Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 [714] 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... 3173
10696
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 27, 2016, 10:17:01 AM »
Verse  300:

மாடநிரை மணிவீதித் திருவையாற்
    றினில்வாழு மல்கு தொண்டர்
நாடுய்யப் புகலிவரு ஞானபோ
    னகர்வந்து நண்ணி னாரென்
றாடலொடு பாடலறா அணிமூதூர்
    அடையஅலங் காரஞ் செய்து
நீடுமனக் களிப்பினொடும் எதிர்கொள்ள
    நித்திலயா னத்து நீங்கி.


The holy devotees of Tiruvaiyaaru
Rich in beauteous streets dight with mansions,
Feeling happy that the Pukali-born redeemer of the world,
The partaker of Gnosis, was coming, bedecked
The hoary and beauteous town where never cease
Singing and dancing; they proceeded to receive him
With joy-filled hearts;
(this witnessing), he stepped
Out of his pearly palanquin.


Arunachala Siva.

10697
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 27, 2016, 10:08:16 AM »
Verse 299:


பழனத்து மேவிய முக்கண்
    பரமேட்டி யார்பயில் கோயில்
உடைபுக் கிறைஞ்சிநின் றேத்தி
    உருகிய சிந்தைய ராகி
விழைசொற் பதிகம் விளம்பி
    விருப்புடன் மேவி யகல்வார்
அழனக்க பங்கய வாவி
    ஐயாறு சென்றடை கின்றார்.


திருப்பழனத்தில் வீற்றிருக்கும் முக்கண்களை உடைய சிவபெருமான் திருக்கோயிலுள் புகுந்து நின்று போற்றி உருகிய உள்ளத்தையுடையவராகி, விரும்புதற்குரிய தமிழ்ச் சொல் பதிகத்தைப் பாடிப் பெருவிருப்புடன் அங்குத் தங்கியிருந்து, பின் அங்கிருந்தும் நீங்குபவராய்த் தீயைப் பழித்த செந்தாமரை மலர்கள் மலர்ந்த நீர்நிலைகளையுடைய திருவையாற்றை அடைபவர்.

(English translation not available.)


Arunachala Siva.


10698
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 27, 2016, 10:05:33 AM »
Verse  298:


வடகுரங் காடு துறையில்
    வாலியார் தாம்வழி பட்ட
அடைவுந் திருப்பதி கத்தில்
    அறியச் சிறப்பித் தருளிப்
புடைகொண் டிறைஞ்சினர் போந்து
    புறத்துள்ள தானங்கள் போற்றி
படைகொண்ட மூவிலை வேலார்
    பழனத் திருப்பதி சார்ந்தார்.


In his divine decade he explicitly celebrated
Vaali's Pooja and surrender to the Lord;
Then he circumambulated the shrine,
Adored the Lord and moved out to other shrines
And worshipped the Lord thither; then he came
To the holy town Pazhanam where the Lord who holds
The trident as His weapon, abides.   


Arunachala Siva.

10699
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 27, 2016, 10:02:35 AM »
Verse  297:


இன்னம்பர் மன்னும்பி ரானை
    இறைஞ்சி இடைமடக் கான
பன்னுந்த மிழ்த்தொடை மாலைப்
    பாடல்பு னைந்து பரவிப்
பொன்னங்க ழலிணை போற்றிப்
    புறம்போந்த ணைந்து புகுந்தார்
மன்னுந்த டங்கரைப் பொன்னி
    வடகுரங் காடு துறையில்.


He adored the sempiternal Lord of Innambar
And adored Him with a garland of Tamizh verse
Set in the pattern of Idai-madakku;
Hailing His golden feet, he moved out and came
To North Kurangkaaduthurai which is
Situate on the ever-during bank of the Ponni.   

Arunachala Siva.



10700



Sivaprakasam Pillai came to Bhagavan Ramana, to ask some clarifications, whether he could
re-marry!  He was quite young, but already lost his wife.  He was working as clerk in Tirukoilyur,
in British India's Revenue Department of Madras State.  But when Pillai approached Bhagavan
Ramana, he asked only about self inquiry and not about his remarriage etc.,  But the fact
remained, that he was obsessed with sexual impulses for many years, despite good progress
in self inquiry and regular darshan of Bhagavan, (who was then called Brahmana Swami).

Pillai visited Bhagavan Ramana, (He was in Virupaksha Cave) almost every quarter from
1910-1922.  He stayed in Tiruvannamalai for 1 to 2 weeks each time.  In 1910, he had resigned
his job.  But he did not permanently stay in Tiruvannamalai.  He was in his home town, but
frequently visited Bhagavan Ramana right through His Virupaksha Cave days (1900-1917)
and later in Skandasramam, (1917-1922).

But his first visit of Bhagavan Ramana was in Guhai Namasivaya Cave, on the Hills.

Pillai never visited Tiruvannamalai, after 1921-22.

He was one of the devotees who had lent some money for buildings that were part of Skandasramam.

