Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 [720] 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ... 3128
10786
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 17, 2016, 09:30:41 AM »
Verse 2:


களவுபொய் காமம் கோபம்
   முதலிய குற்றங் காய்ந்தார்
வளமிகு மனையின் வாழ்க்கை
   நிலையினார் மனைப்பால் உள்ள
அளவைகள் நிறைகோல் மக்கள்
   ஆவொடு மேதி மற்றும்
உளவெலாம் அரசின் நாமஞ்
   சாற்றும்அவ் வொழுகல் ஆற்றார்.

He had quelled larceny, falsity, lust, wrath
And such other flaws; he was a prosperous householder;
Weights and measures and scales too, children,
Kine and buffaloes and all possessions in his house
He named after Vakeesar and such was his way of life.   

Arunachala Siva.

10787
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 17, 2016, 09:28:38 AM »
Appoothi Adigal Nayanar Puranam:


Verse  1:தாண்டவம் புரிய வல்ல
   தம்பிரா னாருக் கன்பர்
ஈண்டிய புகழின் பாலார்
    எல்லையில் தவத்தின் மிக்கார்
ஆண்டசீர் அரசின் பாதம்
   அடைந்தவர் அறியா முன்னே
காண்டகு காதல் கூரக்
   கலந்தஅன் பினராய் உள்ளார்.


He was a devotee of the Lord-Dancer; fitting glory was his;
Lofty was he, by reason of his boundless tapas;
He took refuge in the feet of Vakeesar glorious;
Even ere Arasu had known of him, impelled by a love
To behold him, he melted in loving devotion for him.

Arunachala Siva.

10788
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 17, 2016, 09:25:53 AM »
Verse 66:ஆதியோ டந்த மில்லான்
   அருள்நடம் ஆடும் போது
கீதமுன் பாடும் அம்மை
    கிளரொளி மலர்த்தாள் போற்றிச்
சீதநீர் வயல்சூழ் திங்க
   ளூரில்அப் பூதி யாராம்
போதமா முனிவர் செய்த
   திருத்தொண்டு புகலல் உற்றேன்.Having hailed the radiant and flower-soft feet
Of the Mother who sings before the Lord who doth
Dance in grace and who is beginning-less and endless,
I proceed to narrate the divine service of Appoothi,
The divinely enlightened Muni great of Tingaloor
The town girt with fields of cool water.

Arunachala Siva.

10789
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 17, 2016, 09:23:21 AM »
Verse 65:மடுத்தபுனல் வேணியினார்
   அம்மையென மதுரமொழி
கொடுத்தருளப் பெற்றாரைக்
   குலவியதாண் டவத்திலவர்
எடுத்தருளுஞ் சேவடிக்கீழ்
   என்றுமிருக் கின்றாரை
அடுத்தபெருஞ் சீர்பரவல்
   ஆரளவா யினதம்மா.


Who can ever essay to measure the glory of her
Who was endearingly addressed as "Mother"
By the Lord who received and (still) retains on His crest
The flood? She is the one who for ever abides
Beneath the uplifted foot, roseate and redemptive,
Of the Lord of the Cosmic Dance.

Arunachala Siva.

10790
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 17, 2016, 09:19:51 AM »
Verse  64:


மட்டவிழ்கொன் றையினார்தந்
   திருக்கூத்து முன்வணங்கும்
இட்டமிகு பெருங்காதல்
    எழுந்தோங்க வியப்பெய்தி
எட்டிஇல வம்ஈகை
   எனஎடுத்துத் திருப்பதிகங்
கொட்டமுழ வங்குழகன்
   ஆடுமெனப் பாடினார்.


Her loving devotion great swelled the more, when she
Eyed before her the divine dance of the Lord who is
Decked with Konrai blooms whose petals breathe fragrance;
Struck by marvel she sang the hymn which oped thus:
Etti, Elavam, Eekai!*. and concluded thus:
"Dances the beauteous One of the beat of drum."   


(*Tiruvalankadu Tiruppadigam.)

Arunachala Siva.

10791
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 17, 2016, 09:16:53 AM »
Verse  63:


ஆலங்கா டதனில் அண்ட
   முறநிமிர்ந் தாடு கின்ற
கோலங்காண் பொழுது கொங்கை
   திரங்கிஎன் றெடுத்துத் தங்கு
மூலங்காண் பரியார் தம்மை
   மூத்தநற் பதிகம் பாடி
ஞாலங்கா தலித்துப் போற்றும்
   நடம்போற்றி நண்ணு நாளில்.


In Alankadu she beheld the Dance of the Lord
Whose uplifted foot divine straight swept
The heavens; witnessing this marvel, she sang
The goodly hoary decade which oped thus:
?Breasts dried flesh-less!?* Thus she hailed Him
Whose source is unknown; there she throve
Hailing the dance lovingly hailed by the world.

