Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 [718] 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 ... 3114
10756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:40:14 AM »
Verse  412:

தேம்பொழில்சூழ் செந்தமிழ்நாட்
   டினில்எங்குஞ் சென்றிறைஞ்சிப்
பாம்பணிவார் தமைப்பணிவார்
   பொன்னிநா டதுஅணைந்து
வாம்புனல்சூழ் வளநகர்கள்
   பின்னும்போய் வணங்கியே
பூம்புகலூர் வந்தடைந்தார்
   பொய்ப்பாசம் போக்குவார்.He traveled throughout the land of Tamizh sweet,
Digit with pleasant gardens, and adored the Lord
Whose jewels are snakes, in His shrines; he came
To the land of the Ponni, revisited the shrines situate
In the wealthy towns girt with uberous waters
And adored the Lord there; then the annihilator
Of the falsity of bondage, arrived at flowery Pukaloor.   


Arunachala Siva.

10757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:37:47 AM »
Verse  411:


தொழுதுபல வகையாலும்
   சொற்றொடைவண் டமிழ்பாடி
வழுவில்திருப் பணிசெய்து
   மனங்கசிவுற் றெப்பொழுதும்
ஒழுகியகண் பொழிபுனலும்
   ஓவாது சிவன்தாள்கள்
தழுவியசிந் தையில்உணர்வுந்
   தங்கியநீர் மையிற்சரித்தார்.


Adoring the Lord, in multifoliate forms
Of rich Tamizh verse, he hailed Him; he rendered
Flawless service; his mind melted in love;
His eyes rained ceaseless tears; he was poised
In an awareness of mind knit to the feet of Siva.   


Arunachala Siva.

10758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:35:40 AM »
Verse  410:


அங்குறைந்து கண்ணுதலார்
   அருள்சூடி அகன்றுபோய்ப்
பொங்குதமிழ்த் திருநாட்டுப்
   புறம்பணைசூழ் நெல்வேலி
செங்கண்விடை யார்மன்னுந்
   திருக்கானப் பேர்முதலா
எங்குநிகழ் தானங்கள்
   எல்லாம்புக் கிறைஞ்சுவார்.

He abode there; blessed with the grace of the Lord
Who sports an eye in His forehead, he left the town
And visited Tirunelveli girt with fields, in the land
Divine of swelling Tamizh, Tirukkanapper of the Lord
Whose red-eyed mount is Vishnu and all other shrines
Where the Lord abides, and adored Him.   

Arunachala Siva.

10759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:32:59 AM »
Verse  409:


தேவர்தொழுந் தனிமுதலைத்
   திருவிரா மீச்சுரத்து
மேவியசங் கரனைஎதிர்
   நின்றுவிருப் புறுமொழியால்
பாவுதிரு நேரிசைகள்
   முதலான தமிழ்பாடி
நாவரசர் திருத்தொண்டு
   நலம்பெருகச் செய்தமர்ந்தார்.


He stood before the First One peerless, hailed
By the celestial beings -- Lord Sankara of Sri Rameswaram --,
And in words surcharged with devotion, Him
He hymned in Tirunerisais* and other forms of verse
In Tamil; rendering service divine which ushered
Growing weal, Vakeesar there abode.   

(*a form of verses)

Arunachala Siva

10760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:30:31 AM »
Verse  408:


தென்னிலங்கை இராவணன்தன்
   சிரம்ஈரைந் துந்துணித்த
மன்னவனாம் இராமனுக்கு
   வரும்பெரும்பா தகந்தீர்த்த
பிஞ்ஞகரைத் தொழுவதற்கு
   நினைந்துபோய்ப் பெருமகிழ்ச்சி
துன்னிமனங் கரைந்துருகத்
   தொழுதெழுந்தார் சொல்லரசர்.

His thought hovered on the Lord decked with pigngnaka*
Who delivered prince Rama from his sin
Of decapitating the ten heads of Ravana of Sri Lanka
In the south; great joy possessed him; with a mind
Melting in love, the lord of logos prostrated before
The Lord and rose up.   

(*head with Ganga, moon and serpents)


Arunachala Siva.

