Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 [714] 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... 3146
10696
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 05, 2016, 09:09:21 AM »
Verse  79:


வேதகா ரணராய
    வெண்பிறைசேர் செய்யசடை
நாதன்நெறி அறிந்துய்யார்
    தம்மிலே நலங்கொள்ளும்
போதமிலாச் சமண்கையர்
    புத்தர்வழி பழியாக்கும்
ஏதமே யெனமொழிந்தார்
    எங்கள்பிரான் சம்பந்தர்.

"They fall into perdition who pursue not the way
Of the Author of the Vedas--the red-haired One
Adorned with a white crescent--;
The ways of Samanas and Buddhists that knew
Neither good nor wisdom, are evil."
Thus proclaimed our Lord Sambandhar.

Arunachala Siva.

10697
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 05, 2016, 09:07:09 AM »
Verse  78:


தொழுவார்க்கே அருளுவது
    சிவபெருமான் எனத்தொழார்
வழுவான மனத்தாலே
    மாலாய மாலயனும்
இழிவாகுங் கருவிலங்கும்
    பறவையுமாய் எய்தாமை
விழுவார்கள் அஞ்செழுத்தும்
    துதித்துய்ந்த படிவிரித்தார்.   

Lord Siva grants grace to the worshippers;
Vishnu and Brahma knew this; yet they
Hailed Him not as their minds were flawed.
Taking the base forms of brute and fowl
They tried to reach His crown and feet, and failed;
Then they hailed the Lord duly with His Panchaakshara
And were saved; this he narrated in his decade.


Arunachala Siva.

10698
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 05, 2016, 09:05:07 AM »
Verse  77:


மண்ணுலகில் வாழ்வார்கள்
    பிழைத்தாலும் வந்தடையின்
கண்ணுதலான் பெருங்கருணை
    கைக்கொள்ளும் எனக்காட்ட
எண்ணமிலா வல்லரக்கன்
    எடுத்துமுறிந் திசைபாட
அண்ணலவற் கருள்புரிந்த
    ஆக்கப்பா டருள்செய்தார்.


To proclaim the great mercy of the brow-eyed Lord
That saves the sinners who surrender unto Him
He sang of the boons He lovingly granted
To the wanton demon that hymned and pleased Him,
When sunk by the mountain which he durst uproot.

Arunachala Siva.

10699


This is the description of "A Pilgrim"  sometime in late 1946, when
he had darshan of Bhagavan Ramana:-

"As I approached the Maharshi's room, I could feel the peace that
was radiating from His room.  I entered the room and then came
my first shock.  I expected to see something glorious, a face surrounded by a halo etc., (!)
I didn't find any of those.  Has he not said, I was reminded, in His answer that Self Realization
does not mean that something would descend upon us as something glorious?
Has He not said: "People seem to think that by practicing some elaborate sadhana, the Self would
one day descend upon them as something very big and with tremendous glory that they would
then have what is called 'Sakshatkaram?

In the afternoon, Bhagavan answered my questions.

Q: You have said that you know no such period of sadhana.  You
never performed Japa or chanted any mantra.  You were in your
natural state.  I have not done any sadhana worth the name.  Can I say that I am in my natural state?  But my natural state is so different from yours.  Does that mean that the natural state of
ordinary persons and realized persons are different?

Bhagavan:  What you think to be your natural state is your
unnatural state!  (And this was my second shock that shook me
from the slumber of my pet notions).  With your intellect and imagination, you have constructed the castles of your pet notions
and desires.  But do you know who has built up these castles, who  is the culprit, the real owner?  The "I" who really owns them and the "I" of your conception are quite different.  Is it necessary that
you put forth some efforts to come into the "I" who owns these,
the "I" behind all states?

