Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 3022
1081
Verse  4:

அஞ்சையு மடக்கி யாற்ற லுடையனா யநேக காலம்
வஞ்சமி றவத்து ணின்று மன்னிய பகீர தற்கு
வெஞ்சின முகங்க ளாகி விசையொடு பாயுங் கங்கை
செஞ்சடை யேற்றார் சேறைச் செந்நெறிச் செல்வ னாரே.


Having controlled the five senses and having the strength of mind, on behalf of Bhagirata, who was steadfast in his sincere penance for many number of years,
received the Ganga, which flowed with great force, having many angry forms, in his red matted locks. (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

1082
Verse 3:


ஒன்றிய தவத்து மன்னி யுடையனா யுலப்பில் காலம்
நின்றுதங் கழல்க ளேத்து நீள்சிலை விசய னுக்கு
வென்றிகொள் வேட னாகி விரும்பிவெங் கான கத்துச்
சென்றருள் செய்தார் சேறைச் செந்நெறிச் செல்வ னாரே.


Being steadfast in the penance concentrating the mind without allowing it to wander in many ways, he granted his grace walking in the hot forest desiring it, assuming the form of a victorious hunter, to Vijayan who had a long bow and who praised the feet of Siva, standing for an unlimited number of years.  (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

1083
Verse  2:

ஓர்த்துள வாறு நோக்கி யுண்மையை யுணராக் குண்டர்
வார்த்தையை மெய்யென் றெண்ணி மயக்கில்வீழ்ந் தழுந்து வேனைப்
பேர்த்தெனை யாளாக் கொண்டு பிறவிவான் பிணிக ளெல்லாம்
தீர்த்தருள் செய்தார் சேறைச் செந்நெறிச் செல்வ னாரே.


Thinking the words of the low Jains, who did not know by investigation the truth as it is, by the mental eye, rescuing me who was sinking, having fallen into their religion,
admitting me as his protege curing me of the disease of birth and all other incurable diseases, granted his grace.  (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

1084
Tiruch Cherai:

Verse  1:


பெருந்திரு விமவான் பெற்ற பெண்கொடி பிரிந்த பின்னை
வருந்துவான் றவங்கள் செய்ய மாமணம் புணர்ந்து மன்னும்
அருந்திரு மேனி தன்பா லங்கொரு பாக மாகத்
திருந்திட வைத்தார் சேறைச் செந்நெறிச் செல்வ னாரே.


After the daughter, who is like a tender creeper and begot by Himavan, who has great wealth, became separated from Siva, when she did severe penances with great efforts subjecting her body to many sufferings with air and water as her food, kept her as one half in his highly valuable and holy body which is permanent, to appear elegant, being united with her in the great marriage. The god in lives a righteous path Cherai.

Arunachala Siva.

1085
Verse  10:

ஆர்த்தெழு மிலங்கைக் கோனை யருவரை யடர்ப்பர் போலும்
பார்த்தனோ டமர் பொருது படைகொடுத் தருள்வர் போலும்
தீர்த்தமாங் கங்கை தன்னைத் திருச்சடை வைப்பர் போலும்
ஏத்தவே ழுலகும் வைத்தார் இன்னம்ப ரீச னாரே.


Siva in Iṉṉampar, will press down in the eminent mountain of Kailash, the king of Lanka, who rose roaring, he will grant weapon to Arjuna, after having fought with him will place on his holy matted locks, Ganga, which is holy water created the living. Beings in the seven worlds to worship him.

Padigam on Tiru Innampar completed.

Arunachala Siva.


1086
Verse 9:


காறிடு விடத்தை யுண்ட கண்டரெண் டோளர் போலும்
நீறுடை யுருவர் போலும் நினைப்பினை யரியர் போலும்
பாறுடைத் தலைகை யேந்திப் பலிதிரிந் துண்பர் போலும்
ஏறுடைக் கொடியர் போலும் இன்னம்ப ரீச னாரே.


Siva in Iṉṉampar has in his neck the poison he drank, and which has a kind of taste irritating the tongue, he has eight shoulders, has besmeared on his body holy ash.
He is very difficult to meditate upon.  He eats the alms which he gets by wandering, holding a skull on which the kite settles,  has a bull drawn on his flag. 

Arunachala Siva.

1087
Verse  8:

காடிட முடையர் போலுங் கடிகுரல் விளியர் போலும்
வேடுரு வுடையர் போலும் வெண்மதிக் கொழுந்தர் போலும்
கோடலர் வன்னி தும்பை கொக்கிற கலர்ந்த கொன்றை
ஏடமர் சடையர் போலும் இன்னம்ப ரீச னாரே.

Siva in Iṉṉampar has the cremation ground as his dancing arena, has a roaring voice which is terrifying. (This refers to his roaring voice during the time of destruction of the worlds), he has the form of a hunter. (This refers to his assuming the guise of a hunter to grant weapons to Arjuna),  he wears on his head a young crescent moon has on his matted locks, leaves of Vaṉṉi, which sprout on branches, flowers of white dead nettle, flowers as white as the feathers of crane, a kind of white flower and petals of Koṉṟai.

Arunachala sSiva.

1088
Verse  7:

பொருப்பமர் புயத்தர் போலும் புனலணி சடையர் போலும்
மருப்பிள வாமை தாங்கு மார்பில்வெண் ணூலர் போலும்
உருத்திர மூர்த்தி போலும் உணர்விலார் புரங்கண் மூன்றும்
எரித்திடு சிலையர் போலும் இன்னம்ப ரீச னாரே.