(*Tiruvalankadu Mootha Tirupathigam.)

Arunachala Siva.


10792
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 17, 2016, 09:14:56 AM »
Verse 62:அப்பரி சருளப் பெற்ற
   அம்மையுஞ் செம்மை வேத
மெய்ப்பொரு ளானார் தம்மை
   விடைகொண்டு வணங்கிப் போந்து
செப்பரும் பெருமை அன்பால்
   திகழ்திரு வாலங் காடாம்
நற்பதி தலையி னாலே
   நடந்துபுக் கடைந்தார் அன்றே.


Thus blessed, the Mother took leave of the Lord
Who is the import true of the Vedas, adored Him
And moved away; borne by an ineffable love great
She measured the way to Tiruvalankadu,
Glorious and goodly, with her head.   

Arunachala Siva.

10793
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 17, 2016, 09:12:33 AM »
Verse  61:


கூடுமா றருள்கொ டுத்துக்
   குலவுதென் திசையில் என்றும்
நீடுவாழ் பழன மூதூர்
   நிலவிய ஆலங் காட்டில்
ஆடுமா நடமும் நீகண்
   டானந்தஞ் சேர்ந்தெப் போதும்
பாடுவாய் நம்மை என்றான்
   பரவுவார் பற்றாய் நின்றான்.


Even thus He graced her and said: ?In Alankadu
Girt with fields and blazing in the south
With sempi-ternal splendor you are blessed to witness
The Great Dance; linked with joy, for ever may you
The prop of them that hail Him.

Arunachala Siva.

10794


Sri Suddhanda Bharati, was a freedom fighter, a great orator and a Tamizh poet, well versed
in Tamizh scriptures.  He was running a magazine called Bharata Sakti.  He came to Bhagavan
Ramana in late 1920s and spent some years with Bhagavan Ramana.  He was also an adept in
Sivaraja Yoga.  One can see his photograph in the 8-volume edition of Arunachala's Ramana,
the Boundless Ocean of Grace.  He looks skinny, tall, very fair with shining eyes.  He compiled
the first Tamizh biography of Bhagavan Ramana titled Sri Ramana Vijayam, covering upto 1934,
was published in the same year.  The life of Bhagavan Ramana, the construction of Mathrubhuteswara
Temple and its consecration, Ramana's Maha Nirvana etc., were later added by Sri Sadhu Om and
the book was published with these information in 1958.  This is the second biography of Bhagavan
Ramana, after B.V. Narasimha Swami's Self Realization.

Arunachala Siva.

10795
Sorupananda's  mind-silencing ability is quite evident both from the story of the Bharani that Bhagavan
told on several occasions and from the verses in which Tattuvaraya spoke of this transmission from his
own direct experience.  Tattuvaraya even stated in some places, somewhat hyperbolically, that Sorupananda,
unlike the gods, bestowed instant liberation on everyone who came into  his presence.

(In order to convince the devas), Brahma, lacking the power to make them experience directly the state
of being, held the red-hot iron in his hand and declared, 'This is the ultimate reality declared by the Vedas.
There is nothing else other than this, I swear to it.'  Siva as Dakshinamurti declared, 'In all the worlds,
only the four are fit;  they are alone mature for tattva jnana.'  Lord Krishna, holding the discus, had to
repeat eighteen times to ignorant Arjuna, who was seated on the wheeled chariot.  But here in this world
(my Guru) Sorupananda bestows Jnana on all palpably as the gem on one's palm.  (Tiruvadi Malai  117-126)

The Brahma Gita is the source of the story mentioned at the beginning of the verse.  This text was translated
from Sanskrit into Tamizh by Tattuvaraya himself.  His version of the relevant verses, taken from chapter
five, it is as follows:

contd.,

Arunachala Siva.                       

10796
Mastan continued to be based near Desur until 1931, the year he passed away.  Akhilandamma was
present when Mastan died. This is her description of his final moments:

He was sick and bedridden for about a week.  During those days he spoke of many things not of this
world, as if he were actually seeing them.

He said, 'There, Nandikeswara (Nandi the bull, the vehicle of Siva) is descending. He is very affectionately
licking all over my body!  Look!  The Siva ganas (celestial followers of Siva) are dancing here!  See!  They
are beckoning me to come to their world.  Look at those lotus ponds where celestial swans are swimming!'

We thought that this was nothing but delirium, but on the last day a very strange thing happened, and
we cannot lightly dismiss it as delirium.  On this day he suddenly got up from his bed and stood up,
looking as if someone, face to face, had been calling him.

Then, in great excitement, he exclaimed, 'Mother Apeetakuchamba, have you come yourself to escort me?'

The next moment he fell down dead.  I immediately sent a message to Bhagavan.

contd.,

Arunachala Siva.             

