Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 [721] 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... 3147
10801
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:47:04 AM »
Verse  26:அவம்பெருக்கும் புல்லறிவின்
    அமண்முதலாம் பரசமயப்
பவம்பெருக்கும் புரைநெறிகள்
    பாழ்படநல் லூழிதொறும்
தவம்பெருக்குஞ் சண்பையிலே
    தாவில்சரா சரங்கள்எலாம்
சிவம்பெருக்கும் பிள்ளையார்.
    திருஅவதா ரஞ்செய்தார்.Sin-breeding Jainism of sheer folly
And other religions of evil ways which cause
Unending transmigration, were to be blasted;
All lives in all the flawless worlds were to gain SIVAM;
Thus, even thus,
In Sanbai which ever fosters tapas
He, the divine child, made his avatar.

Arunachala Siva.

10802
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:44:29 AM »
Verse  25:


தாளுடைய படைப்பென்னுந்
    தொழில்தன்மை தலைமைபெற
நாளுடைய நிகழ்காலம்
    எதிர்கால நவைநீங்க
வாளுடைய மணிவீதி
    வளர்காழிப் பதிவாழ
ஆளுடைய திருத்தோணி
    அமர்ந்தபிரான் அருள்பெருக.


Creation the first of the
(five) acts
Came to be reckoned as the chiefest;
Time--past, present and future--,
Stood cured of its flaw;
Ever-glorious and bright Kaazhi city
With its gem-paved streets gained eternality;
The grace of the Lord of Tonipuram
Began to pour all the more.   

Arunachala Siva.

10803
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 31, 2016, 08:42:16 AM »
Verse  24:


திசையனைத்தின் பெருமையெலாம்
    தென்றிசையே வென்றேற
மிசையுலகும் பிறவுலகும்
    மேதினியே தனிவெல்ல
அசைவில்செழுந் தமிழ்வழக்கே
    அயல்வழக்கின் துறைவெல்ல
இசைமுழுதும் மெய்யறிவும்
    இடங்கொள்ளும் நிலைபெருக.   


The South vanquished all other directions
And its fame began to soar aloft;
The earth conquered the Heaven and all other worlds;
The imperishable ways of the opulent Tamizh
Triumphed over all other ways which were alien;
In the modes and music of Tamizh
True wisdom sat enthroned;

Arunachala Siva.


10804

Who meditates on Guru's Feet,
The flawless flame of pure awareness,
Gains from grace supreme the gift
Of pure awareness, clarity
Of mind that ends all sorrow.

- Guru Vachaka Kovai 305.

Arunachala Siva.   

10805

To annihilate recurrent vasanas
And bring to being knowledge free
From dread delusion and desire,
know that the mantra true is but
Devotion to the Guru's Feet.

- Guru Vachaka Kovai - 308.

Arunachala Siva.

10806


In my sight 'I' only am
And 'you' are not.  In your sight
'You' only are and 'I' am not.
In the sight of the Self the Self alone
Exists and nothing else.
In truth I, you and all are nothing
But the Self.

-  Guru Vachaka Kovai - 1245.

Arunachala Siva.

10807
3(4):


பேசிற்றாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை
    பெருமானே என்றென்றே பேசிப் பேசிப்
பூசிற்றாம் திருநீறே நிறையப் பூசிப்
    போற்றியெம் பெருமானே என்று பின்றா
நேசத்தாற் பிறப்பிறப்பைக் கடந்தார் தம்மை
    ஆண்டானே அவாவெள்ளக் கள்வ னேனை
மாசற்ற மணிக்குன்றே எந்தாய் அந்தோ
    என்னைநீ ஆட்கொண்ட வண்ணந் தானே.O One that rules them spoke,
if ever they chose To speak of You,
as ``Lord,
Mother,
Father and God`` And adorned themselves,
if ever they chose to adorn,
With the holy ash aplenty,
Ever hailing You as ``Our Lord`` And thus transcended the cycle of birth and death By their never-lagging love.
O flawless Hill of Ruby !
O my Father-Mother !
Alas,
strange indeed is the manner by which You have claimed and ruled me ? a poacher ever Buffeted by the flooding current of guileful passion.

Arunachala Siva.

