Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 [721] 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... 2903
10801
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2015, 08:55:21 AM »
85.

Verse 85:


கண்ணாரக் கண்டுமென் கையாரக் கூப்பியும்
எண்ணார எண்ணத்தால் எண்ணியும் - விண்ணோன்
எரியாடி என்றென்றும் இன்புறுவன் கொல்லோ
பெரியானைக் காணப் பெறின் . (85)


If I behold the great Lord, will I eye Him longingly,
Fold my hands in ardent obeisance and think on Him
Impassioned ? Will I hail Him thus : ?O Dancer in the fire !
Lord of the Empyrean !? and feel ecstatic ?

Arunachala Siva.

10802
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2015, 08:53:15 AM »
84.

Verse 84:


நெடிதாய பொங்கெரியுந் தண்மதியும் நேரே
கடிதாங் கடுஞ்சுடரும் போலும் - கொடிதாக
விண்டார்கள் மும்மதிலும் வெந்தீ யினிலழியக்
கண்டாலும் முக்கணாங் கண். (84)

Sever?d from the several, to do fell to fell foes of
Triple citadels and to ash them all with fiery hot flames
Feeding fires, lord?s triple Eyes remain, one looking
Fire, the other cool Moon and the third flaming Sun.

Arunachala Siva.
 

10803
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2015, 08:50:05 AM »
83.

Verse 83:


மின்போலுஞ் செஞ்சடையான் மாலோடும் ஈண்டிசைந்தால்
என்போலுங் காண்பார்கட் கென்றிரேல் - தன்போலும்
பொற்குன்றும் நீல மணிக்குன்றுந் தாமுடனே
நிற்கின்ற போலும் நெடிது . (83)

On assessing them that think on the flowing locks of lord
Down to His heels, glowing like sun?s rays, sanguine sure
Feel them as auric sound; they that think not feel
Them as singing flames that burn them up.


Arunachala Siva.10804
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2015, 08:47:52 AM »
82.

Verse 82:


சார்ந்தார்க்குப் பொற்கொழுந்தே ஒத்திலங்கிச் சாராது
பேர்ந்தார்க்குத் தீக்கொழுந்தின் பெற்றியதாம் - தேர்ந்துணரில்
தாழ்சுடரோன் செங்கதிருஞ் சாயுந் தழல்வண்ணன்
வீழ்சடையே என்றுரைக்கும் மின் . (82)


The lightning-like lass affirms : ?Truly understood the flame-hued
One?s strands of matted hair which put to shame the ruddy rays
Of the setting sun, are like auric shoots to those that take refuge
In Him ; to those who move away from Him, they are tongues of fire.

Arunachala Siva.

10805
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 27, 2015, 08:45:35 AM »
81.

Verse 81:காலனையும் வென்றோம் கடுநரகம் கைகழன்றோம்
மேலை இருவினையும் வேரறுத்தோம் - கோல
அரணார் அவிந்தழிய வெந்தீஅம் பெய்தான்
சரணார விந்தங்கள் சார்ந்து . (81)


Getting attached to the lotus feet of Him who sped a dart
That spat cruel fire and burnt and destroyed the three
Beauteous citadels of the sky, we have conquered Death,
Done away with cruel inferno and uprooted the twofold karma,


Arunachala Siva.


10806
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 27, 2015, 07:12:15 AM »

There is a small town called Suruttapalli, near Kanchipuram. There is a Siva temple there.
Here Siva is in a different form, which is rare.  Here He is lying like Mahavishnu, on the laps
of Uma.  The Puranic story goes that after consuming halahala poison, Siva became tired and
was resting, keeping his head on the laps of Uma.  This Siva temple also follows some
different procedure.  They place shadari [paduka] on your head and give you only spoons of
water.  No vibhuti.  No breaking of coconuts.

This Siva temple was renovated some years back, by Kanchi Kamakoti Math.  When Kanchi Sri Chandrasekhara went to that temple, he composed a Sanskrit verse:  "O Father!
Please take rest.  You have done something which even Vishnu could not do.  You have driven out
the fears of devas about the poison.  Please wake up early and bless us all."

Arunachala Siva.   

10807
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 27, 2015, 07:09:37 AM »

Chandikeswara was a brahmin.  His poorvasrama name was Vichara Sarman.  He was a pious
Siva devotee, doing his rituals and meditation as of a brahmin.  One day, he saw the cowherd,
beating a cow, which had just then begot a calf and was very weak.  Seeing the cowherd, he told
him that cows should not be beaten.  Then he decided to herd the cows himself.  The cows
belonged to various brahmins of Cheyur, the town to which he belonged.  His father also
agreed.  Vichara Sarman then took the cows to the outskirts having grasslands and thick trees
and plants and grazed the cows.  The animals because of good feed and also seeing the brahmin
loving them, started oozing out the milk on their own. They also gave a lot of milk to the owners at
home.  Once Vichara Sarma saw the cows oozing out milk and so he decided to do a Siva Puja in
the jungle itself.  He made a Siva Linga with sands and water, did oblations with milk and offered
the jungle flowers and bhilwas that were available.  One day, a townsman saw this and thought
Vichara Sarma was wasting the milk intended for the owners.  He complained to his father.
The father next day came to the place, without Vichara Sarman's knowledge and found the cows
pouring out milk on the Siva Linga.  He became angry and kicked the milk pots.  He also
kicked the Siva Linga.  He beat Vichara Sarman.  The boy on seeing the blashphemy of his father
in kicking the Siva Linga, took out his stick, which became an axe immediately, and cut off his
two legs.  The father fell down with huge cry and bleeding.

