Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 [717] 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... 3060
10741
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:51:02 AM »
Verse 30:


அனைத்துத் திறத்தும் ஆனினங்கள்
   அணைந்த மகிழ்ச்சி அளவின்றி
மனைக்கண் கன்று பிரிந்தாலும்
   மருவுஞ் சிறிய மறைக்கன்று
தனைக்கண் டருகு சார்ந்துருகித்
   தாயாந் தன்மை நிலையினவாய்க்
கனைத்துச் சுரந்து முலைக்கண்கள்
    கறவா மேபால் பொழிந்தனவால்.


The kine too were happy beyond measure;
Though they were parted from their calves
When they beheld him -- the calf of the Gospels --,
They neared him and melted in motherly love for him;
They bellowed in joy and with the tug of teats
From their udders, milk suffused profuse.

Arunachala Siva.   

10742
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:48:55 AM »
Verse 29:


பூணுந் தொழில்வேள் விச்சடங்கு
   புரிய ஓம தேனுக்கள்
காணும் பொலிவில் முன்னையினும்
   அனேக மடங்கு கறப்பனவாய்ப்
பேணுந் தகுதி அன்பால்இப்
   பிரம சாரி மேய்த்ததற்பின்
மாணுந் திறத்த வானவென
   மறையோர் எல்லாம் மனமகிழ்ந்தார்.

The homa-cows which helped the Brahmins conduct
Their sacrifices, grew more and more beauteous;
Their yield of milk was multifold; the Brahmins were
Therefore happy that it was thus as the Brahmachari
Tended the Kine with such loving care.   

Arunachala Siva.

10743
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:46:42 AM »
Verse 28:


ஆய நிரையின் குலமெல்லாம்
   அழகின் விளங்கி மிகப்பல்கி
மேய இனிய புல்லுணவும்
   விரும்பு புனலும் ஆர்தலினால்
ஏய மனங்கொள் பெருமகிழ்ச்சி
   எய்த இரவும் நண்பகலும்
தூய தீம்பால் மடிபெருகிச்
   சொரிய முலைகள் சுரந்தனவால்.

During those days, the herds of kine grew beauteous
And increased; as with sweet grass and tasty water
They were fed full, they were happy in their mind;
This caused the swelling of their udders
With milk pure and sweet, whence it suffused day and night.   

Arunachala Siva.

10744
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:44:24 AM »
Verse 27:


மண்ணிக் கரையின் வளர்புறவின்
   மாடும் படுகர் மருங்கினிலும்
தண்ணித் திலநீர் மருதத்தண்
   டலைசூழ் குலையின் சார்பினிலும்
எண்ணிற் பெருகு நிரைமேய்த்துச்
   சமிதை யுடன்மேல் எரிகொண்டு
நண்ணிக் கங்குல் முன்புகுதும்
    நன்னாள் பலவாம் அந்நாளில்.On the banks of the Manni and abutting the pasture land,
And nigh unto the beds of that river, and also
On the gardens of Maruta realm where pearls abound,
He would graze the increasing herds, collect samita-sticks
And also sticks of Arani and would return before night;
For many a goodly day this was his routine.

Arunachala Siva.

10745
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:41:57 AM »
Verse 26:


பதவு காலங் களின்மேய்த்தும்
   பறித்தும் அளித்தும் பரிவகற்றி
இதமுண் துறையுள் நற்றண்ணீர்
   ஊட்டி அச்சம் எதிர்நீக்கி
அதர்நல் லனமுன் செலநீழல்
    அமர்வித் தமுத மதுரப்பால்
உதவும் பொழுது பிழையாமல்
    உடையோர் இல்லந் தொறுமுய்த்தார்.


During the season when grass grew thick
He grazed them well; he would himself pluck grass,
Feed them and thus foster them; he would rid them
Of their dread, lead them to cool fords where they could
Drink tasty water and caused them to rest under
Leafy umbrage; when it was time for nectarean milking
He would drive them to the doors of their owners.   

Arunachala Siva.

10746
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:40:07 AM »
Verse  25:


கோலும் கயிறும் கொண்டுகுழைக்
   குடுமி அலையக் குலவுமான்
தோலும் நூலுஞ் சிறுமார்பில்
   துவள அரைக்கோ வணஞ்சுடரப்
பாலும் பயனும் பெருகவரும்
    பசுக்கள் மேய்க்கும் பான்மையினால்
சாலும் புல்லின் அவைவேண்டுந்
    தனையும் மிசையுந் தலைச்சென்று.


He fared forth with the rope and the crook, and his little tuft
Waved in the wind; his sacred-thread dangled on his chest
And it was knit to a piece of deer-skin; he was
Clad in his bright Kovanam; he daily drove the team
Afield for grazing where they had their fare aplenty;
In due time calves and milch increased.

Arunachala Siva.