After Pillai's merger in effulgence, in January 1948, his close relative, one Sri Manikkam Pillai,
came to have darshan of Bhagavan Ramana. He came and submitted the manuscripts of Pillai's
writings. Bhagavan Ramana asked him, whether there were still any manuscripts which were
not known to Him, perhaps written during Piillai's last days.  Manikkam Pillai said that there were
a few but Sivaprakasam Pillai had asked him to burn them, after his death.
Bhagavan Ramana said:  "It does not matter.  Show them to me."
The bundle was given to Bhagavan Ramana and He took out only one paper and returned the
rest to Manikkam Pilai.   This is Sri Ramana Vachana Saram, written by Pillai and this has been
published along with Pillai's poems in a book titled Sri Ramana Pada Maalai by Sri Ramanasramam.

Arunachala Siva.

10701
Verse 8.6:



நினைப்ப தாக சிந்தை செல்லு மெல்லை
    யேய வாக்கினால்
தினைத்த னையு மாவ தில்லை சொல்ல
    லாவ கேட்பவே
அனைத்து லகு மாய நின்னை ஐம்பு
    லன்கள் காண்கிலா
எனைத்தெ னைத்த தெப்பு றத்த தெந்தை
    பாத மெய்தவே.


Even the content of thought relating to You is ineffable;
You are beyond it.
All utterance is related to only What is heard.
The five senses cannot reach You Who are all the worlds.
O my Father,
where indeed Are the all-pervasive feet of Yours poised?
How am I to gain them and in what way?

contd.,

Arunachala Siva.


10702
Verse  8.5:


வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம்
    நான்கும் ஓலமிட்
டுணங்கு நின்னை எய்த லுற்று மற்றொ
    ருண்மை இன்மையின்
வணங்கி யாம்வி டேங்க ளென்ன வந்து
    நின்ற ருளுதற்
கிணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க
    என்கொ லோ நினைப்பதே.


O One concorporate with Her of close-set breasts !
As there is no True Ens other than You,
earth and heaven adore You only;
the four Vedas praise You aloud And languish,
unable to know You.
When we affirm:
"We have reached You;
we will not leave You,"
"What may Your thought be that stays Your grace to bless us"

Arunachala Siva.

10703
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 26, 2016, 12:43:53 PM »
Verse 44:


44: தவளே இவள், எங்கள் சங்கரனார் மனை மங்கலமாம்
அவளே, அவர்தமக்கு அன்னையும் ஆயினள், ஆகையினால்,
இவளே கடவுளர் யாவர்க்கும் மேலை இறைவியும் ஆம்,
துவளேன், இனி ஒரு தெய்வம் உண்டாக மெய்த் தொண்டு செய்தே.

எங்கள் இறைவனாகிய சங்கரனின் இல்லத் துணைவியே! அவருக்கே அன்னையாகவும் (பராசக்தி ஈன்ற பரமசிவம்) ஆனவளே! ஆகையால் நீயே யாவர்க்கும் மேலானவள்! ஆகவே, உனக்கே இனி உண்மையான தொண்டு செய்வேன். ஆதலால், இனி நான் துன்பங்களால் துவள மாட்டேன். தாயே!


She is the wife of my God Sankara. She is also the Mother of Him,  Para Sakti. Hence,  You are the greeatest
of all. Hence, I shall do only prayers to You, since You are the greatest.  I shall not suffer from any
difficulties in this earth.

contd.,

Arunachala Siva. 

10704
16.  The virtue of thought and the  manifold world are results of ignorance.  The multitudes of worlds
are all verily Brahman.  Be of this certitude.

17.  The concrete existence of the three worlds, the upsurge of goodness and falsehood, the wise words
repeated by the Masters are all verily Brahman.  Be of this conviction.

18.  The exalted and the base as well, the best the middling and 'That', the sacred syllable Om and the first
alphabet of Sanskrit are all Brahman.  Be of this certitude.

19.  Whatever appears as world, whatever is seen as world, whatever exists in the world - are all
Brahman, be sure. 

20..  Whatever is conveyed by any letter, whatever is compounded, whatever is derived by anything
--that is Brahman, be sure.

21. Whatever is uttered by anyone, whatever enjoyed by anyone and whatever proclaimed by anyone --
are all Brahman, be sure.

22.Whatever is granted by anyone, whatever done by anyone and whatever holy baths undertaken
-- are all Brahman, be sure.   

contd.,

Arunachala Siva.

       

10705
414.  There is not even one flawless proof on the side of those that assert the plurality of souls.
But, there is two fold proof for the Unity of the Real Self, namely, the Experience of the Sage and the
argument that He has given.

415. Our Guru Sri Ramana says that because the Self shines in the same way, as 'i', therefore in all
bodies He is One and only One.

416. One should meditate upon the Truth of Non Duality with effort, but should not apply the Truth
in his worldly activities.  Also, one may think of Non Duality in respect of all the three worlds, but
should not imagine such difference with the Guru.

417. How can the world appear to the Sage in the same way as it does to the ignorant?  The Guru
tells us in what way the world appears to the Sage.

