Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 [714] 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... 3200
10696
Verse  20:

கொம்பரில் லாக்கொடி போல்அல மந்தனன்
    கோமளமே
வெம்புகின் றேனை விடுதிகண் டாய்விண்ணர்
    நண்ணுகில்லா
உம்பருள் ளாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
அம்பர மேநில னேஅனல் காலொடப்
    பானவனே.O Pulchritude par excellence !
You abide in the Empyrean Which is inaccessible to the celestial beings !
O Sovereign Of sempiternal Uttharakosamangkai,
You are Heaven,
earth,
fire,
air and water.
I wilt Like the creeper that is without a prop.
Alas,
I languish sorely.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

10697
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 19, 2016, 01:55:49 AM »
Verse  67:67: தோத்திரம் செய்து, தொழுது, மின் போலும் நின் தோற்றம் ஒரு
மாத்திரைப் போதும் மனத்தில் வையாதவர்--வண்மை, குலம்,
கோத்திரம், கல்வி, குணம், குன்றி, நாளும் குடில்கள் தொறும்
பாத்திரம் கொண்டு பலிக்கு உழலாநிற்பர்--பார் எங்குமே.

அன்னையே! அபிராமி! உன்னையே பாடி, உன்னையே வணங்காமல், மின்போலும் ஒளியுடைய நின் தோற்றத்தை ஒரு மாத்திரை நேரமாகிலும் மனதில் நினையாத பேர்களுக்கு, என்ன நேரும் தெரியுமா? அவர்கள் கொடைக்குணம், சிறந்த குலம், கல்வி குணம் இவையெல்லாம் குன்றி, வீடு வீடாகச் சென்று, ஓடேந்தி உலகெங்கும் பிச்சை எடுத்துத் திரிவர்.

O Mother Abhirami!  For those who do not sing about You, and pray to You, or keep Your lightning like
form, even for a few minutes (the time span mentioned as maatra), their philanthropy, their good heritage,
knowledge,  character, - all these will start dwindle and such people will have to go house to house
with a begging bowl and take alms!

contd.,

Arunachala Siva.

10698
75.  The species is full of mind.  This attribute is full of mind.  This scene is full of mind.  This insentience
is full of mind.

76.  Whatever there is, is full of mind.  That which exists as individual is full of mind.  Thought alone is
ignorance.  Thought alone is difference.

77. Thought alone is knowledge.  Thought alone is pairs of opposites.  Thought alone is time.
Thought alone is space.

78. Thought alone is body.  Thought alone is life force.  Thought alone is contemplation.  Thought alone
is listening.

79.  Thought alone is hell.  Heaven too is thought.   Thought alone is consciousness.  Thought alone
is contemplation of the Self.

80. The triviality is thought only.   Brahman is thought only.  What trifle there is, is thought alone.
That is naught, ever.

81. Thought alone is naught, naught alone.   The three worlds are naught, naught indeed. The Guru
is naught, naught indeed.  So too is sishya, the disciple, truly naught.

82.The body too is naught, non  existent.   The mind is not at all existent, never.  Even a trifle is
naught, naught ever.  The whole world is naught, naught.           

83.  The beings indeed are naught, naught indeed.  Everything is non existent indeed, no doubt.
Nidagha, this chapter titled 'All is naught' is revealed to you by me.  Whosoever hears this even once,
he becomes Brahman himself.

84.  The peace of mind attained by the Upanishadic knowledge, by the longing for the lotus feet of
moon-adorned Lord, by divesting oneself of the bondage called the forest of transmigratory life
comprising one's dear consort, sons and their own attachments, by renunciation and such spiritual
practices, by even an occasional meditation on Siva's feet, cannot be achieved by shrewd logic or
vociferous scholarship. 

85.  For those seers, in whom the endless phantasmagoria of the world has subsided and who abide
without free will, there are no states of waking, dream and deep sleep, and no life and death.

This concludes Chapter 8, entitled 'Determination of the world being void and the non existence
of all' in the sixth amsa entitled Sankara of Sri Siva Rahasyam.

contd.,

Arunachala Siva.   

10699
576.  The two attributes that some speak of as pertaining to the Sage,  namely 'seeing of non difference'
and 'equal vision', amount only to this, that He is free from the vision of differences, because in the
Solitary State there are no seeings.