10747
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:37:33 AM »
Verse  24:


யானே இனியிந் நிரைமேய்ப்பன்
   என்றார் அஞ்சி இடைமகனும்
தானேர் இறைஞ்சி விட்டகன்றான்
   தாமும் மறையோர் இசைவினால்
ஆனே நெருங்கும் பேராயம்
   அளிப்பா ராகிப் பைங்கூழ்க்கு
வானே யென்ன நிரைகாக்க
   வந்தார் தெய்வ மறைச்சிறுவர்."I'll myself henceforth graze the kine" he said;
Affrighted the cow-herd bowed before him
And gave up his calling; with the leave of the Brahmins
He tended the great herds; the divine Brahmin-boy
Fostered the cows as rain would, the green crops.


Arunachala Siva.

10748
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:33:56 AM »
Verse 23:


என்றின் னனவே பலவும்நினைந்
   திதத்தின் வழியே மேய்த்திந்தக்
கன்று பயில்ஆன் நிரைகாக்கும்
   இதன்மே லில்லை கடனிதுவே
மன்றுள் ஆடுஞ் சேவடிகள்
   வழுத்து நெறியா வதும்என்று
நின்ற ஆயன் தனைநோக்கி
   நிரைமேய்ப் பொழிக நீயென்பார்.Thus he thought in manifold ways and thus
He concluded: "There is no duty superior to that
Of grazing and fostering the kine with their calves
In the proper and pleasing way; this indeed is the way
To hail the feet of the Lord who dances in the Ambalam."
Then addressing the neathered he said: "Refrain
From grazing the kine henceforth.

Arunachala Siva.   

10749
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:31:20 AM »
Verse  22:


உள்ளுந் தகைமை இனிப்பிறவே
   றுளவே உழைமான் மறிக்கன்று
துள்ளுங் கரத்தார் அணிபணியின்
   சுடர்சூழ் மணிகள் சுரநதிநீர்
தெள்ளுஞ் சடையார் தேவர்கள்தம்
   பிராட்டி யுடனே சேரமிசைக்
கொள்ளுஞ் சினமால் விடைத்தேவர்
   குலமன் றோஇச் சுரபிகுலம்."Should one think more to augment their glory?
The Lord sports the young of a leaping fawn in His hand;
On His matted hair the Ganga washes clean the gems
That issue from serpents, His jewels;
Both He and His Consort, the Goddess of the celestial beings,
Ride the angry Bull which is but Vishnu.
Are not kine of the clan of this great Rishaba-Deva?"   

Arunachala Siva.

10750
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 25, 2016, 08:28:41 AM »
Verse  21:


சீலம் உடைய கோக்குலங்கள்
   சிறக்குந் தகைமைத் தேவருடன்
கால முழுதும் உலகனைத்தும்
   காக்கும் முதற்கா ரணராகும்
நீல கண்டர் செய்யசடை
   நிருத்தர் சாத்து நீறுதரும்
மூலம் அவதா ரஞ்செய்யும்
   மூர்த்தம் என்றால் முடிவென்னோ.


"The blue-throated Lord is the Primordial Cause
And He sustains for ever all the world, inclusive
Of the celebrated Devas; the Lord-Dancer of ruddy
Matted hair wears the Holy Ash, the source of which
Is indeed the cows, the truthful idols of glory.
So, is there any limit to their greatness?


Arunachala Siva.

10751
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 25, 2016, 07:05:04 AM »


I shall continue with stray Tamizh verses.  Most of us know Guru Namasivaya who was the disciple
of Guhai Namasivaya. Both Guru Namasivaya and Guhai Namasivaya were living in Arunachala and
have sung many songs on Arunachaleswarar. These have been published by Sri Ramanasramam.

Guru Namasivaya has also sung some stray verses.  He once went to Chidambaram to have darshan
of the Dancing God of Golden Court, Nataraja in Chidambaram.  Upon seeing Nataraja he sang:

O Siva who gives boons to devotees everyday without fail,
I shall make one request to you.  You are ever dancing keeping your gunchitapatam, raised.
While your left foot is ever raised, to protect the devotees, your right foot is ever stamping on
Apasmara, Muyalakan, the demon.  Are you not getting tired like this, for ever keeping one raised foot and keeping the other foot stamping on the demon?  Why not you stop and take rest for some time?

The perennial dance, Anavarata Tandavam can never stop. If it stops, the universe will cease to exist,
with everything becoming  cosmic dust.  And a new kalpa has to start.  Even though the illustrious
poet knows this, he sang out of compassion for the restless Siva.  The ever dancing Siva, is
Achala in Tiruvannamalai and the Mother who was watching His dance in Chidambaram, has merged
into Him, as Ardhanari, in Tiruvannamalai.  See Bhagavan Ramana's Navamani Malai verse 1.

"The Non-moving Siva dances [moves] in Chidambaram in his
cosmic dance, while Achala, the Mother, Sivakamavalli is watching. He is Achalan, the Non moving with Mother, Achalai. merging into Him and that is Arunachala, please understand!" 

Arunachala Siva.

