு
விரவியநண் புடையடிகள் விருப்புறுகா
    தலில்தங்கி மேவும் நாளில்
அரவணிந்தார் பதிபிறவும் பணியஎழும்
    ஆதரவா லணைந்து செல்வார்
உரவுமனக் கருத்தொன்றாம் உள்ளம்உடை
    யவர்க்குவிடை உவந்து நல்கி.


In swelling love, he of the Milk-fragrant lips
Adored the Lord and moved out; he sojourned there
As desired by his loving friend and devotee--
Nilanakkar; impelled by a love to adore the Lord
Whose jewels are snakes, he visited other shrines
And worshipped there; he then gave leave
To Nilanakkar of single-minded devotion, to depart.   

Arunachala Siva.10823
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:32:19 AM »
Verse 464:


கோதிலா ஆரமுதைக் கோமளக்கொம்
    புடன்கூடக் கும்பிட் டேத்தி
ஆதியாம் மறைப்பொருளால் அருந்தமிழின்
    திருப்பதிகம் அருளிச் செய்வார்
நீதியால் நிகழ்கின்ற நீலநக்கர்
    தம்பெருஞ்சீர் நிகழ வைத்துப்
பூதிசா தனர்பரவும் புனிதஇயல்
    இசைப்பதிகம் போற்றி செய்தார்.He adorned the flawless Nectar and His beauteous
And verdant Sprig, and hailed them in a rare
And divine decade of Tamizh, compact of the import
Of the great and primal Vedas; he hymned
A holy decade of divine music--
Hailed by the devotees, the followers of the way
Of the holy ash--,
And in that, he immortalized the great glories
Of Nilanakkar who was for ever poised
In the pious way of the Vedas.


Arunachala Siva.

10824
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:29:36 AM »
Verse 463:


நீடுதிருநீலநக்கர் நெடுமனையில்
    விருந்தமுது செய்து நீர்மைப்
பாடும்யாழ்ப் பெரும்பாண ருந்தங்க
    அங்கிரவு பள்ளி மேவி
ஆடுமவர் அயவந்தி பணிவதனுக்கு
    அன்பருடன் அணைந்து சென்று
நாடியநண் புடைநீல நக்கடிக
    ளுடன்நாதர் கழலில்தாழ்ந்து.


Having partaken of the nectarean food in the great
Mansion of Nilanakkar of ever-during glory,
He stayed there that night with Perumpaanar
Of the melodious and tuneful Yaazh;
To hail the feet of the Dancer of Ayavanti, he went
With the devotees and adored the feet of the Lord
With Nilanakka Atikal of cherished friendship.

Arunachala Siva.


10825
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:27:11 AM »
Verse 462:


போற்றிசைக்கும் பாடலினால் பொங்கியெழும்
    ஆதரவு பொழிந்து விம்ம
ஏற்றின் மிசை இருப்பவர்தம் எதிர்நின்று
    துதித்துப்போந் தெல்லை இல்லா
நீற்றுநெறி மறையவனார் நீலநக்கர்
    மனையிலெழுந் தருளி அன்பால்
ஆற்றும்விருந் தவர்அமைப்ப அன்பருடன்
    இன்புற்றங் கமுது செய்தார்.Before the Lord whose mount is the Bull, he hymned
The decade of praise; love in him welled up;
His eyes rained tears; his body atremble, he adored
The Lord; he moved out and came to the house
Of the Brahmin--Neelanakkar, the fosterer
Of the everlasting way of the holy ash--, he partook
Of the ambrosial food with devotees
Which Nilanakkar in love arranged for them.   

Arunachala Siva.

10826
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:24:35 AM »
Verse 461:


அயவந்தி அமர்ந்தருளும் அங்கணர்தங்
    கோயில்மருங் கணைந்து வானோர்
உயவந்தித் தெழுமுன்றில் புடைவலங்கொண்
    டுட்புக்கா றொழுகுஞ் செக்கர்
மயவந்தி மதிச்சடையார் முன்தாழ்ந்து
    மாதவம் இவ்வைய மெல்லாம்
செயவந்த அந்தணனார் செங்கைமேல்
    குவித்தெழுந்து திருமுன் னின்றார்.