Would you have to walk any distance to walk into the "I" that is always you?  Yhis is what I meant by saying that no sadhana is required for Self Realization.  All that is required is to refrain from
doing anything, by remaining still and being simply what one really
is. You have to only de-hypnotize yourself of your unnatural state.
Then you have asked whether there is any difference between the natural state of ordinary persons and realized persons.  What have they realized?   They can realize only what is Real in them.  What is
Real in them is Real in you also.  So where is the difference?

Even then, some may ask, the Maharshi continued, reminding me
so vividly of those Upanishadic Rishis, "Where is the conviction
that one's Self is Sakshat all right, that no sadhana is required at
all for Self Realization?  Well, do you need anybody to come and convince you that you are seated before me and talking to me?  You know for certain that you are seated here and talking to me."

You can doubt and question everything but how can you doubt the
"I" that questions everything?  That "I" is your natural state.  Would you have to labor or do
sadhana to come into this natural state?

(Source:  Arunachala's Ramana.  Boundless Ocean of Grace,
Volume 6, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.

10700
(4.4)


கிற்ற வாமன மேகெடு வாய்உடை
    யான்அடி நாயேனை
விற்றெ லாம்மிக ஆள்வதற் குரியவன்
    விரைமலர்த் திருப்பாத
முற்றி லாஇளந் தளிர்பிரிந் திருந்துநீ
    உண்டன எல்லாம்முன்
அற்ற வாறும்நின் னறிவும்நின் பெருமையும்
    அளவறுக் கில்லேனே. 


May you perish O Mind ? valiant only to spoil;
He is my Owner;
He can even sell me ? a dog and a serf -,
And thus rule me;
you stand parted from His fragrant,
Flowery and sacred feet ? very like the soft,
tender shoot.
Lo,
I lack the skill to size up your loss resulting
From your past experiences,
your pseudo-intellect as well as your false glory.


contd.,

Arunachala Siva.

10701
(4.3)


மாறி நின்றெனைக் கெடக்கிடந் தனையைஎம்
    மதியிலி மடநெஞ்சே
தேறு கின்றிலம் இனியுனைச் சிக்கெனச்
    சிவனவன் திரள்தோள்மேல்
நீறு நின்றது கண்டனை யாயினும்
    நெக்கிலை இக்காயம்
கீறு கின்றிலை கெடுவதுன் பரிசிது
    கேட்கவுங் கில்லேனே. 


Contra-posed,
O our brainless,
idiotic heart,
you are out To despoil us;
we will trust you no more;
you have,
For sure,
beheld on the shapely shoulders of Lord Siva,
The holy ash worn by Him so becomingly.
Yet,
you melt not;
you do not do away with this body.
Ruination is indeed your lot;
I will hearken to you no more.

contd.,

Arunachala Siva.

10702
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 04, 2016, 12:56:14 PM »
Verse  43:


43: பரிபுரச் சீறடிப் பாசாங்குசை, பஞ்சபாணி, இன்சொல்
திரிபுர சுந்தரி, சிந்துர மேனியள் தீமை நெஞ்சில்
புரிபுர, வஞ்சரை அஞ்சக் குனி பொருப்புச்சிலைக் கை,
எரி புரை மேனி, இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவளே.

சிலம்பணிந்த அழகிய பாதங்களை உடையவளே! பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் உடையவளே! பஞ்ச பாணங்களையும், இனிமையான சொல்லையுமுடைய திரிபுர சுந்தரியே! சிவந்த சிந்தூர மேனி உடையவளே! கொடிய மனத்தையுடைய முப்புரத்தை ஆண்ட அசுரரை அஞ்சி நடுங்கும்படி முப்புரத்தை அழித்த சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே!

O Mother who wears anklets on your beautiful feet!  You hold ankusam and pasam on your hands.
You also have five flowers as five banaas.  O Tripura Sundari, You are with sweet words.  You have
the body with red body like chinturam.  You are on the left side of Siva who burnt the Tripura and made
the demons fear Siva!

contd.,

Arunachala Siva.     