418.  The world, which the ignorant appears as comprising the trinity of God, the souls and the insentient
objects, appears as the Self to the Sage, due to the liquidation of the super imposed false appearance
(the world).

419. Hence (the Sage who) has attained his natural state, which is the Supreme State, and remains in
His natural freedom, and is therefore free from delusions, sees nothing other than the Self.  How then
can he see anything unreal?

420. Therefore the Sage, established as he is in his natural state, the Supreme State, would say that
the body appearing as His body to others and the world are real.  But there is a world of difference  in
the meaning of what he says. Because the superimposition does not appear as real to the Sage.

421.  The outlook of Discrimination is enjoined only on the aspirant for Deliverance, not for Him. that
has won Deliverance. Confused outlook is possible for the former, not for the latter.

contd.,


Arunachala Siva.                       
   
   

10706
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 10:06:41 AM »
Verse 296:


மொய்திகழ் சோலையம் மூதூர்
    முன்னகன் றந்நெறி செல்வார்
செய்தரு சாலிக ரும்பு
    தெங்குபைம் பூகத்தி டைபோய்
மைதிகழ் கண்டர்தங் கோயில்
    மருங்குள்ள எல்லாம் வணங்கி
எய்தினர் ஞானசம் பந்தர்
    இன்னம்பர் ஈசர்தம் கோயில்.


He left the hoary town rich in flower-gardens
And marched through fields of paddy and sugarcane
And groves of coconut and green areca trees;
He adored the blue-throated Lord in all shrines
In that region; thus Jnaana Sambandhar
Fared forth and arrived at the shrine of Innambar.


Arunachala Siva.

10707
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 10:03:53 AM »
Verse 295:


திருந்துதே வன்குடி மன்னும்
    சிவபெரு மான்கோயில் எய்திப்
பொருந்திய காதலிற் புக்குப்
    போற்றி வணங்கிப் புரிவார்
மருந்தொடு மந்திர மாகி
    மற்றும் இவர்வேட மாம்என்
றருந்தமிழ் மாலை புனைந்தார்
    அளவில்ஞா னத்தமு துண்டார்.




He reached the shrine of Tirunthudevankudi
Where Lord Siva for ever abides; he entered it
In abounding love, praised the Lord and adored Him;
He that had partaken of the Gnosis, boundless and nectarean,
Wove a garland of rare Tamizh verse which says:
"The Lord?s form is both Medicine and Mantra."

Arunachala Siva.

10708
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 10:01:16 AM »
Verse 294:


வெங்கண் விடைமேல் வருவார்
    வியலூர் அடிகளைப் போற்றித்
தங்கிய இன்னிசை கூடுந்
    தமிழ்ப்பதி கத்தொடை சாத்தி
அங்க ணமர்வார்தம் முன்னே
    அருள்வே டங்காட்டத் தொழுது
செங்கண்மா லுக்கரி யார்தந்
    திருந்துதே வன்குடி சேர்ந்தார்.



He adored the Lord that rides the fierce-eyed Bull
At Viyaloor and with an ever-during garland
Of sweet Tamizh hymnal music adorned Him.
The Lord graced him with a darshan
Of His divine manifested form; he hailed Him;
Then he came to Tirunthudevankudi where
Abides the Lord inaccessible to the red-eyed Vishnu.   


Arunachala Siva.

10709
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:59:13 AM »
Verse 293:


கஞ்சனூ ராண்டதங் கோவைக்
    கண்ணுற் றிறைஞ்சிமுன் போந்து
மஞ்சணை மாமதில் சூழும்
    மாந்துறை வந்து வணங்கி
அஞ்சொல் தமிழ்மாலை சாத்தி
    அங்ககன் றன்பர்முன் னாகச்
செஞ்சடை வேதியர் மன்னும்
    திருமங் கலக்குடி சேர்ந்தார்.


He beheld the Sovereign-Lord of Kanjanoor,
Adored Him and came to Maanthurai
Girt with cloud-capped, fort-like walls;
In the presence of devotees,
He adored the Lord and adorned Him
With a beauteous garland of hymns; then he came
To Tirumangkalakkudi where the Lord-Brahmin
Of ruddy matted hair abides for ever

Arunachala Siva.

10710
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:56:05 AM »
Verse 292:



திருக்கோடி காவில் அமர்ந்த
    தேவர் சிகாமணி தன்னை
எருக்கோ டிதழியும் பாம்பும்
    இசைந்தணிந் தானைவெள் ளேனப்
பருக்கோடு அணிந்த பிரானைப்
    பணிந்துசொல் மாலைகள் பாடிக்
கருக்கோடி நீப்பார்கள் சேரும்.
    கஞ்சனூர் கைதொழச் சென்றார்.   



He adored and hymned in garlands of verse
The Lord of Tiru-k-Kodikaa the Crest-jewel
Of the celestial beings and the Wearer of Eerukku and Konrai,
The serpent and also the tusk of the white cosmic boar,
And left for Kanjanoor sought by them that desire
To end their countless births, to adore Him thither.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 [714] 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... 3173