577.  In all persons the Sage sees only the Real Self who is eternally aware of the Truth, not some one
other than Himself.  Hence He does not look upon any one as ignorant.

578. As one who is asleep may go about or act, so the Sage, in actions in the world, may be seen as if
He were aware of worldly differences, without really being aware of them always.

579. The difference between a Sage and an ignorant one can be plainly seen in respect of censure
and praise.  The Sage does not know the difference between the two, since for Him, this pair of opposites
is unreal, like all others.

580/581.  Having well understood the subtle meanings of the Vedanta and renounced the whole world as
mere trash,  but not having attained permanent abode in the Natural State of the Real Self by
pursuing the Quest of the Truth thereof and therefore not free from the sense of identity of the body
with the Self, being therefore subject to the delusion of the differences between the soul and soul,
he inevitably  becomes a slave to the harlot named Praise.

582.  The Sage, who does not know any one as other than Himself, and hence never swerving from
His Own True State, is unaffected by censure or praise, because for Him, censure or praise are as if
it were made by Himself.

583.  Though He appears as embodied, He is really body-less, being ego-less.   His subtle body
does not survive and go forth somewhere when the gross body falls, but undergoes disintegration
here.     


contd.,

Arunachala Siva.       
 
 

10700
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 01:02:02 AM »
Verse 541:


வந்துதிரு வீழி
    மிழலை மறைவல்ல
அந்தணர்கள் போற்றிசைப்பத்
    தாமும் மணிமுத்தின்
சந்தமணிச் சிவிகைநின்
    றிழிந்து தாழ்ந்தருளி
உய்ந்த மறையோ
    ருடன்அணைந்தங் குள்புகுவார்.
When thus the Brahmins of Veezhimizhalai well-versed
In the Vedas hailed him, he stepped out of the glorious
Palanquin wrought of pearls, the loveliest among gems,
And paid obeisance to them; he moved into
The town with the Brahmins blessed with redemptive grace.


Arunachala Siva.

10701
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:59:27 AM »
Verse  540:நிறைகுடந்தூ பந்தீபம்
    நீடநிரைத் தேந்தி
நறைமலர்ப்பொற் சுண்ணம்
    நறும்பொரியுந் தூவி
மறையொலிபோய் வானளப்ப
    மாமுரசம் ஆர்ப்ப
இறைவர்திரு மைந்தர்தமை
    எதிர்கொள்வர வேற்றார்.Pots filled with holy and fragrant water,
Censers breathing incense, lamps and things
Such like, they held in rows; they strewed
Honey-laden flowers, gold-dust and goodly puffed-rice
With the chanting of the Vedas that reached the skies
And the resounding of great drums, they duly received
The divine child of the Lord-God.   


Arunachala Siva.

10702
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:57:10 AM »
Verse 539:


அப்பொழுதின் ஆண்ட
    அரசை எதிர்கொண்ட
மெய்ப்பெருமை அந்தணர்கள்
    வெங்குருவாழ் வேந்தனார்
பிற்படவந் தெய்தும்
    பெரும்பேறு கேட்டுவப்பார்
எப்பரிசி னால்வந்
    தணைந்தங் கெதிர்கொண்டார்.As he was thus proceeding on his way , the great
And glorious Brahmins poised in truth who had earlier
Received Tirunaavukkarasar-- the servitor ruled
By the Lord--, grew glad of their beatific right
To receive the Prince of Vengkuru; there
They assembled to receive him.   


Arunachala Siva.


10703
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:53:53 AM »
Verse  538:


பாம்பு ரத்துறை பரமரைப்
    பணிந்துநற் பதிகஇன் னிசைபாடி
வாம்பு னற்சடை முடியினார்
    மகிழ்விடம் மற்றும்உள் ளனபோற்றிக்
காம்பி னில்திகழ் கரும்பொடு
    செந்நெலின் கழனியம் பணைநீங்கித்
தேம்பொ ழில்திரு வீழிநன்
    மிழலையின் மருங்குறச் செல்கின்றார்.Having adored the Supreme One at Paampuram
And hymned Him in a goodly decad of music, he hailed
The Lord in whose crest courses the gushing river,
In his other beloved shrines; then crossing fields
Of paddy and bamboo-like sugarcane, he neared
Tiruveezhimizhalai girt with melliferous gardens.