10703
To quote the penultimate paragraph from Wittgenstein's 'Tractatus Logico Philosophicus'  :  'My
propositions are elucidatory in this way:  he who understands me finally recognizes them as senseless,
when he has climbed out through them, on them, over them.  He must so to speak throw away the ladder,
after he has climbed up on it.  What we cannot speak about we must over in silence.)'

And, in case you should think that Wittgenstein is being extraordinarily insightful and original, here
is what Gaudapada said over a thousand years earlier.  K 4.60:  'That which is indescribable by words
cannot be discriminated as true or false.' 

The means to the end does not itself have to be real.  The 'dream tiger' metaphor was mentioned a few
pages ago.  The tiger may not be real but nevertheless serves to wake you up!

contd.,

Arunachala Siva.         

10704
25.  Then by chance, they may be born among illiterate idiots and pose like pundits.  By and by, they
get to dabble in scriptures and learn to please the demigods by various means such as sacred syllables,
recitations, praises and sacrificial offerings.  They even care to propitiate out delusion, Pitris (manes)
with much earnestness.  But they refuse to serve with delightful hearts of the Great Lord Sambhu,
who saves those who surrender to Him and confers liberation.

26-29:  Aryas - those with minds turning away from the objects and drawing near Atman - ever take
delight in the worship of Sivalinga, with unscathed trilobate Bhilva (aegle marmelos) leaves and establish
the great Sarva (Siva) firmly in their hearts.  They propitiate Him equally in normal as well as sacred
occasions, with minds consecrated to their ideal and shunning haughtiness.  Blithe with the nectar of
Siva's grace they overcome hurdles with ease.

Wearing the triple strips of Basma on the forehead and smearing it on the rest of the body, and sporting
Rudraksha armbands, they pass their time sweet in the services of the moon adorned Lord's feet with
emancipation as the sole goal.

With their minds consigned to the repetition of the holy sounds such as Panchaksharam, Pranava (Om)
and the sanctifying names of Sambhu that bestow salvation, they worship the Sivalinga installed at
the base of the Bhilva tree with tender and stainless Bhilva leaves.

With such reverential acts of effecting union with Siva, they spend their time sweet and avoid all sorts
of pains and fears accruing from the sinful world cycle or Death.

contd.,

Arunachala Siva.               

10705
255.  Bhagavan, our Guru, declared the secret of the correct meaning of the last verse of the Gita
thus:  'One should make surrender of oneself to the Supreme One by giving up the attributes falsely
ascribed to the Real Self, namely that he is a 'soul'  and so on.

256.  What is called surrender of oneself to God is the final consummation of the practice of Devotion.
This can be achieved by the purified mind when the might of the ego is greatly reduced.

257.  Just as a small magnet becomes united to a big one by the juxtaposition of the opposite poles,
so the finite soul becomes One with that Supreme Being by the conjunction of its head with His Feet.

258.  The self surrender is truly made by him who always has the feeling 'Let all things happen according
to Thy Will.  In all respects, I am bound to you.'

259.  He that has  surrendered himself will be at peace, remembering that He (God) is the bearer of the
world's burden.  The one that bears the burden himself be ridiculous, like the figure on the temple-
tower appearing to bear the tower on its own shoulders.

260.  As one travelling a carriage puts  down his luggage in the carriage itself and completes his
journey, so should he resign his own (samsaric) burden to God and complete his life in the world.

contd.,

Arunachala Siva.             

10706
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 12:07:04 PM »
The decade (I am only giving the first verse) sung by Tiru Jnana Sambandhar when after he was given milk by Uma is as follows:


 
தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.The Lord has an ear on which a lady`s ear-jewel is worn.
He rides on a bull.
having worn a spotlessly pure white crescent moon of a single phase.
He smeared himself with the ash in the cremation ground which has the nature of a forest.
the thief who has captivated my mind
this person is really the great one who resides gladly in Brahmapuram possessing greatness, where the Lord bestowed his grace on Brahma,  who is seated in a (lotus) flower having petals, who bowed to him and worshiped him, in the distant past.