10797
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 16, 2016, 11:45:12 AM »
Verse  24:
24: மணியே, மணியின் ஒளியே, ஒளிரும் மணி புனைந்த
அணியே, அணியும் அணிக்கு அழகே, அணுகாதவர்க்குப்
பிணியே, பிணிக்கு மருந்தே, அமரர் பெரு விருந்தே.-
பணியேன், ஒருவரை நின் பத்ம பாதம் பணிந்தபின்னே.

அபிராமித்தாயே! மணியாக விளங்குபவளே! அம் மணியில் உண்டாகும் ஒளியாகவும் விளங்குபவளே! ஒளி பொருந்திய நவமணிகளால் இழைக்கப்பட்ட அணியாகவும், அந்த அணிக்கு அழகாகவும் திகழ்பவளே! நின்னை அணுகாதவர்க்குப் பிணியென நிற்பவளே! நின்னை அண்டிவரும் பாபாத்துமாக்களின் பிணிக்கு மருந்தாகவும் நிற்பவளே! தேவர்களுக்கு பெரும் விருந்தாய்த் தோன்றும் அன்னையே! நின் அழகிய தாமரை போலுள்ள சேவடியைப் பணிந்த பின்னே, வேறொரு தெய்வத்தை வணங்க மனத்தாலும் நினையேன்.

O Mother Abhirami!  You are like a gem.  You are also the light of that gem.  You wear the nine gems
in a necklace and You are the beauty for that nine gems.  You are the disease for those who do not
come to You.  You are also the medicine for that disease for those who approach You.  You are the great
feast for Devas.  O Mother, after praying to Your lotus feet, we shall not pray to any other God even
in my mind!

contd.,

Arunachala Siva.   

10798
142.  The objectivity of the world is also asserted on the ground that it appears the same to diverse
seers.  But the Master refutes the argument by asserting that the diversity of observers is unreal.

143.  As in dream, so in waking, this diversity of souls is only mental creation, since in deep sleep,'
which is mind free, this diversity does not appear.

144.  The mind itself creates the world in waking, as it does in dream.  But the mind does not know
that this is its own creation, in waking, as in dream.

145.  The mind creates the world subject to a superior power (Avidya Maya) and therefore is unable
to create it to its own liking.  The mind, believing the world to be real, is deluded and suffers the woes
of samsara.

146  This is the very nature of the mind, that takes as real all that it creates, as is seen in a dreaming,
witnessing dramas, or listening to stories.

contd.,

Arunachala Siva.           

10799
51.  Siva is pleased to bless him who relies not on fruits of destiny (accrued from merits of past lives)
but who fords the spiritual currents amidst the worldly tides.  Such a harmonious endeavor is upheld
by the scriptures.  Unruffled by the debate as to whether the ultimate fruit is the result of one's pious
effort or divine grant, one must continue to strive in efforts mundane and spiritual.

52.  From the ultimate standpoint there is none other than Siva Mahadeva to grant fruits.  The diverse     
branches of the Vedas vouchsafe diverse results.  Such values are assigned to the practices by Siva
Himself, who is the true experiencer and therefore the authority also.

53. Again, the Vedas are the solid proof of the truth that Siva is the dispenser of fruits. Siva, the Isvara
(Lord), enables one to realize this.  Siva and the Vedas are inseparably related.  The Vedas proclaim the
state of supreme bliss and the means of attaining them. Siva vouchsafes the realization of these theories
to the one who puts them into practice.

contd.,

Arunachala Siva.     

10800
Having been raised as a Catholic I wondered about the strange ways of a God who could give us prophets
and saints hundreds of years ago, who were now no longer to be found.  We seemed forsaken.
I read Be Here Now by Ram Dass, the American disciple of Neemkaroli Bala, and quickly became aware that
such saints abound in India even today.  From that point onward i could not sit still, and set out making plans
to go find them for myself. I had by that time learned the all important principle that it is the Guru who draws
devotee to him, despite the devotee's feeling that it is he who is exercising his free will in deciding to find the
Guru.

My trip to India in 1977 entailed flying from Toronto to London, hitchhiking to the English coast, taking a ferry
to Holland, and then hitchhiking from there into Germany, Denmark, back down through Germany, Austria,
Italy and Yugoslavia till I reached the Greek Islands.  I traveled in an inspired mood and planned especially
to visit the island of Crete in Greece, which I had heard was a spiritually charged place.  I spent six weeks
in the Mediterranean on the three islands of Corfu, Crete and Rhodes.  I had set out to hitchhike as far as
it proved worthwhile mode of transportation, but that half died in Italy and became hopeless in Yugoslavia.
So from Greece I traveled by bus through Turkey, Iran and Afghanistan, Pakistan and into India.

contd.,

Arunachala Siva.                       

Pages: 1 ... 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 [720] 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ... 3128