Arunachala Siva.

10704
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:51:15 AM »
Verse 537:


தக்க அந்தணர் மேவும்அப்
    பதியினிற் தான்தோன்றி மாடத்துச்
செக்கர் வார்சடை அண்ணலைப்
    பணிந்திசைச் செந்தமிழ்த் தொடைபாடி
மிக்க கோயில்கள் பிறவுடன்
    தொழுதுபோய் மீயச்சூர் பணிந்தேத்திப்
பக்கம் பாரிடம் பரவநின்
    றாடுவார் பாம்புர நகர்சேர்ந்தார்.In that town where dwell Brahmins of great propriety,
He hailed the Lord of ruddy matted hair in His
Self-Existent-Shrine and adored Him with garlands
Of splendorous Tamizh; he also hailed the Lord
In His other shrines and in Meeyacchoor, and then
Came to Paampuram where is enshrined the Dancer-Lord
Hailed by the circling throng of Bhoothas.

Arunachala Siva.

10705
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:48:17 AM »
Verse 536:


சிறப்பு டைத்திருப் பதியத
    னிடைச்சில நாளமர்ந் தருளோடும்
விறற்பெ ருங்கரி யுரித்தவர்
    கோயில்கள் விருப்பொடுந் தொழச் செல்வார்
மறைப்பெ ருந்திருக் கலயரும்
    உடன்பட வணங்கிய மகிழ்வோடும்
அறப்பெ ரும்பயன் அனையஅத்
    தொண்டரோ டணைந்தனர் திருவாக்கூர்.


Having sojourned in that divine town for a few days,
Blessed with the Lord?s leave, he desired to adore
In the other shrines of the Lord who peeled off the hide
Of the strong the huge tusker; to this, Kalayar, the great lord
Of Vedic opulence assented; so in joy, the godly child
Reached Tiruvaakkur with that servitor
Who is verily the fruit of great piety.

Arunachala Siva.


10706
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:45:33 AM »
Verse 535:பரவி ஏத்திஅங் கரிதினிற்
    போந்துபார் பரவுசீர் அரசோடு
விரவு நண்புடைக் குங்குலி
    யப்பெருங் கலயர் தம் மனைமேவிக்
கரையில் காதல்மற் றவர்அமைத்
    தருளிய விருந்தினி தமர்ந்தங்குச்
சிரபு ரத்தவர் திருமயா
    னமும்பணிந் திருந்தனர் சிறப்பெய்தி.He praised and hailed the Lord, and reluctantly
Moved out; with Naavukkarasar of celebrated glory
He came to the house of the great Kungkuliya-k-Kalayar,
The devotee-friend; with relish he partook
Of the feast arranged by him in boundless love;
He of Sirapuram also adored Tirumayaanam
And sojourned in Kadavoor, poised in splendour.


Arunachala Siva.

10707
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:40:44 AM »
Verse 534:


மற்றவ் வண்பதி அணைந்துவீ
    ரட்டத்து மழவிடை யார்கோயில்
சுற்று மாளிகை வலங்கொண்டு
    காலனை உதைத்துருட் டியசெய்ய
பொற்சி லம்பணி தாமரை வணங்கிமுன்
    போற்றிஉய்ந் தெதிர்நின்று
பற்ற றுப்பவர் சடையுடை
    யானெனும் பதிகஇன் னிசைபாடி.


Reaching the Veerattam, he circumambulated the outer shrine
Of the Lord whose mount is the ever-young Bull,
And adored the golden-ankleted and lotus-like
Feet roseate of the Lord who kicked Death to roll down;
Hailing Him in His presence he felt a beatific
Fulfillment; he hymned the Lord, the Snapper
Of (wordly) attachment in a decade beginning
With the words: ?Sadai Udaiyaanum??*

(* Padigam 3, Decade  8.)

Arunachala Siva.

10708
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:38:07 AM »
Verse  533:


இன்ன வாறுசொல் மாலைக
    ளால்துதித் திறைஞ்சிஅங் கமர்நாளில்
கன்னி மாமதில் திருக்கட வூர்தொழக்
    காதல்செய் தருளிப் போய்
மன்னு கோயில்கள் பிறபதி
    வணங்கியே வாக்கின்மன் னவரோடும்
அந்நெ டும்பதி அணைவுறக்
    கலயரோ டடியவர் எதிர்கொண்டார்.