He came near the shrine Ayavanti of the Lord,
And from the courtyard where Devas offer worship
For their deliverance, made his sacred round
And moved to the presence of the Lord
Who on his matted hair sports the incarnadine
And crepuscular crescent; he prostrated on the floor
And rose up; the scion of the Brahmin clan who
Made his avatar owing to the great askesis wrought
By the whole world, folded his roseate hands
Above his head and stood in the divine presence.   


Arunachala Siva.

10827
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:22:04 AM »
Verse  460:


நிறைசெல்வத் திருச்சாத்த மங்கையினில்
    நீலநக்கர் தாமுஞ் சைவ
மறையவனார் எழுந்தருளும் படிகேட்டு
    வாழ்ந்துவழி விளக்கி யெங்குந்
துறைமலிதோ ரணங்கதலி கமுகுநிறை
    குடந்தூப தீப மாக்கி
முறைமையில்வந் தெதிர்கொள்ள உடன்அணைந்து
    முதல்வனார் கோயில் சார்ந்தார் .


Tirunilanakkar of bountifully rich Saatthamangkai,
Hearing of the arrival of the Saiva Brahmin-child,
Felt greatly blessed; he made the whole town bright;
He had it decked with Toranas, plantains and Arecas;
Pots filled with holy water were kept in rows; incense was
Burnt; lamps were lit; thus he received him; with him
The godly child reached the temple of the Primal Lord.

Arunachala Siva.

10828
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:19:23 AM »
Verse  459:


மன்னுதிரு நள்ளாற்று மருந்தைவணங்
    கிப்போந்து வாச நன்னீர்ப்
பொன்னிவளந் தருநாட்டுப் புறம்பணைசூழ்
    திருப்பதிகள் பலவும் போற்றிச்
செந்நெல்வயற் செங்கமல முகமலருந்
    திருச்சாத்த மங்கை மூதூர்
தன்னிலெழுந் தருளினார் சைவசிகா
    மணியார்மெய்த் தவத்தோர் சூழ.


He who is the crest-jewel of Saivism adored the Lord
Of ever-during Nallaaru, verily the Remedy
For the malady of embodiment; with His leave
He moved out and adored at the many shrines
Of the Chozha realm made rich by the fragrant
And goodly water of the Ponni, and girt with fields.
Then with the company of true tapaswis he came
To the hoary town Saatthamangkai; in whose fields
Of paddy the red-lotuses burgeon.

Arunachala Siva.   

10829
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:16:51 AM »
Verse 458:பிள்ளையார் திருத்தாளங் கொடுபாடப்
    பின்புபெரும் பாண னார்தாம்
தெள்ளமுத இன்னிசையின் தேம்பொழிதந்
    திரியாழைச் சிறக்க வீக்கிக்
கொள்ளஇடும் பொழுதின்கண் குவலயத்தோர்
    களிகூரக் குலவு சண்பை
வள்ளலார் திருவுள்ளம் மகிழ்ந்துதிருத்
    தொண்டருடன் மருவுங் காலை.


The godly child sang the decade keeping time
With his cymbals; to accompany him
The great Pannar so strung the guts that from them
Would swell tunefully, lucid and ambrosial
Music most harmoniously; then he played on his Yaazh.
Thrilled was the whole world; the divine heart
Of the Patron of Pukali rejoiced;
In such felicity they sojourned there with the devotees.


Arunachala Siva.

10830
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:14:24 AM »
Verse  457:


யாணரம்பில் ஆரஇயல் இசைகூடப்
    பாடியே எண்ணில் கற்பச்
சேண்அளவு படவோங்குந் திருக்கடைக்காப்
    புச்சாத்திச் செங்கண்நாகப்
பூண்அகலத் தவர்பாதம் போற்றிசைத்துப்
    புறத்தணைந்து புவன மேத்தும்
பாணனார் யாழிலிடப் பாலறா
    வாயர்அருள் பணித்த போது.He soused it such poesy married to music that it would
Harmonize with the accompaniment on Yaazh;
Then he sang the envoi and so blessed the decade
That it would for endless ages flourish even beyond
The realms of heavens; he adored and hailed
The feet of the Lord who wears the red-eyed snakes
On His chest as jewels, and moved out;
Then he of milk-fragrant lips bade Paanar
To render it on his Yaazh.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 [722] 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 ... 3200