10808
3(3):


ஆயநான் மறையவனும் நீயே யாதல்
    அறிந்தியான் யாவரினுங் கடைய னாய
நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கிக் கண்டு
    நாதனே நானுனக்கோர் அன்பன் என்பேன்
ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டு கொண்டாய்
    அடியார்தாம் இல்லையே அன்றி மற்றோர்
பேயனேன் இதுதான்நின் பெருமை யன்றே
    எம்பெருமான் என்சொல்லிப் பேசு கேனே.You are the One expounded by the four Vedas;
I am The one ? the lowest among all;
well aware of these,
I ? the cur -,
would say:
``O Lord-Master !
I had become A Loving devotee unto You.
`` Therefore I stand ruled By You.
Peradventure,
You chose me ? verily a ghoul -,
As You have no other devotees;
this is indeed Your greatness !
O Lord-God !
How can I Speak of You and with what words?

Arunachala Siva.

10809
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 30, 2016, 01:17:26 PM »
Verse 38:


38: பவளக் கொடியில் பழுத்த செவ்வாயும், பனிமுறுவல்
தவளத் திரு நகையும் துணையா, எங்கள் சங்கரனைத்
துவளப் பொருது, துடியிடை சாய்க்கும் துணை முலையாள்--
அவளைப் பணிமின் கண்டீர், அமராவதி ஆளுகைக்கே.

என் அன்னை அபிராமி பவளக்கொடி போலும் சிவந்த வாயை உடையவள். குளிர்ச்சி தரும் முத்துப்பல் சிரிப்பழகி, அது மட்டுமா? எம் ஈசன் சங்கரனின் தவத்தைக் குலைத்தவள். எப்படி? உடுக்கை போலும் இடை நோகும்படியுள்ள இணைந்த முலைகளால்! அப்படிப்பட்டவளைப் பணிந்தால் தேவர் உலகமே கிடைக்கும். ஆகவே அவளைப் பணியுங்கள்.

My Mother Abhirami has got lips like a pavalak kodi, (the creeper that brings red fruits).  She has got
cool smile with pearl like teeth.  Is it not enough?  She spoiled the tapas of our Lord Isvara.  She has
got a hand drum like waist and has got two breasts that look like that they would break the waist!
If one prays to her and submits to her, you will get the world of gods. So please pray to her and submit to her.

contd.,

Arunachala Siva. 

10810
There are, in addition, two long anthologies of Tamizh poetry that contain more of Tattuvaraya's
verses:  Peruntirattu (The Great Anthlogy), and Kurunthirattu, (The Short Anthology).  Though
these anthologiists mostly contain works by other authors, Tattuvaraya contributed some verses
to both collections, and he is also acknowledged as the compiler of both books.

Muruganar, at Bhagavan's behest, composed Sri Ramana  Sannidhi Murai, modeling on Manikkavachagar's
Tiruvavchakam.  In another interesting parallel Tattuvaraya composed Paduturai, a 1140 verse collection
of verses that are derived from contemporary folk songs. This work is also loosely based on Tiruvachakam.
'The Lady Telling her Maid' poem that appeared earlier in this article comes from this collection of verss.
A selection of verses from Paduturai will appear in one of next year's issues of Mountain Path.

Though Tattuvaraya clearly played a Muruganar-like role in the life of Sorupananda, it is interesting and
a little intriguing to note that Satyamangalam Venkatarama Iyer, the author of Sri Ramana Stuti Panchakam,
addresses Bhagavan himself as 'Tattuvaraya' in the second line of verse 9 of Kalaip Pattu.  This poem is chanted every Saturday evening in Bhagavan's Samadhi Hall.

contd.,

Arunachala Siva.
             

10811
Such an approach is anathema to many people, especially any that have come across so called fundamentalists,
who believe literally in what is said in the Bible, for example, irrespective of how ridiculous it might seem
to modern science . But the attitude taken here is quite different.  Gaudapada actually states (K.3.23) that
we should only accept anything that is stated there if it is also supported by reason.  The intended meaning of
the word 'faith' is that we put our trust in something that we have good reason to trust, provisionally, until
such time as we can verify it ourselves.