10761
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:27:53 AM »
Verse  407:


கொடிமாடம் நிலவுதிருப்
   பூவணத்துக் கோயிலினுள்
நெடியானுக் கறிவரியார்
   நேர்தோன்றக் கண்டிறைஞ்சி
வடிவேறு திரிசூலத்
   தாண்டகத்தால் வழுத்திப்போய்ப்
பொடிநீடு திருமேனிப்
   புனிதர்பதி பிறபணிவார்.


At Tiruppoovanam from whose mansions waft
A forest of flags, he was blessed with a darshan
Of the manifested presence of the Lord, unknowable
To Vishnu even; he adored Him and hailed Him
With the Tandakam which oped thus: "Behold Him
Of the beauteous trident!" He left the town
And visited many a shrine of the Holy One whose
Frame divine is smeared with the Holy Ash.

Arunachala Siva.

10762
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:25:04 AM »
Verse  406:


திருவால வாய்அமர்ந்த
   செஞ்சுடரைச் செழும்பொருள்நூல்
தருவானை நேரிசையும்
   தாண்டகமும் முதலான
பெருவாய்மைத் தமிழ்பாடிப்
   பேணுதிருப் பணிசெய்து
மருவார்தம் புரம்எரித்தார்
   பூவணத்தை வந்தடைந்தார்.


He adored the red-rayed Luster enshrined
At Tirualavai, the Lord-Grantor of the splendorous work
Of rich import; he hymned Him in divine Tandakams,
Tirunerisais, and other great and truthful decades
Of Tamizh; he rendered service with all his heart;
Then came he to Tiruppoovanam whose Lord
Reduced to cinders the triple sky hitting cities.


Arunachala Siva.

10763
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:22:30 AM »
Verse  405:


சீர்திகழும் பாண்டிமா
   தேவியார் திருநீற்றின்
சார்வடைய கூன்நிமிர்ந்த
   தென்னவனார் தம்முடனே
பார்பரவுங் குலச்சிறையார்
   வாகீசர் தமைப்பணிவுற்
றாரகிலாக் காதல்மிக
   அடிபோற்ற அங்கிருந்தார்.The glorious Queen of the Pandya, the King
Who had his hunchback cured by taking
To the way of the Holy Ash and Kulacchiraiyar
Extolled by the world, adored the feet divine
Of Vakeesar in love insatiate; thus hailed
By them he there abode.   


Arunachala Siva.

10764
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:17:57 AM »
Verse  404:


எய்தியபே ரானந்த
   இன்பத்தின் இடைஅழுந்தி
மொய்திகழுஞ் சடையானை
   முளைத்தானை என்றெடுத்துச்
செய்தவத்தோர் தாண்டகச்செந்
   தமிழ்பாடிப் புறத்தணைவார்
கைதொழுது பணிந்தேத்தித்
   திருவுள்ளங் களிசிறந்தார்.

Immersed in nectarean bliss he hymned the Lord
Of matted hair thus: "Lo, He self-manifested!" *
Thus sang he, the tapaswi, in exquisite Tamizh
His Tandakam; desiring to emerge out of the shrine
He adored the Lord with folded hands;
His holy mind reveled in bliss.   


(*Padigam 6 Decade 19)

Arunachala Siva.

10765
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 07, 2016, 10:15:35 AM »
Verse  403:சென்றணைந்து மதுரையினில்
   திருந்தியநூற் சங்கத்துள்
அன்றிருந்து தமிழாராய்ந்
   தருளியஅங் கணர்கோயில்
முன்றிலினை வலங்கொண்டு
   முன்னிறைஞ்சி உள்புக்கு
வன்றனிமால் விடையாரை
   வணங்கிமகிழ் வொடுந்திளைத்தார்.He moved in and came to the shrine of the Lord
Who presided over the Academy of Tamizh, making it
Perfect in the company of great poets;
He made his sacred circuit and adored the Lord
From the outer shrine; moving in, he hailed
The Lord of the great and puissant Bull who is
Vishnu, and was steeped in joy.

Arunachala Siva.