Notes: [Sirkazhi has twelve name of which Brahmapuram is one; as Brahma worshiped the Lord, with his consort, the goddess of learning it got the name of Brahmapuram.]
[Brahmapuram, the long letter is used to suit the meter.
The fact that Brahman worshiped the Lord in Sirkazhi is mentioned in other decades of Jnana Sambandhar;
Many scholars have written elaborate commentaries on this one stanza.
The circumstances in which this Padigam was sung is described in detail in Periya Purāṇam, Tiru Jnana
Sambandhar)   

Arunachala Siva.

10707
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:53:41 AM »
Verse  76:

செம்மைபெற எடுத்ததிருத்
    தோடுடைய செவியன்எனும்
மெய்ம்மைமொழித் திருப்பதிகம்
    பிரமபுரம் மேவினார்
தம்மையடை யாளங்க
    ளுடன்சாற்றித் தாதையார்க்
கெம்மையிது செய்தபிரான்
    இவனன்றே எனவிசைத்தார்.
He hymned the divine decade the words of which
Were incarnate truth that ushered in piety;
It commenced thus: "He of the ear-pendant?"*
He sang of the signs and insignia of the Lord
Enshrined in Bhiramaapuram
And declared to his father thus: "Behold Him,
The Lord-God who did this to me!"   

(*Tirumurai 1, Padigam 1)

Arunachala Siva.

10708
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:51:22 AM »
Verse  75:

எல்லையிலா மறைமுதல்மெய்
    யுடன்எடுத்த எழுதுமறை
மல்லல்நெடுந் தமிழாலிம்
    மாநிலத்தோர்க் குரைசிறப்பப்
பல்லுயிருங் களிகூரத்
    தம்பாடல் பரமர்பால்
செல்லுமுறை பெறுவதற்குத்
    திருச்செவியைச் சிறப்பித்து.By his Tamizh rich and sweet and which indeed
Is the indited Veda,
For people on earth to attain to scriptural good,
For innumerable lives, to rejoice,
And for his hymn to course its way to the Lord,
Invoking the Ear Divine, he caused
His hymn begin with the first letter
Of the boundless Vedas married to a consonant.


Arunachala Siva.

10709
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:49:08 AM »
Verse  74:


விண்ணிறைந்த பெருகொளியால்
    விளங்குமழ விடைமேலே
பண்ணிறைந்த அருமறைகள்
    பணிந்தேத்தப் பாவையுடன்
எண்ணிறைந்த கருணையினால்
    நின்றாரை எதிர்காட்டி
உண்ணிறைந்து பொழிந்தெழுந்த
    உயர்ஞானத் திருமொழியால்.


At the Lord of Tonipuram of ever-abounding grace
And His Consort-- hailed by the rare and tuneful Vedas--,
Who were seated on the ever-young Bull that stood
In the heavens bathed in the soaring and immense light
Of wisdom; at Him he pointed, and began to hail
Him with words of supreme wisdom
Which gushed forth from within.   

Arunachala Siva.

10710
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 04, 2016, 10:46:27 AM »
Verse  73:


எச்சில்மயங் கிடவுனக்கீ
    திட்டாரைக் காட்டென்று
கைச்சிறியது ஒருமாறு
    கொண்டோச்சக் காலெடுத்தே
அச்சிறிய பெருந்தகையார்
    ஆனந்தக் கண்துளிபெய்
துச்சியின் மேல் எடுத்தருளும்
    ஒருதிருக்கை விரற்சுட்டி.He took a little stick and flourishing it said:
"Show me the one who gave you this
That will attract jettatura."
Eyes suffused with rapturous tears,
The Little-One-Great danced in joy
And pointed with a finger of his hand,
Uplifted above his head,   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 [714] 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... 3146