Sankara also makes the point in his commentary on K.3.15, that scriptural statements such as these are not
intended to be taken literally;  they are figurative only.  And he cites the example of the supposed discussion
among the 'senses' as to which was the most important. ( Prajapati (their father) suggests that each sense
should depart the body in turn so that they can find out. The loss of speech, sight, hearing and mind each had
the effect of the body's registering their respective absence but carrying on without them.  But as soon as
Prana (the breath) prepared to leave, all others realized that they could not survive without it and acknowledged that Prana was the most important.).  Sankara says that story is obviously only intended to
be taken figuratively;  we should not imagine that the texts intended us to believe that the senses converse
or have a father!

contd.,

Arunachala Siva.
           

10812
225. Devotion is taught as of two kinds, according to the degree of ripeness of the devotee;  in the
beginning  it is devotion like that of a baby monkey, and afterwards devotion like that of the kitten.

226. After practicing devotion like that of the baby monkey through a great money lives, in the end,
when his egoism is greatly reduced, he practices devotion like the kitten.

227.  The devotion that is like the kitten is the same as taking refuge at the Feet of God and the self
surrender to Him.  This devotion, becoming further purified by the refinement of the mind, becomes
equal to Right Awareness in course of time.

228.  There is the saying of the Most Holy One that real surrender is what is made by him that knows
the Truth of Himself by the Quest of that Self.

229.  Devotion is of two kinds, also, as being with sense of separateness and with sense of non difference.
The former is prescribed for the unrefined; the latter is excellent for the well refined ones.

contd.,

Arunachala Siva.           

10813
6. As Thou danceth in gay abandon, droplets from the Ganga escape from Thy matted locks and rain on
the worlds to hallow them.  And when Thou embark upon the fierce dance, the karparda gets dishevelled
and the locks are let lose.

You impart Grace on the self effacing votaries with the toe nail of Thy bent left foot.

7.  O Sambhu, Lord, dispenser of auspiciousness; stealer of sin, Great God;  who renders one immoral;
granter of goodness and well being; terminator of worldly existence, pray, protect me!

8.  Eraser of desire; having the sun for the chariot's wheel, having an ocean of a quiver; snake decked;
sun eyed, holding the petite deer; having the Ganga locked in the locks; seated in the hearts of the self
disciplined, dispeller of the fear of transmigration and  appearing as the Linga - may we realize that Siva!

9. Sporting the baby deer in the hand; traversing the heart space; vibrating the celestial drum; bearing
countless world like the miniscule seeds in the Oudambara fruit and destroying them; causing the reflection
of Thy extended feet twain unto the hearts of those who have longed for Thee for long; father of broad
bellied Ganesa; the killer of death;  Siva, having bindu -  the space between eyebrows --as the royal seat
of deep significance; with a lustrous moon like face and a body as fair as the Kunda flower;  eulogized
by hordes of pramathas;  remover of worldly fears;  the best among the celestial beings; repository of
compassion; wearing the best among serpents as ornaments; dispeller of lust;  containing the celestial
poison - please protect me.

contd.,

Arunachala Siva.
                         

10814
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:53:56 AM »
Verse  23:


தொண்டர்மனங் களிசிறப்பத்
    தூயதிரு நீற்றுநெறி
எண்டிசையுந் தனிநடப்ப
    ஏழுலகுங் களிதூங்க
அண்டர்குலம் அதிசயிப்ப
    அந்தணர்ஆ குதிபெருக
வண்டமிழ்செய் தவம்நிரம்ப
    மாதவத்தோர் செயல்வாய்ப்ப.

The minds of the devotees overflowed with joy;
The way of the Holy Ash held unique sway
Over the eight directions;
The Yagas of the Brahmins began to prosper;
The tapas of munificent Tamizh met with fulfillment;
The deeds of the seers were crowned with fruition;


Arunachala Siva.

10815
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 30, 2016, 09:52:00 AM »
Verse  22:


அருக்கன்முதற் கோளனைத்தும்
    அழகியஉச் சங்களிலே
பெருக்கவலி யுடன்நிற்கப்
    பேணியநல் லோரையெழத்
திருக்கிளரும் ஆதிரைநாள்
    திசைவிளங்கப் பரசமயத்
தருக்கொழியச் சைவமுதல்
    வைதிகமுந் தழைத்தோங்க.   


Now came the time when the sun arid the signs of the zodiac
Were at their beauteous zenith in their utmost strength;
The hour was propitious; the bright star Aadirai
Invested all the directions with its splendor;
Alien religions stood denuded of their pride;
Saivism and Vaidikam began to flourish again;

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 [721] 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... 3147