While thus he sojourned there and adorned the Lord
With verse-garlands, he was impelled by a longing
To adore Tirukkadavoor girt with impregnable walls;
With the Monarch of Speech he fared forth, worshipping
Many a shrine; as he neared that great town
Kalayar came forth to receive him.

Arunachala Siva.

10709
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:35:28 AM »
Verse  532:பொருவி லாதசொற் புல்குபொன்
    னிறமுதற் பதிகங்க ளாற்போற்றித்
திருவினார்ந்தகோச் செங்கணான்
    அந்நகர்ச் செய்தகோ யிலைச் சேர்ந்து
மருவு வாய்மைவண் டமிழ்மலர்
    மாலைஅவ் வளவனைச் சிறப்பித்துப்
பெருகு காதலிற் பணிந்துமுன்
    பரவினார் பேணிய உணர்வோடும்.

He hymned the Lord in the peerless decade
Beginning with the words: ?Pulku ponniram
And in many other decades too; reaching the temple
Built by the divinely-endowed King Cengkanaan
He adored the Lord with his truthful and bounteous
Garland in which he sang the glories of the great Chozha.
In soaring love he came before the Lord
And hailed Him, poised in true consciousness.

Arunachala Siva.


10710


N.R. Krishanmurti Iyer writes:-

One evening (in Madurai), I went with Venkataramana Iyer to the home of Suppiah Tevar.
Both of them were boyhood associates of Bhagavan Ramana.  Tevar's home was like an
Ashram.  He had a meditation room in which the object of worship was only a photo of Ramana
that was surrounded by dumb-bells and other implements that were used by Tevar as a physical
education teacher in the school. 

We all assembled in the room for meditation.  Iyer was reading the
18th chapter of Sri Ramana Gita.  The chapter sings the glories of
siddha purushas of whom Maharshi was the foremost, being Arunachala Himself. 

As I started listening with my eyes closed, a most amazing and
unusual experience overtook me when the stanza beginning with
the word Nilaravinda.... (Ch.13.13) was recited. 

I suddenly experienced a coiled luminous serpent moving upwards
from the base of my spinal column.  It flashed upwards to my
cranium, spreading out as a canopy of lightning streaks that were
gathered into a bright, roseate spot of light at the base of my nose,
between the eyebrows.  It returned immediately as a luminous coil
winding a reverse cycle around the spinal column down to its
starting pointing at the base of the vertebrae.  The streaks were of
different colors.  One was roseate and the other was of a pale
blue color.  At the same time, the broad based cone of Arunachala
appeared over my head.From its peak, an avalanche of nectar descended
into my head and drenched my whole body with an indescribable bliss.
I lost consciousness of my body for a brief eternity, the luminosity alone remaining
clear and bright.  A little later, my body consciousness returned.  All the luminosity
disappeared except the one between the eye brows, which continued to persist until
I had more experiences under the gaze of the Maharshi during the Sri Ramana Jayanti
of 1935-35 in Sri Ramanasramam.

I did not breathe a word to my friends about my experience.  Of course, they knew that
something unusual was happening to me, but they merely thought that I was in a trance.
After meditation, we wended our way to Adimulam Pillai Agraharam. As we walked
home, I was barely conscious.  Iyer and Tevar had to support me by taking my arms on
either side.  Although I was semi conscious, I distinctly recollect that the full moon was shining
in all its glory. As we approached Sri Ramana Mandiram and faced the terrace of
Meenakshi Temple, I saw an astonishing sight.  A queenly beautiful young woman of about
eighteen years, decked in gold-spangled sari and glittering ornaments was standing.
She had rounded cheeks nand glowed with the transparency of polished emerald
and lustrous eyes that shed the cool radiance of the moon.  It was Goddess Meenakshi
herself in human form!  I was overpowered with the vision and I became almost unconscious.
My friends lifted me up and delivered me to my anxious wife at about 11 PM.

Next morning I became normal.

(Source: David Godman, Part I, of the Power of the Presence.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 [714] 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... 3200