Siva in Iṉṉampar, has shoulders which are as strong as the mountain, has matted locks, which is made beautiful by water. He as a white sacred thread on the chest which bears the shall of a young tortoise and the hog's tusk. The Parama Sivaṉ who is the cause for the great destruction, burnt with the help of a bow all the three cities of the senseless demons.


Arunachala Siva.

1089
Verse  6:

கணையமர் சிலையர் போலுங் கரியுரி யுடையர் போலும்
துணையமர் பெண்ணர் போலுந் தூமணிக் குன்றர் போலும்
அணையுடை யடியர் கூடி யன்பொடு மலர்கள் தூவும்
இணையடி யுடையர் போலும் இன்னம்ப ரீச னாரே.

Siva in Iṉṉampar has a bow in which an arrow is always fixed ready for use.
He wears a skin of an elephant, he has a lady who is his wife, he is like a hill of flawless gems, has two feet on which the devotees who approach him, crowd together and scatter flowers with piety.

Arunachala Siva.

1090
Verse  5:

அளிமலர்க் கொன்றை துன்று மவிர்சடை யுடையர் போலும்
களிமயிற் சாய லோடுங் காமனை விழிப்பர் போலும்
வெளிவள ருருவர் போலும் வெண்பொடி யணிவர் போலும்
எளியவ ரடியர்க் கென்றும் இன்னம்ப ரீச னாரே.

Siva in Iṉṉampar has  shining matted locks, on which flowers of Koṉṟai which have bees settling on them.  Being with Uma who has the tenderness of a proud peacock, opened his frontal eye to burn Manmatha, he has a form which pervades the space, will wear the white holy ash.is always easily accessible to his devotees.

Arunachala Siva.

1091
Verse  4:

விடமலி கண்டர் போலும் வேள்வியை யழிப்பர் போலும்
கடவுநல் விடையர் போலுங் காலனைக் காய்வர் போலும்
படமலி யரவர் போலும் பாய்புலித் தோலர் போலும்
இடர்களைந் தருள்வர் போலும் இன்னம்ப ரீச னாரே.


Siva in Iṉṉampar,  has a neck in which the color of the poison is prominent, he destroyed the sacrifice of  rides on a beautiful bull, driving it destroyed Kālaṉ god of Dakshan, death to protect Mārkaṅdeyaṉ, he has a cobra which has many hoods, wears the skin of a tiger which has the nature of pouncing upon its prey.  He will bestow his grace after removing the difficulties.

Arunachala Siva.

1092
Verse  3:


மறியொரு கையர் போலும் மாதுமை யுடையர் போலும்
பறிதலைப் பிறவி நீக்கிப் பணிகொள வல்லர் போலும்
செறிவுடை யங்க மாலை சேர்திரு வுருவர் போலும்
எறிபுனற் சடையர் போலும் இன்னம்ப ரீச னாரே.


See 1st verse.  He has a young deer on one hand, has the lady, Uma. Separating me from the Jains who pluck their hairs on their heads the, birth of having been a Jain for some years, he is capable of redeeming me and making me his servant and making me sing his praises, he has on his holy body a densely strung garland of bones.
He has on his matted locks, water which throws waves. 

Arunachala Siva.

1093
Verse 2:


பன்னிய மறையர் போலும் பாம்பரை யுடையர் போலும்
துன்னிய சடையர் போலுந் தூமதி மத்தர் போலும்
மன்னிய மழுவர் போலும் மாதிட மகிழ்வர் போலும்
என்னையு முடையர் போலும் இன்னம்ப ரீச னாரே.


See 1st verse. He revealed the Vedas,  has a cobra which is tied as a belt at the waist, has a collection of matted locks which is dense, wears the pure crescent moon and Dhatura flowers, has a battle-axe always with him, rejoices in having a lady in the left side has me too as his slave.

Arunachala Siva.

1094
Tiru Innampar:

Verse 1:

விண்ணவர் மகுட கோடி மிடைந்தசே வடியர் போலும்
பெண்ணொரு பாகர் போலும் பேடலி யாணர் போலும்
வண்ணமா லயனுங் காணா மால்வரை யெரியர் போலும்
எண்ணுரு வநேகர் போலும் இன்னம்ப ரீச னாரே.


Siva in Iṉṉampar has the rows of the crowns of the celestial beings crowded on his red feet, when they bow before him, has a lady on one half is hermaphrodite with female characters predominating. (is a hermaphrodite being which is neither man nor woman wholly, is male.) He assumed the form of a fire as big as a mountain the nature of which could not be known by Vishnu and Brahma, is many in the eight forms, has no end to his form if we count them. 

Arunachala Siva.

1095
Verse  9:

கருமலி கடல்சூழ் நாகைக் காரோணர்க மல பாதத்
தொருவிர னுதிக்கு நில்லா தொண்டிற லரக்க னுக்கான்
இருதிற மங்கை மாரோ டெம்பிரான் செம்பொ னாகம்
திருவடி தரித்து நிற்கத் திண்ணநா முய்ந்த வாறே.


The famous and strong demon, languished without the strength to stand the pressure of the tip of the single toe of the lotus feet of the Lord in Nakaik Karonam, surrounded by the dark black sea. When we stand carrying the feet of our Lord which bore on it the weight of two ladies and the body of superior gold of our Lord, what a wonder it is certain that we saved ourselves!

Padigam on Tiru Nakaik Karonam completed.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 3022