Siva appeared before him and said:  "Vichara Sarman, I have found your immense bhava-bhakti
which has made you even to cut off the legs of your father.  You can come to my Abode
and be my guardian angel in the temples."  He also raised his father from death. 
Vichara Sarman thus became Chandikeswara, the guardian angel of Siva temples.  We can
see even today, his shrine to the right of Siva Linga, near the outlet for the holy waters, milk and
turmeric that are poured for oblations to Siva.  The devotees should go to him and mark their
presence to Chandikeswara.  Siva also offered to give the food, flowers and clothing to Chandikeswara.
That is why, the cooked rice and the flowers and clothing of Siva are used by priests to adorn
Chandikeswara also.  When the devotees go near Chandikeswara, they should not clap their hands loudly,
as if Chandikeswara is deaf.  They should spread their left palm and slowly place the three middle
fingers of right palm, without making noise. Giving a thread from the clothes, which is the prevalent
practice is also not correct.

Chandikeswara's story happened in Cheyur, [Chey=Son], because Muruga stayed their with his army,
while on his way to kill Surapadma and his brothers, who were demons.           

Arunachala Siva.

10808
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 12:24:03 PM »
80.


Verse 80:


செருக்கினால் வெற்பெடுத்த எத்தனையோ திண்தோள்
அரக்கனையும் முன்னின் றடர்த்த - திருத்தக்க
மாலயனுங் காணா தரற்றி மகிழ்ந்தேத்தக்
காலனையும் வென்றுதைத்த கால். (80)Fair Tirumal with weal and four-faced one viewing not
Lord?s glory wilted, yet by grace touched, they praised
And sang His triumphant feet that Timed Timer; the very feet
That pressed down the pride-worn Ravanan that tried to lift Kailash.

Arunachala Siva.

10809
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 12:21:50 PM »
79.

Verse 79:


பணிந்தும் படர்சடையான் பாதங்கள் போதால்
அணிந்தும் அணிந்தவரை ஏத்தத் - துணிந்தென்றும்
எந்தையார்க் காட்செய்யப் பெற்ற இதுகொலோ
சிந்தையார்க் குள்ள செருக்கு. (79)


Bowing unto the feet of one that shines
With outspread locks vast, offering them full
Blown flowers, singing, hailing, serving that Father
We are poised in and are proud at heart?

Arunachala Siva.

10810
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 12:19:40 PM »
78:

Verse  78:அரங்கமாப் பேய்க்காட்டில் ஆடுவான் வாளா
இரங்குமோ எவ்வுயிர்க்கும் ஏழாய் - இரங்குமேல்
என்னாக வையான் தான் எவ்வுலகம் ஈந்தளியான்
பன்னாள் இரந்தாற் பணிந்து. (78)


O, ignoramus! Do you think that He that dances on
The charnel-ghat shall pity all knowing not the Being?
Worship, bow unto. appeal to, He may; if He does,
He shall not seat us; but grant whole worlds to credit.

Arunachala Siva.

10811
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 12:16:29 PM »
77:

Verse 77:

அடிபேரிற் பாதாளம் பேரும் அடிகள்
முடிபேரின் மாமுகடு பேருங் - கடகம்
மறிந்தாடும் கைபேரில் வான்திசைகள் பேரும்;
அறிந்தாடும் ஆற்றா தரங்கு.  (77)Lord! As you dance, your foot-work fast, the nadir-
World wobbles; your crest a-shaking the zenithal
Sky rends; bangled arms blister all airts. Therefore
Dance on this little spatium, too frail to stand your Lordship?s dance of Bliss.

Arunachala Siva.


10812
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 12:13:59 PM »
76:

Verse 76:


விசும்பில் விதியுடைய விண்ணோர் பணிந்து,
பசும்பொன் மணிமகுடந் தேய்ப்ப - முசிந்து,
எந்தாய் தழும்பேறி யேபாவ பொல்லாவாம்
அந்தா மரைபோல் அடி. (76)


O, my Father! Devas of sky fell from state. Their
Crowns made of pure gold and gems are rubbed. Your
Lotus-like fair holy feet are scratched thereby.
The scars, however, are fairer far.

Arunachala Siva.


10813
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 12:11:52 PM »
75:

Verse 75:


கலங்கு புனற்கங்கை ஊடால லாலும்
இலங்கு மதியியங்க லாலும் - நலங்கொள்
பரிசுடையான் நீள்முடிமேற் பாம்பியங்க லாலும்
விரிசடையாங் காணில் விசும்பு. (75)


As the celestial Ganga sways with disturbing waters
Upon the long locks of lord, as the crescent turns
Its horns in homomorphic moves, as the serpents
Susurrate in sneaky ways, His wide locks mock the welter.


Arunachala Siva.

10814
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 12:09:11 PM »
74:

Verse 74:


ஒத நெடுங்கடல்கள் எத்தனையும் உய்த்தட்ட
ஏதும் நிறைந்தில்லை என்பரால் - பேதையர்கள்
எண்ணா திடும்பலியால் என்னோ நிறைந்தவா
கண்ணார் கபாலக் கலம். (74)Your spacious begging-bowl-the skull-, was not a whit
Filled, by all the food that was cooked using the vast seas
As boiling water ; yet how came it to be filled when, unaware
Of its greatness, innocent women poured their alms into it ?

Arunachala Siva.

10815
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 12:06:57 PM »
73:

Verse 73:

கருத்தினால் நீகருதிற் றெல்லாம் உடனே
திருத்தலாஞ் சிக்கெனநான் சொன்னேன் - பருத்தரங்க
வெள்ளநீர் ஏற்றான் அடிக்கமலம் நீ விரும்பி
உள்ளமே எப்போதும் ஒது . (73)O, Heart! Whatever you crave for from within thought,
You may get all that joy-beset! Desire that deluging
Tidal Ganga wavy and the lotus pair of feet
And sing His holy name and praise as ever.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 [721] 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... 2903