10766
"Although tendencies towards sense objects (vishaya vasanas), which have been recurring down the ages,
rise in countless numbers like the waves of the ocean, they will perish as Self attention (Swarupa Dhyana)
becomes more and more intense.  Without giving room even to the doubting thought, 'Is it possible to destroy
all these tendencies (vasanas) and to , remain  as Self alone?,  one should persistently cling fast to Self attention. However great a sinner one may be, if, not lamenting 'Oh, I am a sinner!  How can I attain Salvation?'  but completely giving up even the thought that one is a sinner, one is steadfast in Self attention, one will surely be saved.' 

Sri Ramana Maharshi in Who am I?

Arunachala Siva.     

10767
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: May 06, 2016, 12:30:53 PM »
Today is Siruthonda Nayanar liberation day.

Date of liberation: Chitrai - Bharani.

He is the one who gave cooked human meat by cutting his
only son, and served the old brahmin who came for food and who wanted such food. The details have
been given already in my first round of stories about 63 Saiva Saints. 

10768
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 06, 2016, 12:25:41 PM »
Verse 49:


49: குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி, வெங் கூற்றுக்கு இட்ட
வரம்பை அடுத்து மறுகும் அப்போது, வளைக்கை அமைத்து,
அரம்பை அடுத்து அரிவையர் சூழ வந்து, அஞ்சல் என்பாய்--
நரம்பை அடுத்து இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே.

நரம்புக் கருவிகளைக் கொண்ட, இசையே வடிவாக உள்ள அபிராமியே! அடியேனாகிய என்னுடைய உடலையும், அதிலே இணைந்த உயிரையும் கொடுமையான எமன் வந்து பறிக்க, நானும் மரணத்திற்கு அஞ்சி வருந்துவேன். அப்பொழுது அரம்பையரும், தேவமகளிரும் சூழ என்னிடத்து வந்து அஞ்சேல் என்பாய்! எனக்கு அருள் புரிவாய்!

O Goddess, who is in the form of Music, that is played with instruments of strings!  When Yama comes
to take away my life which is connected to my body, I shall be scared and become fearful and sorrowful.
At that time, please come, with the girls of deva loka,  and say 'Fear not' and thus grace me!

contd.,

Arunachala Siva.     

10769
c. Integral Yoga:

The colophon of the Gita says it as an Upanishad and a Yoga Sastra.  Yoga is a technical term which
means union wit God via a set of physical and mental disciplines.  Though yoga is unitary, based on
the different types of  human minds -- the active, the philosophical, the emotional and the psychic --
has been formulated in a four fold manner, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, and raja yoga.
Each of these yoga opens up the infinite horizon of truth  and effects union  with God. The Gita
describes them all.  Considering that Sri Krishna has taught all the four yogas to one and the same
person, Arjuna, urging him to use his discrimination, it can be safely concluded that the yoga of the
Gita is a comprehensive spiritual discipline integrating within itself all the four aspects.  However, because
of Arjuna's lineage and proclivities, karma yoga is better suited to him, and of course, Krishna wanted
him to fight.

contd.,

Arunachala Siva.       

10770
Now, suppose a thesis is argued on the evolution of the wheel, on which, literally, civilization has rolled
across time.  From the cart wheel to the cycle, to the car, to the landing gear of the jet plane, has been
the developing story of the evolution of the wheel evolved, but the wheel itself has had no gain, no benefit,
no joy in the process.  The profit and fulfillment belongs to the demanding human race.  The purpose for its
evolution lay in the need of humanity for better transport -- without the continuity of this purpose, there
would have been no continuity of its evolution.  Regretfully, science knows a lot about the content of creation,
but knows nothing about the intent of creation.  Content is matter.  Intent is consciousness.

Similarly, with the evolution of species, if consciousness is coeval and co terminal with the body of the individual,  there can be no continuity of an experiencer beyond a single lifespan.  One generation struggles, suffers, endures, and brings about progress.  It earns the means for a better life, but dies at that point.
This is a case of unpaid wages.  A later generation, without even saying 'Thank you, grandpa' inherits these
advantages.  This is a case of unearned income.  Is this the benevolence of providence, or perverted justice
in creation?

contd.,

Arunachala Siva.       
               

Pages: 1 ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 [718] 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 ... 3114