10752
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 25, 2016, 07:00:49 AM »


Varatunga Rama Pandyan, was a later period chieftain, with the suffix name of Pandyan.  While he
was in his death bed, his wife asked him whether he was afraid of death.  The poet-king replied:

Why should I be afraid, my dear wife?
I am seeing Siva's abhaya hand.
I am seeing his bracelets with wreathed serpents.
I am seeing his waist cloth made of tiger's skin.
I am seeing his red matted locks with crescent moon.
I am seeing his golden feet with nicely sounding anklets.
I am seeing his grace-emitting divine face.
I am seeing his three starry eyes.
I am seeing his neck with the dark poison mark.
I am seeing his sacred thread, which are again snakes!
I am seeing his forehead with vibhuti in three lines.
I am seeing his pick axe and the fire on his hands
I am seeing the slender-waisted Uma on his left.
I am seeing the white total form of Siva, Pal Vannan.
Where is the fear for me?
Why should I be afraid?

If every devotee could see such god's divine form, without any thought of dying, such vision alone
should take him to the god's abode, without fail.

(Source: Tamizh Stray Verses.  K. Subramania Pillai,
Santha Publishing House, Chennai.)

Arunachala Siva.

10753
(From The Teachings of St.John of The Cross.)

(From Jan. Mar. 2015 of Mountain Path)

St. John of the Cross, along with St. Teresa and St. Francis, is known as the grand mystic.  He was
not only a mystic and least ambitious of saints, but also a philosopher, poet, theologian and spiritual
teacher, whose life was his message.  He was orderly, systematic and clear in his writings. He had
great analytic ability and psychological insight, and followed the psychological method instead of
metaphysical.  Though a contemplative he was an active organizer and was connected with the Counter
Reformation.  Regarded as an introvertive mystic he emphasized the absence of imagery in mystical
consciousness.

Among his well known works are the The Ascent of Mount Carmel, The Dark Night of the Soul, The
Spiritual Canticle and The Living Flame of Love.  Of all these, The Dark Night of the Soul is the most
original works of Saint John of the Cross.

"In his works he has touched lightly upon the lower stages of the spiritual journey but the grace
and eloquence and power with which he writes of the more ethereal realms have perhaps been
exceeded by no other mystic in all literature.  Parts of his work are beyond description.  They can only
be read with the hushed reverence of a receptive soul."

contd.,

Arunachala Siva.         
     

10754
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: March 24, 2016, 11:39:27 AM »
Verse  6:


6: சென்னியது, உன் பொன் திருவடித் தாமரை. சிந்தையுள்ளே
மன்னியது, உன் திரு மந்திரம்,- சிந்துர வண்ணப் பெண்ணே.-
முன்னியநின் அடியாருடன் கூடி, முறை முறையே
பன்னியது, என்றும் உந்தன் பரமாகம பத்ததியே.

செம்மையான திருமேனியுடைய அபிராமித் தாயே! என்றும் என் தலைமேல் இருக்கக்கூடியது, நின் அழகிய திருவடியே! என்றும் என் சிந்தையுள்ளே நிலை பெற்று இருக்கக் கூடியது, நின் திருமந்திரமே! செந்தூர நிறமுடைய அழகிய தேவி, நான் இனி என்றும் கலந்திருப்பது நின்னையே மறவாது தொழும் அடியார்களையே! நான் தினந்தோறும் பாராயணம் செய்வது, உன்னுடைய மேலான ஆகம நெறியையே!


O Mother Abhirami, Who has got red form!  Your beautiful pair of legs are ever on my head!
Your holy mantra is only Your form, which is ever in my heart.  I shall ever be united with you, O
Mother, and I shall never leave the company of Your devotees. I shall ever do parayanam everyday
only your Agmas and their guidance.

contd.,

Arunachala Siva. 

10755
532:  When the Jiva, turning back and returning along the way it came, enters the source, it will drown
completely in its intrinsic nature and, and in so doing, as the bliss of its own nature m manifests clearly
within its own understanding, it will abide motionless in that state.

638.  If you do not focus your attention on anything objectively but instead turn your attention onto
itself, everything will flourish as one's own Self, as the infinite eye of Jnana.  Afterwards, objective
knowledge becomes a madness.

640.  Instead of investigating and realizing the Self as the reality in which there is no coming or going,
and experiencing there the ecstasy of the lofty heights of bliss, oh how marvelous it is that we wander
and suffer deeply to attain the supreme bliss that would shine if we would only keep still!

643.  Since the Self, that which exists, is clearly apprehended as the Aham (the 'I'), the light of consciousness
that is free of ignorance, is directly perceived (pratyaksha), and not the objects that come within the rangeof the faculty of sight.  Therefore seek that Self.

647.  If you remain still, without paying attention to this, without paying attention to that, and without
paying attention at all, you will, simply through the powerful attention to being, become the reality,
the vast eye, the unbounded space of consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.                   

Pages: 1 ... 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 [717] 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... 3060